Ellenzék, 1943. április (64. évfolyam, 73-96. szám)

1943-04-01 / 73. szám

ELLENZÉK 19*3 Április 1. A magyar irodalom hatása a szerb írókra RrlfţrâHi tunar tiagyrrilchcssenii <'löa<htsa \ JMDKK. április |. (MTI.) Stefanovü-s Le'gradi cgvctmui tunar. a szerb irodalom vezető téu\ c/ője, Madách remekművének fordítója, l jv liléken ,.A magyarországi szerbek h.Ua>a a szerb irodalomra" ciunncl érdekes előadást tartott. Előtte Popon üss Milán képviselő bangó/,tana megnyitó be­szédében. hogy minden népnek haladnia kell azon a- utón. amelv, teremtő folyama toss'ága a fejlődésnek és amelyen egymásra találnak- Ezután tartotta meg a/ egyetemi tanár előadását. Ismertette azt a hatást, jmeKet a magyar iro<lah)iu gyakorolt a szerb írókra- Kiemelte, hogy Radicsevics Franko, a szerbek nagy költője, egyitlőben szigeteit Petőfi Sándorral és mind a kettő a népi irányt honosította meg az irodalom­ban. Petőfi Sándoron kiviil nagy hatással volt a szerb irodalomra Jókai, Mikszáth és Kosztolányi Dezső. Rámutatott arra, hogy a magyarországi szerbek sorából kerültek ki legkiválóbb irásiniivészek, de a szerbiai írókat is igen gyakran ihlette miiveik meg­írásában egy-egy magyarországi élmény. 2 _________ A koloz’vírl 3. íz. leverte gépkocsivezetői tanfolyam lezárása A 3. sz. ingyenes gépkocsivezetői tanfo­lyam kiváló eredménnyel végződött­A tanfolyam-vezetőség felhívja a tanfo­lyam végzett hallgatóit, hogy okmányaik, vezetői igazolványuk és óvadékuk átvétele «•ójából április hó 3-án 15 órakor az Ár­pád-utca 28 szám alatt okvetlenül jelenje­nek meg. ■ v 1 ■ ............................................. Hagyományos erdélyi szellemben, bátran, megalkuvás nélkül küzd mindennap a magyar nép boldogu- lásáért az Ellenzék. Húsz uj népkönyvtárat szerveznek nagyváradon NAGYVÁRAD. április I. \ Szigligeti Társaság szerdán tartotta felszabadulás utáni első közgyűlését, amelyen a VniOii- dolt tisztikar helyébe megválasztották a/, újat- A lars.i.ság c nőkévé egyhangúan uj r.i NémHhy Gyula «Ir. kanonokot válasz­tották ung, aleliiökökke I abery Gézát a IN a dányi Zoltánt, főtitkárrá Daroc/.i ki<s La KOLOZSVÁR, április I 1 üld) alkalom­mal rámutattunk arra, hogy a Majális-ut­cában működő gyermekklinika nem felel meg annak a szülvonulnak, amelyet Érdél) fővárosának közegészségügye méltán ige- nye.'het. A város vezetősége dr. Inczédy- Joksman Ödön főispán, az Erdélyi Párt s az Egyetemi Tanács, valammt a INöszüvet - ségek mindent e,követtek, hogy ezt a kez­detleges eszközökkel felszerelt régi gyer­mekklinikát más, megfelelő épületben he­lyezzék el és uj felszereléssel rendezzék be. Amint ürömmel értesülünk, a régóta hú­zódó ügy megoldódott. A korinán) ugvanis a klinika céljaira megvásárolta a Mátvás- azanatóriurunak a Miosolmi-utcára néző első részét, azt a kétemeletes épületei, amelynek emeletén jelenleg szálloda, alag­sorában pedig fürdő van. Az épületet ter­mészetesen a klinika céljainak megfelelően át kell alakítani s mivel az átalakítási mun­kálatok hosszabb időt vesznek igény­be, az uj gyermekk unkát előreláthatólag csak ez év vége fele adhatják át rendelte­tésének- Az adott körülmények között al­kalmasabb helyet nem lehetett találni, vi­szont uj klinika felépítésére a háborús anyagkorlátozások miatt gondolni sem .'e- het. Az átalakítási munkálatok megkezdése jóst. A közgyűlés során Vidor József, a/. 1 skobinkivii-'i Népművelési Bizottság főtit­kára bejelentette, hogy a kultuszminiszté­rium 3-500 darab uj könyvet ajándékozott a Népművelési Bizottságnak- Ennek révén rövidesei! 20 könyvtárat állítanak lel a varodban, egyenként I 10 könyvvel. A fel szabaduló könyveket újabb könyvtáruk lé­tesítésére tartalékolják. után a közeljövőben valószínűleg irK'guzii mk ezzel ;iz épületben lévő Park fürdő is. Ez annul sajnálatosabb, mert Kolozsvár fürdők tekintetében va-'óhau gyenge s/Ui- votí.ilon áll. A Park-fürdőn kivü* 1 jelenleg csak a városi fürdő áll a közönség rendel­kezés- re. befogadóképessége azonban scrn- uiiesetre sem megfelelő* Mi lesz, ha Ko- oz-váron csak <*z az egy fürdő marad meg? O'yan fontos és elsőrendű feladat, hogy I Kolozsvár minél előbb népfürdőt kapjon, hogy ez( a kérdést sokáig elodázni nem le­hel. Tűrhetetlen állapot ugyanis, hogy egv 110 e/<’r lelket számláb) városnak ne legyen o'yan fürdője, ahol olcsó árak elle­nében a város szr gényebbsor.-u lakossága i.- kielégítheti küztiszta-ági szükségleteit- |------------------------------------------------------------j NYOLCEZER PENGŐS BETÖRÉS . NAGYVÁRADON. Tudósítónk jelenti; Kedden délelőtt ismeretlen tettes álkuics- csa-’ felnyitotta Puskás Albert mérnök la- j kását és az érdeklődő szomszédoknak azt ! felelte, hogy a lakástulajdonos megbizásá- i hói parkettmunkát végez- Az este hazaié i ó ; mérnök feldúlva találta lakását és megáí- ] lapította, hogy körüliéiül nyolcezer pengő I értékű holmija hiányzik. A nyomozás meg- : indult. NÉVNAP, ESKÜVŐ, ÉVFORDULÓ j vagy hasonló alkalmakra njándéktár* I gvait jutányosán szerezheti be nálunk. Valódi oloijukristályok, gyönyörű por ce Iónok, dísztárgyak, nippek, markás étkezők, kávés, teás, mokkáskósz lelek, kül- és belföldi üvegszervizek -minden igényt kielégilő nagy válasz­tékban beszerezhetők : Lulsch Ödön és Máthé József J üveg- és porcellénkereskedésé^en. Un i ó u tea 16. szám. A külpolitika hírei A SVÁJCI kepviselőhá;' zi) szavazattal 190 ellenében elvetette az: a sokat vitatott adózási tervet, amelynek értelmében ninden adót Százalékosan a jövedelem után vetnének rwl. TIRANÁBAN befejeződtek a vegyes olasz --bolgár bizottsági tárgyalások, amelyek al­kalmával végleges megegyezésre jutottak az Albania és Bulgária közötti katonai demarlti- <.io vonallal kapcsolatban A bolgár küldött- j ? elhagyta az. nlbái, fóváro.t. i A1NGSBURGB \N fellázadtak a z n- csapatok. A katonák elhagyták a ■-zállitóvo- natOt. amelyen tartózkodtak és megtámadták a iehér polgári Okosságot. A kivezényelt fe­hér csapatok kénytelenek voltak fegyvert hasznaim a lázadás eltoj’asára A HORVÁT gazdaság, minisztérium ren­ddé. et adott ki, amelynek éneimében gyapjú, gyapot, len é« kenderáí uka*: a ke kereskedel­mi könyvre, illetve pontra csak akkor adhat­nak a fogyasztónak, ha b;>zlogáltatott meg- fei'-’ő mennyiségű hullacékot ilyenféle régi áruból. Egy méter női vagy férfi szövetért 500 gram régi gyapjú, 250 gyapothuiladé- kot, harisnyavásárlásnal p ;dig regi harisnyát kell beszolgáltatni. Aiunek régi áruja nin- kérvényt kell benyújtania BGURDÍER érsek /•». éves korában el­hunyt. A Mátyás szanatóriumot építik át gyermekklinikává Meghívó cs Nlező|fizclasági Bank és Takarékpénztár R. T. Kolozsvár« 1943. április 15-én déli 12 órakor az intézet székházában Kolozsvárott, Wesselényi Miklós-utca 8. szám alatt megtartandó XLVXXI-ik rendes közgyűlésére. II közgyűlés napirendié: í. Az igazgatóság és felügyelőbizottság je­lentése és az évi zárószámadások előerjesz­tése. 2. Határozathozatal az évi nyereség hova' fordítása, valamint az igazgatóság és felügye­lőbizottság részére a felmentvény megadása tárgyiban. VAGYON 3. Felügyelőbizottsági tagok választása és a felügyelőbizottság tiszteletdijár.ak megálla­pítása. 4. Indítványok. Felhívjuk a t. Részvényeseink figyelmét, hogy^ az intézet alapszabályainak 26. §-a értelmében a közgyűlésen csak azon részvé­nyes gyakorolhatja részvényesi jogait,- aki részvényeit legkésőbb 8 nappal a közgyűlés megtartása előtt, jelen esetben tehát legké­sőbb 1943. április 7-ig, az alább megjelölt helyek valamelyikén erre a célra letétbe he­lyezi. Letéti helyek: Kolozsvárott, Szatmárnéme­tiben, Szilágycsehen, Zilahon és Zsibón a KERLEGSZÁKLfl 1942. DECEMBER 31-ÉN Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár R. T. fointézete, illetve fiókjai. Budapesten, a Ma­gyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság főpénztára, Budapest, V., Vilmos császár­ul )Z. Kolozsvár. 1943. április 1. AZ IGAZGATÓSÁG. TEHE^ Pénztárkészlet — — — — — Giróezámlákon fennálló követelés — Pénzintézeteknél fennáTó követelés Váltótárca — — — — — __ Adósok: értékpapír fedezettel — — — ■árufedezett éli — — — — ingatlan és egyéb fedezettel — nyílt hitelek és különféle adósok Értékpapírok: Konverziós kö'c6Önök — — — Egyéb vagyontételek — — — Ingatlanok,: intézeti házak — — — — — egyéb ingatlanok — — — -— Berendezés — __ __ __ __ Átmeneti téttelek — — — — Kezességek — __ __ __ __ Pengő 66 659.68 751.661 79 1 291 939 96 739.766 21 828.000 __ 342.368.71 1 002.819.18 Pengő 289 487 38 430.802 85 59C 942 83 7 81 7 356 46 2 85C 027.64 126 814 54 714 411.71 127 4a9 16 I 170 368 71 54.029.01 15.102.07 14.187.342.36 Tartalékalap: alapszabályszerü tartalék — — — — Nyugdijbartalék — — — — — — H. Ferenczy Gyula segélyalap — — — Betétek: könyvecskére elhelyezett betétek — — folyószámlán és csekkszámlán elhelyezett Hitelezők — — — — — — — — Viszontleszámitolt váltók -— — — — Átmeneti tételek — — — — — — Nyereség — — — — — — — — Pengő Pengő 1.000.000 30.888.89 193 333.33 4.995.83 198.329.16 4.929.294.83 3.880.752.73 8.810.047 56 1.002.819 18 168.417.23 3.862.007-75 82.478.80 35.172.97 14.187.342.36 KIADÁS EREDMÉNY-SZÁMLA 1942* DECEMBER 31-ÉM JÖVEDELEM Pengő Pengő Költségek: személyzeti kiadások — — __ __ __ dologi költségek __ __ __ __ __ __ Adók é6 illetékek Leírások — — __ __ __ __ __ __ Ny eres eg .— _ __ __ __ __ __ _ 264.142.58 101.281.35 365.423 S3 56.506.38 545.08 35.172.97 457.648.36 ! Pengő Pengő Nyereség-áthozat az 1941. évről — *— — 7.682.58 Tiszta kamat jövede em — — — — — 376.014.84 deviza és egyéb bankári nyereségek — — 30.183.79 Házbér és egyéb ingatlan jövedelmek — — 43.767.15­457.648 36 1 ' AZ IGAZGATÓSÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalom