Ellenzék, 1943. december (64. évfolyam, 272-296. szám)

1943-12-01 / 272. szám

1 9 l 3 d ifiímbif T. '■mba ^ ess’ Htatt.'*g ff íí. allamhatalom v >szeren kivid csak egy magasabbrendit életforma, egy ma- gasabbrendü társadalmi es gazdasági brren- dezkcdcs vonzóereje képes gyngbe fogni A magyarságnak na a- a feladata en­nek a magasabbrendü életformának megalko­tója legyen a Kárpát medencében vele együtt lakó népek közös boldogulásira. Amikor w kát magyar reformról: uj szociális és gazda­sági rendről beszelünk, akkor ezzel nemcsak •piink belső jólétét é kiil>5 erejét kívánjuk fokozni1, bane’; mindenben meg akarunk fe­lelni a ••...gyarsug kurpatiu. íi.m \ i kiiideté­senek is. Magyarország csak új UírsadaSm« berendezke­déssel töltheti be hivatását — Bizonyos, hogy a háború utáni Európá­ban Magyarország csak uj társadalmi beren­dezkedéssel töltheti be a maga hivató sál. Ennek egvik legfőbb záloga viszont, hogy azt a magyar közvélemény már tudatosan érzL Társadalmi átalakulásunk azonban nincs hozzákötve a háború ilyen vagy olyan kimeneteléhez. Meri ez füg. gellen a háború kimenetelétől — egysze­rűen magyar létkérdés. — A megkívánt rendszerváltozáshoz és fejlődéshez viszont három ut vezet; a forra­dalom, a nemzetnevelés és a reform. Ezek közül a leggyorsabb és- legradikálisabb a for­radalom, de a forradalom soknyelvű állam­ban a legkomo!vabb veszélyt jelentené. Az állam belső egyensúlyának /elbontásához ve­zethetne. Ettől eltekintve is olyan helyzet­ben, amikor küiső ellenség fenyegeti az or- s’z.’igjt — egy forrad.it, f>t az ország teljes megsenmrütését idézheti elő. A másik meg­oldás a legalaposabb mu .ka de egyben a leglassubb eljárás, a nemzetnevelés. A nem­zetnevelés a jövő megalapozásának nélkülöz­hetetlen folyamata, de nem egyedüli ténye­zője, hiszen a mai rohanó időben nem tudná egymagában megoldani a sürgető kérdéseket. Ezért jiz embereket átalakít'' m velőmunka mellett szükséges az állam és a társadalom intézményeinek gyökeres megújítása a reform utján. Nem elé£ hangoztatni, hogy nem lesz forradalom Ezután Teleki Béla így folytatta: — A mai idők szédítő sodrában a nem­zet életét belülről nagy szociális feszült­ségek hozzák fehér izzásba. A társada­lom mélységeiben forrongó erőkkel szem­ben nem elegendő már annak. * szüntelen hangoztatása, hegy Magyarországon nem lesz löl'b foriadalom cs még egv 1U18 nem következhet el többé, ha a belső front szilárdsága éidekében kifejlett pro­pagandát nem követik erélyes és lényeg­bevágó intézkedések, amelyek a társa, dalmi feszültséget épitő irányban veze­tik le- Mert az, hogy rendnek kell len- nfe, egymagában még nem politikai prog­ram, hiszen rendészeti intézkedésekkel forradalmakat niég nem akadályoztak meg. Nekünk ehát azt a társadalmi fé­két kell megteremtenünk, amely a köz­rendnek és közbiztonságnak alapját ké­pezheti. Ezt a békét pedig a nemzeti ön­céluság, a keresztény erkölcs és a szo­ciális egyenlőség sziláid pilléreire kell felépítenünk. Aki nem áll a reform ol­dalára, aki nem vallja a komoly nern. zetépitő reformok szükségességét és a' i nem hisz bennük, az a forradalmai se­gíti elő. Mert a forradalmak okai között nemcsak szociális Igazságtalanságok s nemcsak egyesek féktelen Izgatása, ha­nem bizonyos társadalmi rétegek konok, bűnös önzése is megtalálható. A reform tllensgei közösen viselik a felelősséget azokért a következményekért, mielyek a külső és belső ellenségektől veszélyez­tetett Magyarország Íjét és függetlensé­gét egy balul sikerült forradalom eseté­ben fenyegethetik. Biztató jel azonban, hogy a magyar reformgondolat ma már nem pertkérdes, Vagy csoportérdek, hi­szen t?g\elért ve'e az egész magyar tár­sadalom és meg akarná valósítani a kor­mány is. nyúznak — legalább aiimlra vlsvzalei sző és crkölc&rornboló unnak a ruagax- iHiign köítlsztvhé <nek a z el tárása, aki betegség vagy miinkakép'elenség óimén történt nyugdíjaztatása «in ve/»-lös/.-' •; vállal o*(<v addig hivatali «•llenói/»,s ,ili tartózó vállalatnál, mint a/é a K.'pvl m-iő., aki elmegy egy zsidó vállalathoz „Alf)dár"-nak. (Jr. 1 elt-ki Bála ezután arról szólott, hogy 1 parlamentarizmus reformja szorosan insze- függ a törvényhozó^ hatalom és végrehajtó hatalom viszonyának uj és korszerű szabályo­zásáéul. A télivleges helyzet cs a parlament lódott ár é ni: y Z.IV.IZ : s. adata a Kó !' lOlatb ír nyilvánítása. Vissza kell tehát ad mnk a pár­iáim nmek eredeti szerepel az országos, nagy ágyék meglanácskozásál és irányítását. m ndin kább ten del éti m ra lo­a páriái T.encnt :k né! lány t ot-vé- / n ( kívül jó ín: má n c "’etl< f< '..ág votes jóvá i; ,1 14. és em\ a korm án\/at P kit lka1 •SZ' lój. lomnak, v.agv a bo dama k ki­A közigazgatási és szociális reform A nemzetet a vezetőré'eg soha nem látott, de követeit áldozatkészsége mentheti csak — A vita ma legfeljebb az idő és sorrend felett folyik. Nem most hangoztatjuk először, hogy a meggyőződésünk szerint a reformok igen jelentős része már a háború folyamán véghez- • vihető. Ez alatt ugyanis az államnak messze­menő beavatkozási joga van, főként a gazda­sági és társadalmi életben. Az irányított és kötött gazdálkodás a legjobb alkalom a jö­vedelmek és javak arányos elosztására. Vilá­gos tehát, hogy bizonvos reformok megvaló­sítására éppen a háború megnyerése érdeké­ben van szükség. Ehhez azonban nem elég unalomig hangoztatni, hogy történelmi idő­ket élünk, hanem le is kell vonni az ebből folyó következményeket. Mert a nemzetet a jövő Európájában nemcsak katonáink nősies- sége, hanem vezető rétegeinek egy olyan mértékű áldozatkészsége mentheti át, ami­lyent a jobbágyfelszabadítás óta még nem láttunk — de követelünk! — TU a magyar reformról beszélünk, akkor a reformot annál a közösségnél kell kezdenünk, amelyikben dolgozunk és amelyiknek a munkája csak akkor eredményes, ha a2 a nemzet törekvései­nek, az ország 'életének és gondjainak hü tükre marad. A pariamentárizwius válságáról sokat beszélnek, de mi ma­gyarok — azt hiszem pártállásra való tekintet nélkül — büszkék lehetünk arra. hegy ősi parlamenti államformánkhoz a történelmi viharokban is hűek marad­tunk. Magyarország egyike azoknak a kevés európai államoknak, ahol a háboiu ötödik évében is az országgyűlés meg mindig működik. Ha más nem, akkor ez is fényes bizonyítéka annak, hogy Kö- zépeurópában improvizált államok, rög tönzött és a/ első szélfuvásra elsöpört demokráciái között a magyar országgyü. lés évszázadokra viszané-zö folytonosság­gal, mint az alkotmányos élet szilárd bástyája áll De amennvire bizonyos, hogy a magyar parlamentárizmus az egyetlen magyar közéleti életforma, any- nyira szükséges cppten a parlamentariz­mus fenntarthatósága érdekében a hibá­kat kiküszöbölve, az országgyfcést ţrir- síerüvé tenni. A felsőház szervezetének reformjáról egy évvel azelőtt fogadtunk el törvényjavaslatot és pártunk vezér­szónoka már akkor kifejtette álláspon­tunkat; az országgyűlés felsőháza az ér­dekképviseleti gondolatot beli elsősorban tükrözze; a társadalmi rétegek és tör­vényhatóságok munkaközösségévé kell át­alakulnia. A képviselőház reformjára vo­natkozóan Teleki Pál néhai miniszterel­nökünknek voltak a magyar hagyomá­nyokban gyökerező, de a kor követelmé­nyeinek megfelelő elgondolásai, Amelye­ket már r.«m válthatott valóra. — Bizunk abban, hogy rugalmas törté­nelmi alkotmányunk meg fogja találni azt a formát, amelyben az ősi magyar parlamentárizmus jövő Európájában is tovább teljesítheti (nagy feladatait. A közigazgatás reformjáról szólva hangoz­tatta, hogv az uj közigazgatási reformnak a szakszerű kívánalmakon: az egyszerűsítésen, eredményességen és jogszerűségen kívül első­sorban azt kell szemelölt tartania, hogy a nemzetiségek kezelése szempontjából megfe­lelő rugalmassággal és hajlékonysággal rendel­kezzék. Nem tart lehetségesnek egy olyan közigazgatási reformot, amely ne venne szá­mításba az ország népei cs tájai között levő különbségeket. Egy vm ísik szempont amire az Erdélyi Párt elnöke rámutatott, az, hogy Magyarország megszállclct területeinek visz- szatérésével az egyes tájak különbözőségének problémái is‘ újból felmerültek. Vannak gaz­dag és szegény tájak. A gazdag tájakon jól>':, gazdasági érvényesülés, a szegény tájakon pedig nyomorúság honol. A valódi szociál- pol t:ka kiegyenlítést jelent. Az igazságta­lanság kiküszöbölését. Ezt azonban nemcsak vertikális, hanem horizontális irányban is szemelőtt kell tartani. Tehát nemcsak az osz­tályok közötti igazságtalanságok kiegyenlíté­se ‘ortos feladat, hanem a tájak, tájegységek közötti különbségek, aránytalanságok es az abból következő igazságtalanságok kiegyen­lítése is. A kormány ezen az utón is helyes irányban indult el. Számtalanszor hangzott cl a költségvetés bizottság: vitáiban is, hogy Erdély például egyik-másik költségvetési té­téiből többet kapott, mint amennyi szám- és területi aránya szerint megillette volna. Mennyire más az arany, ha azt néz.zük, hogy semmit sem kapott a az éves megszállás alatt és édes-keveset kapuit az ezt megelőző évti­zedekben. . Tévedés volna a magyarság részéről, ha ezeket az Eidély, avagy az ország más szegényebb részelnek a felemelésére es helyzetük kiegyenlítésére íoidított ös/e- geket, mint az országra nézve terhes adományt fog­ná fel. Hiszen a gazdaságilag kiegyenlített területek, nemcsak anyagban téritik meg a befektetett összegeket, hanem az ország meg­szilárdulását és megerősödését eredményezik. A kiegyenlítés folytan beálló cemripetilis erő a részeket fokozottabban vonzza a központ­hoz, s amikor nemcsak az érzelem elszakítha­tatlan szálaival összefűzött magyarsággal, hanem nemzetiségekkel is kell számolnunk, az igv előálló természetes vonzóerőt nem szabad lebecsülni. De nemcsak az egyes tájak k; egyenlítésére kell törekednünk, hanem el kell tüntetni azt a nagy különbséget is, ami a város és a falvak között fennáll. A „Saluiszony 66 — Ma kétségtelen, hogy az államigazgatásban helyt foglaló értelmiségi réteg tekintélyes ré­sze úgynevezett „taluiszonvban“ szenved. Ennek egyik oka kétségtelenül a por, sár, le­hetetlen lakásviszonyok és a kultúrának gyakran teljes hiánya. Ha megteremtik az olcsó, könnyű közlekedést, a talu is megkap­ja a kultúra és civilizáció vívmányait, köny- nyen megszüntethető ez a faluiszony. A társadalmi reform első feltételeként az állam és a társadalom viszonyának újabb szabályozását jelölte meg a szónok. A társa­dalmi erőt újra hatékonnyá, tevékennyé kell tenni, s vissza kell adni a társadalomnak azokat a feladatokat, amelyeket elvégezni ké­\ A szociális kérdéssel foglalkozva, elmon­dotta, hogy a XX. századnak ezzel a leg­égetőbb kérdésével igen behatóan foglalko­zik a kormányzat. Ezt bizonyítják azok a szociális jogszabályok is, a különböző intéz­kedések és intézmények, amiket az utóbbi j évek során a kormányzat életre hivort. De bármennyire is helyes irányban halad a szo­ciális jogalkotás, teljes eredményt mégsem tud elérni. Az egyének felemelése és megsegítése révén el leltet ugyan tüntetni a legkirívóbb bajokat és igazságtalanságokat, de nem lehet I eltüntetni az előidéző okot; azt, hogy a mai I társadalmi és gazdásági berendezkedésben túlságosan nagy azoknak a száma, akik nem tudják eiérni a megfelelő életszintet és igy külön szociális gondoskodás tárgyát kell hogy képezzék. A szociális kérdés megoldását csak egy olyan uj szociális és gazdasági íend biztosíthatja, mely a mai szociális fe­szültség okainak eltüntetésére és a tar. sadalmi Igazságosság, jólét és egyensúly megvalósitásáia törekszik. Ebből az kö­vetkezik, hogy a szociális és gazdasági reform egymástól el nem választható- Ahhoa, hogy Magyarországon a legszélesebb népréteg boldogulása bizto­sítva legyen, uj gazdasági rendnek kell megvalósulnia, mely egyfelől korlátok közé szorítja a főkét, méltó helyre és ke­retek közé helyezi a munkát és igy biz­tosítja a magyar tömegek megélhetését. Másfelől megszabja a termelés és fo. gyasztás rendjét, szabályozza a jövede lemelosztást, megszervezi a munkaptacot gondoskodik az árak és bérek egyen­súlyáról, azaz nemzeti és szociális szem­pontok minél hathatósabb érvényesítésé­re fenntartja az állami irinyitási anél­kül, hogv ez a gazdasági élet gúzsba­kötését, bürokratizálását vaey éppen az egyéni kezdeményezés megíojtását jelen­tené. — A gazdasági prosperitásnak minden feltétele megvan Magyarországon, a Kárpát­medence olyan gazdasági egység, amelynek bőséges iehetőséeei ma még távolról sincsenek kihasználva, pedig ha ennek a tajnak minden lehetőségét kiaknáznák, nemcsak a magunk és valamennyi együttélő nép sorsa javulna meg, hanem a magyarság ezzel európai fel­adatot is betöltene. Hiszen a Kárpátmedence olvan gazdasági központ Kelet es Nyugat, Észak és Dél között, amelynek okos megszer­vezése és a világforgalomba való bekapcsolá­sa egész Európa gazdaság-’ és kereskedelmi életének érdekeit is szolgálná. A földreform A törvényhozó feladata t— De a parlemntarizmusnak nemcsak a jövő­beni szerepére kell gondolni — folytatta gr. Teleki Béla —, hanem mai hibáit is ki kell küszöbölni. A parlamentarizmus klasszikus korában az országgyűlési képviselő megvá­lasztása után függetlenné vált kerületétől és csak az ország egyetemes érdekeinek szem­előtt tartásával folytatta működését. — Ma a közvélemény a képviselőben nem az országos politika független birálóját és a nemzet lelkiismeretét látja, hanem közéleti ügyvédek, olyan kereskedelmi magánügynökfélét, akinek kötelessége a hozzáfordulókat és választópolgárait ki­szolgálni, mivel ő úgyis sokat jár Pestre, és neki minden „csak egy szavába ke­rül". Ebben azonban nemcsak a közvé­lemény a hibás, hanem az állami igaz­gatás nehézségei is, mivel nagyon sok olyan ügyben kell érintkezésbe lépnie, amit az államigazgatásnak automatiku­san hivatalból azonnal el kellene intéz­nie. mert ezért is van.-— A képviselői erkölcsöt az összeférhetetlen­ségi törvény szabályozza — mondotta Te­leki Béla gróf. — De összeférhetetlenségi törvényünk 42 éve készült, egészen más kor egészen más követelményeihez szabva, öröm­mel üdvözöltük kát évvel ezelőtt az össze­férhetetlenségi törvény reformjára irányuló kezdeményezést és bejelentést, de ez a törek­vés sajnos, zátonyra fűtött. Pedig az össze­férhetetlenségi kérdés ma ismét időszerűvé válik, nemcsak azért, .mert — sajnos — for­dulnak elő esetek — és nagyon liberálisan kezeljük a képviselői összeférhetetlenségi eseteket —, hanem azért is, mert ha sor ke­rül az országgyűlés mandátumának meghosz- szabbitására, a már csak saját megbízásából továbbműködő parlament a közvélemény előtt csak fokozottabb erkölcsi igények ki­elégítésével őrizheti meg presztízsét és létjo­gosultságát. — Amíg régen a közszolgálati összeférhe­tetlenségen volt a hangsúly és a gazdasági összeférhetetlenséget is csak abból a szem­pontból bírálták el, hogy az mennyiben hoz­za függő viszonyba a képviselőt az állammal, addig ma,- amikor az állam mélyen belenyúl a közélet és a gazdasági élet minden vonat­kozásába, a képviselőt nem a többé-kevésbé közérdeket képviselő állami kapcsolatoktól kell félteni, hanem olyan gazdasági vagy külpolitikai hatalmaktól, amelyeknek az ér- deki nem mindig egyeznek a közérdekkel és a magyar érdekkel. Közéleti tisztaságot — De a törvénvhozói összeférhetetlenség csak egyik szektora a közéleti tisztaság nagy kérdéscsoportjának. Feltétlenül szűk ségesnek tartjuk a köztisztviselői össze­férhetetlenség szabályozását is, mert Magyarországon a közíróink megállapítá­sa szerint miniszteri tanácsosok kormá­Gróf Teleki Béla ezután behatóan foglal­kozott a legfontosabb gazdasági kérdésekkel. Hangoztatta, hogy a jövőben gazdasági éle­tünk iránt nemcsak mennyiségi, hanem első­sorban minőségi kívánalmakat kell támasz­tani. A magyar mezőgazdaságnak, iparnak és kereskedelemnek nemcsak a háborús gaz­dálkodós nehéz , kérdéseinek megoldásában van súlyos feladata, de felelős szerep vár rá­juk az átmenetgazdálkodásban cs az ország háború utáni feladatának megoldásában is. Valamennyi reform -között legnagyobb jelen­tőségű a földtulajdon kérdését érintő birtok- reform. A háború előtt az ország közvéle­ményét ez a kérdés foglalkoztatta leginkább. A. háboiu szükségszerűen elterelte a figyelmet erről a kérdésről, de tévedés lenne azt hinni, hogy véglegesen le is zárta azt. Ellenkezőleg, minden jel arra mutat , hogy ennek a kérdés­nek a megoldatlansága a maga teljes élességé­vel és veszedelmével kerül majd felszínre a háború után. Ez pedig mindentől eltekintve, azzal a veszéllyel is jár, hogy a birtokre­formot ncru lehet majd a nemzeti és termelési szempontok teljes figyelembevételével megol­dani, mert az elrontott közhangulat azonnali megoldást fog követelni. Éppen ezért .1 kér­dést a pártpolitikai agitációk és a váltakozó közhangulat fölé kell emelni. A párr állás­pontja ebben a kérdésben isíneretes A terme­lés mellett a szociális, de elsősorban a nem­zeti szempont kell hogy döntő szerepet játsz- szon. A pártprogram ki is mondja; „Kívánjuk az önálló létalappal rendel­kező kisgazdák számának nagyarányú gyarapítását s ezért az egyes helyjAken. a nagy- és kisbirtok között fennálló aránytalanságok eltüntetését. Kívánjuk a törpebirtokok méltányos kiegészítését, uj kisbirtokok létesítését, hogy a földnélkü­liek földhöz jussanak, a sokgyermekes családok előnyben részesítésével. Mind­ezt az egyes ^vidékek sajátosságának megfelelő olyan birtoktipusok megterem­tésével akarjuk elérni, amelyeknek né- népes égeitartó ereje és termelőképessége a legnagyobb1, A kisbirtok egészségtelen elharapozódásának megakadálvozása vé­gett az örökösödési jog olyan reformját kiváltjuk, mely ezt leheleilenné feszi. Olyan íöldhitelpolitlkát kívánunk, mely hozzásegíti a szorgalmas gazdát, hogy birtokát gyarapítsa és intézményesen se­gíti az elidegenített földeknek visszajutá­sát magyar kezekbe'. Szervezési kérdések A mezőgazdaság megszervezéséről és igaz­gatásáról szólva felemlítette, hogy mezőgaz­daságunk reformját szervezetlen gazdatársa- dalommal nem lebet véghezvinni. Községről- községre megszervezett gazdatársadalom kell álljon azoknak a háta megett, akikre a me­zőgazdasági reformnak a megvalósítása ne­hezedik. A kisgazdaréteggel kell tehát első­sorban foglalkozni. A magyar kisbirtokos kezében nemzeti szempontból biztos helyen van a föld. A magvar föld ne árva értékcikk legyen, ne tőkebefektetésre használják fel, ha­nem jusson azok kezébe, akiknek az. életük összeforr a földdel és létalapjukat látják ab­ban. Ezek a szempontok kell, hogy a zsidó- birtokjuttatásoknál is maradéktalanul érv*-

Next

/
Oldalképek
Tartalom