Ellenzék, 1943. április (64. évfolyam, 73-96. szám)

1943-04-01 / 73. szám

1 9 i 3 április X. ELLENZCK 3 A Glornale d'ilolla: „A Kállay-kormány előkészíti e jövő feladatainak megoldását" RÓMA, április 1. (MTI.) A Giornale d‘Italia hosszabb cikket közöl Magyarországról „A földműves és harcoló Magyarország“ címmel. A lap megállapítja, hogy Magyarország a mérleg nyelét alkotja a latin, a ger­mán és a szláv erők között, amelyek a Kárpát-medencében találkoznak. Magyarországot kelet és nyugat határán mindig erős európai hivatástu­dat töltötte el. Ma Magyarország a tengelyhatalmak oldalán európai ügyet védelmez- Magyarország törekvését ma valóban az ifjúsági leven­teszervezet jelszava foglalja össze a legjobban: „Szebb jövőt!“ A magyar honvédség a kemény téli harcok után most ha lehet, még nagyobb el­szántsággal harcol a keleti arcvonalon. De ugyanakkor az országot is ugyanaz a győzelmi akarat tölti el, mint a hadsereget. Magyarország tisztában van azzal, hogy életbevágó fontosságú számára az a küzde­lem, amely ma Európáért folyik. Az egyik legnagyobb szovjetláp, amely a magyar faj megsemmisítésével és egy ezeréves ország feldarabolásával fenyegetőzött, nagyban megerősítette az elszánt magyar akaratot a vég­ső győzelemre. Magyarország azonban nemcsak a háborúban vesz részt teljes erővel, hanem minden energiájával részt kíván venni Európa fel­építésében is. A Kállay-kormány, amely magát hivatalbalépésekor há­borús kormánynak nyilvánította ki, nemcsak a győzelem kivivására tö­rekszik, hanem előkészíti a jövő feladatainak megoldását is. A becsület gyönyöre Pirandello szinjátéka a Nemzeti Színházban Pirandello színpadi müvei döntő fordulatot jelentenek, a drániairásban. Sokan tervezték a dráma forradalmi megújítását: a romanti­ka programhirdetői, a naturalisták, a szimbo­listák, ám újító kísérleteik ellenére a dráma maradt, ami volt: határozott jellemek össze­ütközése az isteni törvénnyel, a világrenddel, vagy a társadalmi konvenciókkal Pirandello azonban más világszemléleti kilátópontot vá­lasztott, filozófiai alapjaiban különbözik mű­vészete minden korábbi drámaíróétól. Legjobb magyar értelmezője, Kolozs-.ári Grandpierre Emil ,,Az olasz ismeretelméleti dráma1' cimü dolgozatában világosan rajzolja élénk a for­dulatot. A göiög drámáktól a iuncia irány­drámákig mindenütt egységes jellemű hősöket tatunk s ezek a hősök elmondjak, begy mit tettek és miért telték. A dráma egységes jel - lenieken és -.z okság elvén nyugsz k. A XIX század; 'dozófusok azonban rádöbbentenék a művészeket is arra, hogy az életet nem lehet kész, merev és mozdulatlan fogalmakkal ki­fejezni. Az elet folyamat, szünte.e.i átalaku­lás. A szinpaai szerzők is megpillant itták az igazságot, rt gy az egyéniség cgysrge illúzió. Mindenki az emberré válás több változatának lehetőségét hordja magában, valuai c^yénisé ge mellett ott van az, amelyet a környezete lát s külső egyénisége annyi, ahány véleményt alkottak íóla így a színpadról is eltűnnek az egységes és változhatatlan jellemek s mi a lát­szat és a valóság megtévesztő játékában gyö­nyörködünk. Ezzel el is érkeztünk Pirandel- lohoz ... Legmélyebben járó alkotásai: a IV. Henrik és a Hat szerep keres egy szerzőt, tal^i a legfelszinesebb, de mindenesetre feledhetetle­nül mulattató Az ember, az állat és az erény Ezek között foglal helyet a Piacere dellones- ta, vagyis A becsület gyönyöre. Nézetünk szerint áttekinthető, biztos vonalvezetésű színpadi játéka Pirandellonak, amelyet csak látszólag tesz nehézzé a szerzőnek itt-ott túl­zásba menő, filozofáló bőbeszédűsége Egyébként tisztán tükrözi Pirandello művé­szetének minden értékes vonását. Elsősorban azt élvezzük, hogy egyetlen helyzetből milyen tiszta logikával fejlenek az események. Egy előkelő család leánya elbukik s bukását sú­lyosbítja, hogy a hóditó férfit más nőhöz kö­ti a sorsa. A család egy ember után kutat, aki vállalja az álférj szerepét. Ezt a névhá­zasságot egy átlagosan tisztességesnek mon­dott ember felborzolt előítéletekkel utasítaná vissza, ellenben találnak egy mtigas körökből alázuhant, tönkrement figurát, aki felismeri a szerep méltóságát: őneki, aki posványba süly- lyedt, kell most a zavarba jutott családnak a becsületét visszaadnia. Vállalja a szerepet s úgy belejön a becsület álarcának viselésébe, ugv kéjeleg a becsületesség gyönyörében, hogy azután hiába állítanak neki csapdát, nem válik tikkasztóvá, sőt követeli, lopja el a % /ál­pénzt a lány szeretője s ő ezt a bűnt lalja. Szerepét betöltötte, fölöslegessé vált s igy erkölcsi fensőbbségüket megőrizve, „be­csületesen“ megszabadulhatnak tőle. Ám ek­kor az ifjú asszony már döntött, vállalja „férje“ sorsát, kész követni őt bárhová, mert meglátta benne a magasabbrendü embert. íme, a szerepcsere és a jellemváltozás tü­neményes rajza és a pirandelloi paradoxon, amellyel a formát és látszatot féltékenyen őr­ző társadalmat kigunyolja. A mese ezen a két szálon függ, érdemes mind a kettőnek figyel­met szentelni; az arc és álarc változásának Baldovino jellemében s a társadalmi szatírá­nak, amelyet a paradox helyzetek kiélezésével tesz maró hatásúvá a szerző Nézetünk sze­rint Pirandello ,épPen a Forma és Lényeg összeütközését akarta elénk tárni ebben a müvében, a társadalmi szatírát kell be/me látnunk, persze a szerző emberábrázolásanák jellemző eszközeit itt sem tagadhatta meg. Nagyon is megbecsülendőnek tartjuk, hogy Heszkc Béla, a darab fordítója, ilyen mélyre markoló pirandelloi alkotást választott át­ültetésre. Ez jó fényt vet irodalmi Ízlésére és igényeire. Fordítása eleven, hajlékony stílusú. Az előadás központjában egyetlen nagy szerep áll, Baldovino szerepe, amely kitűnő művész kezébe került, a Táray Ferenccb.e, Rajta fordul meg az előadás s mivel ő a sze­rep stilushü felfogásától kezdve pompás be­szédtechnikájáig minden tekintetben ragyo­góan állta a helyet, ezért az előadást is sike­rültnek mondhatjuk. Jól tudja Táray Ferenc, hogy itt nincs Helye a naturalista színész: munkának s ő valóban minden gesztusával és szavával szerepét a valóság síkjáról felemelve „játszott". Fiilöp Kató Ágotát alakította, örömmel állapítjuk meg komoly fejlődését; játékának a belső átélés adta meg az arany­fedezetet. Poor Lili Ágota anyjának szerepé­ben kitünően érzékeltette a Baldovinoval szembenálló világot és társadalmat. Rétbely Ödön plébánosát más felfogásban :s el tud­juk képzelni, de együgyüvé formálása is igen hatásosan érvényesítette ezt a kitűnő szere­pet. Borovszky Oszkár a felelőtlen, ér­zékeinek élő márkit alakította elég jól, Lan­tos Bélának az unokaöccs szintelen szerepe jutott. Meg kell említenünk Várady Rudolf nak maszkban igen sikerült olasz tőzsdeügy­nökét. e Varga Mátyás díszlete jól hangsúlyozta a darab stílusát, Kőmives Nagy Lajos rendezői munkáján pedig éreztük, hogy megértéssel közeledett Pirandello müvéhez. A bemutatót őszinte siker, kisérte. k KÉK! BÉLA. Bornemisza Géza és Zsindely Ferenc miniszterek átvették hivataluk vezetését A BIJOU BUDAPEST, április 1. (MTI ) Bornem­isza Géza iparügy« miniszter szerdán dél­előtt átvette minisztériumának vezetését. A tisztviselői kar nevében Kádas Károly államtitkár köszöntötte Bornemisza Géza minisztert. Bornemisza Gé'za iparügyi mi­niszter meleg szavakkal mondott köszöne­tét az üdvözlésért, majd igy folytatta: r — A viszonyok változása folytán igen súlyos feladatok hárultak erre a miniszté­riumra. A háború szükségletei a magyar iparral szemben olyan követelményeket tá­masztanak, amelyeknek megfelelni csak az ipar és a hatóságok céltudatos együttmű­ködésével lehet. De amikor e háborús fel­adatokat teljesítjük, akkor eigy tekintette! már távolabb kell nézni. Tisztában ke Je­lennünk azzal, bogy a háború után: súlyos problémák megoldása csak akkor lesz le­hetséges. ha a korszerű mezőgazdaság mel­lett nem leromlott, hanem kapacitásban és minőségben európai színvonalú magyar ipar áll majd itt. < Vt. A magyar ipar a nemzet nagy kincse. Legyünk tisztában azzal, ha c kincset 1 nem óvjuk meg az elsorvadástól, a háború után nem leszünk abban a helyzetben, hogy ismét produkáljuk uz előző háború utáni iparfejlesztést. Nekünk a magyar ipart mindenképpen meg „NEWYORK GRILL' áprilisi szenzációja! ZEISLER , a spilztánc világbajnoknője és T arnay-nővérek! Ménya-trió. kell védenünk, e'z nemzeti, hazafias köte­lességünk. I— Azt kérem tőletek, hogy * a mőgyar kötelességteljesités păranesză- > vára hallgatva, támogassatok munkám- ? ban s legyetek meggyőződve, hogy együt­tes munkánkkal nagy szolgálatokat te­hetünk a nemzetnek. Az egybegyűltek lelkes éljenzésseft fogad­ták a miniszter szava.it. Bornemisza Géza iparügyi miniszter ezután sorra üdvözölte munkatársait, majd fogadta a minisztérium szakosztályvezetőit. ^ Zsindely Ferenc minisztert üd­vözölték a kereskedelem és - közlekedésügyi minisztérium , tisztviselői , J ' BUDAPEST, április? 1. (MTI.) Zsindely Ferenc kereskedelem* és közlekedésügyi miniszter szerdán átvette hivatalát- A mi­nisztérium tisztviselői, a hozzátartozó üze­mek és intézmények vezetői igen nagy szám ban gyűltek össze ebből az alkalomból. A minisztert Algyay Pál államtitkár köszön­tötte. A miniszter meleg szavakkal mon­dott köszönetét. — Tudom mit jelent nehéz időkben — mondotta — egy minisztérium rezeté'C. Háborúban vágyunk, amelyben jelentős csapatoknálr tekintem azokat a tiszt vise- , löket, akik a kereskedelem- és közleke­dés ügyeit vezetik. Megvon bennem a jó. szándék és az odaadás a szolgálathoz és remélem, közös munkánknak meglesz a gyümölcse. A miniszter szavait lelkes éljenzéssel fo­gadták. AZ ERDÉLYI MUZEUM EGYESÜLET Ter: mészettudományi Szakosztálya 1943 április hó 5-én, hétfőn délután 6 órakor a Ferenc József Tudományegyetem fizikai előadótermében (Farkas-utca l , II em ) rendes ülést tart a következő tárgysorozattal: 1. Szőkefalvi Nagy Gyula: összefüggések a po'inomok zérushe­lyei és A-helvei között és alkalmazásuk algebrai egyenletek gyökeinek vizsgálatára. 2 vitéz Nagy Barnabás: Adatok a Tiszántúl Ortihoptera (egyenesszárnyúak) faunájához. 3. Jeedrassik Loránd’ Az éízéki és Fizikai kül­világ létezése Az ülésre a szakosztály az érdeklődőket és tagtársait ezúton is meghívja. (Z) Az ember a világ teremtésének leg- hiubb lénye./Ha nem ér el igazi értékeket, igyekszik magára aggatni őket. Daniele Varé olasz nagykövet a „Mosolygó diplo­mata' cimü könyvének végszavában beszél­getést íolytat kicsiny leányával, Giannama- rievel, aki azt kérdezi tőle, hogy amikor a rómaiak szeges bordóban guritották le a hegyről a sikertelen „akciót" végzett diplo­matát, akkor atyját, aki szintén sok diplo­máciai missziót/ kapott, miért nem végez­ték ki ugyanúgy. Daniele Varé a kislányá­nak úgy válaszolt, hogy változnak az idők és az erkölcsök s ugyanazért, amiért annak­idején megölték a „diplomatát", ma csil­lagokkal és rendjelekkel látják el. Az idők változása megérződik az újkor emberén is. Ha egyebet nem, sportjelvényt tűz ki, de minden körülmények Között vala­milyen jelvényt hord a gomblyukában. Atyáink bijounak nevezték ezt a jelvényt és a „boldog" plutokratikus időkben hord­tak elefántot, zsiráfot, vadmalacot, Hit, Re­mény és Szeretetet, lóherét és miegymást, tizenhatkarátos aranyból vastag óraláncon. Ma már efélét nem igen cselekszenek. De a jelvény mégiscsak jelvény maradt és vala­mit mindenképpen hordozni kell. Vannak pártjelvények és közületi jelvé­nyek. Fedik az igazságot, a meggyőződést, a karrierbeli szándékot és .. . az egyéni hazugságot. De jelvények, és Istennek hála, legalább csak azok keresnek rajtuk, akik tervezik és készítik. Egyszóval jelvény nélkül „gyanús" a huszadik század gyerme. ke. Európában bizonyára „zsidóbérenc". Angliában „náci". Ezért valamit ki kell tűzni és lel kell tűzni, mert különben nem ismernék meg talán egymást. Mindez azonban politika, és ezúttal kivé* \ felesen nem óhajtunk politikáról beszélni. f Kolozsvárt a minap feltűnt egy uj jel­vény. Gomblyukba tüznelő rózsaszín tábori levelezőlap. Hát kérem, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Mely műveltségű és nagytekintetü olvasóközönség! A tábori le- : velezőlap, úgy véljük, mégis szent dolog. Annak, aki irja s annak, aki olvassa. Bele­írunk mindent, ami a lelkűnkbe fér s elol­vasunk belőle mindent, ami nem fér a lel­kűnkbe. Kél világ közötti üzenet. Nem is tudunk többet mondani róla. Olyan sok és olyan nagy, hogy gyarlóság és szemtelen­ség a kísérlet, szavakba foglalni. Igen tisztelt hölgyeim, akiknek hozzátar­tozójuk kint van a fronton, vagy nincs kint, ne tűzzenek efélét a keblükre. Gondoljanak arra, hogy a fronton levők néha csak napok múltán merik elolvasni a tábori levelező­lapot. Meg kell erősítsék magukat lelkileg, hogy a lapra rótt betűkön keresztül egy pillanatra is megérezzék az otthont, az anyát, az atyát, a hitvest, a testvért, a gyer­meket. Mélyen tisztelt hölgyeim, ez a há­lóm nem sakkjátszma, hartem rettenetes 5 valóság. Ne mászkáljanak a korzón rózsa­szín tábori levelezőlap emblémával a keblü­kön. Hölgyeim, ez nem elefánt, nem négyle- vtelü lóhere, nem zsiráf és nem bijou. Megmérgezte magát egy fiatal kádársegéd KOLOZSVÁR, április 1. Szerdán a Ga- lamb-ntca 20 szám alatti házhoz hívták ki a mentőket. A ház egyik lakója. Magyari Károly fiatal kádársegéd rejtélyes körű * menyek között hirtelen megbetegedett s el­vesztette eszméletét. A szomszéd lakók azonnal értesítették a mentőket, akik ki- szabottak a helyszínre és elsősegélyben ré­szesítették a fiatal kádárs-egédet, majd az orvosi vizsgálat megállapította, hogy mér­gezés történt. A jelek szerint Magyari Ká­roly ismeretlen méreggel megmérgezte ma­gát. Az idejében alkalmazott gvomormosás után a fiatalember visszanyerte eszméletét, tettének okára azonban semmit sem \o-ft hajlandó mondani. Az első orvosi segély­nyújtás után beszállították a belgvóg\á- szati klinikára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom