Ellenzék, 1943. május (64. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-05 / 100. szám

4 tLLLM£| HIRCX Előkelő spanyol újságírók látogatása Magyarországon A magyar külügyminisztérium meg­hívására kedden délután a menet rendsze­rű bécsi gyorsvonattal Budapestre érke­zett Egharri, az Arriba főszerkesztője és I evet, a falange sajtó és propaganda fő nőké. A spanyol ujságiróvendégek előre láthatóan egy hétig tartózkodnak Magyar országon és magyarországi tartózkodásuk alatt megbeszéléseket folytatnak a ma­gvar saitóélet vezető személviségeivel. (MTI.) Dr. Hath László Kolozsváron KOLOZSl [R, május 5. Dr. Tóth László, n Magyar Újságírók Egyesületének központi elnöke, a Nemzeti Újság főszer’vcsztője szer­dán reggel megérkezett Kolozsvárra, ahol az egyesület erdélyi tagozatának vezetői fogad­ták. A kereszténv magyar sajtóélet élharcosa a délelőtt folyamán látogatást tett dr. Ine.c- dy-Joki',1. : Ödön főispánnál, dr. Kelcdy Ti­bor polgármesternél és Kolozsvár magyar tár­sadalmának több vezetőjénél. Megtekintette a restaurált Mátyás-szülőit í/at, majd az F.MGF. központjában tért látogatást. Ma este bét órai kezdettel előadást tart az Erdélyi Tagozat előadóestjén, utána pedig a Newyork-étterem- ben résztvesz a tiszteletére rendezett társas­vacsorán. Csütörtökön délelőtt 10 órakor az újságírók taggyűlésén az erdélyi tagozat szak­mai kérdéseiről tájékozód k. majd a déli gyorsvonattal visszautazik a fővárosba. Hirdessen Erdély 1 egelterjedtebb napilapjában, az Ellenzékben. MFGI1ALT A KÓRHÁZBAN A LANCO l <.> KERESKEDŐ. Budapestről jelentik: A közellátási minisztérium rendészeti osztályá­nak közegei többnapi nyomozás után nehezen bis/erezhető teNtilanyagokk.il láncoló tár .i- ságo; tartóztattak le. A letartóztatottak kö­zött volt Rí vhtnann Kálmán kereskedő is. A Markó.utcai loghá.ban Reichmann rosszul lett és mielőtt még az orvos megérkezhetett volna, meghalt. Megállapították, hogy Reich- man 'ulyos cukorbaibun szenvedett, amit nem­csak a vizsgálatot vezető hatóságok, de még családtagjai elől is eltitkolt, A WESSELÉNYI LÖVÉSZEGYESÜ­LET KÖZGYŰLÉSE. A Wesselényi Lü- vészegyesület folyó hó 9-én, vasárnap d. 11 órakor tartja évi rendes közgyűlé­sét az egyesület Fedettlötér Otthonában, Honvéd-utca 12. szám alatt. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztári jelentés. 4. Mozgalmi jelentés. 5. Versenybeszámoló. 6. Felmentések meg­adása. 7. Uj tisztikar választása. 8. Indit ványok. (Csak azon indítványok jöhetnek számításba, amelyek a közgyűlést meg­előzően 8 nappal az elnökséghez beter­jesztettek.) 9. Elnöki zárszó. Az egyesület tagjait és barátait tisztelettel meghívja a Vezetőség. LGYÜTT MENTEK 4 HALÁLT,A A SZERELMESEK. Miskolcról . jelentik: Szir- tuabesenyő határában az egyik csőszkunyhó- ban egy íj éves fiatalember és egy 18 eve» leány holttestén bukkantak. Megállapították, hogy a fiatalok szc-elmetek voltak egymásba, de miután nem kelhettek egybe, ezért kö/.ö sen öngyilkosságot követtek cl. A fitt előbb agyonlőtte szerelmesét, azután önmagával végzett. VÁLTOZÁSOK A MAROSVÁSÁRHE­LYI ORVOSI KAMARA TAGNÉVSORÁ­BAN. Marosvásárhelyről jelentik: A Ma­rosvásárhelyi Kerületi Orvosi Kamara a közelmúltban tartott választmányi ülé­sén tagjai sorába átjegyezte, illetve fel­vette dr. Klein Rezső, dr. Pethő István, dr. Sámuel Sámuel, dr. Schwartz Jenő, dr. Berenkey Kornél orvosokat. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Dr. Gergely Ferenc nagyváradi ügyvéd által képviselt (helyettese dr. Asztalos Sándor ügyvéd Ko­lozsvár) Hotya József végrehajtató javára .1 Ek. 23868- 1943. szám alatt 1943 április hó s én ielvett jegyzőkönyv 1 31. tétele alatt lefoglalt 3170 pengő hecsértékii ingóságok; bútorok, rádió, fegyverek, pisztolyok, szob­rok, könyvek, függőlámpa, s/őnyeg, sth. Ko- h'zsvár, Madách-utca 21. szám alatt 1943 május hó 28-án délelőtt 1 1 órakor, Kolozs- \ 1 . Fürdő-utca 19. szám alatt 194) május hó 28-án délután 1 órakor és Kolozsvár, Li­get-utca 11. <zám alatt 144) május hó 28-án délután 4 órakor biróilag elárvereztetnek. Kolozsvár, 1943, április 29. Kolumb.ín Lász­ló bir. végrehajtó. ▲ tdtUxiA pArt ▼•■•tó! megújítják a Duoonak tett ha»ógeaküjaket KÓMA, május 5. (MTI.) Nagy érdekló dós előzi meg azt a nagyszabású gyuhsl, amelyet a fascista párt főtitkárának koz deményezéséből a párt országos és tartó mányi vezetői szerdán d. u. 5 órakor a ró mai Adriane színházban tartanak. A gyű­lés nagyszabású fascista udunatának igéi kezik és azon előreláthatólag fontos b<- szédek fognak elhangzani. A szerdai napra mozgósították az összes római fasciókat. A nagygyűlésen a fascista párt országos és tartományi vezetői megújít iák a Duce iránti hüsúgcsküjüket. __________HU < m«jM> 8. Háromszázezer pengő értékű ékszert lopott a hűtlen szobalány A múlt hónap 23-án megjelent a rendőr- seren gióf Zelensz.ky Jásosné és bejelentette, hogy összes családi ékszerei, amelyek egy vas- kaz< ttában voltak elhelyezve és 300 c/er pen. rőt értek, eltűntek. A rendőri nyomozás meg- állapitotta, hogy rövid ideig a grófné szol­gálatában állott Bercczky Irénné, született 1 lek Ida 20 éves szobalány, aki április 15-én azzal lépett ki, hogy Fintaházára utazik betc-g édesanyjához. A detektívek azonnal Ftatahá­zára utaztak, ahol elfogták a szobalányt. Megtalálták nála az ékszereket, ezenkívül egs ládát, amelyben a grófné fehérneműi voltak. A letartóztatott nőt Budapestre szállították és megindítják ellene a bűnvádi eljárást. A Körösbe dobta a haragos féri a feleségét A diákok mentették ki a fuldokló asszonyt NAGYVÁRAD, május 5. (Az Ellenzék nagyváradi tudósítójának telefonjelenté­se.) Kedden reggel nyolc óra felé a Kö­rösparton az iskola felé haladó diákok észrevették,' hogy egy kétségbeesett nő a Kőrösben, fuldokolva segítségére kiált. Két diák belegázolt a vízbe és kimentet­ték a nőt, aki közben eszméletét vesztet­te. A kimentett asszonyt a mentők be­szállították a kórházba, ahol visszanyerte eszméletét, úgyhogy ki lehetett hallgatni. - Kiderült, hogy Pirkés Sándornénak hív­ják, a férje fuvaros és együtt mentek ki reggel a Kőrösre, hogy kavicsot hordja­nak. Kavicshordás közben összeszólalkoz­tak és férje haragjában a Kőrösbe dobta az úszni nem tudó asszonyt, akit az ár elkapott és továbbsodort. Kétségbeesett helyzetéből a két diák mentette ki. A rendőrség előállította Pirkés Sándort. AZ ERDÉLYI MUZEUM EGYESÜLET Orvostudományi Szakosztálya folyó hó 6-án, csütörtökön délután 6 órakor az Uj klinika (Mikó-u. 4.) előadótermében tudományos szakülést tart. Üléselnök: dr. Móritz Dénes. Tárgysorozat: Bemuta­tás: dr. Pápai Zoltán: A parotis nyirok­csomók gümőkóros megbetegedéseiről. Előadások: vitéz Derde Botond: Kisérle- •tes vizsgálatok az ultraseptylnek a vér­képzésre gyakorolt hatásáról és dr. Nagy Eridre (Gyergyószentmiklós): Késői szö­vődmények a vakbélmütét után. A.z ér­deklődő orvosokat és orvostanhallgató­kat az Elnökség tisztelettel meghívja. Spanyol smiqr-'ns Kormány alakul THexlkóban RÓMA, május 5. (TP.) Római politikai körökben nem csekély feltűnést keltett a Stefani-hirügynökség ama jelentése, hogy a mexikói spanyol forradalmi szervezet titkára, Vergera kijelentette, hogy a for- í radalmi szervezetnek szándékában áll mexikói republikánus spanyol kormány alakítása. Ezzel Mexikóban egy spanyol emigránskormány létesülne, hasonlóan azokhoz az emigránskormányokhoz. ame­lyek Londonban angol védelem alatt mű­ködnek. GAZDASÁGI TANÁRI KINEVEZÉS. A . földművelésügyi miniszter a közép és al- sófoku gazdasági szakoktatás tanári lét­számába Wille István Jenő zilahi okleve­les gazdát ideiglenes minőségű m. kir. gazdasági segédtanárrá kinevezte.------------------------------------— FINKLER ANTAL írógép szaküzletét áthelyezte a BÓLYAI-UTCA 4. szám alá. Udvarba. Tel: 14—93. KÖZIGAZGATÁSI KINEVEZÉSEK. A belügyminiszter az ideiglenes hatállyal ki­nevezett Szatmár vármegyei tisztviselők közül Szatmár vármegye törvényhatósá­gához dr. Ortutay Gyulát vármegyei fő­jegyzővé, Sikolya Bálintot vármegyei másodfőjegyzővé, dr. Gyurkóczv Károlyt, dr. Moll Károlyt, dr. Papp Kálmánt, dr. Gödény Józsefet, dr. Gödény Eleket,, dr. Vajthó Zoltánt, dr. Nagy Bertalant, dr. Nagy István Lajost, dr. Rátz Istvánt, dr. Geesey Istvánt és dr. E. Sófalvy Zoltánt, vármegyei aljegyzővé, dr. Germán Já­nost, dr. Bura Lászlót és dr. Elsztner Re­zsőt vármegyei árvaszéki ülnökké, dr. tyukodi Gyene Miklóst az avasujvárosi járás, dr. Madarássy Istvánt az erdődi já­rás, dr. Méneth Józsefet a kápolnokmo- nostori járás, dr. Kerekes .Zsigmondot a nagybányai járás, dr. komjáti Komjáthy Györgyöt a nagykárolyi járás és dr. Csa­ba-Lászlót. a szatmárnémeti járás főszol- gabirájává, dr. Németh Istvánt, dr. Pe- reez Sándort, dr. Szuhányi Ferencet, dr. Sarkady Andrást, dr. Kis Gábort, Papp Gergelyt, dr. Hoffmann Ferencet, dr. Vi­rágos Bálintot, dr. Ortutay Lászlót, dr. Zauermann Istvánt és dr. Reményi Je­nőt szolgabiróvá kinevezte. KINEVEZÉSEK. A belügyminiszter Kirizs Sándor kézdivásárhelyi lakost Kéz- divásárhely megyei városhoz pénztárnok­ká, a vallás- és közoktatásügyminiszter Biró Mózesné Thaly Ida kolozsvári állami tanítónőt állami tanitóképzőintézeti ren­des tanárrá kinevezte. UJ POSTABÉLYEG. A kereskecbelem- és közlekedésügyi miniszter az ez év már­ciusában megjelent hadigondozó bélyeg­sorozat kiegészítésére 1 filléres felárral, meggyvörösszinben nagyalakú, négyfillé­res postabélyeget bocsátott ki. A bélyeg képe egy csatabárdot tartó magyar har­cost ábrázol. TÖLTŐTOLLAK minden árban, minőség* ben, nagy választékban az „Ellenzék“ köny­vesboltban. Pataky Kálmán vendégszereplése A ,,H. rom a kislány4' keddi előadásának előkelő vendége volt: Schubert szerepét a pesti Operaház tiszteleti tagja, a legkitűnőbb magvar tínorista, Pataky Kálmán énekelte. Színekben gazdag, gyöncörü hangja magával- ragadóan zengett, az áradó, hajlékony Schu- bcrt-dallamokat belopta a hallgatóság szivébe. Érzelemmel teli, dúsan árnyalt előadását ne.r. lehet eléggé értékelni. Két uj szereplője volt p->ég az estnek. Schober báró: Ditrói • Puskás Béla helyett Gál József alakította. Élveztük kellemes árai tenorját, beszédhangja azonban meglepően gyenge és színtelen. Bartos íren helyett Rimóczy Viola táncolt és feltűnt, hogy karakter-táncosnő létére milyen könnyeden es kitünően spiccel. Az előadás elsőrangú volt. ellenben a né­zőtér feltűnően üres. ____________ ÖTÉVI F EGY'HÁZRA ÍTÉLTÉK AZ APAGYILKOS LEÁNYT. ^ Székesfehérvár­ról jelentik: Ti év márciusában Negelc Er­zsébet móri lány baltával agyonverte édesap­ját, A egele Ferenc et. A bíróság most vont t jeie'ősségre az apagyilkos leányt. A vádlott a tárgyaláson elmondotta, hogy az iszákos api állandóan ütlegelte és félelemben tartotta a család tagjait. A kérdéses napon is heves összetűzés volt közöttük, aminek hevében ön- védelcmből baltát ragadott és azzal többször apja fejére sújtott. A bíróság az enyhítő kö­rülmények figyelembevételével Negele Erzsé­betet 5 évi jegy házra Weite. PÁLYÁZAT SEGÉDJEGYZŐI ÁLLÁS­RA. Szolnok-Doboka vármegye alispánja a felsőilosvai, alsókosályi, karulvfalvai, rohii, felsőcsobánkai, nagvbunyi, zálhai, lózsárdi körjegyzőségeknél segédjegvzöi állásokra pályázatot hirdet. Közelebbi adatok megtudhatók az április 25-én megjelent 93. számú Budapesti Közlöny- böl. Az ELlenzék mindennap érettéi harcol. Olvasd és terjeszd Ismeré­seid közt. / őURí ESKÜVŐ. Bethlen Dániel grój, Bethlen Bálint gróf és szentkatolnai Biró Jó­zsef né % losonczi Banffy Marian bárónő fia tegnap esküdött örök hűséget Bethlenben Beth­len llora grófnőnek, Bethlen Béla gróf és Kornis Klára grófnő leányának. CSÜTÖRTÖKÖN DÉLELŐTT TÍZ ÓRAKOR KEZDŐDIK AZ ÚJSÁGÍRÓ EGYESÜLET TAGGYŰLÉSE. A Magyar Újságírók Egyesülete Erdélyrészi Tagoza­ta csütörtökön délelőtt tiz órai kezdettel taggyűlést tart az eyjiesiilet Kossuth La­jos-utca 30. szám alatt’ helyiségében. A gyűlésen dr. Tóth László központi elnök is résztvesz. A tárgysorozaton: a Szana. tórium Egyesület erdélyi fiókjának meg­alakítása, a tusnádi villa bérlete, dr. Grois László búcsúztatása és indítványok sze­repelnek. A fontos tárgysorozatra való tekintettel, a tagok feltétlen megjelené­sét kéri az Elnökség. Pástétomok, különböző szárnyai konzervek, üveges gyümölcsízek és dzsemek é keztek nagy válasz­tékban : Fülöp Géza cégnél, Széchenyikor 19 sz. FELVÉTEL A VAKOK ORSZÁGOS IN­TÉZETÉBE. Budapestről jelentik: A vakok József nádor királyi országos intézete az Í943—44-es tanévre felvesz vallási, nemzeti­ségi és nemre való tekintet nélkül világtalan gyermekeket, akik betöltötték 5-ik évüket. A felvételi kérvényhez szükséges nyomtatvány az intézet igazgatóságától díjtalanul megsze­rezhető. Cim: Budapest, XIV. kerület, Haj- tósi-Türer Sor 39. Az intézet növendékeit az oktatás ideje alatt a szükséges polgári ismere­teken kívül tehetségüknek megfelelő gyakor­lati pályára, még pedig zenei és ipari pályára is kiképezi. Ha a szülők szegénységét hivata­losan igazolják, akkor a gyermek oktatása in­gyenes. A kérvényeket a m. k;r. vallás- és közoktatásügyi miniszternek címezve junius 15-ig kell a Vakok József Nádor Királyi Or­szágos Intézete igazgatóságának megküldeni. A morfium rabját 200 pengő pénzbüntetésre Ítélték KOLOZSVÁR, május 5. Érdekes ügyet tárgyalt kedden Szabó András dr. elnök­lésével a törvényszék büntető hármasta­nácsa. Az ügy középpontjában Lakatos Sándor egyetemi altiszt szerepelt, aki hosszú időn keresztül úgynevezett „bőr-- farkas“ betegségben szenvedett. Betegsé­gét annakidején olyan módon gyógyítot­ták, hogy a megtámadott bőrfelületet vegyszerekkel lemaratták. A kezelés folytán fellépő nagy fájdalmakat mor­fiummal enyhítették és Lakatos Sándor a hosszas betegség gyógykezelése során annyira megszokta a fájdalmat enyhítő morfiumot, hogy valósággal rabjává lett. Később orvosai eltiltották a morfium to­vábbi használatától, ami rendkívül súlyo­san hatott az egyetemi altisztre, annál is inkább, mert gyógyszertárak orvosi rendelkezés nélkül tudvalevőleg nem szol­gáltatnak ki morfiumot, így nem tudott hozzájutni. Ez indította őt ekkor arra a bűncselekményre, ami most a vádlottak padjára juttatta. A megrongált idegzetű ember ugyanis, hogy valahogyan mégis hozzájuthasson morfiumhoz, orvosi recep­tet hamisított. A hamisitott receptet az egyetemi klinikák bélyegzőjével látta el. Ilyenformán sikerült, is két alkalommal perv-ppv gramm morfiumhoz jutni. A gyógyszerésznek azonban gyanús volt az, hogy Lakatos Sándor nyomtatott fejléc nélküli recepteket kapott a klinikától, amikor pedig az Országos Közegészség- ügyi Intézet azt kötelezően elrendelte. Ekkor derült ki, hogy az egyetemi altiszt hamisitott receptet használt fel, s emiatt közokirathamisitás vádjával megindult ellene a bűnvádi eljárás. A törvényszék büntető hármastanácsa az érdemi tárgyalás során megállapította, hogy az orvosi recept még akkor sem közokirat, ha történetesen valamelyik közhatóság állitia is ki, mert az minden­kor személyi jellegű. így tehát a vádlott csak magánbkirathamisitást követett el, s e bűntett elbírálásánál a bíróság nyoma­tékos enyhítő körülménynek vette a vád­lott Lakatos Sándornak előrehaladott be­tegsége miatti idegállapotát, továbbá a kihallgatott orvosszakértő által megálla­pított morfiumszenvedélyét és ennek kö­vetkeztében a vád és védelem meghall­gatása után Lakatos Sándort mindössze 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Ennek végrehajtását is azonban 3 évi időtartam­ra felfüggesztette. Az ítélet, miután sem az ügyész, sem a vádlott nem fellebbezett jogerős.

Next

/
Oldalképek
Tartalom