Ellenzék, 1943. március (64. évfolyam, 48-72. szám)

1943-03-25 / 68. szám

ELLENZÉK 114t *aárclaa 2% Nőm hozott döntést Tunéziában az első menet BERLIN, március 26. (Búd. Tud ) A közép- és dél tunéziai angolszász támadással kapcsolatban a német loook a helyzethez fűzött kommentár­jaikban megállapítják, hogy Tunéziában az első íordulu von lolyamat- ban. Ezzel értésre akarják adni, hogy a jelenleg! Időpont nem megfelelő részletes tudósítások, vagy éppen jó dósok közlőére. Az elsá három natp harcainak lefolyása azonban nem keltett Berlinben semmiféle meglepe­tést, sőt az események úgy fejlődnek, ahogyan német katonai körökben előre várták. Német részről egyébként nem titkoljak, bogy Rommel tá­bornagy rendkívül súlyos leiadat elé került. Tangely ellentámadások Montgomery páncélos íi adosztályal­3 nak feltartóztatására * BOM A. március 26. (MTI.) A Stefo- ni-iroda közli az olasz fegyveres erő iöhadiszállásáj»ak 1030. sz. közlemé­nyét: Tuniszban <a középső es déli arc- vonalon heves harcok folynak. A tengelycsapatok ellentámadásaik so­rán -4Ó ellenséges harckocsit pusztí­tottak el és 170 foglyot ejtettek. Az ola^z vadiászrepülők két Spitfire-gé- pet lőttek le, nyolc további ellensé­ges repülőgépet német vadászgépek "lőttek le. Repülőink bombázták Ro­ne és Plvilippeville kikötőjét. Egy el­lenséges vadászgépet lelőttek. Mint­egy 30 amerikai bombavetőből áll > kötelék több bombát dobott le Mes- s-inána. Az eddigi megállapítások szerint a polgári lakosság körében 10 halott és 32 sebesült az áldozat. Több középület és magánlatkóliáz sú­lyosan megrongálódott. Szicíliai Köz­ségek és vonatok ellen intézett gép- puskatámadások sorún két polgári egyén meghalt, három pedig megse­besült. Egy ellenséges repülőgép Ge- la közelében lezuhant. Mécf Igen kemény harcok eDőtt állunk Tunéziában - mondotta Churchill LISSZABON, március 26. (MTI.) A7 an­gol hírszolgálati iroda jelentőse szenet Chur­chill az alsóház szerdai ülésen rövid bejelen­tést tett a tunéziai helyzetről. A i unéziaban most folyó nagy csata — mondotta — meg nem crte el tetőpontját. A brit és amerikai csapatok előtt még igen kemény harcok ál­lanak. A Mareth-arcvonalról származó legújabb értesülések arra mutatnak, bogy a németek ellentámadással visszafoglalták a nagyobb ré­szét annak a hídfőnek, amelyet tőlük roham­mal elragadtak és hogv fő védelmi vonalu­kat ezen a ponton ismét helyreállították. BERLIN A TIMES CIKKÉRŐL BERLIN, március 26. (MTI.) A Német Távirati iroda jelenti: A német főváros­ban szerdán megjelenő lapok a Timesnek arról a kijelentéséről, hogy az európai ha­talmi egţPusuly po-itikája elavult, valamint a további következtetésekről, amelyeket ebből levont, megállapítják hogy e beszé­des diriét bizonyítéka annak a \ árazásnak, ame'y az angol politikában végbement a Szovjet befolyására. A VölkUcher Beo­bachter igy vélekedik a Times cikkéről: A Times lemond azokról az c vekről, amelyek Anglia politikáját irányították 300 évig. A továbbiakban arról ir, bogy a Ti­mes uj vi'águra'mi álma, amely a boltC- \ izmusnak akarja átengedni Európában a hatalmat, semmi egyéb, mint ábránd, mert a valóságot a német katonák és a szövet­ségesek harca és győze me jelöli ki, akik az Angha által követett Európa elleni szán­dék teljesedését olyan renddel* fogjak meg­akadályozni, amelyet már nem lehet ineg- döntem. A Lttdoga-lófól délre a csata nem csökkenő hevességgel folyik BERLIN, március 26. (MTI.) A Führer fő­hadiszállásáról jelentik a Német Távirati Irodának: A véderő főparancsnoksága közli: A Ladoga-tótól délre a védekező csata nem csökkenő hevességgel folyik. A szovjet nagy­számú csatarepülőgéppel és erős tüzérségi tűz­zel támogatott rohamozását elkeseredett kö­zelharcokban rája nézve véresen visszaverték. A keleti arcvonal többi részéről csupán helyi jelentőségű harcokról érkeztek jelenté­sek. Az arcvonal javítására és az újonnan szerzett területk megtisztítására folytatott kü­lönböző támadó vállakózásaink sikeresen zajlanak le. Az ellenség utánpótló oszlopai és vasutjai ellen hatásos légitámadásokat in­téztünk. Dél- és Közép-Tunéziában kedden is foly­tak a kemény harcok. A német és olasz had­osztályok ellenállásán több ellenséges áttöré­si kísérlet hiúsult meg. Erőteljes ellentáma­dásaink sikerrel jártak. 44 páncélost szétlőt­tünk és foglyokkal és zsákmányokkal tértünk haza. Német harcirepülők hétfőn éjszaka Al­gír vidékén elsülyesztettek egy 8000 tonnás kereskedelmi hajót, egy másik nagy hajót pe­dig légitorpedóval megrongáltak az oráni ki­kötőben. Magányos ellenséges repülőgépek nappali és éjszakai berepülései során hét el­lenséges bombázót lőttünk le a Birodalom, va­lamint Franciaország nyugati tengerpartja felett. Gyors német harcirepülők kedden megtá­madták Délanglia tengerpartjának hadifontos- ságu célpontjait. Buvámaszádaink a norvég partok előtt megsemmisítettek egy ellenséges tengeralattjárót. Mint már .különjelentésben beszámoltunk róla, a német buvárhajók uj veszteségeket okoztak az afrikai harcteret utánpótlással ellátó ellenséges hajózásnak. Egy Amerikából Gibraltárba tartó hajókaraván­ból az elmutl napokban 15 hajót sülyesztettek el. összesen 73.000 tonnatartalommal. Még két hajót torpedólövés ért. BERLIN, március 26- (MTI.) A Berli­ner Börzenzeitung rámutat arra, hogy a mult hetekben az átmenetileg kiürített te­rületek n>-rn jelentéktelen részét a német csapatok isn^ét b’rtokba vették ég a keleti harctér immár egészében elhatároltnak és Németország és szövetségesei javára mey- szil ár du tnak tekinthető. A lap különös nyomatokkal utal a szovjet téten elszenve öttt súlyos ember és anyagyeszteségc're. Indokolt becslések szerint — mondja a ^aP — a szovjet had vezetőségnek a téli of- fenziva eddig megközelítőleg 2 millió em­berbe került halottakban, ó'yan súlyos se­besültekben, akik többé már nem harcol­hatnak és foglyokban. A sztálingrádi sú­lyos veszteségek el önére a német áldoza­tok szárna ennek csak töredékét teszi ki. A keleti harctér helyzetéről széWa megálla­pítja a lap, hogy az előnyös terepszaka­szokra támaszkodó arcvonal ma ugyan­n HflRirincflciK a legújabb mngynr 8orsprobl/mu. Egy magyar fausi tanító emberfeletti küzdelme a jovó nemzedékért. Páger Antal fe'ejth'. teilen a'akitása felülmúlja minden eddigi sikerét. Partnerei Scmlay, Bih ; 1J és P*1 öczy ír n. Vastr'ap d. e. fél 12-kor mat in r .Bemül :t.a az Árpád mozgó Tisz'ujitó közgyűlést tartott a MANSz Vasutas Szakosztályának kolozsvári csoportja Kolozsvár, március 26. (A/ E'lenzék munka* áisj'ól.) A Magyar Abszonyok Nemzeti Szö­vetsége vasutas eeakoazt atyának kolozsvári iizletvezetőscgi csoportja tegnap délután tar- 'otta első évi rende« közgyűlését a református teológia dísztermében. A Magyar Hiszekegy elmondása után dr. Szecßey Istvánná, a szakofiiítály elnöke nyi tóttá meg az ü'ést. Megemlékezett arról, hogy a szakosztály • pontosan egy évvel ozclöt', 1942 március 24-én alakult meg a Főmékó- ságu Asszony' jelenlétében. Röviden ismer­tette a műit év munkáját éti fejtegette a jövő célki. üzößeit. Azután Kí6S Károly tanügyi főtanácsos ho.sz. sru, tartalmas beszédében vázolta a MANSz működését, megalakulásától napjainkig, s mint a MANSz első főtitkára, aki a szövetség ala­kításától kezdve a jelen pillanatig résztvetí a szövetség minden munkájában, méltatta a MANSz el6Ő elnökének. ét, megalapítójának Tormuy Cecil Írónőnek a munkásságát es a MANSz megalakításának történeti körülményeit. Utána Fikker Mária felolvasta a mullévi alakxilo közgyü’es jegyzőkönyvét, majd Cse;- gedy Karola pénztári jelentése következet'. A pénztárnoki jelentés után Szász Károlyné ügyvezető alelnök részletesen ismertette a szakosztály eddigi tevékenységét, utána dr V.írady Kálmánná a viga'mi bizottság, cs. Ta­más Béláné a segélyügyi bizottság, Varsányi Ferencné szórványügyi bizottság, dr. Tóth Ká- ro'yné a munkaügyi bizottság jelentését ismertette. Azután sor került az uj tisztikar megválasz­tására Elnökké dr. Szecsey Istvánnét, társel­nökké Lőrincz Dezsőnél, ügyvezető alelnökké Szisz Károlynét, a’elnökökké dr. Rozgonyi Istvánnét, Tóth Bélénél1, Damasi Ká'mannéi. Makk s Nándonüt, dr. Imreh Sándornét, Var­sányi Ferencnét, Elekes Andrásnét és dr. Rácz Sándornét választották. Főtitkár dr Sig- mond Endréné, jegyző Fikker Mária lett. pénztárosok: Cse<rgedy Karola és Benkő Ká- rolyné. Á számvizsgálóbi/ottsag elnökévé Bidló ödönnét, rendes tagokká Jobbágy Gábornét, Papp Ferencnét; pótagokká Soó Erzsébetet és Geschöpf Ferencnét vá'asztották. Titkár Kristó Malvin lett. Válas’tmányi tagok Imreh Jánosné. Vásár­helyi Ferencné, Mátis Bálin'né, Szép Józsefné. Fejérváry Gézáné, Beckenbauer Istvánná. Ma­rinka Rezsőné, Nemeskéry Jenőné, Kárpáthy Karolyné, Makira Elekné. vitéz Vargha István­ná, Sala Jáncsné, Gyarmati Józsefné, Szent­mártoni Józsefné, Blaskovits Zoltánná, dr Ioh Károlync Spa ler Jánosné, Bujdosó Fe­rencné, özv. Ba,ogh Dénesné, Túrós Gyulán', Kalmár Tiborné, Ferencz Árpádné, Németh Sándorné, Bojár Pálné, Lakatos Jánosné, Vincze Hőszáír Jánosné, Kudor Andrásné, Ju­hász Joachimnó. Tamás Béláné. Benicz Sá- muelné, Marinka Béláné, Pábricz Ferencné, Vargha Jánosné, dr. Meskó Andorné, Ambrus Mártonná, Vincze II Jánosné, Magyari Sán­dorrá. Zöld Gézé né Lengyel Rózsika, Csapó Józsefné, Ferenczi Gyuláné, Klimász Ferencné. Maros Jenőné lettek. A munkaügyi bizottság e’nökévé Bujdosó Ferenc -lét; társelnökévé dr. Imreh Sándorné. a bizot'sag tagjaiul pedig Ben'cz Sámuelnét, Varsánvi Ferencnét, Ferenczi Gyulán ét, Ma- ritka B'-lánét K'imász Ferencnét. özv Balogh Dénesnét, Imreh Jánoenét. Makra Ele&nót. Fe- rencz Árpádnál. Belle Zoltánné*-, Vásárhe’yi Ferencnél választották, A vÍ7a'mi bizottság elnökévé dr. Váradv Kálmánná'; társéin kévé Fikker Máriát; a bi­zottság tagjaivá Tam is Bé'árvét Bujdos*' Te. rencnét. Elekes Andrásnét, Csa-thó Józsefné' K-i’má-- Tlborn.'-'. Ferencz Árpádnét, Müller An'a nét, Szép Józsefnét, Mátis Bá’intoé'. K'i­mász Ferencnét. Fejérvárv Gézánét. P.-cken- b.vuer Józsefnét, Spalier Jár.osnét. Marinka Bé. lánét, Marinka Rezsőnzt. Kárpáthy Károlynál és Túrós Gyulánét vá'asz'o'ták A szórványi'gyi bizottság elnöke Varsányi Ferencné. trgjai Ss-jsz Károlyné. Bujdos/» Fc- ren-'n ’ Tamás Béláné és dr. Sigmond Endréné lettek A ergó]yügvi hriottság elnöke Tamás Ré'á- ré; 'agjai Varaínyi Ferencné. Kalmár Tiborné, Túrós Gvuláné Madosi Rozsőné, Ccobo' Ké- ro'vné K’imász Ferencné tériek A pénzügyi bizetlság elnöke Cserg-'-iy Ka­rola; ‘agjai Benkő Károiyné. Geschöof Ferenc, né. Soó Irén Soó Erzsébet. Harkó Hona özv. Balogh Oéf.esp\ Kalmár Tiborné. Makra Elek- né. Marinka R-'z^'né, Juhász Joachimné, Fa­ragó Károlyné és Lengve! Rózsika lettek A riszTika>r megvá'e^v'i^sa uóán C-rorgedv Ka­rola a jövő évi költségelőirányzatot Szász Károlvné a folyó évi munkatenret ismerte“e Végit! dr. Szecsey Istvánná elnök indítvá­nyára a közgyűlés üdvözlő táviratot intézet* vitéz nagybányai Horthy Istvánná öíőmé’tó- ságának, a MANSz vasutas szakosztá’^-a íő- » {'*dnökének és df. Imrédy Kálmánnénak a vas­utas szakosztály országos elnökének A közgyűlés a Himnusszal ért vége' la Guardia. Newyorfc zsidó polgármes­tere lesz az északatrikai olasz birto­kok polgári biztosa •RÓMA, márciu’s 26. (MTI.) A Tri­buna Buenos-Ayresen át jelenti, hogy Eden ango.l külügyminiszter Washingtonban, hir szerint, hozzájá­rult az északamerikai kormánynak ahhoz a javaslatához, hc/gy La Guar- diát, Newyork főpo^áiTnesterét a megszállt északafrik'ki olasz birto­kok polgári kormányzójává nevez­zék ki. Ä Berliner B'órsAnze’tung a keleti frönt megszilárduló s áról olyan jó feltételeket tartogat ä vétU-kezés- re, mint egy uj nyári offenzivára és lehe­tővé teszi a n'-met had vezetőség számára* hogy tetszőleges célokra tekintélyes tarta­lékokat szabadítson fel. TERRORTÁMADÁS TUNISZ VÁROSA ELLEN TUNISZ, március 26- (MTI.) A StefanL iroda jelenti; Az angol és amerikai icg' c.-ő Tunisz városa ellen intézett ujahb táma­dása jelentős károkat okozott, különösen a várói közepén. Körülbelül 250 bá< pusz­tult el. A francia iskolábau 100 gyermek cs egy tanító meghalt. Az ameri' ai repülők géppuskával lőtték a terekre menekült l,r* gar1 lakosságúi. TÖLTŐTOLLAK minden árban, minőség­ben, nagy választékban az ,,Ellenzék''- köny­vesboltban. 1496—943. sz. KIVONATOS VERSENYTÁR­GYALÁSI HIRDETMÉNY. Kolozsvár thi. «2 kir. város viz- és csatornamüvei igazgatósága Î versenytárgyalást hirdet a városi nyirifürdő j átépítési munkálataira: I. Bontási munka. íí. j Földmunka. III. Szállítások és fuvarozások. IV. : Beton Ó6 va^betonmunka. V. Kőművesmunka. ' VI. E’helyező, burkoló és nriikőmunka. VII. Ácsmunka. A vállalkozók a munkanemekre, képesítésük szerint' együttesen, vagy külön- külön is tehetnek ajánlatot. Az ajánlatot sér­tetlen borítékban elhelyezve, pecséttel lezár­va, a vá:osi víz- és csatornaművel titkárságá­hoz, 1943 április hó 7-én délelőtt 10 óráig, sze­mélyesen vagy posla utján kell benyújtani. Az ajánlatokat ugyanezen a napon a városi víz- ce csatornaművek hiva'a’ában délelőtt H óraikor fogom felbontani, ahol az ajánlattevők vagy azok meghatalmazott képviselői jelen lehetnek. Bánatpénzt az ajánlat szerinti értéi­nek 2 százalékát, az ajánlattevő a benyújts időpontjáig a városi viz- és csatomam.vtVek pénztáránál ’etenni tartozik. Részletes yá"a- lati feltételeik tervek és ajánlati költse»/',*etési űrlap a víz és csatornaművek müszak.i osztá­lyánál a hivatalos órák alatt megteV/mtbedík és kö’tségvenési űrlaponként 2 penoő é»efizetése ellenében megszerezhetek. Kivi'eli tereik a másolási költségek megtérítése etfenebén (10 pengői szerezhetők» be. Kolozsvár, I9*f3 már­cius hó .23. — Igazgatóság. Figyelem! Csak az Ehtenzék hirde­tései eredményesek. ____________ REF0RMAT17S ISTENTISZTELET SZOMBATON, MÁTYÁS KIRÁLY SZÜ­LETÉSE NAPJÁN. Márcias 27-én* szom­baton d* e. IŢ/ órakor a Mátyás király á - tál alapítót». Farkas-utcai templomban lesz háőaadó református Isten-tisztele''* amelyre az egyház 'a saitó által is meghívja híveit* Igét Iv^rd'et Í/nS»l6 Dezső íolkipásztor Kofojzsvár th). sz. kir. záros polgármestere. Sz. ’»'2.948—1943. Tárgy: A fejérdí bekörőut pat?’kkőburkoLísí munkálatára nyilvános ver- soy.vtárgvalás hirdetése. KIVONATOS \ ER- STNYfÁRGYAlASI HIRDETMÉNY. Ko- ’Fbzsyár thj. sz. kir. város mérnöki hivatala nyilvános versenytárgyalást hirdet a fejérdi bekötőút patakkőburkolására. A benyújtott ajánlatok 1943 április 12-én délelőtt ti óra­kor kerülnek felbontásra. Költségvetési űrla­pok és mindennemű felvilágosítást a városi mérnöki hivatal ad (Farkas-utca 4 szám. I. emelet. 9 aitól munkanapokon délelőtt 12— 2 között. Kolozsvár, 1943 március 18. Keledv sk. polgármester ELLENZÉK politikai aapiiap Felelős szerkeestő: ZATHURECZKY GYUL-A Feieí&a kiadó: VITA SÁNDOR A UCisirr*",Ircda?„tai és Nyomdai Müintézet F* “.mása. FcV.cs vezető JÓZSEF.

Next

/
Oldalképek
Tartalom