Ellenzék, 1942. november (63. évfolyam, 247-271. szám)

1942-11-23 / 265. szám

_ t hírek Székcísndvarhels legalább viíizeí Tudósítónk jelenik Az Országos Vitézi Szék ünnepélyes vitézi avatását november -8-án rendezi meg a vármegyeházán. At újabb vitézjelöltek: Bokov Sándor Kisg-a'ambfalva, Bnlö Eercnr Iloinoród- «zentmárton, Biró Prior Zetelaka, Csender .Károly Ulke, Fiilöp Albert Vargiyas, Gá­bor hi jós IT.*szentpá'k Gáspár Ferenc Fir- iQSmartonos, Jozsn Ferenc napszámos Szé- ' kelyudvarhelv, Lajtai (Sibbk) József Ok­iam!. Mester Ferenc Rugonfalva, Makó Sándor postaaltiszt Széké'yudvarhely, Ma­jor József Bogoz. Máthé Aron B burcfal- v;i. Sáska András Székelyudvarhely. Sunó 1. eb Siikő, Székely Ferenc Vargyas. Az újabb vitézjelöMekkcl a vármegyé­ből felvett vitézek száma 106-ra emel­kedett. dr" SZENTKIR \LYI zsigmond HALÁLA. Tragikus hirtelenséggel meg­halt szombaton, édesanyja kolozsvári ?a* kásán dr. Szenlkirá yi Zsigmond egvete- mi magántanár- kassai kórházi főorvos. Dr. Szentkirályi Zsigmond. aki Kolozsvár­ról származott el — atyja, néhai Szentki­rályi Ákos. a gazdasági akadémia igazgató­ja volt — szabadságideje alatt édesanyja meglátogatására ’ejött Kolozsvárra. Itt érte szí v.szé Ibiidé? következtében a halál. Édesanyja, özv. Szentkirályi Akosné és test vér báty ja. dr. Szentkirályi Ákos- vala­mint kiterjedt és előkelő rokonsága gyá­szolja. * köszönetnyilvánítás. Hálás köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett jó édesanyánk és testvérünk: özv. Budisa íjászióné sz. Balnskó Ida Iemelésén részt veitek és fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. — Buksa- és Balaskó-család. a íö^vényelilen«- küífAidra távo^ottak, ^agy külföldön tartózko­dók: pén^küldeményeinek «iţ Tolásáról Kállav Miklós miniszterelnök alá­nosával a következő szövegű rende­let jelent inog a hivatalos lapban: A m. kir. minisztérium a gazdasá­gi és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának bizto­sításáról szóló 1931. évi XXVI. te. Z paragrafusában kapott és a leg­utóbb az 1942. évi XIX. tc.-kel meg­hosszabbított felhatalmazása alapján a következőket rendeli: A törvényellenesen külfödre tá­vozott, vagy külföldön -tartózkodó személy részéről, vagy megbízásából belföldre átutalt pénzösszegeknek, illetőleg azok pengő ellenértékének a kedvezményezett részére való kifize­tését a magyar királyi pénzügymi­niszter rendeletére a Magyar Nem- zpii Bank, vagy az átutalás lebonyo­lításában közreműködő pénzintézet megtagadja, az átutalt összeg ellen­értékét —■ feltéve, hogy az átutalás­nak a külfölddel való fizetési forgal­ma: szabályozó rendelkezések szem­pontjából egyébként nem volna aka­dálya — az átutalásra megbízást adó személy javára zárolt számlán írja jóvá és erről a magyar királyi pénz­ügyminisztert értesíti. A számlatu­lajdonos az ilyen számla felett csak a m. kir. pénzügyminiszter engedé­lyé vel rendelkezhet. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. KŐTELEZŐ a FARKASOK irtása, a hiva­talos lap vasárnapi száma kormányrendeletet közöl a farkasok kötelező irtásáról. A rende­ld kötelezi a vadászatra jogosultakat, hogy a farkasokat lőfegyverrel, csapdával és méreg­gel pusztítsák. A rendelet szerint a vadászatra jogosult vadőr alkalmazottjának minden el­pusztított farkas után 50 pengőt tartozik kifi­zetni, ezen felöl az állam is 50 pengős jutaom- slpusztitóját. Lelkile? bizonytalan, kételkedik * Keresne fel: Dr. Names Elemér pszichológus Pszichológiai Lahoraióriumá!, r Mussoliní-ai 88. Megnyugszik, visszanyeri önmagát! Öívméretre ve :et= a grafológia. —msam ELLENZÉK Ilii november 2 3. KI YF.HUTT AT A BFSZOLOÁLTA TAN Dó IUlR GÚNYÁT' A BüfölUi Búr gonyakeráskeildnii Egyesülés közzéteszi hofrv n 110.400 -1942. K- M. sr. re.ndóef aiiipj'án Kolozsvár városban úgy az önkén­tes felajánlásra krrii'lő, mint a ti '"sma alapján begzolgáltalundó burgonya felvá­sárlására Turján Zoltán Kolozsvár, Sza- inosközi-utca 46. szám, jogoşut't, aki az átvitelt Ko'ozsvár vasútállomáson u in. kir. Növénytenricb'si Hivatal szol.ványai szerint vagonba rakva a Mindenkor ér­vényben lévő hivatalos áron teljesíti. A „KARPATMEDENCE“ novemberi száma a közejtlíitc'6 kérdtteével foglalkozik. A folyó­irat bevezető cikket Szász Lajos m. kir. közel- látásiigyi miniszter irta a magyar közellátás kirdásérÖl Utána ismerteti a folyóirat Jurcsek Béla áMamtikár tervét az uj termelési és ter- ménybeszolgáltatási rendről. A továbbiakban megismerkedhetünk a buza, a hús, a zsír. a cukorellátás kérdésével, az élelmiszerek kon­zerválásának jelentőségével. A lap szerk és kiadóliiv Budapest, gr Károlyi-u 22 sz. J1 HALÁLOS GYERMEKSZEREN "S CT- LENSÉG SZÉKELYKERESZTURON. Tudósitónk jelenti; A község egyik libá­ján. a fődre doll vizes villanyoszlopot Fo­dor János iskolásgyermek megérintette. A magasfeszültségű áram a szerencsétlen gyermekét azonnal megölte. A vizsgálat szerint a szerencsétlenségért villanyszere­lők a felelősek, mert a vezeték rendheho- zását elmulasztották. T\N ARI KINEVEZÉSEK. A vállán t* kozok­latűsiigyj in itatta Székely Cyulft okiéval« középiskolái fUr^Tl az «diai*» ipari köz6pi*fc%l« tanárok Jétszaruábn állartri ipari köz4pi*k®tH helyettes tanárra a inarosvásárhelyi m. kit. állami gépipari középiskolába; Ggyarmathy Sándorné Dénes Ibolya maiosvásárhelyi lakost a marosvásérhelyi állami kereskedelmi közép­iskolában állami kereskedelmi középiskolai helyettes tanárrá, dr. Jékely Istvánná Bortzékl Mária kolozsvári állami női kereskedelmi rşzak- tantolyami óraadót állami női kereskedelmi szaktanfolyam! irásoktatóvá nevezte ki. MIT TEHET A GAZDA A KÖZ ÉR­DEKÉBEN cimniol irt vezetőcikket Kap- csándy Sándor ezüstkalászos gazda a Ma­gyar Föld legújabb számában. A magyar falu képps hetilapja a gyümölcsfák ülte­téséről, a méhek novemberi gondozásáról a vadgesztenye, a bükk- és tölgvmag ta­karmányozási célokra történő felhasználá­sáról a hörcsög irtásáról ékj a téli baromfi* tenyésztő tanfolyamokról közöl értékes cikkeket. Kapható az újságárusoknál és az I BUSZ-pavilffonokban. Mutatványszámot küld a Magyar Föld kiadóhivatala: Buda­pest. VII., Érzsébet-krt. 7- FÉRFISZÖVETSÉGI HÍR A Belvárosi Refor­mátus Férfiszövetség legközelebbi összejövete­lét november 24-én kedden este tartja Király­utca 22 szám alatti helyiségében Tőkés István püspöki titkár bibliamagyarázata után Ungh- váry Sándor tanár tart előadríst a Dunántúl é-6 a Kálvinizmus cimen. Az összejövetel kezdete pontosan fr. 7 óra. Nngyfon'ossáru haíérnzatokat hozott az erdélyi újságírók vasárnapi taggyűlése KOLOZSVÁR, november 23. A Magyar Ujságirók Egyesülete Erdo'yré-zi lago- zata vasárnap délelőtt Végh József ügy­vezető alelnök elnökletével taggyűlést tar­tott A taggyűlés megvitatta az újságírók anvagi és szociális helyzetét. Határozati- lae kimondották, hogy az erdélyi magyar újságírók anyagi helyzetével kapcsolatban emlékiratot in­téznek a Sajtókamaráhuz és a minisz­ier elnökség sajtóosztályához. Az egyesület a taggyűlés egyhangú ha­tározat;) alapján kérni fogja, hogy Kolozsvárt az újságíró fizetések szem­pontjából minősítsék első osztályai vá­rossá­Megtárgyalták továbbá a tusnádi üdü­lőhöz magánjogi helyzetét, Ezzcd kapcsola­tosan ufabh javaslatot terjesztenek a mi­niszterelnökség sajtóosztálya elé. Az egyesület vezetősége bejelentetté, hogy az újságírók közjóléti alapjainak megteremtése érdekében indított mozga­lom már eddig >s szép eredményekkel járt. Magyar intézményeink és társadalmi vezetőink 'egnagyobb része megértesse: és meleg szeretettel támogatta az egyesület I kezdeményezését. Sajnos, a közjóléti alap : megteremtése során az újságíró egyesület ’ is meggyőződhetett arról, hogy vannak magyar élesünknek olyan tényezői, akik a legridegebben kivonják magukat az áldo­zatkészség a’óL Szerencsére ilyenek csak kevés számmal akadnak és a taggyűlés örömmel vette tudomásul, hogy a meg­kezdett munka szépen halad. A taggyűlés az erdélyrés»i tagozat qjfapszabályainak előkésztésére, dr. Groi,<; László elnökleté­vel bizottságot küldött k>, meilynek tagjai Biró László, Végh József és Walter Gyula. A bizottság a legrövidebb időn belül elké­szíti és felterjeszti a budapesti központhoz a tagozat alapszabályait. Végh József ügyvezető alelnök bejelen­tette, hogy a második újságíró előadóestet november 30-án rendezi az egyesület. Finta Zoltán, Walter Gyula és dr. Grois László hozzászólása után a taggyűlés kimondotta, hogy az előadóestre külön meghívókat nyomat. Végül elhatározták, hogy az előadássorozaton kiviil vitaösszejöve- tefehet rendez az egyesület., amelyek a sajtó és a közönség viszonyát még meghittebbé kívánják tenni. PÁLYÁZAT FOGALMAZÓGYAKORNOKI ÁLLÁSRA. A kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetem rektoffa pályázatot hirdet egy fogalmazógyakornoki állásra. A pályázati hirdetmény' részletei a Budapesti Közlöny t. évi november 19-i 263. számának 10. oldalán olvasható. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. „A f. év október hó 25-én hősi halált halt és 27-én utolsó írtjára kisért néhai Erdödy Ödön 14. kerékpáros zászlóaljbedi ni. kir• főhad­nagy édesapja, Erdödy Tibor miniszteri előadó az összes polgári hatóságoknak, társadalmi egyesületeknek és intézeteknél: úgy a maga. mint családja nevében hálásan köszöni a megnyilvánult és egyesek által kifejezett részvétet PÁLYÁZAT REPÜLŐ-CSAPATTISZTHE­LYETTESI ISKOLÁBA VALÓ FELVÉTELRE. A honvédelmi miniszter pályázatot hirdet a szé­kesfehérvári sóstón létesített 1943 január ?- én kezdődő honvédrepiilő-csapattiszthelyettes kiképző iskolába való felvételre. Ebben a négy évfolyamos szakiskolában a légierő földi szak- szolgálatos személyzete (repülőgépszere'.ő, re- pülőfégyver- és bombaszejelő, repülőhiradó, repülőfényképés) kerül kiképzésre, repülőép­vezetők nem, Az iskola eredményes elvégzése lehetőséget nyújt a katonai- tisztviselői kar­ban való felvételre megfelelő szolgálati idő el­telte és kiilönvizsga letétee után. Az iskolá­ban 1 4évet betöltött, de 16 évet még meg nem haladott, fedhetelen előéletű, orvosilag al­kalmas, nagyszülőkig tiszta keresztény szár­mazású, legalább 8 elemit, vagy ennek meg­felelő középiskolát végzettek jelentkezhetnek. Kérvényüket 1942 december 15-ig kell a m. kir légierők parancsnokságához (Budapest, III. Zsigmond király-ut 43. beadni. LEÉGETT EGY VEGYIGYÁR SPANYOLOR­SZÁGBAN. Barcelonából jelentik: A San Cé­lom pályaudvar közelében levő vegyigyárat hatalmas tűzvész teljesen elpusztította. Az egyik épület és valamennyi gép ş lángok mar­taléka lett. A kár jelentékeny. A székeyudvarhölyl Vöposke^öszt közgyűlése SZÉKELYUDVARHELY november 23. Nagy érdeklődés előzte meg a Vöröske­reszt napokban megtartott közgyűlését, amelyen afelől keltett dönteni, hagy önál­lóan működjék-e tovább, vagy beolvadjon a megyei szervezetbe? A közgyűlés az ön­álló működés mellett döntött s ennek meg- f el ei-'ően tisztikarát is újból választotta. Elnök: Dr. FHó Ferenc, Társelnöknő: Szabó Andrásáé. Alelnöknők: Hnán Nán- domé, Sigmond Józsefné. Titkár: Dr. Hódy Károly. Jegyző: KoUáth Emma. Pénztárnok: özv. Kovácsáé Szilágyi Erzsé­bet. Ellenőrök: Rozsnyai Erzsébet, Kovács Lázár. Gondnok: Hargita László, mig ügyvezető alelnök dr. Orbán Domokos és ügyvezető titkár dr. Jeszenszky Árpád lettek. AZ EVANGÉLIKUS NŐSZÖVETSÉG ORGONAHANGVERSENYÉT november 29-én, vasárnap tartják meg az e.rangé" likus templomban. LOVAK, ÖSZVÉREK ÉS FOGATOS JÁRMÜVEK OSZTÁLYOZÁSA. Kolozs­vár polgármestere értesíti az érdekelt tu­lajdonosokat, hogy a lovak, öszvérek és fogatos jármüvek osztlállyozására közzé­tett sorrendiben a kövelkező változás tör­tént: A november 25-ére kitűzött N, Ny, O és ö kezdőbetüs tulajdonosok nem ezen a napon, hanem november 30-án reggel 8 órakor tartoznak lovaikkal és fogatos jár­müveikkel! vizsgálat (osztályozás) végett a Baromvásártéren megjelenni. Nem bánja meg, ha egy próbát tesz és fűzőt a ViOLA-8zalonban vesz. „VIOLA“, Unió-utca 21. szám. Keresztény magyar üzlet! Me idegenkedjünk a facipőtő! A szegénysorsu elemi iskolás gyermekek cipőszükségletének pótlására Kolozsvár va­ros közjóléti szövetkezete próbaként beve­zette a iacipőt. Facipőket teljesen a hollandi facipők mintájára készítették. Tudvalevő, hogy Hollandiában ősidők óta megszokott a faelpő viselése. A gyermekek részére ná­lunk Tolna, Háromszék-megyékben szintén kísérleteztek íacipővel s ezeknek a kísér­leteknek eredményeként a gyermekek nagy­része facipőt hord. A kolozsvári közjóléti szö­vetkezet által készített facipőket a próba után többizben átjavitottak, hogy azok vise­lése minél kényelmesebb legyen. Téli hasz­nálatra is alkalmasnak bizonyult ez a fa­cipő, mert a harisnyán kívül lábmelegitőt ad­nak és ezáltal a járást teljesen kényelmessé teszik. Az iskolásgyermekek nem is idegen­kednek a facipőktől, pedig talán tudatában sincsenek annak, hogy ezt a gondoskodást a háborús viszonyok kényszerítik az isko­lákra s az a felfogás, hogy a gyermekek in­kább járjanak melegen bélelt íacipőten, mint rongyos, lyukastalpu cipőkben, vagy éppen mezítláb. Nem a gyermekek idegenkednek tehá ta íacipőtől, hanem a szülők s nem egy esetben a gyermek elpanaszolta a tanítónak, hogy a szüleik tüzbe akarják hajítani a ía cipőt. Teljesen érthetetlen egyes szülőknek ez az álláspontja, mert elsősorban tisztába kell lenniök azzal, hogy az illetékesek min- dant elkövettek, hogy a legifjabb nemzedék lehetőség szerinti ellátásáról gondoskodja­nak, de ezenfelül, ha újszerű is a facipő vi­selése, semmi esetre sem kényelmetlen, sőt tisztasági szempontból előnyben van a bőr­cipővel szemben. A szülők tehát ne idegen- kedjenisk a facipőtől, sőt maguk legyenek azon, hogy facipővel, amelyet a gazdag Hol­landiában béke években is általánosan hord tak, most nálunk a háború szükebb éveiben megbarátkoztassák gyermekeiket. ANGOLSZÁSZ HADVISELÉS A MAGY HÍRLAPÍRÓK ORSZÁGOS NYUC- DIJEGYESULETÉNEK a Salgótarjáni Kőszén- bánya Rt. 1000 pengőt, Káldi Jenő és Pusztay M. 100—100 pengőt küldött. EGYSÉGESÍTIK A VISSZATÉRT OR­SZÁGRÉSZEK TÜZBIZTOSITÁSI DÍJ­SZABÁSAIT. A biztositó társaságok kü­lön bizottságot alakítottak annak a kér­désnek a kimunkálására, hogy a vissza­tért országrészekben eddig érvényben volt tüzbizJositási díjszabást az anyaországi díjszabáshoz idomítsák. A biztosító társa­ságok el vannak határozva, hogy a kedve­zőtlenebb he’yzet ellenére lehetőleg mér­séklik a visszatért országrészek díjtételeit és hozziáidomitják az anyaország statisz­tikai adatokon nyugvó díjszabási rendsze­réhez. 16 FAJTA ALMÁRA KÉRHETŐ ÁL­LAMI ELLENŐRZŐ JEGY. Tudvalevő- Heg a földművelésügyi miniszter a belföldi alma minőségének tanúsítása céljából min: a hazai, mint a vámkülföldre irányuló for­galomban állami ellenőrző jegy használa­tát engedélyezte. Ä miniszter rendeleté 16 minőségű almafajtát soroé fel, amelyekre áülami ellenőrző jegy kérelmezhető. LEVÉLPAPÍROK, egyszerűtől n leg választékosabb kiviteli«, legol* csobban az „ELLENZÉK“ könyves* boltjában, Kolozsvár. Hiába füti lakását« ha ajtaját, ablakát nem védi a WIndfix légzáró Kapható: Boskovics Testvéreknél Kolozsvár, Deák Ferenc-utca Ili.

Next

/
Oldalképek
Tartalom