Ellenzék, 1943. november (64. évfolyam, 247-271. szám)

1943-11-10 / 254. szám

ELLENZÉK 5 Erdély és az áj állami költségvetés Vájjon mit hoz számunkra a jövendő? Újra cs újra megismételjük önmagunkban czl <i kérdést. Nincs a napnak olyan órája, amikor ne jutna eszünkbe, hogy körülöttünk világok harca tombol, - amelynek kimenetele a ma­gyar nemzet sorséira is döntő• befolyással lesz. Ilyenkor át ér ezz ük. hogy az élei egyéni gondjai és a társadalom formaságai mennyire eltörpülnek a közösség nagy'érdekei előtt. Mit kell cselekednünk, hogy a jobb magyar jö­vendőt kiérdemeljük? Hiszen mindannyian arra áhítozunk, hogy a vérziua'ar után a bob dog béke építő munka;* árán megalapozhas­suk az utánunk követne ..u nemzedék nyu­galmát. Sokan próbáltak válaszolni arra a kérdésre, hogy vájjon melyik is a helyes ma­gyar ut. A nemzet kö ■véleményé megpróbál­tatások idején rundig egészséges öntudattal keresi a nemzeti egységet, a töretlen magyar nemzetiélek kialakítását. A helyes utat tehát abban látja, hogy jelszavak és szivárvány­színű álmok helyett mar most igyekezzünk elvegezni a jövendő nűgy munkájának azt a részét, amelyet a rendkívüli viszonyok lehe­lévé lesznek. Súlyos felelősséget kell éreznie a mai idők­ben minden magyarnak, mert a jövendő szá­mon hérheti tőlünk, hogyan éltünk és mit cselekedtünk ezekben a sorsdöntő napokban. Áldozatkészséget kell tanúsítania a nemzet minaen egyes tagjának, mert mindannyian őr­helyet töltünk be a magunk hivatásának lel­kiismeretes teljesítésével. M egbocsáthatatlan bűnt követ el a magyar jövendő ellen az, aki a mai időkben egyéni sérelmekkel hoza­kodik elő és külön utakon akar járni, vagy konkolyhintcsscl zavarja a nemzeti egységet. Erdélyben nem üres szólás-mondás, hogy minden áldozatra készek vagyunk a nemzeti egység megőrzésére. Ezért nem találtak ter­mékeny talajra nálunk a különböző politikai kísérletezések és ezért van, hogy a mai er­délyi politika nem egyéni érvényesülések útját egyengeti, hanem minden megnyilatkozásában a magyar közösség érdekeinek magasabb cél­jait szolgálja, * Most zajlott le az állami költségvetés bi­zottsági vitája. Mielőtt pénteken megkezdőd­nék a költségvetés plenáris tárgyalása, érde­mes visszapillantást vetni a bizottsági vita gazdag erdélyi anyagára. Erdély törvényho­zói minden tárca költségvetésénél olyan kér­déseket vetettek fel, amelyek elsősorban az erdélyi újjáépítést szolgálják, de ugyanakkor előmozdítják a felszabadult országrész teljes bekapcsolódását a magyar haza vérkeringé­sébe. Azok az erdélyi kérdések, amelyeknek megoldását az Erdélyi Párt képviselői sürget­ték, jogos és méltányos kívánságok, örven­detes megállapítani, hogy az egyes minisz­terek a legnagyobb figyelemmel hallgatták meg az erdélyi felszólalásokat és ahol lehetett, azonnal ^megtették a szükséges intézkedéseket., ahol pedig a kérdés tanulmányozást igények, ígéretet^ tettek az erdélyi szempontok figye­lembevételére. , keli fektetnünk az erdélyi óvodákra es a Zöldkercszt-mozgalom intézményeire. (I clcki Béla grof és Vita Sándor felszólalása.) * Nagy eredményt ért el az Erdélyi Part a kultusztárca vitájában, ahol a vallás- és köz- oktatásügyi miniszter magáévá tette az erue- lyi álláspontot a hétosztályos érettségi bizo­nyítványok egyenjogúsítása ügyében. (Minő Imre dr. felszólalása.) Annakidején részlete­sen beszámoltunk arról, bogy Erdélyben nyolc korosztályt érintett a kultuszminiszter­nek az a rendelkezése, hogy a hetosztályos érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők külön­bözeti vizsgát kell tegyenek. Az Erdélyi Part érvelései alapján a miniszter eltekintett et­től a rendelkezéstől. Országos szempontból is fontos volt az az indítvány, hogy hívják össze sürgősen a köz­oktatásügyi tanácsot. (László Dezső felszó­lalása) és az egész nemzet méltányos kíván­sága a papi kongruák végleges rendezése es a lelkészi egyenjogusitás kérdése. (Csipák La­jos beszéde.) A szórvány magyarság lelki gondozása es ' tanítása olyan feladat, amekyet a múltban sajnálatosan elhanyagoltunk és ennek tuLai- donitható, hogy a magyar lelkek tizezreit el­vesztettük. Most már a bizottsági vita folya­mán szóvá tették az erdélyi törvényhozók ezt a kérdést (Nyíró József beszéde), amely­nek megoldása állandóan foglalkoztatja a hi­vatalos tényezőket. Kulturális szempontból nagyon fontos az erdélyi műemlékek kérdése,, a rádió erdélyi műsorának ügye és a kolozs­vári Nemzeti Színház vidéki vendégszereplé­seinek rendezése. Mindezeket figyelemmel hallgatták meg a bizottság tagjai és abban is egyetértettek az erdélvipárti megállapítással, hogy a jelenlegi tanári fizetések tarthatatla­nok, amelyeken a legsürgősebben kell segíteni. * Rablógazdálkodást folytattak két évtizeden keresztül az erdélyi erdőkben. A mult bűnei­nek helyrehozatalára tehát megfelelő szakem­berekre van szükség. Minél több erdőmér- nököt kéül küldeni Erdélybe, hogy a helyes erdőgazdálkodást biztosítani tudjuk. A föld­művelésügyi tárca költségvetésének bizottsági vitájában erre a fontos szempontra mutatott rá többek között az Erdélyi Párt (Teleki Béla gr. felszólalása) és szóvátette a mezőgazdasági munkáskérdés megszervezését, valamint a me­zőgazdasági munkások természetbeni ellátásá­nak ügyét. Teljes őszinteséggel ismertették az erdélyi törvényhozók a kolozsvári tüzifaellá- tás súlyos nehézségeit is (Mikó Imre felszóla­lása) és a földművelésügyi miniszter az adatok ismeretében ígéretet tett arra. hogy a kolozs­vári tüzifaeüátás érdekében rendkívüli köny- nyitésekre tesz intézkedéseket. Ugyancsak erdélyi felszólalás alapján tisz­tázódott az a kérdés is, hogy az állatigénybe­vétel alól a kéttehenes gazdákat mentesítették. (Domahidy István felszólalása.) * / is egészséges hatást lehet elérni a decentrali­zációval. Gyakorlati és elvi szempontból egy­aránt szükség van itt is a gyors és egyszerű ügykezelésre. (Teleki Béla gróf felszólalása.) Méltányosan és igazságosan kell eljárni a vi- gómarhaigénybevételnél és súlyt kell fektetni a mezőgazdasági ruhaakcióra, (tír. Braune- eker Antal felszólalása ) Súlyos nehézséget okoznak a nehéz anyagi gondokkal küzdő munkásság közellátási kérdései. Itt tehát a kormányzat segítségére van szükség. (Szabó János felszólalása.) A köztisztviselők köz­ponti ellátása és a telepesek és munkások el­látása egységes megoldást igényel. A jövendő szempontjából pedig fontos a készletekkel va­ló takarékoskodás. (Ember Géza felszólalása.) Mindezekre a kérdésekre részletes választ adott a közellátásügyi miniszter és az erdélyi szempontokat megfontolás tárgyává tette. A házadó és a házbéremelés kérdései Er­délyben különleges jelentőséggel bírnak, meri egyrészt a bérlők anyagi helyzetét, másrészt a háztulajdonosok terheit kell, figyelembe venni. (Bartha Ignác felszólalása.) Az igaz­ságügyi tárca keretében, a cenzúra-ügyet is szóvátette az Erdélyi Párt. (Szilágyi Olivér felszólalása.) A miniszter válasza hangoztat­ta, hogy számot vet az erdélyi különleges vi­szonyokkal. ♦ A délerdélyi magyarság sérelmei az egész erdélyi közvéleményt állandóan foglalkoztat­ják. A felszabadult erdélyi területek törvény­hozói a miniszterelnökség és a külügyi tárca vitájában szóvatették a legutóbbi időben tör­tént súlyos sérelmeket. [Albrecht Dezső fel­szólalása.) A jövendő szempontjából nem szabad figyelmen kívül hagyni a külföldi propagandát (\rvay Árpád felszólalása) és meg kell erősítenünk külképviseleteinket (Tc- leki Béla gr. felszólalása.) Száműzzük a ma gj ar szótárból a trianoni múltra emlékeztető kisebbség kifejezést es alkalmazzuk a nemze­tiség meghatározást. (Mikó Imre felszóla'ása.) Olyan horderejű kérdések ezek, amelyekkel nap-nap után találkozunk és amelyeknek ren­dezése az egyetemes magyarság iegfontosaW célkitűzései közé tartozik. Kisemberek védelmében szólaltak tel X pénzügyi tárca vitájánál az Erdélyi Párt képviselői, akik a kishitelek további fenntar­tását és a hitelkeret kibővítését (Bethlen László gr. felszólalása), a pénzügyi admi­nisztráció egyszerűsítését (Patzkó Elemér fel­szólalása) és a munkások jövedelmi adójának megszüntetését kérték. (Árvay Árpád fel szó lalása). A munkások jövedelmi adójának megszüntetésire vonatkozó javaslatot, illető­leg a jövedelmi adó minimumának uj megá! lapitását a miniszter meg a bizottsági vita során magáévá tette. Összefoglaltuk a költségvetés bizottsági vi­tájának anyagát, hogy az olvasó átfogó ké­pet nyerjen arról, hogyan fogják fel parla­menti teendőiket az erdélyi törvényhozók. Azt hisszük, hogy ezek az adatok mindennéI beszédesebben bizonyítják; Erdély tisztán a közérdeket kívánja szolgáim és egyetlen po­litikai programja az egységes magyarság boldogabb jövendőjének megalapozása. VÉGH JÓZSEF. I Háromheti tárgyalás után Csütörtökön bird at Ítéletet a kolozsvári törvényszék az északerdélyi kommunista-per vádlottjainak utolsó csoportja felett Elhangzottak a perbeszéclek a nagyarányú bünper utolsó felvonásán A magyar allampolgarság megszerzésének kérdése olyan ügy, amely minden erdélyi ma­gyar embert érdekel. Jogilag ugyan mindazok magyar állampolgárok lettek, akik a bécsi döntés napján a felszabadított területen lak­tak, ^ illetőleg _ illetőséggel bírtak, az (állami- polgársági bizonyítványok formai kiadása azonban csak kérvényezés alapján történhetik me&- Egyes illetmények és jogosítványok megszerzését ezzel szemben állampolgársági bizonyítványhoz kötik. A közelmúltban éppen az Erdélyi Párt közbenjárására az ál­lami nyugdíjasok egyévi halasztást kaptak az állampolgársági bizonyítvány megszerzésére. Az állampolgárság! bizonyítvány tehát idő­szerű kérdés, amelynek méltányos elintézése elsőrendű erdélyi érdek. Az Erdélyi Párt a belügyi költségvetés vitájában (dr. Mikó Imre képviselő) rámutatott arra, hogy a múltban milyen kálváriát kellett járni az erdélyi ma­gyaroknak az állampolgársági bizonyitvány- nyal kapcsolatban es ezeknek a sérelmes ren­delkezéseknek orvoslását kérte. ' A bizonyítvány beszerzésekkel amúgy is elég bajunk^ van. Itt van mindjárt a szárma­zási igazolás, amelyet az Erdélyi Pált (gr. Teleki Béla országos elnök utján) szintén szóvá tett a bizottsági vitában. Azt a jogos kívánságot hangoztatta, hogy ne kelljen min­den forum előtt az iratok tömkelegével újólag igazolni a keresztény származást, hanem le­gyen eleg egy hivatalos megállapítás, más esetekben történő igazolásokra is. Gyors ügyintézést és egyszerűsítést kérünk tehat a közigazgatásban, amelyet a legköny- nyebben a közigazgatás dekoncentrálásával lát megvalósíthatónak az Erdélyi Párt. (Albrecht Dezső képviselő felszólalása.) A közigazgatás gépezeténél tekintetbe kell venni a mult ér­demeit és éppen ezért az Erdélyi Párt a bi­zottsági vita során leszögezte, hogy az idő­sebb erdélyi közigazgatási tisztviselők mente­sítését javasolj'a a közigazgatási vizsga alól. (Mikó Imre képviselő felszólalása.) A be lüg vi költségvetés megvitatása során az erdélyi ál­láspont hangoztatta, hogy különleges súlyt A kedvezményezettek helyzetére is leplezet­lenül rávilágítottak az erdélyi felszólalások, a kereskedelemügyi és közlekedésügyi tárca bi­zottsági vitájánál. Elhangzott az a jogos kí­vánság, hogy a kijelölt kereskedők fokozott ellenőrzése elkerülhetetlenül szükséges. (Szi­lágyi Olivér javaslata.) Az egész közvélemény elégtétellel venné tudomásul, ha a kontár nagykereskedőktől megvonnák a jogosítványt és keresztény magánalkalmazottakat juttatná­nak helyettük munkalehetőséghez. (Szabó Já­nos indítványa.) Az önálló erdélyi rádióállomás is három éve foglalkoztatja az erdélyi közvéleményt, önálló rádióleadót kért tehát a párt Kolozs­várnak és ennek a stúdiónak munkájába az erdélyi tudósokat. írókat és művészeket kí­vánja bevonni. (Mikó Imre felszólalása.) Tulajdonképpen kicsi dolog, de nagyon bosszantja az^ embereket a vasúti állomásokon mindenütt előforduló taxi és bérkocsihiány. A lehetőség határain belül idegenforgalmi szem­pontból ezeken is segíteni kell. (Beke Ödön felszólalása.) Az idegenforgalom érdekeit szol­gálná az erdélyi fürdőügyi kormánybiztosság is. (Bíró István felszólalása.) Az iparengedé­lyek felülvizsgálásával uj irányt kell szabni a kereskedelmi életnek (Patzkó Elemér felszóla­lása) és rendezni kell a munkabéreket. (Gaál Alajos dr. felszólalása.) Az ipáit utánpótlás kérdésé ma már égető erdélyi probléma. Ennek megoldására miii&en áldozatot meg kell hozni, hangoztatta az Er­délyi Párt az iparügyi tárca költségvetésének vitájánál. (Beke Ödön felszólalása.) Szorosan összefügg az ipari utánpótlással a tanoncisko­lák ügye, amelyeknek minden anyagi és szel­lemi támogatást meg kel! adni. (Szabó János felszólalása.) Végül fontos erdélyi kérdés a kisipar és a háziipar fejlesztése, amely a ma­gyar egzisztenciák nagy tömegének ad ke­nyeret. (Szilágyi Ferenc felszólalása,) A közellátás nagyon fontos szerepet j£t_ szik a háborús költségvetésben. Ezen a téren KOLOZSVxAH. november 10. A kolozs­vári törvényszék ötöstanácsa, amint már megírtuk, több mint két hét óta tárgyalta Sebessy Gábor dr. törvényszéki biró el­nöklésével a tavaszi nagyarányú kommu­nista bünper öt helyen megtartott tárgya­lásáról elmaradt vádlottak ügyét. A tör­vényszék több mint száz vádlottat idézett meg a tárgyalásra, akik az előző tárgya­lásokon különböző okok miatt nem jelen­tek meg. A megidézettek közül hatvanötén jelentek meg a tárgyaláson. Ezeket ki­hallgatta a bíróság és ügyükben a bizo­nyítási eljárást befejezettnek nyilvánítot­ták. „Szigora büntetést kérek“ Azután Piacsek István dr. királyi ügyész, a vád képviselője háromórás vád­beszédében terjesztette elő a vádat. Min­den vádlott személyével részletesen fog­lalkozott az ügyész és négy vádlottal szemben bűncselekmény vagy bizonyíté­kok hiányában elejtette a vádat. A töb­bi vádlottra szigorú büntetést kért az ügyész. Vádbeszédében hangoztatta az. ügyész, hogy a január 8-a óta folyó kommunista monstreperben már ötizben mondott vád- beszédet és beszédei során részletesen foglalkozott a kommunisták tevékenysé­gével, államellenes, felforgató törekvé­seikkel, amelyeket még a román megszál­lás idejében kezdtek meg Erdélyben és Északerdély visszatérése után megpróbál­tak folytatni, azonban a hatóságok meg­akadályozták őket ebben. — Ezúttal a mozgalom céljaival nem akarok részletesen foglalkozni — mondot­ta az ügyész —, csak arra kívánok rámu­tatni, hogy az északi államok, ahol a szo­ciáldemokrata párt taigjai is benne van­nak a kormányban, féltékenyen őrzik ha­táraikat a komiintern szellemétől és ezek­nek a nemzeteknek a munkásai, ha benne is vannak a szociáldemokrata munkás­pártban. elsősorban hazafiak, akik hazá­jukat féltik a kommunista párt felforga­tó tevékenységétől. „A vádat igazoltnak látom“ Kijelentette az ügyész, hogy a vádlot­taknak a nyomozás során tett vallomását teljes értékűnek fogadja el. meri a főtár­gyaláson semmi adat sem merült fel, ami ezeket megcáfolta volna. Rámutatott arra az ügyész, hogy az öt csoportban tárgyalt vádlottak vallomásai között szerve- ösz- szefüggés található és azok valóságos láncszemszerüen kapcsolódnak egvmásba. Valamennyi vádlott megbüntetését kérte az ügyész. ! Vádbe?zédét Makkai Sándornak a ..Sár-» ga vihar“ cimü regényéből vett hasonlat­tal fejezte be az ügyész. ,,Az izmaeliták Bata khán elő­hírnökei“ — Makkai Sándor, a nagy evdélyi re­gényíró — mondotta az ügyész - - a ,,Sár­ga vihar“ cimü regényében leírja, hogy a tatárjárás előtt mindenféle emberek lep­ték el Magyarországot, akik kereskedés ürügye alatt arra törekedtek, hogy az or­szágban zavart keltsenek, a belső békét gyengítsék és ellentétet szítsanak az osz­tályok között. Ezek az az izmae/táknak nevezett egyének a tatár hordák előhír­nökei voltak, akik Batu Khán rrtejbizásá- ból lepték el sáskarajként az országot, hc;gy egyengessék a szerencsétlen Ma­gyarországot elözönlő tatárhordák útjait. Az újabb tatárjárás — Most újabb tatárhorda áll Európa kapujánál. A veszély most is nagy azon­ban a fegyver még a kezünkben #an és kötelességünk lesújtani azokra, akik ma­gukat ennek a modern Batu Khánnak az előhirnökeinek tekintik és a belső ellen­állás letörésével akarják kiszolgált ütni az országot a bolsevista tömegek önkényei­nek. Az ügyész vádbe-zéde után Dem.eter János dr.. Sáry István dr., Gyenge László dr., Fogarassy József dr., László Ferenc dr., Bors József dr., Socol Aurél dr , Pász­tó,y Géza dr., Daróczy István dr. ügyvé­dek mondották el védőbeszéde'ke!. majd végső szó jogán a vádlottak szólaltak fel és felmentésüket, vagy enyhe büntetést kértek. A bíróság a tárgyalás folytatás it csü­törtökre halasztotta, amiko-r valószínűleg az Ítélet kihirdetésére i$ sor kerül. TIZENÖT NAPI FELMONDÁS f’.íR AZ ÉPÍTŐIPARI ALKALMAZOTTÁ K IS. Az iparügyi miniszter adott esetben kimon­dotta, hogy abban az esetben ha a; építő­ipari munkaadó és segédje között merhatáro- zott i j napi felmond 'ni időre nézve eltérő megállapodást nem kötött, a szolga lati vi­szony csak 15 napi felmondással bontható fel. Pusztán az építőiparban követett az a szo­kás, mely szerint ezekben az iparok,Sári fel­mondási idő nmes, a munkaadót nem jogo­sítja fel az ipnreörvénv 8a. §-ában n>egba:í: rozort 15 napi felmondási idő bétái lis.ínak mellőzésére, illetőleg a segéd eltérő megálli- podás hiányában az említett gvakorl elle­nére sem veszti ei 15 napi felmondásit vz való igényét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom