Ellenzék, 1944. február (65. évfolyam, 25-48. szám)

1944-02-23 / 43. szám

1 Ü i 4 ftrbi úáí 2 3, ELLENZÉK A S?©!öok elíessf bajnoki mérkőzésre készülve s SPORT Mit. délután X árukor odráén ér köpést játszik a várost kispályán a Bástya elten a KAC KOLOZSVÁR. A Szegedi AX ellen va­sárnap elért igen közepes eredmény kö­vetkeztében nem valami nagy bizakodás­sal tekint a kolozsvári közönség a KAC vasárnapi első tavaszi szereplése elé. A fentiek mellett is azonban valószínű­nek tartják, hogy a szegediek ellen a KAC nem azt a formáját játszotta, amely a csa­pattól hitellett volna és aarnak tevékeny­ségét nagyban befolyásolta az, hogy Vass kiesése miatt felforgatott csapattal kel­lett ki állandók. A vasárnapi mérkőzésre nagyon készül mindkét csapat, de főképpen a Szolnok, amelyet az őszi küzdelmek során saját otthonában 1:0 arányban legyőzitek a. ko­lozsváriak. A ' szolnoki együttes január közepe óta edzésben van és elmúlt vasár­nap a DVSC ellen barátságos mérkőzést játszott és 2:1 arányban győzött. A mér­kőzés folyamán különösen a csatársor ját­szott jó formában és Szűcs Sándor, a szolnokiak középhátvédje. A szolnoki együttes ma egyik fővárosi csapattal ját­szik 'barátságos mérkőzést, hogy a KAC ellen minél jobban felkészüljenek. A KAC hasonlóképpen erélyesen készül ai vasárnapi mérkőzésre', bár a csapat ősz- szenilitása' csaknem teljesen bizonytalan. Â piros-fehérek ma délután 3 órakor a városi kispályán a Bástya átszervezett csapatával játszanak edzőmérkőzést. A KAC csapatában a sérült Tolnai helyett esetleg Szaniszló II. játszik, a jobbhátvéd Páll, a jobb fedezet Demeter lesz. A Bás­tya- csapatában vasárnap először mutat­kozik be a Bástya csapatában Oros-zi és Bozóky. Solt induló, jő eredmények: a Bástya tehetség- kutató sí-versenyén KOLOZSVÁR. A Bástya siszakosztálya, mely az elmúlt, hetekben alakult meg, igen jólsikerült tehetségkutató versenyt rendezett a Bükk-erdőben. A versenyen, amelynek műsorán lesiklás és futás sze­repelt, nemcsak a Bástyá és Mátyás Le­vente Egyesület (Dermata), hanem a KEAC és Gépipari Középiskola siverrseny- zői is résztvettek versenyen kivüL Eredmények: Leventék versenye. 14 induló közül a 600 méter lesiklásban: 1. Szekernyé's Ist­ván 31.03 mp. 2. Papp Sándor 39.02 mp. 3. Ármánkó Z. István 43.03 mp. 4. Anti Sándor 46,00 mp. A Bástya férfiversenyzői közül: 1. To­kai György 30.06 mp. 2. Varga Sándor 31.05 mp. 3. Kiss Rezső 35.02 mp. Á Bás- _ tya hölgyversenyzői közül: 1. Varga Sán­dorrá 41.06 mp. alatt. A KEAC férfiversenyzői közül: 1. Buj­dos. Jenő 28.08 mp. 2. Czikmántory Ottó 29.00 mp, 3. Komjátszeghy Lajos 29.04 mp. 4. Jenei Miklós . 30.02 mp. A KEAC hölgy versenyzői közül: 1. Lu- j k. ács Nóra 35.04 mp. 2. Varga Jenőné j 38.02 mp. 3. Kun Judit 47.06 mp. A Gépipari Középiskolások közül: 1. Mersey Jenő 29.00 mp. 2. Hutára Ervin 29.02 mp. 3. Nagy Pál 33.00 mp. 4. Kato­na József 33.06 mp. Az 5000 méteres futóversenyben a kez­dő leventék közül: . 1. Basa József 28.31 j mp. 2. Vass István 30.54 mp. 3. Nagy Jó- ţ zsef 31.00 mp. A levente haladók közül: j l. Papp Sándor 22.14 mp. 2. Mohnáes Gvörgy 22.18 mp. 3. Ármánkó Z. István j 22.53 mp. A KEAC versenyzői közül: 1. Czikmán- tory Ottó 15.53 mp. 2. Bujdos Jenő 18.33 mp. 3. Jeney Miklós 19.36 mp. ] A verseny, melyet a Bástya siszakosz- 1 t ályának vezetősége, V. Sándy Hugó, j V?rga Sándor. Kiss Rezső, Boldis László, j valamint a KEAC részéről Kovács Béla ! egyetemi testnevelési tanár vezetése" mel- j lett bonyolítottak le, igen szép sikerrel j ért véget és az a fejlődő kolozsvári sá sportnak jó hírverése volt. Sipos megválik a Ferencvárostól ? Budapestről jelentik: Az egyik fővárosi lap jelentése szerint a tartalékba tett Si­pos azzal a gondolattal foglalkozik, hogy otthagyja a Ferencvárost, még abban az esetben is, ha neki kellene visszafizetnie azt az összeget, amelyet egyesülete meg­váltásáért kifizetett. ­A ]BEAC nyerte Magyarország párbajtőr csapatbajnokságát Nagy érdeklődés kíséretében bonyolí­tották le vasárnap a fővárosban Magyar- ország párbajtőr csapatbajnokságát, ame- lyi-‘t a BEAC nyert meg. Második lett a MAC, harmadik a HTVK, negyedik a BBTE ötödik a MAFC. Szombaton este KKASE-K, MÁV .ökölvívó mérkőzés KOLOZSVÁR. Szombaton este fél 7 órakor a MÁV ,.Összhang‘‘ dísztermében igen érdekes ökölvívó mérkőzés lesz: a KKASE a KMÁV csapatával mérkőzik. A mérkőzésre mindkét együttes már-he­tek óta készül, mivel az egyben Kolozs­vár ökölvivósportjának az elsőbbségét is SzVSE, DVSC, Újvidék,' DiMÁVAG, az NB Ií-ős csapatok közül a Törekvés, Nagybányai SE, Szombathelyi FC, az NB Ill-ok közül a Dorog, a Székesfehérvári MÁV és az Elektromos legyőzője, a bu­dapesti VI, kér. SC, Kézdbásárhelyrc késziilnefe a KA€ asztali teniszezői KOLOZSVÁR. A KAC asztali tenisz- csapata, mely az NB I. küzdelmei során eddig sorra megnyerte minden mérkőzé­sét, vasárnap Kézdiyásárhelyene játszik a. Gábor Áron együttes ellen. A piros-fehé­rek a szombat délutáni gyorssal utaznak Kéedivá&árhieilyre Vladone, Komoróczi, Vura, Leiber és Bálint összeállításban. Az EKE asztali teniszcsapata az NB mérkőzések során a marosvásárhelyi Kol- ping csapatával 8:8 arányban eldöntetle­nül végzett Magyar 4, Nagy 2, Reinitz 2 győzelmével. A döntőfontosságu mérkő­zést Magyar Kosztánidi ellen, gyönyörű játék után, 2:0 arányban nyerte. Rendező Tamás Gyula volt. OPATA ZOLTÁN, a KAC edzője fel­hívja az alábbi játékosokat, hoigy a ma délutáni Bástya elleni edzőmérkőzésre fél 3 órakor a városi sporttelepen jelenjeinek meg: Marki, Szaniszló II., Vass, Páll, De­meter, Csákány, Farkas, Ko-vács IV., Füs­tös, Bonyhádi, Radnai, Beke, Váczi és Bozó. Három órára a következő játéko­soknak kell megjelenniök: Illyés, Kiss Furenc, Kovács Pál, Szilágyi, Bálint, Butyka, Kerekes, Beér, Kovács Vilmos és Fülöp. Az edzésen Tolnai, Verbőczi és Farmathy sérüléseik miatt maradnak tá­vol. Az edzőmérkő&és után Opata edző játékosértekezletet tart a csapat összes játékosaival a KAC Unió-utcai klubhelyi­ségében. Koilyha kerti magvak kiváló fajtákban és minőségekben. Borsó vetőma g va k korai kifejtő cukor és velőborsók. I> u g h a g y m a nru.kői hosszúkás és zitta -i kerek 1 hó P l.tO és 10 k.ló P lă­zi #t O .S' magliereshedéSí Szeged, po.tafiók 97. Kérje ingyenes ta­vasz árjegyzékünket. eldönti. A KKASE az elmúlt vasárnap a leventék válogatottja ellen mérte össze erejét, készülve a szombati nagy össze­csapásra. Mindkét csapat ma este nagy edzést tart. A KKASE Györky István, mig a KMÁV Pálffy Viktor edző vezetése mellett készül a mérkőzésre. A mm edzés után jelöli ki a két csapat edzője azt az együttest, mely a szombati nagy mérkő­zésen egymás ellen küzdeni fog. A MAGYAR KUPÁBAN a következő 16 csapat maradit állva: Gamma, KAC, Csepel, Ferencváros, Újpest, SalBTC, KÖZGAZDASÁG A százéves EMGE és az átmenetgazdálkodás időszerű kérdései Vitéz Szász István EUGE áléinak előad *sa az Unitárius Népfőiskola hallgatóinak KOLOZSVÁR, február 23. Az unitárius nép­főiskola nőadássoroizatának keretében tegnap délelőtt .rendkívül érdekes előadást tartolt vitéz. Szász István, az Erd.'ívi Magyar Gazda­sági Egyesület ügyvezető aóelnöke, aki elő­adásában a százéves Erdélyi Magyar Gazda­sági Egyesület nagyvona'u működését s az át- menetgazdá.kodás legsürgősebb problémáit ismertette. — A2 EMGE 1844. március 4-én alakult — mondotta vitéz Szász István. Létrehozásában gróf Teleki Domokosnak van rendkívül' nagy része. Az egyesület e’ső elnöke gróf Betűien Pá’ volt, majd az abszolutizmus első éveiben .gróf Mikó Imre szervezte újjá. Az egyesül él­nék a század elején Szabó József és báró Bánffy Ernő voltak a kiválóbb elnökei, majd a megszállás éveiben gróf Bethlen György és munkatársai mentették át azokat az erkölcsi és anyagi értékeket, amelyekkel az EMCE Rendelkezett. 1936-ban Szász Pál vette át az EMGE vezetését, akti az EMGE működését tel­jesen uj alapokra helyezte. Szesz Pál múmiá­ját azzal kezdte, hogy számos gazdakört szer­vezett meg és azonkívül) a mezőgazdasági kü_ tura terjesztésére tanfolyamokat, szervezett be. A jelszó volt a népi erők teljes és töké etes összefogása és a népi erőknék lehetőleg min­den külső támogatás nélkül való öntevékeny érvényesítése. Az EMGE szervezete aló ról felfelé épült, éspedig a'óí vannak a gazda­körök, azután a megyei! szervezetek és végül maga az EMGE központ. Az egész apparátus ma mintegy , 140 tisztviselővel és alkalmazot­tal működik. A legfontosabb kérdések, amelyekkel nap­jainkban az EMGE foglalkozik, az átmenet- gazdálkodás problémái. Nem lehet tudni, hogy a háború után milyen ál’ápolok -fognak be­következni. Tehát o-lyan üzemi országnak a fejlesztéséről kelt gondoskodnunk, amely min­den " körülmények között beválik a gazdának és igy aa országnak feltétleanü’ jövedelmet tud biztosítani. Ilyen üzemanyag pedig az ál­lattenyésztés, amely úgyszólván minden kon- kurrencia nélküi tudja majd végezni a maga feladatát. Erdélynek a iréík és a lege’őterülete mipf- egv 2 millió kataszfcralis holdat tesz ki. Ha ezeket a területeket zöld mező vonatkozásban feljavítjuk, akkor hamarosan elérjük azt, hogy másfélszeres, sőt kétszeres. ' termést fognak adni. Az Erdélyben Tenderezésünkre álló nagy zöldmez oterüil et mezőgazdaságunkat elsősor­ban az állattenyésztésre predesztinálja. Zsir- sertés helyett főleg hússertést és tejelőmar- hát kell tenyészteni s fog'alkotnunk kell az olajos növények termesztésével is. Ma er­dőinket utak és vasutak hiányában nem tud­juk kellőképpen kihasználni és biztosítani, Minden jó feltételünk megvan a gyiimölcstér- mesztésre, s ezen keresztül megjavíthatjuk a néptáplá kozásiban jelentkező hiányos vitamin­éi! átá©t. Termelésünket a zöldmező gazdálko­dás telén igen jelentékenyen, csaknem 180 százalékkal emelhetjük. Mai feladatunk min­denekelőtt az anyagok táro’íása, a gépekről való gondoskodás és az állatállomány növe­lése, hogy a háboiru végét az iparosításra ké­szen álló mezőgazdasággal várhassuk, és nyu­godtan nézhessünk a jövő elé. ÖSSZEÁLLÍTOTTA AZ IPARTESTÜLET A TÉTELESEN ADÓZÓ IPAROSOK NÉVSORÁT, A kolozsvári Ipar testület elkészítette a kimu­tatást. azokró’ az iparosokról, akik tételesen róhatják le adójukat.. Ezek közé olyan iparo­sok tartoznak, akik egy segédet, egy tianoncot foglalkoztatnak, vagy segédmunkásuk nincsen és tanoncainak száma nem. több kettőnél. Ebbe a kategóriába tartoznak azok is, akik sem segédmunkást, sem tanomeot nem tarta­tlak. A kiszolgáló iparosok mint a borbély és fodrász, a vendéglős és culkrásziparos nem esik a tételes adózás állá és ezek évről-évre adó- va’lomást kötelesek benyújtani. Az ipartestü­let kimutatásában szereplő kisiparosok tétele­sen róhatják le adójukat és nem keli "adóbe­vallást tenndök. A Kolozsvár és Vidéke Ipar- testület tételes ' adózás alá eső iparosainak száma 1200. FŰSZER ÉS CUKORKAKERESKEDÖK FIGYEL­MÉBE! Kolozsvár és Vidéke Kereskedőinek Egyesülete felhívja a íüsaar és cukorka keres­kedők figyelmét a 90/944. M. E. sz. rendeletre. A kérdéses rendelet a számolólapok illetékei­nek kiterjesztéséről szól, többek között a sör, bor és egyéb szeszesitalok, cukrászipari, cu­korka- és csokoJiádéipaxi termékekre vonat­kozik. Tehát, a rendelet életbelépése után, mindazok a kereskedők, akik a fentebb jelzett árucikkekkel kereskednek, vevőiknek kötele­sek a fennálló illetékszabályzat szerinti ille­tékkel ellátott számolócédulát adni, vagy az illetéket a pénztári szelvényen leróni s azo­kat a havonkénti ellenőrzés végett megőrizni. A TÖRZSVEVŐ KISZOLGÁLÁSA NEM ÁRU­ELVONÁS. A. kereskede'mi és iparkamara felfogása szerint a törzsvevő kiszolgálására valő berendezkedés a közeiiátás szempontjá­ból nemcsak megengedett, de .kívánatos is és amennyiben nyerészkedési szándékkal nem párosul, úgy nem képez bűncselekményt. A kamarák egyébként hivatkoznak a fogyasztói vásárjáéi könyv első o’dalának hátlapjára ve­zetett ,,Figyelmeztetés^' első bekezdésére is, amely a rendkívüli viszonyok által indokolt körülményekre való hivatkozással az áau-ki- szo’gálás rendjét a kereskedőre ruházta iát. E kérdés körül felmerült viták során keletkezett kételyek eloszlatása céljából a kereskedelmi és iparkamarád a törzsvevő kiszolgálásához fű­ződő fontos közel'iátási érdekekre való tekin­tettel magyarázó rendeleti kibocsátását kérték a kereskedelmi minisztert®,/, amely meghatá­rozná a törzsvevők kiszoSgáláisánaki formáját és^ rendjét.’ Értesülésünk szerint a kamarai előterjesztést illetékes he’ven megértéssel fo­gadták. A drága anyagot spórolja, ha rossz fényképezőgépjét előbb rnegjavit+at ja. Medvéssy László ' vltamossagi műszerész, Jókai-utca 9. Telefon: 11—83. Mindennemű orvosi, fogászati, fodrászat,i villamioissági gépek javítása. Kiosztották Désen a Földmüve* lésügyi minisztérium termelési versenydijait DÉS, február 23. Szép és belisőséges ünnep­ség keretében osztották ki a m. kir. Földmű­velésügyi Minisztérium és az EMGE éltei ren­dezett 1943. évi kukorica és napraforgó ter­melési verseny dijait az EMGE dési kirendelt­ségének székházéban. Dr. Gogoman. Antal üdvözölte a megjelen­teket, ismertette a lö’dmüvelésügyi miniszté­rium termelési versennyel kapcsolatos intéz­kedéseit. Zs-igmond István m. kir. gazdasági főfeM ügyelő, mint a termelési verseny biráüó M- otottşâgânak elnöke ismertette azt az úttörő munkát, amit a versenyzők végeztek. Etután Antal' Dániel EMG-E központ® fel­ügyelő ismertette a kuikotnica és napraforgó verseny díjazásait. A kukorica terme'ési ver«, sienyben első három dijat nyert: Várady Jó­zsef Kecsed, Szilágyi Márton Dés, Cichegy, Veres József Cegőtelke; 8 versenyző vigasz- dijat és oklevelet, 2 versenyző futuradijat és 9 versenyző csak oklevelet kapott. A napra­forgó termelési versenyben első három dijat nyert: Sa'lak András ördöngösfüzes, Cimbalmos Dánie' Cegőtelke, Fülöp Mibiály Boncznyires-, vigaszdijat kapott: MMós Sándor Cegőtelfee3 Kocsis Ferenc Cegőtelke, Szőcs Ferenc Cegő­telke, oklevelet kaptak: 4 versenyező: Dr, Gogoman Antal gazdaválasztmányi el­nök kiosztotta a dijakat és az elismerő okié« vei eket. A díjnyertes gazdák nevében Vajnár János há’ás köszönetét mondott a m, kir. földműve­lésügyi minisztériumnak és az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületnek, fogadalmat tett, hogy ezután is minden erejükkel a haz-a, szolgálatán ban fognak állani, NEM RÖGZÍTIK A BOR ÁRÁT. A közet- multban elterjedt az a bír, hogy a bor árát. literenként 24—26 fillér fokonkénti egységár« ban rögzítik. Mint jóhelyrői éresülünk, az ar- _ rögzítésre nem kerü' sor, ellenben a korcs- marosok és vendéglősök haszónkul csat ú jból szabályozzák, amely természetesen a beszer« zett bor árától van függővé téve épp úgy, mint a múltban is volt. Egyéb ként a® ország tavalyi bortermése 4.5 millió hektoliter vo’i- Az ország területén összesen 450.000 katasz- üi-ális hold szőlőtermő terület van, s bár ez a mezőgazdasági területnek 1.7 százaléka mégis több, minit háromnegyed mil’ió ember él szőlő- és bortermelésből, e cikkek eladásából és ex« por tatásából. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST tartott az ipar, testültet cipész-, fodiréfe-zí- és cukráezipari szak« osztálya. A kolozsvári Ipartestület cipész,-, fodrász- és cukrászipari szakosztálya a napok­ban tartotta meg tisztújító közgyűlését, Á ci­pész ipari szakosztály elnökké ismét Kovács Antalt, a cukrász-ipari szakosztály Vass Lász- 'ót és a fodrászipari szakosztály vitéz Uram Antalt, a régi 'elnököket választotta meg. A három szakosztály kiegészitett-e a tisztikarban, beállt változásokat és letárgyalta időszerű szakmai ügyeit. A ^ FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMI SILÚÉPITÉSI AKCIÓJA. A földművelésügyi kormány máT évekkel ezelőtt felhívta a gaz­dák figyelmét arra, hogy a könnyen romló, vagy nehezen szárítható takarmányokat a leg? kevesebb veszteséggel silókban tarthatják el, A he'yesen 6-ilózott takarmány hosszú ideig romlatlanul megmarad és akkor áll rendelke­zésre, amikor arra leginkább szükség van. Aj silóakció népszerűsítése , érdekében a földmű­velésügyi minisztérium erdélyi kirendeltsége ebben az évben is tovább fo'ytatja tevékeny­ségét és silóakcjóját. A kirendeltség áita? nyújtott áliami siíóépitési segélyben a birtok nagyságára való tekintet nélkül egyformám részesülhet minden ha’-adni kívánó gazda, el­sősorban azonban a hadirokkant, hadiözvegy, vitéz, liüzkeresztes és egyéb hadigondozc/C gazdák, továbbá a vármegyei és városi állat­tenyésztő egyesületek tagjai részesülhetnek a siíóépitési akció során álLamsegélyben. Egy- egy gazda a már megépítettsilók leszámítá­sával 100 köbméter ürtarta mu siló építéséhez) kaphat támogatást. (Egy számos állatra 7 kölr- méter silóért kell számítani.) A siíóépitési ak­ció során nyújtott támogatás pénzbeli segít­ségből, ^ ingyenes cement juttatásból, valamint a2 építéshez szükséges építési formának (satu) haszná’atra való díjtalan átengedéséből áll. Á silók betonból, agyagba épített téglából, vagy terméskőből épülhetnek. A földművelésügyi minisztérium erdélyi kirendehsége a silóépí­tési akció lebonyo'itásával az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületet bizta meg, aki tehát siíóépitési segélyben kivan részesülni, az for­duljon bejelentésével az EMGE - kolozsvári központjához, Vagy kerületi kirendeltségeihez Hirdessen Erdély leqelterjedtebís napilapjában, az Ellenzékbe«,,

Next

/
Oldalképek
Tartalom