Ellenzék, 1943. december (64. évfolyam, 272-296. szám)

1943-12-01 / 272. szám

1 9 { 3 december i< ELLENZÉK I 0£ifiD0 ó Írj nyesiil jenek. Sajnos, ez ma nem mindig tör­ténik igy. Vannak, akiknek a juttatásra való egyetlen minőségük a megjelelő összeköttetés. A mezőgazdasági program végrehajtása so­rán, ha komoly eredményeket kívánunk elér­ni, úgy a célkitűzések megvalósítását eső­sorban a szabad gazdasági szervezetekre kell bízni és az egyéni juttatások helyett a gaz” datársadalom közösségét kell megsegíteni. örömmel hallja, hogy a földművelésügyi w raszter is ezen az utón kivan haladni. Egészséges gazdaságot A magyar ipar kérdéseiről beszélve, elégté­tellel állapirorta meg, hoşy a magyar ipar mennyit fejlődött az utóbbi esztendőkben. Sajnos, azonban, hogy Budapest központi fekvése és a viszonylagos nyersanyagszegény­ség miatt az ipar elsősorban a fővárosban tö­mörül. mert itt talalta meg a legjobb köz­lekedési és szállítási helyzetet, valamint mun­kapiacot. így az ország távolabbi részei, a meglévő iparosodás; lehetőségek nincsenek ki­használva. Különösen a közép ipar lehetősége van adva energiaforrások, a földgáz és olaj- feltárások és az ország még felhasználatlan vizi energiája által. Bizonyos, hogy az ipar­nak igen nagy feladatai vannak a mezőgaz­daság terén. De gondoskodnia kell az^ ipar decentralizálásáról is és meg kell találni a módját annak, hogy a vidéki tőke is bekap­csolódnék az iparosítás folyamatába. Az ál­lami és banktőke mellett a magántőkének is fokozottabb érvényesülési lehetőséget kellene biztosítani. Gróf Teleki Béla behatóan fog­lalkozott a Székelyföld iparosítási lehetőse-, geivel, leszögezve, hogy a székelyföldi ipar­nak mindenben a Székelyföld érdekeit kell szolgálnia. Legyen végűit az „Alaclnrok^-nak Majd rátért a kereskedelem kérdéseire és részletesen vázolta azokat a nehézségeket, amelyek a magyar kereskedelem egészséges kibontakozásának útjában : állanak. Elmondot­ta, hogy tulsokan tulkönnyen fogják fel ma a helyzetet s nem gondolnak arra, hogyha egyszer megszűnik a védettség, mint a vihar az őszi falevelet, úgy fogja a sza­bad gazdasági verseny a szakmailag és erkölcsileg gyenge kereskedelmi ténye­zőket elsöpörni. A kereskedelmi és köz­lekedésügyi minisztériumok feladata vol­na mar most a szelekciót megkezdeni és komolyabb teherpróba alá vetni a keres­,.A jól képzett, jól felszerelt, harckész és eredményesen harcoló honvédség ma már nem a nemzeti dicsőség, hanem a nemzeti lét kér­désé — állapította meg gróf Teleki Béla. — Éppen ezért figyelmünk fokozottan fordul a honvédség felé. Egy hadsereget, annak erényeit cs hibáit snarvezésben, felszerelésben, ludasban és szellemben egyaránt csak a háborúban lehet kiismerni. Honvédségünk vezetői­nek immár három háborús év tapasztala­ta áll rendelkezésére. Hiszem,. hogy ve­zérkarunk ezeket a tapasztalatokat na­gyon komolyan számba vette, katonai nyelven szilva kiértékelte és értékesí­tette. Örömmel hallottuk a honvédelmi tárca költségvetésénél a honvédelmi miniszter ur szavait. Bízunk benne és re­méljük, hogy mindazt sikerül megvalósu tani, amiket ott elmondott és ami az egész Ház osztatlan helyeslésével talál­kozott,* A hadigondozás A hadigondozás kérdéséről szólva, öröm­mel üdvözölte azt az elhatározást, hogy a kérdést kiemelték a karitatív társadalmi gonr doskodás köréből és azt egy külön, a minisz­terelnök közvetlen ellenőrzése alá tartozó ál­lami szerv hatáskörébe utalták. Természetes azonban, hogy a hivatal eredményes mun­kája elsősorban attól függ, hogy milyen ösz- szegek állanak rendelkezésére. Bármilyen ta­karékosságot ir is elő a parancsoló szükséges­ség, meg lehet találni a célra szükséges pénzt, hiszen a kormány bőségesen dotálja azoknak a munkaszolgálatosoknak a családjait, akik éle­tüket egyáltalán nem veszélyeztetve, elég jő ellátási viszonyok között a hátországban, vagy a front mögött munkájukkal teljesítik honvédelmi kötelezettségüket. A szárványkérdés — Ha azt is mondtam, hogy a mai rohanó korban nincsen idő a kérdéseket egyedül a nemzetnevedés utján megoldani — folytatta grof Teleki Béla beszédét —, ez semmiben sem csökkenti a nemzetnevelés elhatározó je­lentőségét. A reformok legfontosabbika talán éppen a nevelésügy reformja. Uj szociális, de erős nemzeti érzéstől áthatott embertípust kell kialakítani^. A magyar kultúra kérdése nem­csak a^ szeles néprétegek felemelésének, az ügye, hanem egyben a nemzetiségek közé be-, ékelt magyarjaink megtartásának a kérdése is. Tisztában vagyunk azzal, hogy a költségve­tés összeállításánál a materiális fontosság sor­rendjében a kultusztárca meglehetősen hátra szprul. Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy vannak a kultusztárcának annyira fontos té­telei, mint például a vegyes vidékeken veszé­lyeztetett magyarság lelki gondozása, iskola- kérdés és a jövő államépitésünkhöz szüksé­ges vezető rétegnek minden foglalkozási ág szamara történő kiképzése, tehát tanítók, lel­készek, papok, orvosok, mérnökök, iparosok, kereskedők kiképzése, amelyek közvetlenül a honvédelmi kiadások után következnek fon­tosság szempontjából. Ha a honvédelem az ország mai védelmét jelenti, úgy a kultusz- tárca kiadásai a jövőben való védelmét jelen­ek- A ..kultuszminiszter költségvetési beszédé­ből örömmel állapítottuk meg. hovy a tárca élén erdélyi szellemű ember áll. Közérthető Jogi nyelvet! Grof' Teleki Béla ezután az igazságügyi tárca kérdéseire tért át. A háború nem alkal­kedőket. Ki kell selejtezni mindazokat, akik csak nemzeti ajándékot látnak a jo­gosítványokban és másokkal végeztetik kereskedői tevékenységüket­— Meg kell szüntetni viszont mindazo­kat a jogosítványokat, amelyek nem igé­nyelnek szaktudást és kereskedelmi tevékeny­séget, csak vámszedői egy adott helyzetben a gazdasági életnek. „Hangsúlyoznom sem kell. mondotta gróf Teleki Béla, hogy a jövő szempontjából az igazi fontos kérdés a kiilkcres kedelcm. Decentralizált ipar, fejlett kereske­delem azonban csak jó közlekedési hálózat mellett képzelhető el,“ Gróf Teleki Béla kü­lön kiemelte, hogy a kereskedelem és közle­A honvédség más a nagy kodifikációs munkálatokra, dé minden reformkor kitermeli a maga átfogó és szintétikus kódexeit, amelyek a társadalom megújult életének szabályait jogi formákba öntik- A reformkor szüleménye volt a száz évvel ezelőtt elkészült magyar büntetőtörvény- könyvi javaslat, amely, sajnos, sohasem tu­dott életbelépni. S ami most meginduló re­formtörekvéseinknek is át kell alakitaniok a kedésügyi tárcát elismerés illeti, hpgy^ a há­ború ellenére milyen komoly eredményeket mutat tel. Megemlítette a déda—rszerctialvai vasútvonal megépítésének jelentősegét és utalt Udvarhely vármegye vasúti bekapcsolásának múlhatatlan szükségszerűségére. Az Erdélyi Párt elnöke beszéde további során a szervezés kérdéseivel is foglalkozott. A helyes szervezés — Ma éppen gazdasági cs állami életünk megszervezése terén látjuk a legnagyobb hi­bákat és igen sok zökkenőnek nem az intéz­kedések helytelen volta az oka, hanem a/, hogy a megvalósításnál nem veszik figyelembe a helyes szervezés szempontjait. A szervezess hibáival egyformán találkozunk ^ nagy^ kérdé­seinknél, mint pl. a nemzetiségi kérdés^ és kisebb, de igen fontos feladatok megoldásá­nál, mint például a mezőgazdasági szakok­tatás. Ezek a kérdések éppen úgy, mint számos más ügy két, vagy esetleg több mi­nisztérium hatáskörébe tartoznak érts éppen, ezért ezek legharmonikusabb együttműködés esetén sem oldhatók meg gyorsan és a köve­telményeknek megfelelően. De van ra példa más téren is éppen eleg. Mint például a sze- n.arekvirálás, a marhabcszolgultatas, a fael- látá.9, vas- cs anyagalosztás kérdése:., stb. Az el gondolások helyesek, csak a gyakorlatii vég-, rehajtáson buknak meg a dolgok. Tevedes volna azonban azt állítani, hogy magyar­ságnak nem lenne érzéke és tehetsege a he- jlyes szervezéshez, amikor történelme éppen ellenkezőjét bizonyítja. A hiba tehat nem a magyarság lelki és szellemi, alkataban van. Meg kell tehát találni az állami élet leghe­lyesebb megszervezésének módjait, hiszen bárrmlyen rendszerben egy kormányzat szá­mára a problémák megoldásának csak egy módja van: a konkrétje legjobb megoldás. magánjog, kereskedelmi és büntetőjog rend­szerét. Hangoztatta még Teleki Béla, hogy a régi jogi stilus egyszerű és vdágos volt. A Werbőczy vagy Deák Ferenc fogal­mazta törvényeket ma is jobban meg le­het érteni, mint a szakminisztériumok rendeletéit, amelyekből csaknem minden­nap néhány jellemzően érthetetlen mon­datot lehet találni a Budapesti Közlöny­ben. A délerdélyi magyarság sorsa határozza meg a két nép Jövő sorsát Beszéde utolsó részében az Erdélyi Párt elnöke a nemzetiségi és külpolitikai kérdése­ket tárgyalta. Hangsúlyozta, hogy a párt­nak a nemzetiségi kérdésben elfoglalt állás­pontját Mikó Imre már részletesen kifejtette a Házban, de mégis úgy érzi, hogy röviden érintenie kell a kérdés román—magyar vo­natkozásait. — A rajtunk esett sérelmeket elfeled­jük, de nem tudunk szó nélkül elmenni délerdélyj testvéreinknek még ma is tartó, sőt egyre fokozódó embertelen el­nyomása mellett. Legfutóbb interpelláció formájában voltam kénytelen a délerdélyi ősi magyar iskolák bezárásának ügyét a t. Ház elé hozni. És itt nem mulaszt­hatom el, hogy köszönetét mondjak azok­nak a képviselő társaimnak, akik a dél- erdélyi magyarság iránti együttérzéstől vezet etve elálltak interpellációik elmon­dásától, hegy ezzel is biztosítsák a dél­erdélyi magyarok helyzetének mindennél előbb való fontosságát, A külügyi tárca tárgyalásánál szóvá tettük a munkatábo­rokban sínylődő délerdélyi magyar test­véreink elrettentő helyzetét, és a magyar gazdáidnak állatrekviráiás cimén történt kifosztását. Ezúttal is hangsúlyozni kí­vánjuk, és ezt tudomásul kell venni a ro­mán korományzatnak, de minden erdélyi románnak is, — hogy a dé’erdélyi ma­gyarság életének és sorsának biztosítását BUDAPEST, december i. A képviselőház keddi ülésén folytatta az állami költségvetés­ről szóló törvényjavaslat vitáját. Napirend szerint következett az 1944. évi állami költ­ségvetéséről szóló javaslat tárgyalása. Az^ elnöki bejelentések után Inántsi-Papp Elemér előadó kezdte meg beszédét. Ay. 1944. évi költségvetés indokolását sza­oly&n kérdésnek tekintjük, amely a két nép jövő viszonyát és esetleg sorsát is döntően határozhatja meg. — A román kormányzat a délerdélyi magyarságon elkövetett sérelmeket a köl­csönösséggel indokolja. Nézzünk csak a mélyére ennek a ,,kölcsönösségnek*'. Ál­lítsuk szembe a délerdélyi magyar munkaszolgálat borzalmait, ahol az egyik tábort, maguk a románok is ..cimitiruj" ungurilor** a magyarok temetőjének ne­veznek, az északerdélyi románok munka- szolgálatával, ami általában jó elhelye­zéssel és jó élelmezéssel jár. Állítsuk szembe a délerdélyi magyar munkaszol- gálalpspk családtagjainak helyzetét, akik teljesen magukra vannak anyagilag ha­gyatva, — az északerdélyi román munka- szolgálatosok helyzetével, akiknek csa­ládja a fronton harcoló katonákkal egyenlő hadisegélyt kap. Az Északerdély- ben élő románok keserves sorsáról zengő hamis propaganda cáfolataként álljon itt egyetlen beszédes adat: Beszterce-Naszód- vármegyét/en, amelyik tudvalevőleg nagy romántöbbségü, a folyó évben befolyt közadó 2,960 000 P volt, ezzel szemben az ezidei kifizetett hadisegély 4,540 000 P-l tett ki­—• Pártunk osztatlan helyeslésével találko­zott tehát a miniszterelnök ur legutóbbi beje­lentése, hogy a kormányzat a délerdélyi ma­gyarság megvédése érdekében — ha másként A Ház illése haszonként ismertette. Kérte tehát a Házat, hogy pártpolitikai szempontot félretéve, a ma­gyar hivatástudatnak átérzése mellett a nem­zet érdekének szem előtt tartásával teljesítse most ^ is történelmi feladatát. Végül a meg­ajánlásig törvényjavaslatot úgy általánosság­ban, mint részleteiben elfogadásra ajánlotta. A megajánlási vita első vezérszónoka vitéz Imrédy Béla volt. nem megy, hozzányúl az eddig kínosa" került- retorzió eszközéhez is. .**•'• ííj magyar nemzetiségi politikát Î — Hagyományainkhoz- hu, de a nemzeti'' ségeink életében beállott változásokat józanul lemérő uj magyar nemzetiségpolitika alapjait kell leraknunk. És rtt, tisztelt Ház, rá kell mutatnom egy hiányosságra. A miniszterel­nök ur helyesen állapította meg a bizottsági tárgyaláson, hogy ki kel! vetnünk magunkból, fel kell oldanunk magunkban a trianoni és a kisebbségi szemléidet, mert a megnagyobbo­dott országot csak igy tudjuk áttekinteni cs igy tudjuk eredményesen szolgálni. Bizonyos tekintetben hiányosságnak ér­zem azt is, hogy olyan intézményekben és bizotlsiágokban, amelyeknek működése és hatásköre az egész orsziígra kiférjed, a vissza'ért területek egyáltalán nem, vagy elenyésző szántban vannak csak képviselve. Hiányosságnak érzem ezt, mert a helyi ismereteken kívül a szem­léletek sokfélesége és kiegyenlnőüése se­gítené hozzá ezekel a szerveket ahhoz, hegy a megnagyobbodott ország felada­tait és lehetőségeit át tudják tekinteni A nemzetiségi poiiíika vonatkozásában <zonl.au feltűnően nagynak, égetőnek és — szinte azt merném mondani — alig menthetőnek érzem ezt a hiányosságok Nem tudom megérteni azt, hogy az egyes, minisztériumok a nemzetiségi ügyek in­tézésére miért nem abból a kétmillió ma­gyarból választják ki a megfelelő embe­reket, akik három állam kisebbségpolili- kai módszereit, azok hatását, avagy ha­tástalanságát, eredményességét. avagy eredménytelenségét a saját bőrükön ta­pasztalták és akiknek a számára való­ban egzisztenciális kérdés volt a nemze­tiségi politikának minden csinja-binjá- val, múltbeli és jelenkori helyzetével megismerkedni és azt elsajátítani. Ha van terület, tiszteit ‘ Ház, ahol értéket és gyarapodást jelent a visszatért magyar­ság, úgy ez a terület az. És ha van te­rület, ahol nem használják ki az adott lehetőségeket, úgy ez a terület az. — Nem lehet immár az ország 25 százalé­kát kitevő nemzetiségeinket ugyanazzal az aparátussal és ugyanazokkal a módszerekkel kormányozni, mint a trianoni ország 5 szá­zalékát kitevő nemzetiségeit. Kííek maradunk hz oncílu magyar külpolitikához — A kisebbségi sorsot megjárt magyar em­ber szemével nézzük külpolitikánk alakulását s benne az örök magyar célkitűzések felé ve­zető utat keressük. A Trianon után újjáéledt öncélú magyar külpolitika vezetett ki minket a megszál­lás alól s önmagunkhoz maradunk hűek, ha ezen az utón haladunk tovább VI- 'jághatalmak nagy összecsapásai között mi elsősorban a magunk ügyéért va­gyunk felelősek, nekünk a háborúban a magunk ügyét kell győzelemhez juttat­nunk. Annál is inkább, mert vannak köz­vetlen ellenségeink, akikkel sz«aben más támogatásra nem számíthatunk­— Kormány még nem állott nehezebb kö­rülmények között az ország élen. mint ma. És kormányelnököt még nem terhelt olyan sú­lyos felelősség, mint Kállay miniszterelnök urat, aki igaz magyar érzéssel és a nemzet jövőjében való hittel és erős akarattal ál! azon a poszton, ahová a magyar sors ötét állította. Sok tényezőn fordul meg jövő sor­sunk alakulása, amelyet nem tudunk befolyá­solni, de egy tényező a nu hatalmunkban áll és ez a mi belső egységünk és az ország ősz- szeforrottsága. Lelkiismeretünk szavára adom meg tehát pártom és a magam nevében a fel­hatalmazást abban a reményben, hogy ezzel nemcsak az ország jövőjének biztosításához szükséges kormányzati szilárdsághoz járulunk hozzá, a magunk erőivel, de cgvben a pár­tunk által képviselt szellemiséggel is elősegít­sük az országot a szociális haladás utján — fejezte be beszédét gróf Teleki Béla. az Er­délyi Párt elnöke^ Egy kérdés* amelyben mindenki egyetért Vitéz lmrédy Béla, aki a kért meghosszab'- bitással másfél óra hosszat beszélt, beveze­tőül azt hangoztatta, hogy a törvényjavasla­tot nem fogadja cl és a kormányt nem aján­dékozhatja meg bizalmával. A nemzeti egy­ségnek a kérdése azonban nem etiől függ, ha­nem az általános politika irányvorfalainak tisztaságától. A honvédelmi tárca tárgyalása megmutatta ezt és örömmel állapítja meg, hogy van egy' kérdés, amelyben mindenki pártkülönbség nélkül egyel ért és ez az, hogy az országban jobban, mint valaha, szüksége van hősies szellemű és a lehetőségek legmaga­sabb fokú kihasználásával korszerűen felsze«. telt és kiképzett hadseregre. Beszéde további Msokka!, amelyek a kormány külpolitikájával szemben 180 fokos eltérést mutatnak. A löldbirtokpolitikai kérdésekre áttérve, a háború hőseinek földhözjuttatását sürgette. A munkakerülővel szemben a törvény legtelje­sebb szigorát kell alkalmazni. Az alapelv az legeyn., aki nem dolgozik, az- ne is egvék. Részletesebben foglalkozott a zsidókérdés­sel. Kérte a kérdésnek a magyar mentalitás­nak megfelelő megoldását társadalmi, gazda­sági, szpjlemi és politikai téren egyaránt. A legerélyesebben kikelt a feketepiac haszonel­vezői ellen. Kérte, hogy az ország hivatalos külpoliti­kai irányzatát valló jobboldali pártok és mozgalmak a törvényes keretekben működhes­senek és a háborús céljainkat megtagadó bal­oldali pártokat és mozgalmakat a legrclyeseb- ben ellenőrizzék. s°t;in a parlamentarizmusról szólt. A külpo­litika síkjára aţterve, azt fejtegette, hogy a magyar külpolitikának csak egy célja lehet, azt az utat követni, amely a nemzet boldo­gulásához vezet. A legélesebben szembefordul a független kigazdapárt és a szociáldemokrata part tagjai által kívánt külpolitikai elgondo­ímrédy: Függetlenséget és szabadságot akarunk A, külpolitika síkjára újból visszatérve vitéz belül a hatalmi súlypont az oroszok javára lmrédy Béla hangoztatta, hogy ha igaz volt tolódott cl. A moszkvai értekezlet nvmmu­ezelott egy esztendővel az, hogy ez a háború tatra, hogy az igazán fontos kérdésekben 'a im háborúnk, ez ma még fokozottabb mér- például a területi “ kérdésekben semmiféle tekben all. Az angolszász—orosz szövetségen megoldás nem jött létre. A kozepeuróam

Next

/
Oldalképek
Tartalom