Ellenzék, 1943. május (64. évfolyam, 97-122. szám)

0M*8shí«tíx. l^îPES*' SZOMBAT, IMS május 1. îŞJ V <! ' :.'■ ‘ 3LXIY. évfolyam; 97. szfyít* 7 . ARA 20 mXSB Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, jókai-u. 16., I. em. Telet.: 11—09. Nyomda: Egye- tem-u. 8. sz. Telei.: 29—23. Csekkszámla 72056 iLirnoni: BIRIHfi M i H L Ű S Kiadótulajdonos: „PALLAS SAJTÓVALLAlAi* Hl. Kolozsvár. Élőiizetési árak: 1 hóra S.20 K» uegyedívre 9.20, félévre 18.40, egy évre 38.80 K Hitler Basticm inl olasz kfiliigy miniszter jeienlétében fogadta Láváit Veresen összeomlói &z oroszok átiSrési a ku^ini hídfőnél Teiles erője! bevetették a légierőket Tuniszban Ismeretlen repülők súlyosan bombáztak egy svéd erődvidéke! A TUNISZI HARCTÉREN a harcok he­vessége már két hét óta ugyanazon a szántén mozog és semmi jel nem mutat arra, mintha a kiiz.dŐ feleken a fáradtság erőt vett volna. Svájci forrásból szerzett értesüléseink szerint a támadók közül ismét Montgomery vette át a főszerepet és a csata kezdeti stádiumában mutatkozó tüzérségi fölényét most is teljes egészében kihasználja. A KUBÁN1 HÍDFŐNÉL nagy páncélos cs légi erőkkel csütörtökön hajnalban Masleni- kov szovjettábornok megkezdte az ötödik of­fenzívat. Egész nap elszánt keménységgel folytak a harcok, a német csapatok azonban mindenütt helytállottak és a Szovjet helyi be­töréseit azonnal elreteszelték. A szovjet hadi­jelentés a kubáni küzdelemről azt mondja, BERLIN, május 1. (MTI—DNB.) A Führer főhadiszállásáról jeleníti a véderő főparancsnoksága: A Szovjet pétiteken nagy erőkkel újból táma­dást indított a kubáni hídfő keleti arcvonala ellen. A tárna,dáat heves hogy a harcok tovább tartanak. A DIPLOMÁCIA FRONTJÁN különle­ges érdeklődésre tarthat számot a vezért fő­hadiszállásnak legújabb közlése, amely sze­rint Hitler Bastianini olasz külügyminiszter jelenlétében fogadta Pierre Laval francia mi­niszterelnököt. A megbeszéléseken részletesen megtárgyalták a tengely és Franciaország vi­szonyát és megállapodtak abban a mértékben, amellyel Laval Franciaországa hozzájárul a bolsevista elleni harchoz. Feltűnést keltett c* hivatalos közleménynek az a része, amelyben utalnak arra, hogy az európai franciák nem­csak a Szovjetunió, hanem az angolszászok el­len is felsorakoznak a tengely oldalán. Az a körülmény, hogy az értekezleten Mussolini képviseletében Bastianini külügyminiszter is követ, valamint Rochat nagykövet, a fran­cia külügyminisztérium főtitkára. Ba,stiiuii~ ni olasz külügyi államtitkár már előbb megérkezett a főhadiszállásra. Kíséretében voltak Dino Alfieri berlini olasz nagykö­vet Vitelt» gróf az olasz külügyminiszté­riumban az európai és földközi tengeri or­Játszik, a megbeszélésen szóba Jft&rülő kér­dések önként adódtak. Franciaországnak a küzdelem erőfeszítéseiben és áldozataiban való részvételéből, amelynek fejeben Fran­ciaország másfelől — mini a hivatalos köz­lemény kiemeli — megfelelő előnyökben részesül. Alig téved tehát az a felfogás, amely szerint a megbeszélés során nem hagyták figye.men kivül azokat a belső francia kérdéseket sem, amelyek különösen az északafrikai francia gyarmatbirodalom e'leni angol-amerikai táma­dásokkal kapcsolatosak, annál is inkább, mert az ebbő. keletkezett helyzet Franciaországot az eddiginél is inkább Európára utalja. Abból a körülményből, hogy a 'köz'emény a megbeszélés tüzérségi előkészítés vezette be és nagy páncélos -és repülő erők támo­gatták. Az ellenség azonban egy he­lyen sem tudott tért nyerni. A légi­erő hatásosan támogatta csapataink súlyos elhárító harcait. Végül is a résztvett, arra enged következtetni, hogy a tárgyalásokon a délfrancia partok védelmének kérdése is szóbakerült. ISMERET FEN NEMZETISÉGŰ # REPÜ­LŐGÉPEK bombákat, köztük gyujtóbombá- kat dobtak Kars krona svéd crődvidékre. A svéd kormány haladéktalanul vizsgálatot ren­delt el annak megállapítására, hogy angol, szovjet, vagy más nemzetiségű repülők vol­tak-e a támadók. A svéd közvéleményt meg­lepte, hogy a légvédelmi tüzérség nem reagált intenzív bombázásra. Legutóbb, mint ismeretes, svéd tengeralattjárót ért meglepe- tésszerii támadás svéd felségvizeken. Ez az újabb incidens általános vélemény szerint is­mét tiltakozásra készteti a svéd kormányt. • ;V \ zLájyáuítJ; főnöke, valamint R dl ér­di Ricci követ, protokolfŐHÖk. RÍbbeu- trop birodalmi külügyminiszter üdvözölte a szövetséges fascista Olaszország kü'ügyi államtitkárt, valamint a francia miniszter­elnököt. majd első megbeszélésre ült össze a két államférfivel. Délután a Führer Rib- bentrop birodalmi külügyminiszter és Bastianini államtitkár jelenlétében hosszabb közös megbeszélésen fogadta a francia mi­niszterelnököt- Ez a megbeszélés mintegy 3 óra hosszat tartott. Meissner dr. állam- miniszter ess Dörnberg báró követ proxo- kolfőuök vezette a külföldi vendégeket a Fiihrerhez. Csütörtökön esté Ribbentrop birodalmi külügyminiszter a megbeszélé­sen résztvevők tiszteletére vacsorát adott. Még ugyanaznap este a francia miniszter- elnök, valamint az olasz külügyi államtit­kár hazautazott. Ez a találkozó már a har­madik hasonló összetételű összejövetel volt valamennyi résztvevőjének ,,teljes megérté­sét", valamint „teljes tárgyilagosságát" á.la- pitja meg annak a kérdésnek a megvizsgálásá­ban, milyen mértékben vegyen részt Francia- ország a tengel yhata’malknalc az uj Európa fel­építésében vállalt enőfeszitéseiben és áldozatai­ban, következtetni lehet a megbeszélések pozitiv jellegére. Bastianini olasz külügyi ál'amtitkár jelenléte mutatja, mennyire teljes az egyetér­tés a nemzeti szocialista nagy Német Birodalom és a fasiszta Olaszország között a katonai és politikai vezetés minden kérdésében, amint ez kifejezésre jutott már a Führemek és a Dúcé­nak a Führer főhadiszállásán április 7. és 10. között történt emlékezetes találkozója a'ka’- mábó\ szovjet támadókat, véres vesztesége­ket okozva visszavertük. Siók bolse­vik i páncélost szétlőttünk. A német vadászok a déli arcvonal­szakasz felett lég-iilxarcokban 07 szov­jetrepülőgépei lőnek le. A n y» i galt n néz iái 'arcvonalon több ellenséges helyi jeliegü támadást, vertünk vissza. . A légierő a földközi tengeri, térség felett 12 ellenséges repülőgépet pusz­tított el. A tengely vesztesége öt re­pülőgép. A német partbiztositó haderők áp­rilis 29-én és 30 án a reggeli órákban ă holland partok előtt elsüllyesztet­tek két brit gyorshajót, egyK súlyo­san megrongáltak., egyet, pedig fel­gyújtottak. j' Tengeralattjáróink az Atlanti-óce­án északi részén és a Főid közi-ten­geren erősen biztosított hajó-kara--, vádból összesen 53.000 tonna ürtar­talmú 10 hajót süllyesztettek el. öt hajót, köztük egy Manchester Castle mintájú 20.000 tonnásat megtorpe­dóztak. Egyik tengeralattjárónk le­lőtt egy ellenséges nehézbombázót. Élénk lég tevékenység ts tuniszi hidfőnóij Rómából jelenti az MTI: A Stefani-iro- da közli az olasz fegyveres erők főparancs­nokságának 1070- számú jelentését: Tuniszban az erőink áttörésére irányult ismétek ellenséges támadási kísérletek cdi- törtököu is az olasz— német csapatok e'-. keseredett ellenállásába ütköztek. A ten­gely légi ereje rendkívül élénk tevékeny-j séget fejtett ki és ellenséges táborhe-J lyek elen. intézett támadásai során igenj sok gépkocsit felgyújtott, vagy megron-j gált. Légiharcban 17 ellenséges repülőgé-! pet pusztítottak el* Ebbői tizet német va­dászok lőttek le, hetet pedig a Mdanci P* Bruno kapitány parancsnoksága alatt á'lo olasz kötelék semmisített meg mintegy 60 angol repij.őgép ellen vívott kemény légi- csata során. További két ellenséges repülő­gépet felszállás közben támadott meg és pusztított el egy olasz vadászrepülőgép. Egy hajókaravánunk ellen intézett eilen, séges légitámadás 5orán a hajók légvédelmi ütegeinek találata következtében két ellen­séges repülőgép a tengerbe zuhant. Az utóbbi két nap hadműveleteiből négy oiasz repülőgép nem tért vissza támaszpontjára. Angol vagy szovjetrepülők bombáztak a Karlskrona svéd erődvidéket? Stockholmból jelenti a DNB: A' svéd sajtó pénteken reggel feltűnő formában atdőt.t hirt a Karlskrona erőn vidéken történt bombázásról. Kilenc romboló bombáin kivül több gynj tő bombát is szórtak le az ellen- . séges gépekről, de nagyobb tüzek nem keletkeztek az erőd területén.1 Miiint a lapok jelentik, hivatalosan még nem állapították meg a bombá­zó gép hovatartozását. Stockholm­ban most vizsgálják a bombák re-, pénzdarabjait. Mint a Social Demok­raten jelenti, tekintve a szerdán éj­szaka a Keleti-tenger felett kifejtett erős angol 1 égi t érv ék on ységre, ugy hitték, hogy a támadást angol gép követte el, most azonban nem tart­ják kizártnak, begy szovjetgép bom­bázta az erőd környékét. A .Stockholms Tidmingcn a bombá­zással kapcsolatban megállapítja, hogy Svédországban erős visszatet­szést szült és a közvélemény tudni szeretné, miért nem tüzelt a táma­dókra a svéd légvédelem. A svéd tájékoztató iroda közlemé­nye szerint részletes vizsgalat indult meg annak megállapítá>ára, miért, t udott, a támadó gép hahói dat hunii Karlskrona idle jutni keleti hányból. N. /. Hitler az olasz külügyminiszter jelenlétében fogadta Láváit BFjRLÍiN, május í. (MTI—iDN'B.) Ä Führer főhadiszállásáról jelentik.) A Führer á,priite 29-én Ribbentrosp birodialmi külügyminíslzfjer és jd&a&tiá- nini 0.1 asz külügyi államtitkár jelenlétében a főhadiszálláson fogadta Pierre Laval francia minisztereinököt. A megbeszélés folyamán a részt­vevők teljes megértést tanúsítottak egyfelől a Németországot és Olasz­országot, másfelől Francia országot érdeklő kérdések iránt. Teljes tárgyi­lagossággal megvizsgálták,milyen mértékben kell résztvennie Franciaor­szágnak .azokban az erő feszi lések ben és áldozatokban, amelyeket a ren- gelyhatalmaknak az uj Európa felépítése érdekében a bolsevizmus, vala­mint a vele .szövetkezett angol-amerikai ploitokráciák elleni harcban ma­gukra vállaltak és milyen előnyök származnak - majd Franciaországira e részvételből. Berlinből’ jelenti az MTI: Laval francia miniszterelnöknek a Führer főhadiszállá­sán tett látogatásáról a Német Távirati Iroda az alábbi részleteket közli: Laval francia miniszterelnök csütörtö­kön délben érkezett a Fühnetr főhadiszál­lására. Kíséretében volt De Brion nagy­a legutóbbi félévbe». Lovainak a vezért főhadiszálláson tett látogatása beilleszkedik az európai államfők megbeszélései sarába Berlinből jelenti az MTI: Lavalnaíki a Führer főhadiszállásán tett látogatásáról kiadott hiva­talos közlemény tartalmából és hangjábó. kö­vetkeztetni lehet e látogatás jelentőségére. E látogatás beilleszkedik a Fiihrernek a nagy Németországgal szövetkezett nemzetek kép­viselőivel megelőzőleg folytatott megbeszélései sorába. A francia miniszterelnökkel folytatott német—olasz megbeszélésnek is az uj Európa fe.épitése érdekében a boteevizmus, va'amint a vele szövetkezett angol—amerikai plutokrá­ciák elleni harc állt középponjában. Eltekintve attól, hogy ennek az Európának a védelmében Francia- ország területileg nem lényegtelen szerepel A kukám hídfőnél a szóvjélcsapatok ötödik - ofienzlvája is összeomlott Német tengeralattjárók újabb sikere A találkozó külsőségei

Next

/
Oldalképek
Tartalom