Ellenzék, 1942. november (63. évfolyam, 247-271. szám)

1942-11-23 / 265. szám

1942 november *Y. ei»*í*iN2í:e7s. ' - ______________ *5 ^rmm^msmtlcímKaíiM^mtmBPaamacammwwwmgiMftMiitwi'Mwiwiii'WHiiiMiWWi'inir' in mer nnaniiiiwaBeaBmsmtsm BSTJI Gumihulladék gyűjtési hét ................................................ ............................................................ 111 ..............IIIIIIHII II II I -----------------------­■ ■ ■ « » H>.t Készítsük elő a hó-, sércip', tömlő, műszaki, november Z3*Z8-llíCI KOZOlIs stó. hulladékot, leventéink ériejöxmek. A magyar nő hivatáséról tartóit előadást Kolozsváron Pataki Tibor őr. államtitkár Nagysikerű táíékcrnnéha yí rendezeti az E ü.h/i RsformÉlut EgyhâzkeriiSeî KOLOZSVÁR, november 23. Vasárnap délután a vármegyeháza dísztermében rendezte a? Erdélyi Református Egyházke­rület Nőszövetsége jótékonycé'u estélyét. A miisort a Református Teológia Énekkará­nak nagy sikerrel előadott száma nyitotta meg Benedek Kálmán vezényletével1. D'eésy Jenő, a kolozsvári Nemzeti Színház, mii- vésze Badács János: Bűnös vagyok; Ko­vács Imre: Fohász a békéhez és Deesy Jenő: Levél Délenlélyből cimii költemé­nyeket szavalta el igen nagy sikerre1 MuS- cagni: Parasztbecsület cimii operájából és Ncszcda: Piros rózsák cimii dalát P cza Ella adta e'ő mély át ér zéssé1. A Nőszövetség jótékonycélu estélyének kiemelkedő eseménye Pataky Tibor dr. ál­lamtitkár beszéde volt. Túr$ada?$mmkbat$ a iwasyar nőnek nem szerepe, hanem hîv3$âsa wait veinber hó 18-an) a Kcformalus Magyar Nőszövetség megalakult. Helyesebbnek láft- szanék, ha témám köré saükebb kereteket vonva, az erdélyi református magyar nő hivatásáról beszélnék. De tudatosan vá­lasztottam a íágabb keretet. Az erdélyi református magyar nő hivatása szerves része a magyar nő hivatásának, mint ahogy az erdélyi magyar gondolat is szer­vesen beletartozik az egyctem.es magyar gondolatba. — A Református Nőszöveitségrot', an­nak munkássáigáról szólva, de egyben érintve más vallásu magyar testvéreink­nek ugyanezen munkásságát, világos, hogy e munkásságban több olyan terület van, amelyet munkálni ma is, napjainkban is, hivatása a magyar nőnek. M3 sflMfiSnfc a társadalmi osztály ah közé masterséges kínai falat A magyar nőre váró feladatok nem me­rülnek ki a csatáid körül végzendő tevé­kenységben. különösen nem ma. Akiket itt hagytak katonáink, azok felé fokozott mértékben kell fordulnia a szociális segi- tőmunkával benső, mély emberszeretettel a maervar asszonyoknak és leányoknak. A mai magyar nőnék különösképpen meg kell értenie, hogy az állam gondoskodása a legteljesebb jóakarat és áldozatkészség mellett is föl­munka marad, ha nem társul hozzája a társadalomnak szívbőlfakadó szeretet­teljes, segítő munkássága. Azokat a sebeket, amelyeket a háború üt embertársainkon, meggyógyítani, legalább elviselhetővé tenni a női szív melege;, a nő gyengéd segitőkeze nélkül! nem lehet. — E szociális munkásságban, aminthogy minden nemzeti munkában el kell tünniök a társadalmi válaszfalaknak. Társadalmi osztályok vo'.'tak és lesznek, de nemzeti fennmaradásunk követeli, líogy a tár set dűl mii osztályok közé ne cmél­jünk mesterségesen kínai falakai. Tör­téneti példák éppen itt, Erdély földjén, ezrével és ezrével igazolják, hogy a ma­gyar nemes asszony szerető gondozója, istápolója volt, gyámolitója minden ügyben a falu népének. Óvakodjunk a túlhajtott kritikától Hála a magyar kormányzat céltuda­tos munkájának, amellyel gazdaságilag erőssé tette a csonkaországot és előkészí­tette arra a feladatra, hogy a trianoni or­hogy Így van, azt nem lehet semmivé ten­ni. Tehát ill is józanul kell ismerni a va­lóságos helyzetet és aszerint kelj csele­kedni. Meg keU adnunk számukra a jogi és lényleges egyenlőségei, szellemi és gaz­dasági kuli lírájuknak szabad fej'eszté sét biztosítani kell, hogy azt, amit mai modern szóval népi ségnek neveznek, megtarthassák és szabadon fejtés élhes­sék. Türelemmel, szeretetté* kel! biztositan' ezt, mert ezt kívánja tőlünk a józanság szempontja, ezt kívánja politikai nagyko­rúságunk. Törhctetlenül bízni és hinni kell abban, hogy türelmes, megértő magatartással euró­pai színvonalú, pártatlan és baksisrer.d- szőrt nem ismerő igazgatással, erélyes erős, de nem erőszakos igazgatással igenis, lassan-lcissan.-de mégis forduló­hoz érkezünk el ebben is. A vasfűnk élő népeknek és egész Em?öpűnsk érdeke az erős Magyarország — A nemzetiségi kérdéssel szervese'1 összefüggő kérdés a magyarság megerősí­tésének kérdése. Jqi! értsük meg, meg keil •tartani, meg ke'l erősíteni a magyarságot, vissza kell szerezni az elveszetteket. de nem kell hódítaná másokat, erre nincsen szükség. Meg köll1 erősíteni erkölcsiekben, szellemiekben és gazdaságilag a magyar­ságot. Mert minél erősebb, fejlettebb a ma­gyarság, annál jobban, -annál könnyebben, annál harmónikusabban tudja herölteni hivatását, mély egyszerűen abból áll, hogy kiegyensúlyozott helyzetet, nyugalmát, békét, szabad fejlődést tudjon biztosí­tani magának és vele együtt élő népek­nek itt, a Dunavölgyében, mert az erős magyarság érdeke egész Európán d: is. Az erős magyarság ad belső biztonságot o magyar lojális nemzetiségeknek, e kir EGYETEM - mozgóban ma d. a. 3 és 5 órákor utoljára: Pepita kabát Ma este 7 órakor az idei tvad leg­szenzációsabb magyar jilm-ujdon- s ágának díszbe muta í ója: ÜZERET a PolgaparírőL.. Üzenet azoknak, akik kint vannak azokhoz, akik itthon maradlak. Főszereplők: Sárdf Siti? os és Tőt fi Saller. A ma esti cüsMimata óra jegyek már esek korlátolt számban kaph tó c lön jogok nem fogják sohasem veszé­lyeztetni a magyar állam szilárdságát, biztonságát. Tehát munkálni keik erJiycdetlenül, meg nem állóan a magyarság erősítését. Olyan szempont ez, amelynek fontosságára, idő­belikig is igen nagy fontosságára nem le­het kellőleg és elégszer a figyelmet fel­hívni és kérni erre minden magyart, köz­tük a ma magyar asszonyát is. — A ma magyar asszonyának a család­ban, a családon kiviil el nem lankadóan hatni kell éspedig olyan irányban, hogy a nemzet apraja-nagyja. ki-ki a maga hivatásában, ereje végső megfeszítésével dolgozzék s ugyanakkor szükségletei, különösen külső szükségleteinek kielé­gítésében tartson józan mértéket. Munka és munka kell ahhoz, hogy jó le­gyen a fundamentum. E nélkül nincsen erős magyarság és nincsen magvar iövő. egyiilt él a nemzetiséghez tartozókká'. Nem céVom e kérdésekked szervesen fog­lalkozni, azonban rá akarok mulatni né­hány olyan szempontra, amelyet e kérdés szemléletében a magyar társadalom min­den tagja, n magyar nők is maguk elölt ked tartsanak, mint irányadó, mint alap­vető szempontokat. — Hatalmas tábor van, melynek kul­turális igényeivel is számolni kell. Lehet e'lbusulmi, lehet keseregni efölött, sok min­dent lehet, csak egyet nem lehet: a tényt, — Egy vonatkozás van még, amit, ha érintöleg említenem kell, amelyben fontos feladata van a magyar nőnek. Isten segít­ségévei! elvesztett területeinknek egyrésze visszajött. Ha a felvidéki, délvidéki, erdé­lyi magyarság másként képzeli ej a tenni­valókat egyik és másik kérdésben, mini az anyaországi magyar, ez me legyen oka, akadályozója a lelki egybeforrásnak. As anyaországi magyar értse meg, hogy az el­szakított magyarság iszonyú szenvedésen ment át 20 esztendőn keresztül s ez nem marad hatás nélkül érzületére. Érzéke­nyebb. tálán türelmetlenebb lett, ami ösz­tökélő, sürgető, serkentő hatással van a cselekvésre. Be kell látnia az anyaországi magyarságnak azt is, hogy a szenvedése­ken átment hazatéri délvidéki, felvidékit erdélyi magyarság talán ösztönösebben ér­zi és formálja ki a tennivalókat s különö­sen azok mikéntiét. — E tekintetben szép és nemeş feladat vár minden magyar nőre. E feladatot ne­künk is, mindnyájunknak is teljesíteni könnyű, mindenesetre könnyebb, ha egy dolog világosan áll előttünk s ez a követ­kező: — Az egyetemes magyar problémák mellett kétségtelenül vannak saját’lagos felvidéki, délvidéki és erdélyi problémák, minthogy vannak sajáttagos alföldi, du­nántúli kérdések. Ez arra utal, hogy van­nak viszonylatok, amelyekben nem lehet uniformizálni, vannak viszonylatok, me­lyeknek. megfelelő megoldása sajéithgns intézkedéseket kíván, emellett. amelyek nemcsak ad hoc, hanem perpeluálisan is Î okos, céltudatos décqntralizác<óval oh!lm- [ fók meg. Amennyire igaz ez, annyira nu32- i dönthetetiCn. hogy mindez nem ioienii i î» azt, hogy van külön felvidéki, erdélyi, vagy anyaországi ut. Csel: egy ut. poH'i- kailag csak egy valóság van, az egységes Magyarország, amely harmonikus egység­ben fogja össze e részeket. Egy valóság van, hogy e részek magyar életet csuk az egységes Magyarországban élhetnek. — S ezért akkor, — fejezte be beszédét Pataky Tibor dr. államtitkár — araikor összefoglalóan akarom kifejezni, mit te­gyen és miként legyen azt, amit tesz min­den magyar nő, hivatásának betöltéséért: egyszóval azt felelhetem: azt tegyék és úgy tegyék, amit és amint tették■ az elmúlt 20 esztendő alatt az erdélyi magyar női szer­vezetek. Pataky Tibor dr. államtitkár nagyha­tású előadása után B. Fehér Miklós, a ko­lozsvári Nemzeti Színház nagyfehcTséeű hangversenymestere adott elő néhány he­gedűszólót Benedek Kálmán zongoraksé- rűtévcl, niagasrendü művészetének min­den szépségével. Végül a Református Teológia Énekkara zárta be a kitűnő mii­sort. melynek megrendezéséért a legna­gyobb elismerés illeti meg a Nőszövetsé­get. 52 elsötétítés ui időpontja: este 8 ára A honvédelmi miniszter rendele­tét adott ki, amelynek élteimében november 23-ától kezdődően az or- szay egész területén egységesen a magán világítás (lakóházak és egyéb épületek) elsötétítéséi 20 órakor, n jármüvek elsötétítését pedig 23 óra­kor kell végrehajtani. Az elsötétítés hajnali 5 óráin tart. íMTI.j — Arról szeretnék legalább vázlatos képet adni, hogy a mostani igen súlyos? ne­héz időkben mi a magyar nő hivatása, — kezdte beszédéit Pataky Tibor dr. állam­titkár — mit kell tennie s amit tesz, ho­gyan kell tennie, hogy hivatását betöltse. — Tudatosan tettem, hogy a magyar nő hivatását említettem, mint olyant, amelyet főbb vonásaiban jellemezni szeretnék. Igen, a magyar nő hivatásáról akarok szól­ni és nem szerepéről. Szerépet játszani szokás, hivatást betölteni. Ha hivatási em­lítünk, ebben bennfoglaltatik a közösség odaadó szolgálata. ■— Látszólag tidszéles kereteket szab­tam témámnak itt, ezen a helyen, ebben a városban, ahol alig néhány nappal ezelőtt volt 15 esztendeje annak, hogy (1927 nor szag kiteljesedjék, konzekvens, egyenes vonalú külpolitikai magatartással’, amely soha nem ismerte a konjunktúra szerint való hitehagyásokat és pá!fordulásokat, sikerült az ország elvesztett területének jelentős neszeit visszaszerezni. Száz és száz probléma állott elő a magyar Imperium visszaállMisáival. Temérdek káltó igazság­talanságot kell jóvátenni, ezer és ezer se- bet gyógyítani. A közbejött nagy világhá­ború, sajnos, nem teszi lehetővé a magyar kormányzat számára, hogy minden sebet begyógyítson, minden igazságtalanságot jóvátegyon. Amit meg Is tud tenni e tekin­tetben, nem tudja olyan ütemben megten­ni, ahogy szeretné. Ezért zúgolódás nélkül', belátással és megértéssel kell lenni a mos­tani helyzet következményeivel szemben. Józannak IceTl lenni. — A józanság minden vonatkozásban igen fontos. Álljunk a valóság talajára, ne fussunk ábrándképek után. Persze eg nem azt jelenti, hogy csak az a jó, ami régi. Nem azt jelenti, hogy merevén és görcsö­sen ragaszkodjunk mindenhez, ami a mult­ié, vagy a múltból való, csak azért, mert ilyen. Nem. De nem jelenti a józan mérle­gelés azt sem. hogy csak azért vessük el magunktól és fogjuk reá, hogy nem hasz­nálható, rossz, mért régi, mert nem diva­tos és mert múlttal bir. Józanul kell! kö­rülnézni e világban, ez lehetővé teszi szá­munkra befogadását és elfogadását uj esz­méknek is, azonban feltétlen követélmény ezekkel szemben, hogy azok nemzeti füg­getlenségünket, szabadságunkat, erőinknek szabad kifejtését ne csorbítsák, ne akadá­lyozzák. A nemzetiségi kérdés — A ma magyar nője nem fordulhat el, nem mehet el közönnyel a politika nagy kérdései meMett sem. Távol áll tőlem, hogy napipolitikát, vagy pártpolitikát vi­gyek bele előadásomba. De itt vau egy olyan kérdés, melynek jelentősége a térü- íefgyarapodások folytán igen megnőtt s gyakorlatilag is ’egelső fontosságú kérdés lett. A nemzetiségi kérdés. Nemcsak a kor­mányzat szempontjából lert azzá, hanem a társadalom számára is, különösen a ma­gyar társadalom azon része számára, amely Kastísénösmegértést k&veíel s

Next

/
Oldalképek
Tartalom