Ellenzék, 1944. május (65. évfolyam, 97-121. szám)

1944-05-31 / 121. szám

t ELLDNZÍK 1944 inÁjtiH 31. folyik a japán előnyomulás l\ inában TOKIO, máj un ál (MTI) \ Nomei i'á\ imti Inü.i jelenti: \ cm .'.ári (u• I i.al!;ts ktsldeu deleli»ti a Kővel, k'r/ő jelentőst ud-a ki: •C» sipa’uiuk Kinn kó/e'pso szaka- május VT-én a lungkiig tó ko "ü! I Ier uuvlnui lamnto hu« 111 )‘üv elete­ket k /ettek a hatodik múlto\ tv.e!h‘in h.uviT- (•."U'liek i ny i otok elhm. Iv y- segviuk s/akada1 kunul fátylát táh éld neii> (»muflasukeis s-ulynw csapást» kát ne tűik a/ Hlens.vtT. \ houaui »uvennahui a. május ‘«ít»-i tnjtaüjiő ta- uvadt \ a. üadmnv aj el.nu.Hziltották a ád-i,k és iT-ik r síi ng*k ingj hiudse t,é^v”Sjei]vort főhadiszállását. (divtai el­l en sey os üiil uir t,, k<►'/.'tm k l .i Osiitíljurli, a á(i ik hud>íei'éVTiSoivort |Htüi’;wicsjiiu.kíL ellet ét vesztette. A kit ti or . • 11 > • n v! • I • >. ejp •HM'iiy t'W. lei mI, akik M v tkw\ hiújuad j.i egy hói»' Io-!1 Inéi /all v.k, koiMilbeiliLl a leTi mar mi :oiM'mus'U.ll — limit a Dounri-it o ( 'la jól ont i. \ megmaradt néwy, a/ utánpótlás tolji's .'’vrajradá: a • ti ja |uv:i támadások múlat az ideykimo- rult<e.g álilai{xrtál>an van. lexer repülőgép és több mini tízezer eruUtr az angol légierő májusi k * sztesége . V májiis 31. (MTI) Meat az In­ti - m .ütésül, kedden a delelő-ti órákban I e’uc ország felett újabb légiharcok /.aj­ka tak le. Észak amerikai bombázó alaku­lok erőt \nd>ás védelem mellett repil1- t. k be a birodalom terűi. ere. A ve ük - . -mben harcbavevbt német vadászerök az egyes előretöröd p /tokon már a be­épüléskor m. a.'ámaJ'ák az ellenlépés ke.‘. elé keket. A birodalom déli te üietén is súlyos ‘égüiareokat vívtuk kedd-, r dél­előtt. Ezek az AJ nőktől északkelé re eső térségben érték el tetőpontjukat. Kedden, a déli órákban Harztól délre fekvő 'érsépben újabb nagy légic-ata aaj- ílt.: le. Az Elba térségiben is nagyon he­Anglia lemond az aktié lengyelországi politika Jőlytatásarál — írja a londoni Obnorrer MTI) BERLIN, május TI. »MTI) A No­me t Távirali Roda jelenti: \ Prav­dának a lop doni lengyel nt ’Pokült bizottság elleni támadásával kapás >- Latban ái Beriiv ■>’ Borsenzeitimg- a többi között ezeket írja: A moszkvai kormány nem fejez- hietjié ki vilit/: ~ ai>l>an a vélem- nyél, amely úgy hangzi k, h ogy egy ti ü l Moszkva és a hol.se v Izmus IiatViroz- baáp.ak Lengyel ars? áe sursa faltál, ha Lengyelországot a bolsevista remé­nyek nek megfelelően kiragadják a I iámét ejk keze ibői Anglia áléit saga egy ilyen Moszk va által! irányító't fejlődéssel szem­ben kiderüli a londaoti Observer eey kommen tár.iából, amelyet a lap a Pravda e cikkének szemel. A iondo­Jnsúus 1— i-e kozott Adakozzunk a légitámadások károsultjainak megsegítésére Kolozsvár főispánjának és polgármeste­rének aláírásává' a mult napokban fel­hívás jelent meg. amelyben felkérték a város közönségét, hogy siessen az ellen­séges legitámadá.?;k károsultjainak meg­segítésére. Mint kör-tudorfiásu, ezirányban az egész magyar ‘ársadalom megmozdult és szerető szívvel fordult azok felé, akik a terrortámadások folytán anyagi káro­kat szenvedtek. A belügyminiszter e ne­mes cél étiekében országos gyűjtést in­dított s előrelá-ható, hogy Kolozsvár vá­ros közönyég,? ebből a mozgalcmból meg­felelően kivesz; a részét. Mint a hirdet­mény közölte, a gyűjtésre junius hó 1—4-ig kizárólag a Légoltalmi Liga meg­bízottai jogosultak, akik minden kolozs­vári Lakost otthonában felkeresnek és a. hivatalos gyüjtőiven átve-rzsk a pénzbeli adorriínyolíat. Mindenki anyagi lehetősé­ge szerint adja ái fizetésének, jövedelmé­nek 1—5 százalékát, mert ezzel az egész országos akciót támoga ja. Hangsúlyozni kívánjuk ízt. hogy 3 gyűjtésre kizárólag a Légo halmi L'-’a . gazolványos megbí­zottai j^-gh U tak. M: denkit hasson át az a tudat, hogy adományt ad bíjbaju ott Nyomdai munkák / KönyTíbtések szép kivitelbea és gyorsan az G umib ély e gz ő k könyvesből: oupir osztályában Ko­lozsvár9 Mátyás kir^tér % TeL 11-99 ui lap n szovjet egy „uj gtes ztusár<S!“ busz I és e!öl e • hit ja, hogy a W-ngy“! körök tet m.b/et e sen továbbra is is­meretlen leugyel-a/ov:e.' kép\ is Ti Uit-oguiá-t fognak tenni Nazryh’ it tiu- niában és az LgyeMt!I Államokban. Ez a látog-' /L ta le.p ! mii és wipishing- t ni ikoiTti !m\okid igen kinvs kértv- y/ei’ltelyzelho hozuá. A brit é- ('-/.ak- amerikai kormány kénye- dönt - ! 'lék ' néz — i’ »a az Observer. Lzek- ! bő-! a sn-j töhltünrrfyklv I ki érződik — ál i lapitia meg befejezésül a lap —, ; liog>' Anglia lemond az akt.n len­gtél országi politika f.ilyia.’á-á'-M. ; Sztálin pedig anruá:! erő-zntk/áréban : ja«'- el. minél gyömréblmek mutat,koz.- ; nak az at lan ti-szerződés mefra! kohói. magyar testvéreinek és nem alamizsnát. A természetben: adományokat a var s népjóléti osztálya. Fark s-utca 4. szám lehet be szolgál atni. Akit a Légoltalmi Liga mrghyizottai nem találnak otth.n. azok szíveskedjenek pénzbeli adományai­kat 2j Légoltalmi Liga Szent egyház-utca 25. ízám alatti helyiségébe beszolgálta ni. Itt említjük meg, hogy a Muntyán P- F:ai temetkezési váltelat a bf ntbakáro- s.dtak megsegítésére a főispáni hivatal­hoz 1000 p?ngő juttatott el. Adakozz ax ellenséges légitá­madások károsultjainak meţ}­segitésére! Adományt kérünk és nem alamizsnát. Az adományokat a Légoltalmi Idga megbízottai junius 1—4-« között mindenkinek az ottho­nában veszik át. 5^*3 A KU/ylIíUsisi Hivatal kiizlcményc Kolozsvár város közellátási hiva­tala közli n íot|Vfts/.1á közönséggel, valnmlnt a lih/Ai^or esketi Ők kel és a sütöipnrosokkal, hotjy n junius havi kenyér- és (inomlLsztjegy újból be­váltható előre, egész hónapra. A kenyérjegy 15 darab 30 napos szol vényére erre kijelölt kereskedő­nél, illetve a sütőiparosoknál össze­sen 5.47 kg. kenyérliszt vásárolható meg. Á finomliszjegy 9., 10., 11. és 12-es számú szelvényeire a kereskedők 2.10 kg. finomlisztet és 7ft dkg. ke nyer (EB) lisztet szolgáltathatnak ki elő^e. A közellátási hivatni közli a ío- gvrsrtó közönséggel és a husipnro- sokknl: A zsirjeyyek 22. számú szel­vényére ser'éshns, a 23. szánni •-ml- vényre kétheti 20 dkg. zsírt szolgál­nak ki. Angol kiUiilu'iet támadott a Luftwaffe BKRL1N. május 31. I M l 11 Mmt a/. Interinf ér- nóint'l Imrei repfilA^épek a keddre vir­radó éjszaka néhány perccel éjfél után meg­támadták Falmouth és Portsmouth kikötőjét. Mt-filcpö és igen tömör támadásuk feltételei iureii jtik voltak és a bombázás jo ere<tiuéiuive| I 'roiikr! Az I TA hatalma kitüz.ött céljaikat és mén veket teli beta! ál la alatt tüzek törtek ki különösen fontos épít - . Mée a támadás tartam i flltemették id. Heresztessy Sáio uelt SíOkatlanul nagy részűét mellett temették el íasnád egyik kázhecsülést kiérdemelt férfiúját' id. Keresztessy Sámuelt, aki né hány napos hr'e- gc&kedés utón, Si éves korában hunyt el. AHy hihető, hagy on/ok! iyasabban szerette volna Szilágy sémát és szőkébb otthonát: 1'asnádat. 4 közért való önzetlen munkásságáért mindenki szerette, becsülte. Példnndéissal állt a tusnádi iparos* >y idén és ’folytonos haladásra serken­tene az iparos társadalmat. Ötvenhat éves ön- aflótáya alatt több, mint halvan szakembert ta­nított a mayyar iparosságnak. Emlékét őszinte keyyelettel őrzik a hepe-hu pás Szilágyság- ban . . . Főszert pkAk.: JL.U2S Trenker Lotte Koch Peter Petersen. I>. rrui’aţja riuai kezdottöl a Mátyás Mozgó 5 es I o ran or. Rendőrségi őrizetbevételek és internálás! eljárások zsiclávaggonrejtegetés miatt KOLOZSVÁR, május 31. A kolozsvári rendőrkapitányság az utóbbi időben zsi­dó eredetű vagyontárgyak rejtegetése mia t több egyént és házaspárt rendőr- hatósági őrizet alá helyezett. Ezek a sna- mélvek a rendő-kapitánysagtói nyert hi­vatalos értesül étünk szerint a követke­zők: Dr. Fé'egyházi Lászlóné kolozsvári la­kost ízért helyezi ék rendőrhatósági őri­zet alá, mert lepecsételt lakásába beha­tolt és *nnan küönbötző ingóságokat vitt el. Friedmann Izsák megkülönböztető jel és viselésére nem kötelezett zsidót azért internálták, rm-rt nagymennyiségű zsidó vagyontárgyakat, ezüs öt. ruhane- müeket rejtegetett egyik zsidó ismerőse megbízásából’. Ferenezy József sárga csil­lag viselésére nem kötelezett, kikeresztel­kedett zsidó lakó ‘ és feleségét. Ferenczy Jóesefnét azért hely ezték rendőrhatósági őrizet alá, mert zsidó vagyon tárgya kát rejt ege tok. Ugyancsak nagymennyiségű zsidó eredetű vagyontárgyak, ezüsinemü- ek és ruh. neműek rejt vetése miatt he- I yezték rendőrhatósági őrizet alá Kudor Pál é: Ferencz Gyula kolozsvári lakoso­kat. Végül az ország érdekeit veszélyez­tető, valótlan hírek terjesztése miatt rendőrhatósági őrizet alá helyezte a rendőrkapitányság Bartha Ferencné, Ti­mar Róza kolozsvári Lakost is. Ezenkívül még több egyért szintén' rendőrit a tó-ági fel ügye et alá helyezett a kolo svári kapitányság, ugyancsak zsidó vagyon rejtegetése miatt s még sok egyén ellen megindult az intemálási eljárás. Halálra Ítélik a Romámé be szökött zsidókat Bukarestből jelenti a Capitala k--Mi'száma, bogy azokat a zsidókat, akik in-eg- nem engedett módon jönnek át a határon rimán területre, ha­lál! iád hun telik. fl »r H Áthatol hatatlan őserdők! * “ ‘i , nyi le-clkedő vesz (lei, rnrar kt'rJ ^ | ériiitcí lc-n.L*gijkhcn élő L törzsek! A liurmszttlottek pusditó gyiikos áloraiör! Ír» a feli dezet'en Ls <>iv>k rejtély, ez Afjika! Az ákunkór elinni önfeláldozó kúyxielem hőskol- teményie! Tpópusok A SUBIAKO MELIFTTI SANTO SCO- I. ATI ER KOLOSTORT BOMBÁZTÁK AZ ANGOLOK. Rómából jelentik: Az Osserva- tore Romano panaszkodik, hogy ellenséges re­pülők bombázták Subjako mellett a Santo Scolatier kolostort, amelvnak nagy keresztio- íyosója teljesen rombadőlt. A kolostor épüle­tiben még legutóbb is tábori kórház volt és jól lehetett látni rajta a vöröskereszt jelzést. A vatikáni lap megvetéssel veszi tudomásul a szerzetesség bölcsőjét ért tárnaülst, amely a mcntecassiaiói apátság oktalan lerombolásához hasonlítható. MEGÉRKEZTEK AZ IPARKAMARÁ­HOZ A FATERMELÉSI ÉS KERESKE­DŐI KIJELÖLÉSHEZ SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNYOK. A kolozsvári ke­nheti Kereskedelmi és Iparkamara köz­lése szerint az uj fagazdáiko-dási rend­szer életbei éptetté'evei kapcsolatosan f- évi május hó 31-ig elrendelt adstbeszol- gáTaiáshcz szükséges kérdőívek megér­keztek a kamarához, hol minden érdekelő szakmai vállalat kettő példányban besze­rezheti a 195.000—1944. F. M. sz. rende­let előírásai szerint. ÎTJEISTASÁG A Magvar Turista Szövetség által 1943. évro kiirt országos Mátyás király-túrákon az Er­délyi Kárpát Egyesület 2-ik helyezést ért el. A túrán résztvett és megfelelő pontszámot elért turisták részére a M. T. Sz. arany, ezüst és bronz emlékveretet adott Az EKE központi turista szakosztálya, a köz­ponti tagok emlékvereteit az 1944. évi junius hó 4-én rendezendő Kolozsvár—Hajtásvölgy-— Angva'kut—Hója-erdei EKE menedékház ki­rándulás alkalmával az Angyalkutnál adja át Indulás 1944. junius 4-én reggel 7 órakoi az EKE Jókai-u. 2. szám alatti helyisége előL Délután lö órakor társasebéd a EKE Hója- erdei menedékházában. A társas ebédre Timkó Ernő Kossuth Lajos-utca 4—6. szám alatti üz­letében csütörtökig lehet jelentkezni. Vendé­geket szívesen Iát az EgyesüleL ELLHNZILK politikai Felmos szeiísstsiík SATHUHEOZKY QYJTLk Feknöa kiaite VITA SÁNDOR A Minerva irodalmi és Nyomda! Mnfartésst RT, iryomásau Felelős rezei«; HAJÖB JÓZSEF, vés légili arcok voltak. A remet lég vede­li m folytonosan lőtte veszntfvpülé'ükkor a.' íV'-.-vikame-ikai b ’üzökötriekeket. A iü n; .•< rszagi e- .i még zá-llt t rü e- teket -amadó angol—amerikai repülők i- .ja az Utolsó 2-1 óráé:/» 110 repülőgépet vesztett többnyire négvm.’to'os bom­báz *. Ezáltal az el leégnek m.iiw ha­vi vesztes .*go 1312 : pu «»gépre növeke­dőt . Ha az úgynevezett est ndes ve-zto- sóg-két, vagyis a tengeren eipus túli gé­pelné. valan, nt a kónysz:rie.szá.!lás♦ is hozzászámítjuk, akk r legalább 1500 gép- o t.ehetö z el lens, ve ztes^ge. A repii- öszenv.' vzní vesz es égé 10.496 Liszt és> köslog, ' y.

Next

/
Oldalképek
Tartalom