Ellenzék, 1943. január (64. évfolyam, 1-24. szám)

1943-01-02 / 1. szám

SZOMBAT, 1943 január 2. LXIV. évfolyam, 1. szám. tţ0? ÁRA 20 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Jókai-u. 16., I. em. Telei.; 11—09. Nyomda: Egye- tern-u. 8. sz. Telel.: 29—23. Csekkszámla 72056 fiLSPIÎO US BERTHS MIKLÓS Kiadótulajdonos: „PALLAS SAJTÓVÁLLAI AT ' Rt. Kolozsvár. Előfizetési árak: 1 hóra 3.20 P., negyedévre 9.20, félévre 18.40, egy évre 30.80 P. Kormányzó Urunk hitvesének felhívása a magyar társadalomhoz Áz áldozat és a kötelesség jogán liivok minden, igaz magyart újabb áldozatokra. Negyedik esztendejében jár a világszerte tomboló háború s hazánk immár második éve fegyveres résztvevője, szenvedője, de minden meg­próbáltatás ellenére is a nemzet örökkévalóságában hivő harcosa a né­pek sorsát eldöntő küzdelemnek. A háború, amelyet az Úristen akaratá­ból egyiileig polgári nyugalomban szemlélhettünk, immár a mi életünk­ben is viharzik, kérlelhetetlenül szedi áldozatait azok közül, akik ne­künk a legdrágábbak. Sok anya velem együtt tudja, milyen súlyos az a kereszt, amelyet hordozunk; meglátogatott bennünket a Mindenható s mi mindnyájan egyek vagyunk a fájdalomban, mi érezzük legjobban, mi az, magyarnak lenni. Éppen ezért most, amikor arról van szó, hogy meg gyógyítsuk a há­ború sebei közül azokat, amelyeket emberi erővel meg lehet gyógyítani, jogunk van kérni, sőt kérnünk kell! Meg szeretnénk érinteni a sziveket, egyenkint szembe szeretnénk nézni mindenkivel s hozzáintézni a kér­dést: „Felelj! Megtetted-e te is kötelességedet a hazáért, enyhitetted-e azoknak a bánatát és gondját, akik hozzátartozójukat, atyjukat, fiaikat, testvéreiket, családjuk támaszát és reménységét, vagy pedig egyetlen ké­ny árkeresőjüket vesztették el a becsület mezején? Levetted-e a gondot azoknak a válláról, akiknek családfői most is odakünn harcolnak a mi biztonságunkért és életünkért?“ Válaszoljon erre a kérdésre min den ki bt söhvto és lel käs merete szfr rint. Ne szavakkal, ne az együttérzés hangoztatásával, hanem némán; cselekedetekkel. Amikor ez év augusztusában azzal a kéréssel fordultam a társadalom­hoz, hogy adjon mindenki tehetsége szerint téli holmit messze orosz földön harcoló véreink részére, kérő szavam meghallgatásra talált. Most még többet, még bensőségesebben kérek: a hadbavonuitak családjainak, az emberfeletti áldozattal harcolók itthonmaradottainak. Január 17-től február 7-ig országszerte, minden eddiginél nagyobb arányú gyűjtést rendezünk a harctéren levők itthonmaradottainak tá­mogatására. Ezúttal pénzt kérünk: a tehetősektől ezreket és százakat, a szegényebbektől filléreket, de mindenkitől kérünk. Sok könnyet akarunk letörölni, a gondok áradatát feltartóztatni, te- ‘ hát anyagi erőink határáig kérjük a társadalom támogatását. Gondol­junk arra, hogy a magyar haza ezer és ezer családja némán és zokszó ! nélkül soványabb kenyérrel, aggodalommal és önmegtagadással áldoz na- I ponkint a magyar igazságnak; mert hozzátartozója m! ndnyájunk fenn- ! maradásáért harcol vagy szolgál. Gondoljunk katonáinkra, akiknek íegy- ! vererit megacélozza, bátorságát és hősiességét fokozza az a tudat, hogy I itthon mindenki részt vállal családjának gondjaibóL A létünkért és népünk igazságáért folyó harctól függ minden. Az ál- ! lám ezért minden fillért a háborúra áldoz és a lehetőség határain belül i gondoskodik a harctéren lévők itthonmaradottairól. De ez még nem elég! ! Szükséges, hogy maga a társadalom vegyen részt az áldozatban, kell ; hogy az áldozatot egyenlően osszuk meg s ennek az emberi harcnak egyetlen eredményes fegyvere van: a jó szivvel adott fillérek és pengők tömege. Ez a gyűjtés több mint jótékonykodás, több mint emberi együttérzés megmutatása. Most látjuk majd, mennyire szereti népünk minden réie- ! ge, lakosságunk minden egyes része családját és azt a nagy közösséget, I amelynek tagjai vagyunk s amellyel együtt élünk vagy pusztulunk eb- I ben az országban. /. .Ijatr'c! Avassa a magyar társadalom ezt az alkalmat nemzeti áldo­zatkészségünk legszebb ünnepévé! Adj aton, hogy a legtöbbéi üldözők hozzátartozott, gyermekeit minél erősebben és melegebben ölelje át az örök Hungária istápoló karja! Adjatok, hogy az elkövetkező nemzedékek áldással emlékezzenek a ma élőkre, akik a szeretet és a jóság erőit is moz­gósítani tudták! Adjatok azért a Magyarországért, amelynek eljöveteléért imádkozunk! Budapest, 1942 december hó 31. napján. HORTHY MüKLÓSNÉ. Ä Jeliétien győzelem jegyében ^ üdvözölte a tengely az ujj esztendőt Az [Ijesztendő küszöbén elhangzott nyi­latkozatok és kiadott összefoglaló jelentések mérlege minden kétséget kizáróan a tengely- hatalmak javára billenti a világhelyzetet. Hitler Adolf cs munkatársainak újén meg­nyilatkozása, valamint a Wilhelmstrasse ki­jelentései tiszta képét adnak a helyzetről. Eszerint megállapítható, hogy a 'háborít, amely november folyamán újabb szakaszába lépett, a tengelyhatalmak javára alakul. A ke­leti hadszíntéren a rugalmas arcvonal y.ruté- giája következtében a Szovjet nem tud hadá- szatilag lényeges eredményeket elérni é tá­madásaiért óriási vér- és anyagáldozatta!, kell megfizessen. A szövetséges haderő megingat­hatatlanul tartja az arcvonalat és hadászati­ig fontos pontokat nem enged ki a kezéből. {A kétségkívül súlyos harcok lényege az dhydg­HITLER: leihasználás és ezen a téren a szövetséges ht talmak lényegesen előnyösebb helyzetbe vannak, mint az oroszok, akiknek legfonti sabb hadiipari és élelmezési területei a szí tetségesele kezén vannak. A franciaorszá, események egy kényes európai kérdést oldo. tak meg és a kontinensen többé nem ke e.-.en a téren meglep.<cS'e számítani. A svéc országi tengelyeden*s mozgalmak is élőn láthatóan cl fognak cilului és mini Bérli? ben kijelentik, kell a s-Jcd kormány józansí, gában bízni. Az éle ,ne/.c>l helyzet Európába lényegesen javult cs a lövi esztendőre te vall i jó kilátások vannak, különösen a ki len területek intenzív kikapnoUoi revén. )u b ruhán azonban cpp ni a háború primaţii, •vita. hatatlan és így minden egyéb kérdést al kvá. rendelni a háború alakuláséinak. A hely zct lényégé az emt.tzii nyilatkozatok és je­lenítsek alapján az, oogy rnig egyletei a Szovjet részéről nem fenyegeti többé Európát ha.asztrófa, addig a tengc'cki -i vi‘.>r :t csata határozottan a leng.lyö i< drr-n’i részébe ala­kul kedvezően, különös tekintettel a legújabb japán jelentésre, amely szerint az angolszász hatalmak tengeri ereje a békebeli egyharma- d.ára csökkent es a tengelyhatalmak pus/Lhá- 'a messze felülmúlja azt a ionnatartaimat, amelyet építeni képesek. Ilyen körülmények között igen helyénvaló a legkomolyabb meg­ítélésből fakadó Göring birodalmi tábornagy kijelentése, amely szerint: „végül is a német kard és a szövetségesek hatalma úrrá lesz minden sorson és egy szebb világot tár majd fel népeink számáraid „Semmiféle kompromisszum Etem lehetséges" A FühPöí újévi napiparancsa katonáihoz BERLIN, január 2. (MTI.) A FühTer az évforduló alkalmából napiparancsoc intézett a német véderő katonáihoz. t — Hatalmas sikereket értetek el az 1942. evben. Bármilyen nehéz is részleteiben ez a harc, es a siker mérlege bármily sűrűn hajlik ellenségeink oldalára, a végén a német győ­zelem áll, mert a német haza ebben az évben a korábbiaknál is több uj fegyvert kovácsolt. Hosszú évek munkájának előkészülete kezd most hatalmas ütemben kibontakozni, hogy a katonákat necsak uj, de több fegyverrel és lőszerrel tudja ellátni. Mint katonák, úgy is fölényben vagytok minden ellenségtekkcl 1 szemben^ mert végeredményben csak \ liar- j cos dönti el a fegyverek küzdelmét. A gyává­nak a kezeben a legjobb fegyver is értékte- .en. A német katona valamennyi arcvonalon legnagyobb mértékben megfelelt kötelessé­gének. Norvégiától a spanyol határig német U'Ztagok varjak készen érben ellcmegemk tÁ- nadasat. Amikor ti Németországtól messze nvolságban az arcvonalat védelmezitek szö­vetségeseinkkel együtt, nemcsak Európát, b’.nem a Német Birodalmat is véditek. Amit haditengerészetünk ebben a harcban teljesít, az történelmileg egyedülálló. A tengeralattjá­rók és a világtengereken tevékenykedő ten­gelyerők olyan megsemmisítő eredményeket értek el az ellenséges hadi- és kereskedelmi hajózással szemben, amelyeket uj hajók épí­tésével megközelítőleg sem lehet kiegyenlíteni. A légi erőnek szintén valamennyi köteléke a legnagyobb teljesítményt fejti ki. Ha most, újév kezdetűn elhatározzuk, hogy semmi kö­rülmények között sem hátrálunk meg, ha­nem addig küzdünk, amíg a végleges diadal a mienk nem lesz, akkor elsősorban azokra a bajtársainkra gondolunk, akiknek ezért a dia­I dalért kellett elveszteniük életüket. Ugyanak­kor azonban a német népre, annak jelenére és ' jövőjére is irányítjuk tekintetünket. Már j nyilvánosan is elhangzott beszédekben be- j jelentették, hogy ellenfeleink mit szindé- j koznak tenni a német néppel. Amire most ez­zel szemben elszántuk magunkat, azt ellensé­geink is meg fogják majd ismerni. Amikor megemlékezünk az arcvonalakon elesett ha- I lottainkról, ugyanakkor az otthon vitézségére j is gondolunk. Az otthon teljesen méltó a kint harcoló katonákhoz. Az ellenség minden kí­sérlete meghiúsult, hogy asszonyok és gyer­mekek, régi kulturvárosok békés lakóházai ellen dicstelen támadásával a német nép el­lenálló erejét megtörje. Ezek a kísérletek csak a gyűlöletet fokozták az ellenséggel szemben a Birodalomban azzal az egyetlen elhatáro­zással, hogy a háború ezúttal ugv végződik, hogy Németország ellenségeinek az elkövet­kezendő száz esztendőre elmegy a kedvük Németország ismételt megtámadásától. Azok a népek is ugyanez előtt az élet-halál kérdés előtt állanak, amelyek sorsukat a német nép­pel kötöttek össze. Isten irgalmazzon Európá­nak, ha a zsidó-bolseviki-kapitalista szövet­kezés találna diadalt aratni. Az 1943-as esz­tendő talán nehéz lesz, de bizonyosan nem lesz nehezebb, mint az elmúlt esztendő volt. Ebben a harcban ezentúl már semmiféle kom­promisszum nem lehetséges. Ha Németország cs Európa földrajzi határai között biztosítot­ta maga részére az élelmezés alapiair és bir­tokába jut azoknak a nyersanyagoknak, ame­lyek nélkül ma emberi kultúrát nem lehet el­képzelni, akkor a katonák szenvedései sem voltak hiábavalók. Amikor népünk életéért és szabadságáén küzdünk, azt hisszük, kér hetjűk az Istent ismét, hogy ebben az évben is áldását adja reánk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom