Ellenzék, 1943. február (64. évfolyam, 25-47. szám)

1943-02-15 / 36. szám

ELLENZÉK Bumm 19 4 3 február 15. SPORT 177.SS ponttal Nagy Ferenc nyerse a Segítheti műkorcsolyázó bajnokságot A női műkorcsolyázó verseny győztese Kovács Borika Boér, Demeter, Bcdő, Nagy László„ Bozoky, Oroszt, Pál, Pori graz.io. A gólok közül Tolpai hármat, Bonyhádi kettőt, Kovács IV. kettőt. Tárnoki és Váczi egyet-egyet, mig a. vegyescsapat részéből Bo­zoky kettőt, Nagy László kettőt, Oros'zi és Páll egyet-egyet lőttek. A KAC csatársorának kitűnő napja volt. A Tárnoki—Kovács IV.—Bonyhádi—Szoko- ly—Tolnai kombináció igen szerencsésnek lát- j szik és mindvégig kitünően mozgott, de kel­lemes meglepetés volt Viczi kiemelkedő fe­dezetjátéka is. A vegyes csapatból Bozoky, Nagy László, Demeter és Bedő magadottak ki. A KAC csapata ma, hétfőn este fél 6-kor az egyesület Unió utca zi- szám alatti helyi­ségében megbeszélést tart Opata edző vezeté­sével. Kedden és szerdán kétkapus edzés, csü­törtökön fürdés és gyúrás szerepel a műsoron, pénteken újabb kétkapus edzés lesz, majd va­sárnap Nagybányán játszanak a piros-fehérek Telegdinek csapata, a „Jó Szerencsét'1 ellen. Az MLSz. erdélyi kerületének közleménye A Főméltóságu Asszony akciójának javára az alábbi egyesületek a következő összegeket fizették be a szövetség pénztárába; KAC 624, Bástya 200, Korvin SE 163.56, K. MÁV 100, KKASE 100, KEAC 92.80, Szamosujvári Tö­rekvés 80.50, Besztercei MSE 56.So pengő. Nem küldötték még vissza a szövetség által kiküldött gyüjtőiveket a Postás SE, a Dési SE és a Dési MÁV. Lőrincz szöv. titkár. Kisorsolták a levente labdarugó bajnokságokat Budapestről jelentik: Az Országos Levente I.abdarugóbajnokságok küzdelmeit az intéző bizottság szombaton sorsolta; A IX. hadtest körzetében hét csoportra osztották be a csa­patokat, a földrajzi és közlekedési viszonyok figyelembevételével. A neg5;’edik csoportban a következő 12 csapat játszik: Kolozsvári LE, Kolozsvári MÁV LE, Kolozsvári Ref. Gimná­zium 2. Les., Kolozsvári Állami Tanítóképző Les., Szamosujvári Kér. Középiskola Les., Dé­si LE, Dési Állami Gimnázium Les., Bethlen LE, Buza LE, Melegföldvár LE, Beszterce LL, Besztercei Állami Gimnázium SK. A küzdelmeket kiesési rendszerben folytat­ják és azok már a közeli napokban meg is kezdődnek. Kolozsvári MÁV—Nagyváradi MÁV ökölvívó mérkőzés 11:9 NAGYVÁRAD. (Az Ellenzék tudósítójá­tól.) Szombaton este rendezték a nagyváradi MÁV almühely diszcsarnokában a kolozsvári vasutasok és nagyváradi vasutasok között a visszavágó ökölvívómérkőzést. A mérkőzést, amelyet szép közönség nézett végig, 11:9 arányban a kolozsvári vasutas ökölvívók nyerték meg. Az egyes mérkőzések eredménye a következő: Vass II. Nagyvárad győz Káli Kolozsvár ellen, Ambrus—Bonyhai mérkőzés eldöntetlen, Kiss Kolozsvár győz Vass I. Nagyvárad ellen, Józsa Kolozsvár győz Hel- meczi Nagyvárad ellen, Kelemen Kolozsvár győz Cserni Nagyvárad ellen, Gilics—Csiz­madia mérkőzés eldöntetlen, Mara Nagyvárad győz Csíki Kolozsvár ellen, Varga Nagyvá­rad győz Paizs Kolozsvár ellen, a kolozsvári Pálfi ellenfél nélkül győz, végül a Bükkösi— Krajcsovics mérkőzés döntetlen eredménnyel végződött. A multévi mérkőzés, mint ismere­tes, Kolozsváron 9:9 arányú döntetlen ered­ménnyel végződött. NAGYVÁRADI AC—Püspökladányi MÁV 14:1 (7:1), barátságos mérkőzés. A KAC úszószakosztálya a holtidényben is tevékenykedik és minden hónapban megbe­szélést tart. Az ehavi megbeszélésük feb­ruár 19-én, pénteken este fél 7 órakor lesz az egyesület Unió-utca 21. szám alatti helyisé­gében, amelyre a tagok megjelenését elvárja a vezetőség. KEDDEN délután á órakor értekezlet lesz a kolozsvári egyesületek közös edzésének kér­désében, amelyen az egyesületek képviselői megjelenni kötelesek. A megbeszélés a szövet­ség helyiségében lesz. DOBAY ISTVÁN szövetségi edző vidéki munkabeosztását a következőképpen állapí­tottam meg: hétfő Szamcsujvár, szerda Des, vasárnap Beszterce. A kerületi szövetségi ed­ző munkáját a mai nappal megkezdi. Ko­lozsvár, 1943, február 15. Szűcs Elemér kér. elnök. Lőrincz titkár. KÖZGAZDASÁG Az Erdélyi Kereskedelmi Bank R. T. és az ErdélyI Bank R. t. közgyűlése 1 KOLOZSVÁR. A kerületi mü- és gyors- jkorcsojlyázó bajnokságokat szép, napsütéses időben, gyenge jégviszonyok mellett rendez­nék vasárnap délelőtt a sétatéri jégpályán. I A női műkorcsolyázó bajnokságokat, mint az elmúlt évben is, Kovács Borika, az igen tehetséges ifjúsági versenyzőnő nyerte meg, ,aki évről-évre jobban fejlődik és a kolozsvári jégsport egyik legtehetségesebb Ígéretének mu­tatkozik. Ugyancsak sikerrel állották meg he­lyüket a többi középiskolás versenyzőnők is, akiknek gyakorlataik jól sikerültek. ! A kerületi gyorskorcsolyázó bajnokságokat gz évben Nagy Ferenc, a KKE kiváló ver­senyzője nyerte meg Musaffer előtt, aki az 500 méteres gyorsfutásban kitűnő időt ért volna el, de a cél előtt 10 méterrel felbu­kott. Nagy Ferenc bajnoksága mellett megle­petések közé tartozik a fiatal Szabó Zoltán győzelme 3000 méteren, aki ez évben először indult ezen a távon. Részletes eredmények a következők; - Kerületi női műkorcsolyázó bajnok: Ko­vács Borika 3 helyezési számmal. 2- Vellmann Kató 7 helyezési számmal. 3 Békéssy Éva 8 helyezési számmal. : Kerületi páros műkorcsolyázó bajnok Ta­más Anna—Madarassy Ferenc 3 helyezési számmal. A kezdő lányok versenyében 1 Tomcsányi 'Eszter 3 helyezési szám. 2 Kerekes 6 helye­zési szám. 3 Wellmann Jutka 9 helyezési sz. 4 Papp Böske 12 helyezési szám. Kezdő fiuk versenyében 1 Farkas Béla 3 helyezési szám. 2 Földes László 6 helyezési szám. A kerületi gyorskorcsolyázó bajnokságok 300 méteres futamában 1 Nagy Ferenc 32.9 mp. 2 Musaffer Szefked bey 34.9 mp. 3 Sza- 'bó Zoltán 57.7 mp. Musaffer fölényesen vezetett, de 10 méter­rel a cél előtt bukott. Bukás nélkül 31 mp-es eredményt érhetett volna el. 1300 méteren 1 Nagy 2.39.8 mp. 2 Musaf­fer 3.0S mp. 3 Szabó 3.14.8 mp. A hajrában Nagy Ferenc jobban bírta az iramot. 3000 méteren 1 Szabó 6.26.2 mp. 2 Nagy 6.28.S. 3 Musaffer 6.30.6 mp. Szabó győzel­me _ nagy meglepetés, mivel tanítómestereit győzte le. A kerületi gyorskorcsolyázó bajnok Nagy Ferenc 177.66 ponttal. 2 Musaffer Sefked bey 180.27 ponttal. 3 Szabó Zoltán 186.98 pont­tal. A vasárnap délelőtti mü- és gyorskorcso­lyázó bajnokságokat kitűnő rendezésben bo­nyolították le, jelentékeny .közönség előtt. A műkorcsolyázó zsűri tagjai Kovács Gyula mű­szaki tanácsos, dr. Somodi András, dr. Ho- rosz Béla és Bankó Béla voltak, akik kitü­nően látták el feladatukat. Szerdán és csütörtökön Budapesten bonyolítják le a vidéki mü- és gyors- korcsolyázó bajnokságokat KOLOZSVÁR. Az Erdélyi Korcsolyázó Kerület szombaton reggel táviratot kapott az országos szövetségtől, amelyben jelezték, hogy az országos vidéki mü- és gyorskorcsolyázó bajnokságokat a MOKSz rendezésében feb­ruar 17. es 18-án Budapesten, a Városligeti műjégpályán bonyolítják le. A távirat igen súlyosan érintette a KKE versenyzőit, mivel a MOKSz alig három nap­pal a verseny előtt értesítette őket. Ennek ellenére a kolozsvári versenyzők állandó ed­zéssel készülnék a. szerda—csütörtöki verseny­re, amelyet egy ':.s de , lehetne bonyolí­tani és igy nem kellene a versenyzőknek há­rem napot is a fővárosban tölteniük. A KKE versenyzői közül a női műkorcso­lyázók három kerületi bajnoka; Kovács Bo­rika, A ellmann Kató és Békéssy Éva, vala­mint a Tamas—Madarassy-pár, továbbá a há­rom legjobb kolozsvári gyorskorcsolyázó, Nagy Ferenc, Musaffer és Szabó utaznak fel a kedd déli gyorsvonattal Budapestre, dr. So­modi Istvánnak, a KKE elnökének vezetésé­vel. Az országos vidéki bajnokságokon igen ér­dekes küzdelmekre van. kilátás Kolozsvár, Kassa, Győr és Szeged versenyzői között. Fölényesen győztek Bécs ellen Budapest ökölvivői Szombaton este bonyolították le a Budapest —Bécs ökölvivómérkőzést, amelyet zsúfolt né­zőtér előtt nagy meglepetésre Budapest város válogatottja nyert meg 13:3 arányban az eredményesen védekező bécsiek ellen. Kát csapat bevonásával kölyökbaj- nokságot rendez Kolozsváron az MLSz Az MLSz országos elnöksége vasárnap este ülést tartón, amelyen többek között beszá­molt négynapos erdélyi útjáról Gáiffy And­rás. Előterjesztésére az elnökség hozzájárult ahhoz, hogy Kolozsváron még a tavasz fo­lyamán megrendezzék az erdélyi kerület kö- lyökbajnokságát hat csapat részvételévei, a szövetség támogatásával. Az elnökség a fő­titkár előterjesztésére hozzájárult ahhoz, hegy a súlyos helyzetben levő erdélyi egyesületek utánpótlásának kérdését- a szövetség vegye kezébe. Vereséget szenvedett első' mérkőzé­sén a Ferencváros A Nemzeti Bajnokság első fordulójára ké­szülő NB. I-es csapatok vasárnap már ko­moly edzőmérkőzéseket játszottak a főváros­ban és a vidéken, amelynek során több meg- ' lepetésszerü eredmény is adódott. Az ered­mények a következők: Zuglói DSL—Ferencváros 3:4 (i;t). Lampart—Kispest 4,0 (o:o). ! Szolnok—Jászberényi Lehel 3:2 (2:1). 1 Csepel—BSzKRT 6:3 fi.i). Vasas—Cs. Move, 3:1 [2:0). Újpest—Törekvés 3:1 {2.o). Elektromos—Szerencsi SE 12:1 (4.1). Gamma—WSC 3:1 (2 • / ■. Vasárnap Nagybányán játszik a KAC KOLOZSVÁR. A Ferencváros ellen készü­lő KAC csapata vasárnap délelőtt vegyes csa­pat ellen játszott edzőmérkőzést a városi kis­pályán, amelyet 9:6 (6:1} arányban nyert meg. A hóval boritott pályán lefolyt mérkőzés­nek 500 főnyi közönsége voit. Opata Zoltán edző vezetésével a két csapat a következő­képpen állott ki: KAC: Plank, Szaniszló II., Vass, Váczi, Erdős, Csákány, Tárnoki, Kovács IV., Bony­hádi, Szokoly, Tolnai. Vegyes csapat: Márki, Tóth I , Tóth II., Az Erdélyi Kereskedelmi Bank Rt. szom­baton, e hó 13-án délelőtt 11 órakor tartotta meg dr. jelen Gyula elnökletével első rendes közgyűlését, melyen résztvettek városunk tár­sadalmának, iparának és kereskedelmének ve­zető egyéniségei, mig a Pesti Magyar Keres­kedelmi Bankot, ezen bank anyaintézetét, vi­téz Soós Gyula, az intézet volt ügyvezető igazgatója képviselte. Az intézet elsőévi működéséről Siposs Ist­ván igazgató számolt be, rámutatván arra, hogy a súlyos viszonyok között megindult pénzintézet alig 9 hónapos működése alatt P. 72.249.19 nyereséget ért el. A közgyűlés az igazgatóság javaslata alapján elhatározta, hogy 4 százalék, azaz xoo pengő névértékű részvényenkint 4 pengő osztalékot fizet. A közgyűlés köszönetét fejezte ki anyainté­zetének, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank­nak hathatós támogatásáért, mellyel lehetővé tette, hogy már fennállásának első évében is hitelnyújtással és egyébként is résztvehessen a város közgazdasági életének, iparának és kereskedelmének fejlesztésében és fellendíté­sében. Ugyancsak megköszönte a közgyűlés a Ma­gyar Nemzeti Bank itteni fiókintézetének ezen intézettel szemben mindenkor megnyilvánult jóindulatát és támogatását. A részvényesek nevében Waldberg Endre mondott köszönetét az intézet igazgatóságának, vezetőségének és tisztikarának az intézet fellendítése érdeké­ben kifejtett tevékenységért és munkáért. Ezt követte az Erdélyi Bank Rt. közgyűlé­se, melyen elhatározták, hogy ezen intézet 1942. évi P. 50.042.21 összegű nyereségét a tisztviselőkar szociális támogatása céljából teljes egészében az intézet nyugdíjalapjának kiegészítésére használják fel. Katonai kisegítő szolgálatra behívott alkalmazottak értelmiségi bejelentése Az Értelmiségi Munkanélküliség Ügyei Kor­mánybiztosságának értesítése szerint több munkaadó a változási kimutatásban nem je­lentette be a katonai kisegítő szolgálatra be­hívott alkalmazottját, illetőleg a szóbanforgó egyéneket kilépettekként jelentette be, anél­kül, hogy ezeknek az alkalmazottaknak mun­kaviszonyát felmondás utján megszüntette volna. A vizsgálatok során ezek a munka­adók azzal érveltek, hogy az elbocsájtandó zsidó alkalmazott előttük ismeretlen helyen teljesít katonai kisegítő szolgálatot és ezért nem tudják velük a felmondást közölni. A Kormánybiztosságnak állásfoglalása szerint a kisegitő szolgálatosok csak az esetben nem jelentendők be, ámenedben az illetékes ka­tonai parancsnokság által kiállított olyan iga­zolást mutatnak be munkaadójuknak, amely szerint 2 éves, vagy ennél hosszabb tartalmú katonai kisegitő szolgálatra hivattak be. Aki ennél rövidebb ideig tartó szolgálatot telje­sít, azt be kell jelenteni (illetve bejelentve marad) és az arányszám megállapításánál to­vábbra is figyelembe fogják venni. Az eset­ben, ha az arányszám elérése végett a kisegitő szolgálatot teljesítő zsidó alkalmazottnak lel kell mondani és a munkaadó az illető tartóz­kodási helyét nem ismeri, akkor a törvényes rendelkezéseknek megfelelően kiállított fel­mondást az Értelmiségi Munkanélküliség Ügyeinek Kormánybiztosságához kell ajánlott levélben beküldeni és ehhez az illető alkal­mazott személyi lapját is be kell küldeni, va­lamint be kell jelenteni azt is, hogy a mun­kaadó tudomása szerint melyik községbe vo­nult be az alkalmazott kisegitő szolgálatra. Az a zsidó munkavállaló, akinek ilyen mó­don megszünteti a munkaadó viszonyát, ka­tonai kisegitő szolgálatának megszűnése után szolgálatot nem teljesíthet. Hogyan és hol kell üzlet- helyiséget igényelni? A kolozsvári I. fokú iparhatóságot és a la­káshivatalt még mindig elárasztják üzlethe­lyiség iránti kérvényekkel. Általános tájékoz­tatás céljából közöljük, hogy valamely üz­lethelyiségre csak az alábbi három esetben lehet igény jogosultságot előterjeszteni: 1. Fia a zsidó iparüzőtől iparjogositványát, illetőleg azt a jogosítványt, amelynek alapján üzletét fenntartotta, elvették, vagy hatálytalanítot­ták. 2. Ha a zsidó bérlő az üzletet három hónapon át nem használja. 3. Ha az üzlet, vagy üzemhelyiség bérlője olyan kereskedő, vagy iparos, aki kötött forgalmú áruk áru­sítására nem kapott kijelölést, illetőleg az áru­val ellátott kereskedők névjegyzékére nem vé­tettek fel. Ez utóbbi esetben nem lehet szó az igénybevételről akkor, ha a bérlő hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a kijelölés, il­letőleg a névjegyzék, közzétételét megelőző üzleti évben összforgalmának 60 százalékát r.cm érte el a kötött forgalmú árukkal. Az üzlethelyiségekre igénylést természetesen csak az a keresztény kereskedő, vagy iparos nyújt­hatja be, akinek hatályban levő iparjogositvá- nya van, valamely ipar, vagy kereskedelem folytatására. Az üzlethelyiség igénylésére vo­natkozó kérelmet mindig az illetékes első­fokú iparhatóságnál kell benyújtani. Az első­fokú iparhatóság a törvényes feltételek fenn­forgása esetén határidőt köteles kitűzni a ház- tulajdonos részére a helyiség bérletének fel­mondására és arra, hogy mennyi idő alatt kell azt a kijelölt személynek bérbeadni. Hogyha a háztulajdonos nem teljesiti az elsőfokú ipar­hatóság rendelkezését, vagy a régi bérlő tá­maszt akadályokat, úgy a hatóság elrendel­heti a kérdéses helyiség igénybevételét. Négy mintamühelyt állítanak lel Kolozsváron A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara közbenjárására az iparügyi miniszter mán hozzájárult ahhoz, hogy Kolozsváron egy-egy női, férfiszabó, szűcs és fodrászipari minta­mühelyt állítsanak fel. A női és férfiszabó minitamühely berendezéséhez szükséges felsze­reléseket az iparügyi miniszter már rendelke­zésre bocsátotta. Most van soron a szűcsök és fodrászok részére szükséges mintamühely berendezésének kiutalásaa is. Ha az ipartes­tület vezetősége helyet tud szerezni, ezek a mintamühelyek már a tavasz folyamán meg­nyílnak. A mintamühelyben bonyolítják majd le a tanonc, segéd és mestervizsgákat s a to­vábbképzési tanfolyamokat is ezekben reu-f dezik be. Ölesé zöldség- s gyiiméőlcsvásár I Elsőrangu vetemények és fajalmák állandóan kaphatók Széchenyi-téri raktárunkban, a Vásárfelügyelőség mellett. Sárgarépa 100 kg. 24 P Petrezselyem 100 kg. 60 Pj Zeller 100 kg. 50 P Fajalmák 1 kg, 1.20 P-tőí. Fenti árak ab raktár értendőit BIASINI SÁNDOR UTÓDA és FŰLÖP GÉZA nagykereskedés nagykereskedés Mátyás király-tér 26. Széchenyi-tér 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom