Ellenzék, 1943. december (64. évfolyam, 272-296. szám)

1943-12-23 / 290. szám

_ 4 Bizonyitáskiegészitést rendelt el a törvényszék uzssrafci ósága a kolozsvári hentesek árdrágítás! perének újratárgyalásán ELLENZÉK —^rraaiwii' hmmib 19*3 december 2 3. KOLOZSVÁR, december 23. Ez év ta­vaszán indult meg azon árdrágítás tö­megpiac, amelynek kolozsvári közismert szereplőit ü közfogyasztásra kerülő zsír minőségének meghamisításával szerzett jogtalan kereset miatt vonták felelősség­re. Az ügyet először a honvéd törvény­szék tárgyalta, azonban honvédelmi bűn­tettet nem állapítottak meg és a pert polgári bíróság elé utalták. A kolozsvári törvényszék uzsorabiró- sága Vitos Pál ár. tanácselnök elnöklé­sével április 28-án ítéletet hirdetett az ügyben. Kirkósa Gyula, Szigeti Gyula, Barabás György és Fejér István vádlot­takat egy-egyrendbeli folytatólagosan elkövetett árdrágításért egyenként más­félévi börtönbüntetésre Ítélték. A fenti bűncselekménnyel anyagi halmazaiban álló közellátási vétségért másfélévi bör­tönbüntetést kapott Lakatos Zoltán ötöd- rendü vádlott is. Az előbbiektől eltérő- leg minösiett egy-egyrendbeli árdrágí­tás bűntettéért Mancs János 1 évi, Tóth Sándor 10 havi, Wurschner Gábotr pedig 8 hónapi börtönbüntetést kapott. A fő­vádlottakat 400—2000 terjedő mellékbün­tetésekre ítélte és vagyoni elégtétel meg­fizetésére is kötelezte az uzsoráéiróság. Valamennyi vádlottat 4—4 évi jogve.z- téssel sújtották. Kirkósa Gyula. Barabás György és Fe­jér István mészárosok, Szigeti Gyula volt színész, valamint Lakatos Zoltán se; téskereskedő egyikét alkották azoknak a nagyvágókból és hentesekből alakult vállalkozó csoportnak, amelvek Kolozs vár lakossága zsirellátásának biztosítá­sára 1941-ben lekötött mintegy 10 000 da­rab hízott sertés átvételére, szállítására, levágására és részbeni feldolgozására a város vezetőségétől megbízatást kaptak. A szerződés értelmében Vásárhelyi László dr. polgármesterhelyettessel és a közel­látási hivatal akkori vezetőjével. Hegedűs Sándor dr.-al történt szóbeli megállapo­dás szerint a levágott sertések után bi­zonyos mennviségü fehérárut is kötele­sek voltak beszolgáltatni. A beszolgálta­tott zsirmennyiség egyrészét a vágóhídon tárolták. Egyidő múltán panasz merült fel a tárolt zsirmennyiség minőségére vonatkozóan. Az elrendelt vizsgálat so­rán megállapították, hogy a feltűnően hirtelen penészedő áru jelentékeny meny- nviségü vizet és egvéb idegen anyagot tartalmaz. A bűnvádi eljárás során a vádlottak azzal védekeztek, hogy a zsir megszilárditá-ához nyári időben szüksé­ges jég hozzáadásával emelkedett a viz mennyisége. Szerintük a vágóhídi hűtő- ház berendezésének hiánvosságai is hoz­zájártak a becsurgó esővíz miatt a zsir romlásához. Az elsőfokú ítélet ellen úgy a vádlot­tak, mint védőik éz a kir. ügyész felleb­bezett. Az ítélőtáblán a védelmet ellátó Török Adorján dr. budapesti ügyvéd és Győri Barna dr. ügyvéd érvelésére az uzsorabiróság Ítéletét megsemmisítették és az uzsorabiróságot uj határozathoza­talra utasították. A táblai határozat értelmében a ko­lozsvári törvényszék uztorabirósága Vitos Pál dr. törvényszéki tanácselnök elnöklé­sével szerdán délelőtt kezdte meg az uj iM égj el ént az 1943—1944. évi Nádor Karácsonyi Síágeralbum Kivonat a bő tartalomból: Jó a rosz- szat elfeledni. Szomjas a szám. Vár­lak. Valami kis szerelem. Egyetlen egy boldog percre Juanita. Ede« fiam, Péter. Egy szürke hajnalon. Csak azt akartam mondani még. Ne sirj utánam. Azért szeretem én ma­gát. Nem tudok már dalolgatni. Ki­dőlt keresztfának nem köszön már senki. Lila krizantémok. Egyetlen egy boldog percre mért kell annyit .várni — és még 24 jobbnál-jobb tánc, dal és magyar nóta. Többszinnyomásu fedőlap, spirál fűzés. Kapható az Ára 20 pengő. „Ellenzék“ könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Vi­dékre utánvéttel is azonnal megküld­jük. Kérje a nagy képes karácsonyi k öny v ár j egyzé k ün k et 1 tárgyalást annak tisztázására, hogy hány és milyen súlyú ládában és milyen' meny- nyiségben állaoitották meg a vádiratban említett víztöbbletet. A kihallgatott tanuk közül Hegedűs Sándor dr. városi tiszti ügyész, a közel­látás volt vezetője és Fiilöp Géza volt közélelmezési előadó kijelentették, hogy tudomásuk Volt a zsir fagyasztásáról, de nem tudták, hogy milyen formában hajt­ják azt végre. A kolozsvári vegykisérleti állomás vezetőj'e, Gáli László kisérlet- ügyi igazgató a vegvelemzésre vonatko­zólag adott szakvéleményt, Kelemen lst- ván vágóhídi igazgató pedig a vegyvizs- gátlat alkalmával felhasznált mintákkal kapcsolatosan leszögezte, hogy tévedés nem történhetett, mart annakidején min- denik ládát megjelölték és tulajdonosá­nak nevét ráírták. A szakértőként kihallgatott Földe-.t Gyula budapesti hentes, a fővárosi hús­ipari szukos iáI a elnöki kijclen.lett.e, hogy a fagyasztás korul történt hibák, abból eredtek, mert Krdélyben meg nem ismer­ték ezt a jéggel való fagyasztást mód­szert é: a műveletet betanító Székely Károly módszere nem volt alkalmas a .sir konzerválására. Kijelentette azt is a szakértő, hogy a kolozsvári vágóhíd fütö- liáza teljesen alkalmatlan volt a zsir tá­rolására és nagyban hozzájárulhatott a ■yir megpené zesedéséhez. A vád és védelem részéről tett több in­dítvány után az uzsorabiróság a késő délutáni órákban hirdette ki végzését, amelynek értelmében a tárgyalást újabb bizonyítás kiegészítése céljából február 7-re napolják el. Ezalkalommal kihall­gatják dr. Nagn József állatorvost, aki annakidején a mintavételnél jelen volt és megkeresik a vágóhíd igazgatóságát is a mintavételre vonatkozóan. Karácsonyra \ KRISTÁLYT l'ORCELLÁNT KERÁMIÁT igen jutányos in terezhet be Máthé József üveg-és porcellánVereske 1 ;* seben, Unió-u lo. Tel 27 A Uapu d'itt Esti zajlás árad a kamton. Gc pkocsik ijesztgető fénye gyűl s mint párosával hulló meteor, mely zuhantában önmagát emészti, átmenet nélkül a sötétbe fullad. A •villanyos­állomások körül az embererdő fogy, majd újra duzzad s a sűrít/ében szitokkal, Könyoic- kel, terddel hadakozik a sietés. A sárga ko­csi bágyadtan kolompol s a kalauz remény­telenül bekebiró a harcos sokaságban. A jár­dán minden lépés hozzáféri konok loholok va­lamelyikéhez. Gyér lámpáknak s a nyargaló kocsik fénycsáp járlak a világosságában arcok, szemek jönnek elfogyhatatlan s mindegyik zárkózott, bástyás sziget. Mindenki siet. Én is sietek. A következő saroknál kitérek a nyüzsgő sodrásból. A csen­desebb utca immár utam céliát igé'i. Amott a ház, ahol várnak reám. Idétlcntestii, lomha óriás. Egyik-másik ablaka már lehunyta fé­nyes szemét, a többi álmatag-bámészan a szemközti falra méláz. Egymás fölött hat sor­ban ablakok: a város éjszakáján kicsi rések, tnuyt'Ken égy-egy fészekalja élet a sötét min- densegbe kandikál. S a kapuja — már köz­vetlen előttem — mohó, jóllakni nem tudó torok, mely egy kisebb falut könnyen lenyel­ne. Öble most rámtágul, az áldozatra, aki mihamar beleszédülök. A kapu . . . Néhány pillanatra félszeg bor­zongással megtorpanok előtte. Valami hűvös idegenkedés vcgigludbörözik a Iclkcmen. Elöl­tem, mint nagy. mesebeli rém, a régi berház s benne sok titok; volt s mai sorsok örvénylő futása, külön utakon s mégis mindig együtt. A falakon, a meszelés alatt, konok kisértetek gubbasztanak: régi szegek helyén maradt lyu­kak, gyermekkéz mázolta torz alakok. bú­torra emlékező árva foltok, betonba fulladt volt kacaj, sóhaj.’ Festék fedi, de meg nem ölte őket; ott vannak, élnek és a maiak vet­kőző életébe belenéznek. A pók szomjas tü­relme az övék. A homályos kapuboltban kaján árnyékok lesnek, kóbor illatok tömörülnek, hogy sor­vasszák erőmet, lépcsők rugaszkodnak el ismeretlen újabb lépcsők s uj rejtelmek felé. Nagy szövetkezés várja, hogy belépjek, hogy elveszthessen valamelyik rejtek folyosó egyik ajta/a mögött. A szagok átitathassák ruhá­mat, zugos alagutak szöktessenek s a falak — fagyott, hideg rengeteg — a kelépcéiukbe főtt L Uttt elrejtsek a szertecsataneoló s társuknak hívogató távlatuktól, amelyele cellás bábjáték helyett tágas ugarok váró, árva síkján ígérnek munkál s érette jutalmul a jó fáradtság elég­tételét. Olyan, mint egy nagy bűnszövetkezet, a sok kő igy, egymásra halmozottan, — vagy inkább, mint egy óriási méhkas, amelyikben a méhek ostobán megvetik, talán gyűlölik is egymást, csak önmagáért lohol mindegyik > maga akarta ítélet szerint, gőgösen, de árván fulladozik örömének-bu jónak hálójában. Mert lám, egy falu népe cgy család, mindenki is­meri és érti egymást és ha tán viszálykodás árkot ás is szomszédok közé, templom ajtajá­hoz egy utón mennek az ellenfelek. De itt. e ■ ház, melybe egy kis falu apraja-nagyja fölö­sen beférne, megannyi idegenséget fedez; szomszéd szomszédját alig-alig látja, bár lár­máját a falak átszűrik, — emberek élnek benne, egymás mellett s egymás iránt közöny­nyel terhesen . . . Nézem a házat. Tán félek is tőle. Nem, nem megyek be. Tan megfojtana. Sokszínű álmom szürke törtetéssé, szárnyaló kedvem lép­csőn kocogássá kopnék a rabtartó beton kö­zött. Nem, nem megyek be. Nem látnám be­lőle az eget, amelyik, ha borús is, tudom, hogy a fellegck irigyen eléje terpeszkedő szürkeségén túl sziporkázó csillagokkal ékes, megannyi harsány vigságlobogással, mely meg a jöldön is megtükrözik. . . Nem' megyek be. Lassan megfordulok. A saroktól, búcsúz­ni, visszanézek. A bérház ablakai mind ki­hunytak s ormótlan ormán hatalmas, komor ragadozó: sötétség könyököl. Budapest, 1943 november 29. HUBÁN JENŐ. 0 ár.u n Kinydár Egy ' évvel eze őtt indította meg a Kiré’yl Magva) 1 gyetc-m. Nyomda Diárium Könyvtár címen és Kenyeres Imre szerkesztésében nagyjelentőségű k-isregényaorozatát. A soro­zd' eső négy köte'e — Birka« Endre, Lovass Gyula, Takát« Gyu'a, Thurzó Gábor ki6’e. gényei — már jelezte a sorozat célját és je- lei: tővégét,: a fiatal irónemvedék lfgjobbja:- val fe’éleszteni é-s újra népszerűvé tenni egy méltatlanul elfeledett, sajátos magyar e'bf- 6zélő formát. A nagysikerű el6Ő kötetek után most újabb négy kötet je’ent meg. Mándy Iván: ,,Csőszház" cimű kisregénye képv seii legtisztábban a műfajt. Egy fővárosi közpark csőszének és leányának élete ke­ret ben sok remekül megfigyelt külvárosi figurát mutat be. Szegváry Mihály „Vidéki muzsá"-ja köny­nyed, élvezetes formában beszéli el egy vi­déki újságíró kalandjait egykori diákoskodá. sainak színhelyén. A vidéki élet jellegzetes alakjait jóizü humorral eleveníti meg. Végh G örgy, a finom hangulatok költőjé­nek „(Jsl agos királyleány"-a az elfelejtett gyermekkor reg.nye, 6Óvárgó visszaemléke­zés az örökre eltűnt évekre, 6zines és va­rázslatos felidézése a gyermeki lélek titkai­nak, mese felnőttek számára. Weöres Sándor, a legkiválóbb fiatal költő első prózai müve, a „Bolond Istók", e klasz- szikus figura meg’epően eredeti kalandjait beszéli el. Du6 fantázia és fanyar humor jel’emzi ezt a remek prózai költeményt. Egv-egy kötél ára ízléses jkartonkötésben 2.40 P. Falitükrök nagy választékban „SOLIi\“ üvegipar Bólyai-utca 7. 6zám. Négy embert megölt, két embert halálra­sebzett az ámezfulé íeldműves KISKUNHALAS, december 23. Kiskunhala­son borzalmas tömeggyilkosság történt- Far­kas József, földmives, anyagi okok miatt, amelyhez a jelek szerint féltékenység is já­rult, ellentétbe került feleségével, aki ott­hagyta és leánygyermekévei visszament az. édesanyjához. A gyilkosságsorozat aizza! kez­dődött, hogy Farkas József agyonsşurta Tóth Lajos cipészt, akit azzal gyanúsított, hogy feleségével vi­szonya van. Innen a szomszédos Kistelekre ment, ahol revolverrel lelőtte Nagy T. Kálmán és ifj. Frecska József gazdálkodót, akiík egy perben el’ene vallottak. Innen is­mét visszatért Kiskunhalasra, 'ahol anyósa házában szivenszurta feleségét és leszúrta anyó­sát is. A sikoltozásra elősietett a házban tartózkodó Boór Tamásné. Ezt revolverrel lelőtte. A rendőrök Farkas László dr. ügyvéd házá­nak környékén találtak rá. Kiderült, nogy^ szándéka volt az ügyvédet is agyonlőni. Farkas József a rendőrök közeledtére mene­külni igyekezett, de mikor látta, hogy kísér­lete hiábavaló, a fejébe lőtt. Az áldozatok közül a helyszínen meghalt Nagv T. Kálmán, ifj. Frecska József, a gyilkosnak a felesége, valamint anyósa, Szabó G. Ferenené. Életveszélyesen megsebesült Tóth Lajos ci­pész, Boór Tamásné. Farkas József szintén súlyos állapotban fekszik a kórházban. Be­ismerte, hogy a gyilkosságokba napok óta készült. Felesége ki akarta forgatni vj-gyo- nábó’ és elhatározta, hogy leszámol mind­azokkal. akik ebben az ügyben ellene voltak­KINEVEZTÉK AZ UJ W ESTMIN STE­RI ÉRSEKET. Amszterdamból jelenti az MTI: Mint a brit hírszolgálat jelenti, ,a Szentatya Westminster uj érsekévé Grif­fin birminghami segédpüspököt nevez­te ki. VASÚTI SZERENCSÉTLENSÉG PRÁ­GA MELLETT 35 HALOTTAL. Prágából jelenti a DNB: A prágai németnyelvű la­pok szerdán hivatalos jelentést közöltek, amely szerint december 20-án Prága és Bakov állomások között súlyos vasúti» szerencsétlenség történt egy pályafelvi­gyázó gondatlansága miatt. Á szerencsét­lenségnek 35 halott és 45 sebesült áldo­zata van. AZ ERDÉLYI PÁRT ;oo CSALÁDNAK JUTTATOTT TŰZIFÁT NAGYVÁRA­DON. Nagyváradról jelentik: Szerdán dél­előtt a Magyar Házban az Erdélyi Párt jco sokgyermekes családnak juttatott egy-egy métermázsa ingyenfáról utalványt, amit az il­lető családok azonnal meg is kapnak és haza is szállítják díjtalanul. NE SZOMORKODJON ^ csúnya arcbőre miatt, ha száraz, zsíros, vagy pattanásos. „ILLA“ KOZMETIKA szakszerűen rendbehozza Mátyás király-tér 27. sz. I. emelet. Tel. 33-26. Tul. M. Pázmány Nóra. Arckrémek. Rúzsok a legmo­dernebb színekben. Estélyi, színpadi kikészítések. Hathe­tes tartós szemeiHafestés ! 0384 ’ Karácsonyra! EaSaÍb*«7«§j viszonteladók é: 8 uJCailBlílil fogyasztói részé Ady Zellán saját bor- pincészetből Borkülönlegességek fűszer- és cseme*eiizletében, Wesselényi M.-u. 31. Tel.11-35 Félévszázados külföldi összeköttetéseim lehetővé teszik, ho -y finom solingeni acélárukban és szemüvegedben még mindig a leg­jobbat és viszonylag olcsón tudom nagyrabecsült vevőimnek nyújtani. A világhírű J. A. Henkels solingeni iker-jegyű zsebkések, o lók, borot­vák, kertieszközök, valamint önborotváló-pengék gyári lerakata: KUN MÁTYÁS FIA Kolozsvár, Kossuth lajos-u. 1. A KÖZHIVATALOKBAN MELLÉKEL­NI KELL A KÁRPITOSMUNKÁK MEG­RENDELÉSÉT. Az ipari anyaghivatalhoz a vállalkozók részéről sűrűn érkeznek kéj relmek különböző kárpitos kje llékek ki­utalására, melyeket egyes közhivatalok és iskolák bútorainak, berendezési tárgyai­nak készítésénél, javításánál akarnak fel­használni. A kultuszminiszter az ipari anyaghivatal felesleges munkától való mentesítése érdekében most rendeletben felhívta a hivatalok, intézmények és is­kolák vezetőit, hogy kárpitosmunkákra rendelést ne adjanak ki, mert a jelenle­gi nyersanyaghiány az ilyen igények ki­elégítését nem teszi lehetővé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom