Ellenzék, 1944. május (65. évfolyam, 97-121. szám)

1944-05-01 / 97. szám

ellenzék I 1 ii ui h ] n % 1. Zsidó szerzők müveit kiadni, terjeszteni és kölcsönözni nem szabad Megjeleni « in«**™ leli <% bttlldlrti Íréi. *•*« nív|eüy™un BUDAPES T, május 1. A hivatalos > »l> vns;"/ napi száma kormányrendeletet kozoi a "!a/ \'j szellemi éleinek a zsidó szerzők .rn, művelői megóvása tárgyában. . ,. . A rendelet élteimében zsidó s/er/.u no. mié többszörösileni, közzétenni es (orga om ia io/ nem szabad. Tudományos tárgyú uoi mu tóim sz.örösitésére, közzétételén és forgalombah. l> < zésére közérdekből a vallus- es kozoklatasugyi miniszter a miniszterelnökkel egyetértésben ki­vételesen engedélyt adhat. A rendelet mellékletében felsorolt zsidó szer­zők müveinek a kiadónál, nyomdavállalatnal. kereskedőnél és általában a forgaloinbaho/.a- tallal, vagy a terjesztéssel foglalkozó akí 1 természetes, akár jogi személy által tonntal­toit _ vállalatnál levő és forgalombahozatalra szánt példányait terjeszteni, kölcsönadni vagy bármi más módon használatba bocsátani nem szabad. . .. Az emliteft vállalatok, úgyszintén a k°n>v' kölcsönzéssel foglalkozó vállalatok, valamint a nyilvános könyvtárak, továbbá az. egyesület., iskolai intézeti és az egyéb olyan könyvtára., vezetői, amelyekből könyveket bárkinek, vagy a személvek bizonyos körének (egyesület vagy társaskör tagjainak, iskola tanulóinak, stb ) ol­vasásra vagv egyéb használatra kiadnak, köte­lesek a fentebb meghatározott müveknek torga lombabozatalára, kikölcsönzésére vagy könyv­tári használatra szánt példányait e rendelet ha­tálybalépésétől számított 15 nap alatt kimuta­tásba foglalni és a kimutatás öt azonos példá­nyát az "említett határidőben a sajtóügyek rn. kir. kormánybiztosához (Budapest. 1., l'ri-utca 18.) bemutatni. A kimutatásnak tartalmaznia kell az irói mu szerzőjének nevét, az írói mii cimét, nyel'éh jellegének (szépirodalmi, tudományos, politikai stb.) megjelölését, továbbá azt. hogy az Írói miiből hánv példány van a bejelentésre kötele­I Hosenherg), Kaczér Illés (Katz), Kahánu Mózes Kenéz Koriander Tide Kiss Jo/.scl. Kuer Izidor Kőbőr Tamás iBermant, Kóbor Noémi, Koresméros Nándor i Reich), Kuufi Zsigmond iKohn). Lfakulos l.ás/ló (Kellner lázár Miklós ll.ederer). l engyel Menyhért (Lebovilsi. l.en kei Henrik IGuttmann). Lukács György (Ló winger). Markovits Bodion, Márkus József (irói álneve: Salai.ellő). Mezei Ernő (Eriin teld), Mezöfi Vilmos (Grünfeld), Molnár Ákos, Molnár Ferenc (Neumann), Molnár Jenő (Mül­ler), Mónus Illés (Brandstein), Nádas Sándor (Neumann), Nagy Imre (Fischer), Nóti Ká­roly. Mezei Mór (Grünfeld). Osváth Ernő (Roth), Pásztor Árpád (Pick­ier). Pelerdi Andor (Pollák), Pogány József (Schwartz), Propper Sándor, Radnóti József (Glatter), Ráskai Ferenc (Krausz), Helle Pál I Hi-irliiiumn Révész Béla Itolln R é v é s z Mi |i:ilv iliriisniT, Ituheiin (n'za, Roboz lane, , • Suss hón (Kellner), Somlyó ZolhJfc (Seliwiirlz), Somogyi Hóin (Sleiner), Sós End n. (Schlesinger), Szabó Ervin, Siílmk'si la ms (Weinstein), Szatmári Mm (Gntllieh), S/rp ini''» (Sr lion), Szil.igvi (,(■/> (Silberniano ' S/oinnlni/j IsI\ .'in iStcinci i, s/oinori YVrisz), S/dke Szakáll (herd Lrolls'aid * I jhelvi Nándor Vadnui László (Wolli, Wo mo /seni iWeis/i Vázsonvi Vilmos Wein leld Well tier Jakab, /soil Béla i Steift« r) • It) Külföldiek Asch Sc hal om Haunt Vicki Bernhard Bus- tan, Bernstein Eduard, Bernstein Henrik. He! tuner Hugó, Bloch Jean. Brad Max, Buber Martin, Dekobra Maurice, iJi/niau (Jsi/j, Eli renburg Ufa, Keucht manger Lion, Kreud Siy ni und, Kel ter man Bernhard, Kerr Alfred, Kisch Egon Ervin, Krtrbcr Ili, Lassale Ferdinand, Ludwig Emil, Manrois Andre, Marx Karl, Miasa Rabbach, Nordau Max, Opaosuh Jan, Sülten Félix, Schnitzler Arlnr, Szi’urini Man- dale Moscher, Wert'el Franz, W'asserinan Ja köb. Zarek Oltó. Zweig Stephan Zangwill Iz rael. (MTI) S miniszterelnök és a kormány tagjai is resztvettek a budapesti német közösség májusi ünnepén BUDAPEST, május 1. (MTI) Az egyik fegyverkezési üzem rmmkate.r- •méhein gyűlt östsize vasárnap Btula- pest hircüta.lmi rémet közössége má­jus elsejének mggünitep'és re. Az ünnepségen rés/fveit Szí (May Dome m. kir. miniszterelnök és a korona ny t-öbb más tagja. Megjelentek továbbá •a szövetséges és baráti országok kö­veti, a honvédség tiszti kiküldöttei, a magyarországi német n pi szővel- ség, vakum int a nemzeti szocialista párt magyarországi csoportjának küldötlségei és a magyar közélet ki­válóságai. Felülvizsgálja a belügyminiszter a zsidó kivételezettségi okiratokat zett birtokában. A sajtóügyek kormánybiztosa a be jelentések három példányát a Magyar Papirosipari Nyers- anvagbeszerző Kfl-nak (Budapest. V., Zolhán- utca 16.) küldi meg. kivéve az állam, a tör­vényhatóság, a község, az egyházak, alapítvá­nyok és közintézetek által tett bejelentéseket. A Kft. a kormánybiztos által megküldött beje­lentések alapján a bejelentőket felhívja, hogy a bejelentett példányokat a felhívásban meghatá­rozott időben és helyen szolgáltassák be, A szállítás költségei a beszolgáltatót terhelik. A Kft. a beszolgáltatott példányokért a hulladék- papir hatóságilag megállapított árát téríti meg s a beszolgáltatott példányok megsemmisítésé­ről összezuzás utján késedelem nélkül gondos­kodik. Az állami, törvényhatósági, községi, egyházi, alapítványi és közintézéti bejelentéseket a kor­mánybiztos az ilyen könyvtárak fenntartója, vagy felügyelőhatósága szerint illetékes minisz­ternek megküldi, aki gondoskodik arról, hogy e könyvtárak efnntartói, illetőleg felügyelőha­tóságai a bejelentett irói példányait elkülö­nítve őrizzék és azokat csupán indokolt tudo­mányos kutatás céljára adják ki. A rendelet rendelkezéseit megfelelően alkal­mazni kell azoknak a zsidó szerzőknek irói müveire is, akiket a miniszterelnök e rendelet hatálybalépése után a Budapesti Közlönyben újabb jegyzékben megnevez. Annak megállapításában, hogy a rendelet alkalmazása szempontjából ki a nemzsidó és ki a zsidó, az 1941. évi XV. te. 9 és 16 §§-ai- nak rendelkezései irányadók azzal, hogy nem­zsidó az olyan személy is, aki származására és vallására nézve az emlitett 9. § utolsó bekez­désében foglalt meghatározásnak megfelel, fel­téve. hogy nem kötött, illetőleg mindaddig amig nem köt házasságot zsidóval, vagy olyan nemzsidóval, akinek egy vagy két nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagjaként születelt. A zsidó irók 1. Számú jegyzéke A hivatalos lap közli az 1. sz. jegyzékét is azoknak a zsidó szerzőknek, akiknek müveit a rendelet értelmében a közforaglomból ki kell vonnii. A jegyzékben foglaltak névsora a következő: a) Magyarországiak: Abádi Imre (Dunajecz), Adorján Andor (Lachenbacher), Ágai Adolf (Rosenzweig), An- dai Ernő (Axelrad), Antal Sándor (Adlerj, Balázs Béla (Bauer), Ballagi Ernő (Bloch:. Barát Endre, (Bauer), Barta Lajos, Barta Sán dor, Bede Jób (Rosenberg), Békefi (Békeffy) László (Kann), Benamy Sándor (Berger), Bernstein Béla, Bíró Lajos (Blau), Boros László (Beinel), Boross Mihály (Weiner), Böhm Vil­mos. Bródy Sándor, Buchinger Manó, Buk,- Mikiós. Bus-Fekete László (Trauerschwartz). Dénes Gyula (Freincieh), Dénes Zsófia (Deutsch), Dévény Jenő (Deutsch), Drégely Gá­bor (Dessauer), Erdős Renée (Ehrenthal) Fá­bián Béla (Feurmann), Falus László (Franki), Faragó Jenő (Frankfurter), Fazekas Imre, Fe- ieki László (FüchseT), Fényes Jenő (Feuer­werker), Fényes Samu (Fein), Fenyő Miksa fFieischraann), Fodor László. Forró Pál (Friedmann), Földes Imre (Fleischmann), Föl­des Jolán (Grünfeld), Földi Mihály (Franki) Füst Milán (Fürst). Gábor Andor (Greiner), Gál Imre (Griin- fddj, Gárdos Mariska (Grünfeld), Gervai An­dor. Gelléri Mór (Glück), Geliért Oszkár (Gold- mann;, Gergely Győző (Ungar), Gergelv Sán­dor. Giszkalay János (Witter), Göndör Fe­renc (Krausz), Halmi Bódog, Halmi József, Hatvány Lajos báró (Deutsch) Hatvani Lili bárónő (Deutsch). Ignotus (Veigelsberg), Ignotus Pál (Veigels­berg)., Indig Ottó, Jászai Samu, Jász! Oszkár •JakubovicsL Jób Dániel /Ziffer), Kabos Ede BUDAPEST, május 1. A Budapesti Közlöny vasárnapi száma közli a minisztérium 1530 - 1944. M. E. számú rendeletét, amely szerint a belttgyminiszter felülvizsgálja a zsitlók ré­szére az ellenforradalmi, továbbá a visszacsa­tolt területi érdemek alapján az országos vitézi szék, a felvidéki miniszter, Kárpátalja kor­mányzói biztosa és a miniszterelnök által an­nakidején kiadott mentesítő okiratokat. Az emlitett okirat birtokosa köteles azt 194A májas 75-1)7 o belügyminiszterhez beterjeszteni. A felülvizsgálást véleményező bizottság készíti elő; a bizottság tagjait — mégpedig egy tagját és egv póttagját az országos vitézi szék kije­lölése alapján — a belügyminiszter nevezi ki. A mentesítés tárgyában a belügyminiszter a bi­zottság indokolt javaslata alapján határoz. A belügyminiszter az eredeti okirat benyújtása a! kalmávai tanúsítványt ad az okiratnak felüi­BODAPBST, május 1. .Azokat a családokat, akik zsioT háztartástan, láká's'ért teljesítenek szolgálatot, a hatóság őket megfelelő lakáshoz nem juttatja, eddigi lakásukban továbbra is megmaradhatnak, háztartási mun­kát, vagy egyéb szolgáltatásit azon­ban a zisidó háztartásban nem telje­síthetnek. Ennek a kérdiéinek a ren­dezésére a.z illetékes hatóságok rövi­desen rendelet at fognak kiadni, ad­dig is figyelmeztetik az érdekelteket, hogy mindenki terjesszen elő sza- hálystzerü lakásigény lést az illetékes elsőfokú lakásügyi hatóságnál. * Amerika és Anglia viszonya Bernhard Shaw és Lady Astor meglátogatták egy Angliában tá­borozó amerikai csap attestet, mely­nek egyik tisztje megkérdezte Shaw-t, mit gondol Anglia az ame­rikaiakról!? Bernhard Shaw igy válaszolt: Anglia nem gondol sem­mit az amerikaiakról, óvnom kell Önt attól, hogy Ön arra számítson, valaha is meg iog érteni bennün­ket. Lady Astor igy válaszolt: Va­lahogy ezzel is úgy van az ember, mint a rokonokkal: szeretem a ro­konaimat, de kedvelni neon min­dig kedvelem. Lehetséges, hogy nem fogjuk egymást mindig egy­formán kedvelni, de meg kell érte­nünk, hogy a félvilág reménysége a mi nemzeti munkánk eredmé­nyén nyugszik. vizsgálat végett való benviijtásáról. Ez a tanú­sítvány a mentesítő okirat felülvizsgálatánál: befejezéséig az eredeti mentesítő okiratot pó­tolja. A rendelet hatálybalépésétől számított 30 nap alatt a belügyminiszterhez benyújtott kérelem- boniÁ^rhetik a mentesítő okirat kiadását olyan személyek is, akik eziránt kérelmet még nem terjesztettek elő. Kérelmet olyan nemzsidók is előterjeszthetnek, akiknek házastársa vagy gyermeke zsidó. Az országos vitézi szék a hozzá korábban he- nyajtntt és eddig még el nem bírált kérelmeket — tekintettel egyfelől azok nagyobb számára, másfelől az országos vitézi széknek nagvjelen- tőségii más munkakörében való teljes elfog­laltságára — most már közvetlen elbírálás vé­gett a belügyminiszterhez teszi át. Az Ol-zágcrs T á r-sad alctmibtert ősit ó Intézet fel hi vita a zsidó háztartási mun'kaa.dók figyelmét ama, hogy nem zsidó háztartási alkalmaztat tjük alkalmaztatásának a fennálló ren­delkezések értelmében történő meg­szüntetését az Országos Társadalom - biiztosátó Intézetnél, vidéken az inté­zet. helyi szerveinél, az érvényes sza­bályok szerint kötelesek bejelenteni. Az intézet ugyanis a törvényes ren­delkezések értelmében a járulékokat mindaddig felszámítja, mig ez a be­jelentés meg nem történik. Csalódást keltett angolszász körök­ben a finn magatartás a szovjettel szemben BERLIN, májusi 1. (MTI) Líomdón- ból jelentik: A Time and Tide londo­ni folyóirat Írja;: A legutóbbi orosz fegyverszüneti feltételek finn részről történt elutasítása nagy csalódást leejtett az Egyesült Államokban, Svédországban és másutt is. Az orosz feltételek nem mondhatók éppen nagyiéi kiteknek. Bizonyos mértékig kemények voltak és a finnek nagyon is jogosan úgy érezték, hogy mivel hadseregüket a harctereken nem verték meg, n agyon nehéz elfogad ni olyan feltételieket, amelyek minden további nélkül azt követelték, hogy mint legyőzött nép adja meg maigát. Felmerültek gyakorlati nehézségek is. Hirdessen Erdély legelterjedtebb napilapjában, az E3*emsékben. Két tájékoztató közlemény a zsidó alkalmazottak ügyében Az ördög nem alszik Vaszary Gábor bohózatának frlujllá a '.iv/i-y Cj.Uoi .Óm utal, filrn; .| '■ t " CU fo. Ili in jói IV. <- • boitó/at l n;,­' Ha lel Kofo/vvírt . r>p U.1) er- .ie .1 /c:i •zinhú/. Vts/j- y Fi* v a Nemzetibe ;? -- ■'v de/hetnők. de nun kcrtlczzak. mer* tutink, hogy z.ak nou nap unkban egyedül és uvztán a künn) ü *yói a kozhat á, a cdja vele V7Ínl:ázunknajt. A ckrabról v/ólva t< ■. r •'f‘ volna a.zt hoj^v üyunn ónt- bű­ne a jellcrnkor.-.ik '.-..iák, a .-viírlji éppen H ci.'lon a darab díjén. A nn odik felvon í> diákos tréfáiból aztán csalhatatlanul raisue. riink a ,,Kerten Parz.s dien“’ szerzőjére. A harmadikban végül minden a fcjetetejcre áll s percől-percre - zürz.ava* fa né/.5:cren a »>a^a;,r,s)l milözl e* a színen cymát kerge­tik a képtelenebbnél képtelenebb fordulat « , cs — a fehér iepedős, láncot crörjrető ki 'értetek. Az előadás mindenekelőtt Kéne 'ey Fe­rencnek hozott vzép rende/ó: sikert; az e ő- áztaita szekeres parasztot épp olyan gonJd 1 állította be. mint a főszereplőket. A grófi unokaöccs szerqxiien pedig — kissé fanyar f'gurát alkotva — kitűnő színészi munkát is végzett. Versenytársa volt a mókáz.áiban a szép és temperamentumos Szende Bessy Csó­ka Józiej Gedeon bácsi és Tompa Pujt az ügyvéd szerepében me'terségbeli tudásuk leg­javát nyújtották s igy zajos sikerük telje-o. érthorő. Mellettük a fiatalok egész sora tette még derűsebbé a színház hangulatát: 7 ura , Margit, Hatházy Erz.ebet, tinta Márta, Pe­rcnyi János, Plenen Jenö és Darday Antal egv mást muknk felül jókedvben és lendüle^b-n j Várady Szabolcs „második számú1 kísértett is megtette hatását. Hegyi l-ili mérges és tá­volról sem „aranyvirág“ korcsmárocnéja ép»*« ugv tetszett, mint Várady Rudolf finom eszközökkel megformált inasa. Sőt Szenté', Ferenc jóizü, zsíros falusi kántora cs Danc<n György komoran vigadó sírásója is külön em­lítést érdemel. * A zenei betéteket Szabó Ica vezényelte. K. B Az Életbuvárok Körének XI I. ülése A Hőgves-tanteremben tartotta e havi szak ülését a Kolozsvári Életbuvárok Köre. Putnnb'j Gyula egyetemi tanár elnökletével. Szabó Ist­ván, az orvosi élettani intézet tagja, előadá­sában ,.A raktárvér diasztázehatása” címmel is­mertette és kísérleteiben kimutatta. hogy a lépben elraktározott vérben a keményitőbonto erjesztő kevesebb, mint a keringőben, mig a vérnedvben ugyanakkor több. Szathmáry Zol­tán orvosszázados, aki Hadnagy Csabával és Ludány Györggyel az orvosi élettani intézet­ben kidolgozott munkáját terjesztette e'.ö „Vestibutumingerek hatása a vérsavó phago­cytosis! serkentő képességére” cimen. Ha a belső fül egyensulyérző szervét szédülést okozó ingerhatások érik. a vér beklériumellene.s védőére je (a fehérvérsejtek baktériumfaló ké­pességének fokozása révén) nagymértékben nö­vekedik A végzett kísérletek tisztázták e kü­lönös jelenség okát és kimutatták, hogy a ve­getativ idegrendszer közvetítésével jön tétre. Jendrassik Loránd (általános élettani intézeti Géléi Gáborral közös eredmén a ismertetve, n a harántcsikos izomzat élettanát egészítette !;i uj adatokkal. Egyrészt az idegfelöli ingerátv:- tel vegvi elmélete ellen ismertetett ujnbh érve­ket. Kimutatta továbbá, hogy a vérrel azonos összetételű élettani sóoldatok az izomsejt bel­sejére ingerhatást gyakorolnak, mig tiszta viz. vagy anelektrolitok oldatai nem. E jelensége­ket kisérletettel demonstrálta. Átvágott izom­sejtek a szövetnedvvel való érintkezés folylán vesztik el működőképességüket. Géléi Gábor ..Az acetylcholin és eserin hatásmódjáról” ér­tekezett, igazolván. hogy az eserin nemcsak közvetett fermenthatás. s az acetvlcholin ré­vén. hanem főként közvetlenül saját ingerlőké­pessége után fejti ki jellegzetes mereghatá- sait. Az érdeklődéssel fogadott előadásokat a szo­kottnál is élénkebb eszmecsere követte, amely­ben ismételt felszólalásokkal az előadókon kí­vül Annau Ernő. Ludánj' György, Vendég Vince. Rédey Barnabás, Haranghy László. Had­nagy Csaba. Géléi József és Gündisch Mihály vettek részt. Visszahelyezi éh rendfokoza­tukba Feketehal mi - Czeyd ner Ferencet és társait Feketehalmy-Czeydner Ferenc és társai ön­ként jelentkeztek a honvédvezérkar főnöke bí­róságánál. A bíróság a szökésük miatt annak­idején kiadott nyomozólevelet visszavonta. Minthogy önként jelentkezésük által az ok mely a rendfokozatukból való elbocsátást maga után vonta, megszűnt, a honvédelmi miniszter Fekeíehalmy-Czeydner -Ferenc ny. áll. alfá- bomagyi. Grassy Józsefet vezérőmagyi, Deák Lászlót ny. áll.'ezredesi és Zöldi Márton dr.-t csendőrszázadosi rendfokozatába visszahe­lyezte. (MTI.) Hagyományos erdélyi szellemben, bátran, megalkuvás nélkül küzd mindennap a magyár nép boldogu­lásáért az Ellenzék/

Next

/
Oldalképek
Tartalom