Ellenzék, 1943. november (64. évfolyam, 247-271. szám)

1943-11-10 / 254. szám

_ 4 ■MMI * EttEWZ** 16 4 3 uüvauibkr 10 '".■r.ttirw*' KÉT FŐVÁROSI ÚJSÁGÍRÓ KOR­MÁNYZÓI ELISMERÉSBEN RÉSZE­SÜLT AZ El LEN SÉG ELŐTT TANÚSÍ­TOTT M AGAT ART ASU K ÉRT. Bu da pest - röl jelentik: A Kormányzó Ur öfőméltó- sagn legfelsőbb elhatározásával a Szovjet elleni hadjárat alkalmával az ellenség előtt tar,ásított kitűnő szolgálatai elisme­réséül Tompa István újságírónak dicserő elismerése tudtál adassák a hadiszalag egyidejű adományozásával. A Kormányzó j Ur öfőméltósága az ellenség ellen tanú- . sitott kitűnő szolgálata elismeréséül Rát- J hőnyi János hadapródőrmester újságírót. , a Magyar Ezüst Eremmel a hadiszalagon kitüntette. (MTI.) Tovább nem prolongálható! Ma utoljára láthatja a példátlan sikerű Sziámi macska cimü Szeleczky Zita-filmet a Corvinban. Holnap: Laj1 a ! HALÁLOZÁS. Súlyos csapás érte dr. Tttry Sándor Koriul egyetemi professzort, a Tudo- mányos Akadémia tagját és feleségét. Apósa, illetve édesapja, Bender Ernő„ a Rimamurá- nyi-Salgótarját Vasmű R. T. mérnök-igazga­tója, 62 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt. Az elhunyt kimagasló. értékes, köz• tiszteletben álló tagja volt a Felvidék társa­dalmának. Óriási részvét kísérte utolsó útjára. DEBRECENBE HELYEZTÉK SZOBO- NYA BELA DR. MAROSVÁSÁRHELY! TÁBLAI ELNÖKÖT. Marosváfcárhelywöl jelentik: De. Szobonya Béla marosvásár- helyi kir. Ítélőtáblái elnökét saját kérel­mére a debreceni királyi Ítélőtábla elnö­ki állására áthelyezték. Szobonya Béla há­rom év óta működik Marosvásárhelyen. Mint a Kúria kitűnő bíróját, a keleti és erdélyi országrészek felszabadulása után a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla megszer­vezőével és vezetésével hinták meg. Ma- rosvásárhielyi működése rendkívüli ered­ményes volt. Vállalt feladatának minden­ben eleget tett. A marosvásárhelyi kir. Ítélőtábla november 13-i teljes ülésén bú­csúzik elnökétől. ÚJABB HAT ESZTENDŐRE VÁLASZ­TOTTÁK MEG Hó MÁK BÁLINT DR.-T A MAGYAR NEMZETT MUZEUM EL­NÖKÉVÉ. Budapestről jelentik: A Ma­gyar Nemzeti Muzeum tanácsa egyhangú­lag és egyedül Hóman Bálint dr. titkos tanácsos, nyugalmazott vallás- és közok­tatásügyi minisztert jelölte újabb 6 esz­tendőre a Magvar Nemzeti Muzeum elnö­kévé, aki immár 20 esztendeje áll a Ma­gyar Nemzeti Muzeum élén, előbb főigaz­gatói. 1933 óta pedig elnöki minőségben. Az elnöki széket újból elfoglaló Hóman Bálint -rövid beszédben fejtette ki a leg­közelebbi időben következő programját. (MTI.) . AZ ERDÉLYI MUZEUM EGYESÜLET Orvostudományi Szakosztálya 1943 no­vember hő 11-én, csütörtökön d. u. 6 óra­kor az Uj Klinika (Mikó-utca 4.) előadó­termében tudományos szakülést tart. Ülés­elnök: dr. vitéz Ilaynal Imre. Tárgysoro­zat: Előadások: 1. Dr. Láng István (Bel­gyógyászati klinika): A pneumococcus- és meningococcus-meningitis gyógyítása se- rumbetegséggel. 2. Dr. Kneffel Pál (Köz­egészségtani Intézet): A bovin tuberculo­sis. KOLOZSVÁR, november 10. A kolozs­vári törvényszék egyes uzsorabirája, Bíró Lajos dr. számos árdrágitá-ri ügyben ítél­kezett tegnap. A vádat Nagy Tibor dr. ügyész képviselte. Csutak Albert hentes és felesége, vala­mint Herczeg Ferenc kereskedő, Szent- györgyi Ferenc és Farkas János gazdál­kodók árdrágítás és a honvédelmi tör­vénybe ütköző bűncselekmény miatt ke­rültek az uzsorabiróság elé. Csutak Albert ellen az volt a vád. hogy engedély nélkül vágott le disznókat és borjukat és uzsora­áron árusította a húst. Feleségét bünré- iszességért vonták felelősségre. Szentgyör- gyi Ferenc egy borjut vágatott le Csutak­kal, Farkas ellen hasonló volt a vád, míg Herczeg Ferenc boltos viszonteladási* .szándékkal vásárolta uzsoraáron a húst. Csutak Albertet 1 hónapi fogházra és 3 évi jogvesztésre, feleségét 250 pengő, Szentgyörgyi Ferencet 300 pengő. Herczeg Ferencet 600 pengő pénzbüntetésre Ítél­ték. Farkas Jánost felmentette a bíróság. Feuerstein József kolozsvári kereskedő Dániel Gergely kárpitosnak matrácanya- got adott drágábban. 400 pengő pénzbün­tetésre ítélték. HIRTELEN HALÁL A VENDÉGLŐ­BEN. Kedden este 8 órakor a Kriza-utca 36 szám alatti vendéglőbe hívták ki a mentőket. A vendégeknek és a tulajdo­nosnak ugyanis feltűnt, hogy az egyik asztalnál egy középkorú férfi már hosz- szabb idő óta mozdulatlanul ül. Eleinte azt hitték, hogy elaludt, majd később, amikor jobban megnézték, azt gondolták, hogy rosszul lett és elveszítette eszméle­tét. Ekkor kihívták a mentőket. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy az illető már több mint másfél óra óta halott és Popovcsák Gergely Krizbai-utca 7. szám alatt lakó 42 éves molnárral azonos. Hir­telen halálát valószínűleg szivszélhüdés okozta. Holttestét a rendőrség intézkedé­sére beszállították a bonctani intézetbe s elrendelték felboncolását. Figyelem! Csak az Ellenzék hirde* iéseá eredményesek. Német Tudományos Intézet kolozsvári lektoráíir, J kai u, 2 Szer ;án, november 10 én fél 7 órakor: FIEDEL-TRIÓ hangversenye Jegyek az iniézeiben kaphatók. ■BBBBSBB Árdrágítóit felett ítélkezett az uzsora­biróság Péter Dezső Kandó Kálmán-utcai lakost munkaadójával, Ágoston Sándorné kávé­mérés tulajdonosával együtt vád alá he­lyezte az ügyészség császárhus, sonka és sertéskaraj drágításáért. Az 5 pengőn alól megállapított hentesárut is 15 pengőért árulták kg.-ként. A tárgyaláson Ágoston Sándorné nem jelent meg, ezért az ügyét elkülönítette a bíróság. Péter Dezsőt 600 pengő pénzbüntetésre ítélték. Bokos István alsófüledi lakos egy má­zsa tengeriszárat 20 pengőért adott el. A tengeriszár ára hatóságilag nincs ugyan megállapítva, de a takarmányszalma má­zsája csupán 5.40 pengőben van megszab­va. Bokos Istvánt 200 pengő pénzbünte­tésre ítélték.' Schönn Mózesné és Schönn Jenőné hid- almári lakosok férjük távollétében az üz­letet vezették és ez év márciusában a se­lyemmel követtek el árdrágítást. A tör­vényszéki tárgyaláson mindkét vádlott arra hivatkozott, hogy az üzletben nem ők, hanem azóta elhalt anyósuk, Schönn Sámuelné árult és ő követte el az árdrá­gítást. A tanuk a vádlottak ellen vallot­tak, ezért a bíróság mindkét asszonyt 600—600 pengő pénzbüntetésre ítélte. EREDMÉNYES MUNKÁRÓL SZÁ­MOLT BE A NAGYVÁRADI ORSZÁGOS EGÉSZSÉGVÉDELMI SZÖVETSÉG. Nagy váradról jelentik: Az Országos Egészség­védelmi Szövetség nagyváradi fiókszövet­sége Hlatky Endre dr. főispán elnöklésé­vel évi rendes közgyűlését tartotta, ame­lyen beszámoltak aiz 1942. évi tevékeny­ségről. A jelentésekből kitűnik, hogy eb­ben az évben a városban levő öt egész- 'ségházban 24.549 esetben kaptak ingyen orvosi tanácsot, a zöldkeresztes védőnők pedig 12.432 családnál végeztek látoga­tást. A zöldkeresztes védőnők egy eszten­dő alatt 117.950 liter ingyen tejet osztot­tak ki a védencek között, azonkívül 17.000 kgr. ingyen cukrot. Jelentős mennyiség­ben juttattak a szegén vsorsu szülők gyer­mekeinek ingyen babakelemgyét is. TANÁRI KINEVEZÉS. A vallás és köz- oktatásügyi miniszter Fogarasi Erzsébet marosvásárhelyi állami kereskedelmi kö­zépiskolái helyettes tanárt jelenlegi szol­gálati helyén állami rendes tanárrá kine­vezte. MAGÁNORVOST BIZONYÍTVÁNNYAL IS LEHET IGAZOLNI A BETEGSÉGET. Az iparügyi miniszter rendeleté szerint a fi­zetéses szabadságra jogot adó 1 éves szol­gálati idő folytonosságát nem érinti a mun­kának betegség folytán történt, három hóna­pot meg nem haladó tartamú megszakítása. Nincs törvényes rendelkezés arra, hogy a be­tegség a fizetéses szabadságra irányadó ren­delkezések szempontjából csupán társad ílom- biztositóintézeti orvosi bizonyítvánnyal volna igazolható, ennél/fogya a betegség igazolása magánorvosi bizonyítvánnyal is tanúsítható. IC ÉVAI-KEGfcNYRÓNY VT AII legújabb küldte MEGJELENT ! JÓKAI: Az ezerkettedik éjszaka áru I*. 1.60 Újság r Hlóhe'veken és kö lyvker ískedé^r i kaphat»! Eddig megjeleni: Mikszáth: Kísértet Lub!ón — P. 1.— 7 R ko%': Sipít túsz vitt m Mikszáth : Az elad > birtok — P I , T. ~ u \ 7~n I Mora: A S ndor kúrál — — R. 1.00 Jókai: A két Trenk---- — P. /.— I Komáromi: Hé, kozákok! — P. Rákosi: A Imzsdki k rálys g P /.— I Ambrus: A gyúrni — — — P. 1. — Megrendelhető: N mze i Hirlapirodán il Kolost v r, Mátyás kir l/-tér 10 1 FELHÍVÁS az intézeti és MáGAN- ZENEOKTÁTOKHOZ. A m. kir. vallás- és közokatásiigyi miniszter ur folyó évi augusz­tus hó 14-én kelt rendeletével az intézeti és magán/eneoktatást betiltotta, illetve a kérdés megoldását az államilag engedélyezett zene­iskolák körébe utalta. A tankerületi királyi főigazgató-ág, mint illetékes hatóság, folyó évi nos ember hó 1 1 -én este 6 órakor a várme­gyeháza üléstermében nyilvános összejövetelt tart, hogy az üggyel kapcsolatos megbeszélő seken, valamennyi érdekeit fél résztvehessen. /ért a tankerületi királyi főigazgatóság fel­hívja mindazon intézet vezetőségét, melyek­nek kebelében zenetanfolyamok működnek, továbbá mindazokat, akik Kolozsvár város területén bármilyen formában magán vagy intézeti zenetanltással foglalkoznak, hogy az ö' s/ejövetelen saját érdekükben minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. F. MEGJELENT A TÜNDÉRUJJAK, az egyetlen magyar kézimunka-ujság novem­beri száma. Szabadrajzu mezőségi hímzé­sek: Készüljünk a télre c. cikke közérdek­lődésre tarthat számot. A lap divatrovata a téli divatot ábrázolja. Gcuzdag kozmeti­kai és konyharovat. egészíti ki a felsorolt értékes anyagot. Megrendelhető Budapest IV., Szervita-tér 3. ELTEMETTÉK DR. ENGEL PÁLT. Kedden délben kisérték utolsó útjára dr. Engel Pált, a beregszászi állami kórház hosszas szenvedés után elhunyt főorvosát. Utolsó kívánsága értelmében holttestét szülővárosába, Kolozsvárra szállították és itt helyezték örök nyugalomra a családi sírboltban. A gyászszertartást Járosi An­dor evangélikus esperes végezte. (Volt BALÁZS) WEBER FOTO OPTIKA IREGRYILT Unió-utea 8. sz Telefon: 36-63. RENDELETILEG RENDEZTÉK RO­MÁNIÁBAN AZ ÚJSÁGÍRÓK nyugel­látását. Bukarestből jelentik: A ro­mán hivatalos lapban rendelet intézkedik a hivatalosan elismert újságírók és irók nyugdijáról. Eszerint azok, akik a román író- és ujságirószövetségnek legalább tiz éve tagjai és hivatásukat megszakítás nél­kül gyakorolták, havi 8—25.000 lej nyug­díjra jogosultak. (MTI.) MIKOR LEHET A FELSZABADULT TANONC HELYETT ÚJAT SZEGÖD- TETNI? Általános jogszabály, hogy a mun­kaadó uj tanoncszerződést csak akkor köt-, bet. ha a tahoncainak létszámává korlátozó rendeletben a megszabottnál nem több. Ha azonban valamely tanonc munkaidejének be­töltéséig már csak három hónap van hátra, a munkaadó az ilyen tánoncnak a tanviszony befejezése után szükséges pótlására uj ta- noncot már ez alatt a három hónap alatt is alkalmazhat, anélkül, hogy magasabb segéd­létszámot kellene igazolni. A gyermekklinikáért... Gyermekklinika . . . Ahogy hívjuk, vagy kimondjuk ezt a szót, önkéntele­nül is arra a sok kis emberpalántára gondolunk, azokra a drága kis gyerme­kekre, akiknek egészségét, életét óvja ez az intézmény. A beteg, vagy gyenge szervezetű gyermekek onnan kerülnek vissza gyógyultan, egészségesen, mo­solygó szemekkel otthonukba, a szülői házba, az életbe. Hogy milyen fontos hivatást tölt be ez az egészségügyi in­tézmény, fölösleges külön hangsúlyoz­nunk. Abból az egyetlen szóból, hogy — gyermekklinika: ki kell érezni mindent. A lényeg benne van a szó csengésében. Nos hát, ez az intézmény most nehéz­ségekkel küzd. Súlyos anyagi nehézsé­gekkel, mert fejleszteni kellene és kor­szerűsíteni, de ehhez sok pénz kell. Nemrégiben egészségügyi hatóságaink felhívással is fordultak az erdélyi ma­gyar társadalomhoz, hagy anyagi lehe­tőségek szerint támogassa mindenki ne­mes, szép munkájában ezt a felbecsül­hetetlenül fontos hivatást betöltő intéz­ményt. Kolozsvár és Erdély társadalma megértéssel fogadta a kezdeményezést és szivvel-lélekkel és anyagi segitség- gel is melléje állt. Most legutóbb Me­rész Gyula festőművész és felesége, Co- reth Erzsébet grófnő adta tanujelét ne- \ mes áldozatkészségének. November 2-án 1000 pengőt adományozott a gyermek­klinika céljaira s az összeget már el is küldte a gyermekklinika igazgató-pro­fesszorának, dr. Móritz Dénes egyetemi tanár címére az alábbi sorok kíséreté­ben: ,,Mélyen tisztelt Professzor Ur! Értesültünk azokról az anyagi nehéz­ségekről, amelyek a gyermekklinika fej­lesztésének és korszerűsítésének útjá­ban állanak. Erdély drága magyarsáaá- nak mentésére ezennel 1000 pengőt kül­dünk Méltóságodnak. Hazafias tisztelettel: Merész Gyuláné Coreth Erzsébet grófnő, Merész Gyula“. A gyermek a jövő ígérete. A ma­gyar gyermek: a magyar jövő. Minden egyes kis magyar élet megmentése szív- beli kötelessége a magyar társadalom­nak. Amikor jóleső örömmel a nagy nyilvánosság előtt is nyugtázzuk Merész Gyulának és nejénok adományát, hisz- szük és reméljük, hogy Kolozsvár tehe­tősebb társadalma egy emberkéid fogja követni a nemeslelkü adományozók ál­dozatkészségét. (-) AZ ÜZLETSZERZŐ ÜGYNÖK FEL­MONDÁSI IDEJE. A Kúria elvi jelentőségű határozatában kimondotta, hogy az üzlet­szerző ügynök, akinek Önálló ügvletkörére - nincs joga, nem tekinthető kereskedelmi ^alkal­mazottnak, hanem csak munkaadója jóváha­gyásától függő üzletszerző ügvnóknek és ezért két évet meghaladó szolgálati idejére tekintettel sem hathavi, hanem csupán .három­havi felmondási időre van igénye. Zárollak Bihar vármegye tűzifa- mennyiségét Nagyváradról jelentik: Mint már jelen­tettük, Bihar vármegye alispánja össze­hívta a főszolgabírói értekezletet, hogy a tüzifaellátás ügyében erélyes intézkedése­ket hozzon. Az értekezleten az alispán kö­zölte, hegy a legradikálisabb intézkedé­sekhez folyamodik és a közérdekre való tekintettel rendelet­ben biztosított jogánál fogva intézkedik, hogy a mai naptól kezdődően az egész vármegye területén, Nagyvárad kivéte­lével, a még le nem szállított, mintpedig a fogyasztókhoz mar eljuttatott tűzifa- mennyiséget zárolják, ellenőrizzék és a takarékossági rendelet­ben megállapított mennyiség 50 százalé­kát közellátási célra igénybe vennék. így például, ha valaki 3 szoba és több családtag után kapott 350 pontértéknek megfelelő 60 mázsa tűzifát, a májusig ter­jedő idényre, levonják a májustól a .mai napig elhasznált mennyiséget, vagyis a 6 hónapi fütőmennyiséget. Eszerint no­vembertől májusig 30 mázsával rendel­kezhetik a család. A fennmaradó menv- nyiséget a vármegye közellátási szükség­letekre igénybe veszi. Ahol az előirt mennyiség többszörösét találják, a rende­let felhatalmazást ad, hogy az egész meny- nyiséget elkobozzák és kihágást eljárást indítsanak áruelvonás miatt. Az igv szer­zett készletekből a vármegye elsősorban a hadíbavonultak hozzátartozóit és a sok- gyermekes családokat fogia kielégíteni. A megmaradó részből a különféle intézmé­nyek, kórházak, iskolák, gymrak szükség­leteit fedezik. Bejelentette még az alispán, hogy elrendeli a munkaerők fokozottabb igénybevételét és a honvédelmi munka- szolgálat keretén belül gondoskodni kíván a még le nem szállított tüzelőanyag azon­nali leszállításáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom