Ellenzék, 1944. május (65. évfolyam, 97-121. szám)

1944-05-01 / 97. szám

st é 1-4P fis nt HÉTTŐ, UU májm L S?eik.e8ztői»rw és kiadóhivatal: KoloTsvác, Jokai-u. i 6-, I .Telefon: 11—09. Nyomda: Egy a. tem-u, 8- ieíefon: 29—23. Csekkszámla: 7205S LSLV. évfolyam, 07» számú ÎLIPfTQHR: BARTHI MIKLÓS ÄRA lé FILLÉR Kiadó tulajdon 06: „PALLAS SAJTÓ VALL AL Vf* Rt. Koiozevár. El ófizet és J. érák: l hó'a 4. 9 negyedévre 12.40, félévre 24.80, l sQ öO in nurrurnm rintrr iiwin«—* ^Minden európai népnek közös érdeke védekező harcunk a keleti és nyugati ellenség ellen!“ A Német birodalom sajtófőnöhhelyettesénei: n tapasztalatairól Illetékes katonai hely közlése szerint a szovjet a Kárpátok átjáróit szeretné elfoglalni A KÁRPÁTOK ELŐTERÉBEN HETES BOLSEVISTA ELLENTÁMADÁSOKAT VERTEK VISSZA A MAGYAR CSAP ÁTOK A Nemzetközi Tájékoztató Iroda a keleti arcvonalról jelenti, hogy a hónapokon át tar­tott „mammut-csaták^ lezárulása óta a keleti arcvonalon most folyó harci tevékenység lé­nyegében véve ugyan az arcvonalak kiegyen- Ütésére, megfelelő felvonulási terep megszerzé­sére., az utánpótlás megszervezésére és az uj, nagy harcokra való előkészületre szolgál, de nem lehet semmi kétség aziránt, hogy a né­meteknek és szövetségeseiknek a Dnyeszter al­só folyásánál, az egész Kárpátok előtti tere­pen, újabban pedig még Kovel területén is megindított támadó hadműveletei a szovjet hadvezetőséget hadműveleti tartalékainak idő­nek előtte áj egyre nagyobb mérvben történő harcbavetésére kény szentették. A szovjet nem tudta a német és a szövetséges csapatok had-- műveleteit megakadályozni. A német csapa­tok a bolsevisták minden törekvésével üzem­ben szilárdan kezükben tartják a kezdeménye­zést. Ami a részleteket illeti, Szebasztopol fe­lületén a bolsevisták ''supán helyi jelentőségű támadásokkal próbálkoztak. A Dnyeszter al- ' A KÁRPÁTOK ELŐTERÉBEN BERLIN, május 1. (MTI—DNB) A Füh- rer főhadiszállásáról jelenük: A véderő főparancsnoksága közli: Szebasztopol előtt és a Dnyeszter .alsó folyásánál az ellenség helyi támadásai szombaton eredményte­lenek maradtak. Egy német tengeralattjáró a Fekete- tengeren erősen biztosított kíséretből el­süllyesztett egy parti teherhejót és két nagy vontató hajót. A haditengerészet egyik biztosi.' ó jármüve Sxehasztópoltól nyugatra megsemmisített egy bolsevista gyorsnaszádot. Csapataink Jassy hard őrületén német és román csatarepülő ezredek kiváló tá- moga iásávieredményes ellentámadáso­kat intéztek. 14 ellenséges páncélost és 30 löveget, valamint számos fegyvert rneg- semmisitettünk, illetve zsákmányoltunk. Támadásaink a Kárpátok és a Dnyeszter felső folyása között további tért nyertek, bár a szovjet szívós ellenállást tanúsított. M'afjyar kötelékek visszavertek heves ellenséges támadásokat. Polozktól kelet­re meghiúsultak a balsevistálc ismételt helyi támadásai, A Köveitől délnyugatra folyt támadó harcokban afc elmük napok során különö­sen kitüntette .magát a Rajna—Mosel-vi­déki 342. gyalogos hadosztály Hiokel ve­zérőrnagy vezetésével. A net tűnői hídfőállásban, valamint az olasz déli arcvonalon visszavertünk ellen­séges előretöréseket. Egy olasz gyorsnaszádköt elek naszád­jai Nettuno előtt elsüllyesztettek egy el- lenséys korvettet. Alacsonyén szálló ellenséges repülők Közép-Olaszországban bombákkis.1 és fe­\só folyásánál a szovjet kötelékek a hét fo­lyamán végrehajtót; sikertelen és sok esetben súlyos vereséggel járt tömegtámadások után csak gyenge erőkkel végrehajtott támadások­kal kísérleteztek. Ezeket a támadásokat még a német és a román állások előtt visszaverték. Néhány szovjet alakulat átkelt a folyón. . Jé ezeket a né net és a- ■ ortíátr biztosító erők ha­rapófogóba fogták és szétverték. A német birodalmi sajtófőnök helyettese, Helmuth Sündermann a következőket mon­dotta egyik fővárosi lap munkatársának Dél kelet-Európában tett utazásáról: — A lehető legjobb benyomásokat szereze­tem mostani délkeleti utamon. Ellátogattam Romániába, Bulgáriába, majd eljöttem Buda­pestre, ahova mindig szívesen látogattam el Megállapítottam, hogy ma már minden dél­keleteurópai országban ugyanazt vallják, hogy a Német Birodalom és Délkelet-Európa érde­kei teljesen azonosak. Ezzel szemben Angliá­délzeti fegyverekkel megtámadtak egy világosan jelze t tábori kórházat. Az 1943. október elseje óta a Balkán nyugpti részén a kommunista bandák él­tein harcbavetett 1. kozákhadosztály ki­válóan verekedett és az ellenségnek sú­lyos veszteségeket okozott emberben és anyagban. A légi fegyvernem., a védelmi erők és c. tengerészet légelháriitó tűr őr­sége Toulon franciái kikötő ellen intézett egyik légitámadás alkalmával 15 ellensé­ges bombázót lő tek le. Búvárba jóink az Atlanti-óceánon és a Földiközi-t’engeren ellenséges haj akisére tek ellen, folytatott kemény harcokban elsül y- lyesztettek 22.200 brutto regiszter tonna hajóteret kitevő négy hajót, továbbá ö< kísérő rombolót. Ezek közül két nagy rom­boló a legkorszerűbb építésű hajó vök. Tengerészeti haderők, valamint kereske­delmi hajók fedélzeti fegyverei és a ten­gerészet lég,elhárító tüzérsége ?.z április 11-től 30-*ig terjedő időben 101 ellenséges repülőgépet lőtt le. Brziaka meri kai bombázó kötelékek szombaton a déli órákban erős vadászvé­delem mellett terrortámadást intéztek a birodrfmj főváros ellen. Lr’kónegyV'dek- hen károk keletkeznek és a lakosságnak r.ak és Amerikának egészen mindegy, hogy J Romániában a vörös hadsereg dul-e, vagy j hogy Magyarországra visszatér-e Kun Béla rémuralma. A kontinenssel semmi közösségük nincs. A mostani háborúban bebizonyosodott, hogy minden európai népnek közös érdeke védekező harcunk a keleti és nyugati ellenség éllen. A harc a bolseviznwc és az angolszá­szok ellen egyformán Magyarország harca is. Most már úgy Angliában, mint Amerikában kezdik felismerni, hogy a háború nem angol és amerikai érdekekért folyik, hanem tisztán és kizárólag a zsidók és bolsevkták érdekeiért. Németországnak és szövetségeseinek sokkal könyebb a győzelem, mint az ellenségnek. Ne­kik Berlinbe és T okióba kellene bevonulniok, nekünk viszont nem kell Washingtont elfog- hajiunk ahhoz, hogy győzzünk Mi már akkor is győzünk, ha az angolszász tervek meghiú­sultak. Elszántságunk azon a szent hiten ala­pul, hogy ennek az élethalálharcnak a végig- küzdéséből a szabad nemzetek hatalmas és nagy Európája győztesen kerül ki. veszteségei voltak. A német légife.gyver- nem lelőtt 129 észak-amerikai terror-repü- íőpepet, köztük 121 négymotoros bombá­zót. Hans Heinrich König főhadnagy, egy vadászezred századparancsnoka, légi har­cokban megs.emmisite.t négy négymoto­ros terrorbombázót. Ellenséges repülőgé­pek az elmúlt éjjel bombákat dobtak Al- só-Rajna vidékére. Nehéz német harci kötelékek az elmúlt' éjjel Plymouth, valamint i?.e angol dél­nyugati pgr ok előtt észlelt ha iógy ül eke­zések ellen intézett nagy támadás során hatásos eredményt értek el. ííeríin feleit 77 gép el■ vesztését ismerik el am ungi iái fő hat! i smáll á sott AMSZTERDAM, május 1. (MTI) A Né­met Távirati Iroda jelenti: Az Egyesült Állomok angliai főhadiszállásig, a Berlin ellen intézett szombati támadással kap­csolatban 77 repülőgép elvesztését ismeri be. Az .angol hírszolgálat jelentése szerint a német v adászvéi lelem igpn erélyes volt és igen sok súlyos légih.-ircba bocsátko­zott az amerikai repülőgépekkel. BUDAPEST május 1. Illetékes katonai helyről közük: Á Kolomea térségében összevont szovjet erők nagysága az állan­dóan érkező ujalbb erősítések, valamint a magyar hadsereg arcvonala ellen intézett támadások hevessége arra mufri. hogy -ae itt összevont szovjet erők célja nemcsak az lehet, hogy a Dnyeszter és a Pruth mindkét part­ján előretörő német és magyar erők to­vábbi térnyerését megakadályozzák, ha­nem hegy megkíséreljék az arcvonal áttörését, részben a Kárpátok átjáróit birtokukba vehessék. részben, hogy az ettől északra levő arcvonalrészt felgön­gyölíthessék. Az áttörési szándék további fenntartására mutat az a körülmény is, hogy a beve­tett szovjet csapatoknál igen nagy a hiatrc- kiocsik száma és hogy támadásaikat csa- tampülők bevetésével is támogatják. A heves szovjet támadások a csapatok szí­vós ellenállásán eddig sorra mind kudar­cot vaTIo. tak, de a szovjet szándék fel­adásáról még korai volna beszélni. Elénk harcitevékenység jellemmi am olaszországi hadszínteret BERLIN, május 1. (MTI) A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti- asz olaszországi harcokról: A nett un ói hídfő középső ré­szén az angol—amerikaiaknak azaircvonal közelében lévő anyagraktárait szombaton az utóbbi napoknál fokozottabb mériék- tj n támadtuk- Német harci és csatarepü- lŐgápek vadászok védelmében szorosan együttműködtek a német nehéztüzérség­gel. Az invázióé csapatok hé. légelháritó állását harcképtelenné tették bomba talá­latokkal és fedélzeti fegyverekkel. A híd­fő ar evőn a Is zt- kaszáról az előterekben folyt elszigetelt felderítő tevékenységen kívül semmi különösebb eseményt nem jelentettek. Német támadó csoportok a dél olaszor­szági arcvonalon a cassinój rohamvidék déli részen több sikeres vállalkozást haj­tó: lak végre és ennek során angol—ame­rikai támaszpontokat, kiserődöket, vala­mint őr-állásokat gyűrtek le, ezenkívül foglyok‘-t is ejtettek. Német üregek a Cassinótól nyugatra lévő térségben és á Guariglianótól keletre, valamint a tirhe- ni-ieruger par vidékén megfigyelt angol csaptatmozdulatokra tüzelésükkel ismét rajtaütöttek. A brit birodalom m'nissţer* elnökeinek értekezlete LISSZABON, május I. (MTI) Mint a brit hi rezol gúláit hivaitalos londoni közlemény alapján jelenti, a brit bi- ! roda.tem miniszterelnökeinek ére- ketflete május elsején kezdődik. Az értekezlet rendkívül fontos Kérdé­sekkel foglalkozik, amelyek a hábo- ru továbbfolytatására é* a biroda­lom vezetésére vonat közműk. A B* számú magyar hadijelentés BUDAPEST, május 1. (MTI) A Magyar Távirati Iroda jelenti: A honvéd ve- zérkar főnöke közli: Kolomeánál a szovjet csapatok erős légi és páncélos támogatással heves táma­dásokat folytatnak. Az ellenség áttörési kísérletei súlyos vér és anyagi vesztesé­gekkel meghiúsultak' Ottmiától délkeletre röh'ifrncsapataink sikeres ellentámadása újabb területnyereséiyet eredményezett. A harcokban 24 szovjet páncélost megsem­misítettünk, gépágyúink vedig 10 ellenséges repülőgépet lőttek le. Heves ellentámadásokat vertek visssa a magyar esapatok Angol hajégyülehemések ellen intéseit hatásos támadási a német légihaderő \-4 «• I c+ *»■ e

Next

/
Oldalképek
Tartalom