Ellenzék, 1943. június (64. évfolyam, 123-144. szám)

1943-06-01 / 123. szám

X ia* I 9S2 íöL HO» Oil 3 Z 4GG7f;r ü*‘*5 * ' ' ; 8u®ms» I eatiShăztâr PHrUtt^nt KEDD, 1843 Íuh’íüs T» ARA 12 FILLÉR lsX.1V. ifi szám­Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár. Jókai u. 16., I. Tehetőn: 11—09. Nyomda: Egye­tem-«. 8. Telefon: 29—23. Csekkszámla: 72056 BLIPITOTTl BRRTHRMIKLÓS Kiadótulajdonos: ,,PALLAS SA.JTÓVÁLLALAT* Rt. Kolozsvár. Előfizetési árak: 1 hóra 3.20 P„ negyedévre 9.20, félévre 18.40. egy évre 30 80 f. Keleten a német légierő szakadatla­nul támadja a szovjet utánpótlását 763 repülőgépet, 65 páncélost és több semmisítettek meg a németek a kubánl hídfőnél — Churchill Gibraltárban Eisen hcwerrel tárgyalt I Londonban és Washingtonban is visszautasítják Benes volt elnök cseh imperialiste törekvéseit L K Sereim vosA tspn a »sA a ÍÚJ“H >pe>A A KUBÁNI HÍDFŐ elten irányuló máso­dik bolsevista offcnziva összeomlása után a német légierő uralkodott a keleti arcvonal harci szakaszain. A német légi kötelékek erő­teljes támadásaikkal súlyos károkat okoztak a Szovjet utánpótlási és csapatkészenléti ál­lásaiban. A rajok harcbaveiésének súlypontja t a kaukázusi térségre helyeződött, ahol. a b /- j scvisták Krimszkajához közel eső után pótló I központját támadták. Magában a városban a j repesz_ és gyujtóbombák ezre súlyos puszii- * tást végeztek. Kupjanszk pályaudvarának be­rendezései is a telitalálatok következtében nagyrészt üzemképtelenné váltak. A KELETI ARCVONAL déli Szakaszán a német bombázórepülők legalább lo mozdonyt és kétszáznál több vasúti kocsit pusztítottak el. A bolsevikiek ismét megkísérelték a part- raszállóit a Kubán torkolatánál az Azovi-tén- ger felöl. Á kísérletek meghiúsultak.. íj bom­bákkal és gép puskákkal zsúfolásig megrakott barkát és két motoros uszályt elsüllyesztet­te k. t A Donee középső folyásán német mély- repülőbombázók legalább két szovjet zászló­ulfát és sok páncélost morzsoltak fel. Roko­nánál felgyújtottak egy üzemanyagraktárt s a kikötőben telibe találtak és elsüllyesztettek egy jooo brutto regisztertonnás kereskedelmi hajol. A vadászrepülők a szövetséges nemze­tek vadászaival közösen áz egész keleti arc­vonalon vasárnap yS légigyözeimet arattak, ísH Német hivöfalös a T91 Í9fíl A xÁ TUB J >[9JÍ JÍ9Í g93 TŞ9 Í9S 9X3 ara ifi 7 M [ •1 Í9C tsf A tol ;H S(I ív l'ft JBt 9* )A '8 ?9 H A A Szovjet nem folytatta támadásait a kubánl német állások ellen Berlinből jelenti az MTI: A Füh­rer főhadiszállásáról jelentik a Né­met Távirati Irodának: A véderő főparancsnoksága közli: Az ellenség vasárnap nem folytatta támadásait a knbáni hidfő ellen. A keleti arcvonal többi részérői csupán felderítő és r o h am os ap at- te v é k e n y- séget jelentenek. A Fekete-tengerien egy német 'hajókaraván ellen inté­zett támadás során a haditengeré­szet vadászrepülői és jármüvei 9 tá­madó bombázót lőttek le. A Szovjet vasárnap összesen 74 repülőgépet vesztett. Saját veszteségünk 7 gép. Gyors német harcirepülőgépek tá­madást intéztek a dél- és délkelet- angliai partvidék kikötővárosai ei­len. Nehéz bombákat dobtak LpíL* fontosságú berendezésékre. A Föld­közi-tenger vidékén a légierő szom­baton és vasárnap 13 repülőgépet, köztük több nehézbombázót semmi­sített meg. Egy fegyveres távolfelde- ritőnk az Atlanti-óceán felett elsüly- lyesztett egy 4.900 tonnás ellenséges fehérhajót s légiharcban lelőtt egy többmotoros brit repülőgépet. Magyar és német repülőgép sk a Szovjet vasúti esomópontjait támadták meg vannak győződve róla, hogy a német légierő veszélyes csapást mérhet az angol szigetországra, ha parancsot kap a térv&zerü. táma­dásra Anglia ellen. Azt a német részről megismételt in­tést, hogy a légitámadásokra a né­met birodalom reakciója óriáséi ará­nyú megtorlást vált ki, Angliában egyáltalában nem veszik félvállról, mert tudják, hogy a német légierői az utóbbi napokban tudatosan kí­mélték és szemmel láthatóan nagyon fékezték. Azt hiszik, hogy ez főleg- légvédelmi célból történt. A nagy­arányú megtorló támadás kérdése jobban nyugtalanítja az angol lakos­ságot, mint a tengeralattjáró háború kérdése. DNB. JELENTÉS Ă KELET? FRONTRÓL Berlinből jelenti az MTI. Mint a DNB érié« sül, a. kubáni hidfő keleti szakaszán a bolse­visták az, ötnapos csatában 65 páncélost, 163 repülőgépet vesztettek ési a németek több 15- véezhaöoszt'ályt vertek szét. E súlyos veszte­ség ellenére sem sikerült a kubáni hídfő ne­met elhárító vanalainak áttöiéee. A német csapatok legfigyelemreméltóbb vállalkozása az volt, hogy Velistői délkeletre a kora reg­geli órákban erős tüzérségi előkészítés után támadást kezdtek, az arcvonal nagyobb kiiga. zitására. A német gránátosok az ellenséget heves ellenállása ellenére kivetették állásai­ból és elérték a számukra kijelölt vonalakat. A bolsevisták — noha érzékeny veszteséget szenvedtek — gyorsan odavitt tartalékokkal, zászlóaljnyr erővel négy ellentámadást intéz­ték az újonnan elfoglalt állások ellen, de a támadások, meghiúsultak. A leningrádi arcvonalon német harci és zu- hanóharci repülőgépek hatásosan bombázták a kikötőberendezéseket é6 a rakodóhelyeiet a Ladoga-tó déli partján. Több légvédelmi ütegét elhallgattattak, több üzemanyag rak­tárt lángbaboritottak és szállitóhajókat ron­gáltak meg. A magas, északon Í6 meélénkült a tüzérségi tűz. A kandalaköäf szakaszon ütegeink szét­lőtték több kiserődöt és az ellennéget meg­akadályozták állásai kiépítésében. Mur- manszktól északra, Motovszki közelében hará_ sós tűz alá vették az ellenség hajóforgalmát Berlinből jelenti a DNB: A Szov­jet május 3ö-án 35 repülőgépet vesz­tett. 23 a déli szakaszon pusztult el. A német támadás súlypontja a ke­leti arcvonal diéli szakaszán volt. Harci, zuhanó és csatarepülőgépek nagy kötelékei eredményes harcot vívtak. Gyors harcirepülőgépek a t rém Íj tiki vizeken gyülekező hajókat támadták meg és 11 hajót elsüllyesz­tenek. Nehéz harcirepütógépek nagy kötelékei Krasznodár hadi fontossá­gú berendezéseit bombázták. Német és magyar harcirepüiőgépek Kiügl- janszk vasinál lom ás át támadták. A keleti arcvonal középső szakaszán, : Kurszktól északra, német romboló : repülőgépek egy népülőteret, táima.d- ; tak meg. A repülőgéposarnokot és a " repülőtér berendezéseit sok találat érte. Három ott veszteglő repülőgé­pet felgyújtottak. Gyors harcirepü­lőgépek Solocsino vasútállomását támadták és az egyik hadianyaggal megrakott vonatot, valamint a sin- müveket telitalálat, érte. Az északi szak äs zo n n é n i v. í h arci repü 1 őgé p e k égy nagy üzemanyagraktárt támad­tak és gyújtottak fel. A tüze messze, látható volt. I.égibarcban lelőttek 3 repülőgépet. ff ellenség hadserege még ma is félelmet gerjesztő(< Amszterdamból jelenti a DNB: A brit hirszolgálat jelentése szerint lord Hali- fax washingtoni angol nagykövet Qué- beckben szoaabaiorr. este rádióbeszédet mondott. Ebben kijelentette^ högy a szö­vetségeseknek egyáltalán nem szabad csökkenteniük erőfeszítéseiket mégcsak egy pillanattá sem. Még hosszú ul áll a szövetségesek előtt, még kemény harco­kat kell kiállniok. A szövetségesek hajó­vesztesége még mindig igén kbrnoly. Az ellenség hadserege giég ma is félelmet gerjesztő. Japánnal is szembe kell száll- niok. A különösen szorongatott csung- kihgkinai csapatoknak is féitétlehiil se­gítségükre kell sietni. A japánok által megtámadott nagy területeket vissza keli szereZhi. Ez bizonyára még igen nagy erőfeszítéseket fog megkövetelni. A szö­vetségesek előtt nagy és fáradságos ul éli még, sok és nagy áldozatot keil hoz niök. Angliát jobban nyugtalanítják a megtorló német légitámadások, mint a tengeralattjárók Stockholmból- jelenti az Interinf.: i Kérhet országnak az a. bejelentése, atogy a leszámolás órájában meglő- » Egyiptom felveszi a diplomáciai kapcsolatodat a Szovjettel AMSZTERDAM, junius i. (MTI—DNB.) Mint a brit hirszolgálat közli hivatalosan, kairói ielentés alapján, az egyiptomi kormány megbízta a külügyminisztert, hogy vegye fél a diplomáciai és gazdasági kapcsolatokat a Szovjetunióval. Churchill Eisenhowarrel tárgyalt Gibraltárban? Vichyből jelenti a Budapesti Tu­dósító: Ide érkezét! hírek szerint Churchill GibraItárban magasra.n.gu katonatisztekkel folytatott megbe­szélést, majd ismeretlen céllal el­hagyta Gibraltárt. Ezzel kapcsolat* ban közük még, högy Eisenhower tábornok is Gibraltárba érkezett és angol, valamint francia tábornokok­kal folytatott megbeszélést. Angol tengerészek vették át az alexandriai francia flottát Berlinből jelenti az MTI: Illetékes német helyről közük tájékoz!aláaÉtf: Berlinben egyáltalán nem keltéit meglepetést az a hír, hogy Anglia ál vette a francia hajóhadnak Ale­xandriában állomásozó egységeit. Az angol részről bejelenteti átadás ber­lini illetékes körök véleménye sze­rin! & francia hajók legénységére gyakorolt nyorhá.s eredménye. A francia tengerészek felváltására an­gol haditengerészeti kötelékek érkez­tek Alexandriába. Az Alexandria kikötőiében állo­másozó francia hadihajók — ame­lyek e s a 11 a k o z 1 a k a, szab a d f i a 11 c i á mozgalomhoz együttes Vizkiszori- tása 65.000 tonna. A hajóhad a kör vetkező hajókból áll; Egy 23.000 ton­nás csatahajó, három 10.000 tonnás cirkáló, egy 7.000 tonnás cirkáló és egy 1.300 tonnás torpedónaszád, va ­lamint 'egy tengeralattjáró. Londonban hivatalos körökben ed­dig még sem meg nem erősítenék, sem meg nem cáfolták azt a Iliit, hogy az Alexnhdriában lévő francia 1‘1 ott a raj csatlakozón a 'Szövetsége­sekhez. 5C0 HALOTT VITEBSZK BOM­BÁZÁSÁNAK EREDMÉNYE Berlinből jelenti a DNB: A szovjet légierő megtámadta Vitebszk vám­sát. A szovjetbobibák 99 százaléka az orosz polgári lakónegyedbe hol­lóit. -500 halótt és sebesült áldozatot jelentenek; Német, részről csak 2 ka­tona sebesük meg. rol ja az angoil-amerikai légii áradá­sokat., Angliában nem maradt visszr liang nélkül. Különösen Lob honban

Next

/
Oldalképek
Tartalom