Ellenzék, 1942. november (63. évfolyam, 247-271. szám)

1942-11-23 / 265. szám

4 ELLEN 7. CR ftwyéhsrdetések rApréhhdeté*ek dija «svanként 7 fillér, ▼a*t*' pabb eredésiéi 14 fill, a legkisebb hirdetés di|a tlr sröig 70 HU. Állást keresők résiére sxavan- kcnl 4 till., vastagabb szedéssel 8 fill. A legol­csóbb apróhirdetés állást keresők részére 40 till. Kezelési költség: Cím a kiadóban és JaUgés hirdetések ntán 20 fillér. Kedvezményes ink nagyobb' kötéseknél Apróhirdetések elére fizetendők. Vidékről bélyegekben bekOldletők. Házasság és levelezés . FÉRJHEZ ADNAM komoly, fiatal, háziasán nevelt, vagyonos leányomat, állami hivatalban levő, 30—36 év körüli, magas, barna, korrekt úriemberhez. ,.Vidéki" Jeligére a kiadóba ké­Tem. ^582 NŐÜL VESZEK nemeslelkű, nem fiatalt, meg­élhetéssel. Körülírást ,,Nyugdíjaznak" Jeligére kiadóhivatalba kérek. __ 03823 ~ HARMINCÖT ÉVES keresztény férfi, házas­ság céljából levelezne szép, müveit, természet- barát, erkölcsös urileánnyaL ,,Eszményi házas­ság" jeligére. 03840 r VEGYES □ KERESEK 500 pengő kölcsönt, a visszafize­tés ideje alatt ebédkosztot adok. Cim a kiadó­ban. 03830 Î SZÜCSIPAROSOK FIGYELMÉBEI Gyorsjá­ratú 6zücsipari varógépre megrendelést felvesz Ragó Kálmán műszerész, Horthy-ut 34. F Uj gyorsíró «* gépíró tanHvam 'nHnl dec. 1-ín FOLEZRTH ÉVA £yo síró, g pfr>é sz 'piró iskoláj iban. Kossuth Lajos-u ca 5. sz. Beiratkozás mindennap d. e. 9—1 és d. u. 3—8 ig. TURIKNÉ, Kökösy Erzsébet szücsüzlet, Jókai utca 27. Bundák nagyvála6ztékban. Mindenféle szücsmunkát szakszerűen és pontosan vállal. F. BŐRKABÁTOK készítését, Javítását és teljes rendbehozását szakszerűen készitem. Bergfeld szabósága, Wesselényi MLkiós-utca 11. ÖNALLÓSITASI alapból, üvegezés, képke­retezés, olcsón készül Farkas Emilnél, Deák Ferenc-utca 18. P. SZÖRMEBUNDÁK bclerók, beik, sapkák, gallérozások, JaviMs legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi £ándor szűcsmesternél, Béstva-u. 4. udvarban (óvári Szőrmék nagy választékban! F. ~ KERESKEDŐK”ÉSlPAROSOK FIGYELMÉBE! 10.000 pengőig bekebelezés nélkül, hosszú le­járatra kölcsönt közvetít ROMA iroda keres­kedelmi osztálya, Bocsánczi, Unió-u. 10. BŐRKABÁTOKAT méret után készítek Javítok é© tisztítok szak­szerűen. Hirsch, Kossuth Lajos-utca 20. LEGOLCSÓBBAN üvegezés és képkeretezéy, Raduk András, Magyar-utca 31. sz. Telefon. 26—29 F. KERTRENDEZÉSEKET és gyümölcsfa ülteté­seket vállalok. Kertészetemben nagy mennyi­ségű gyümölcsfaoltvány kapható. Tordai La­jos, Honvéd-utca 9—11. F 418 ADÁS-VÉTEL I TÖRMELÉK aranyat a legmagasabb napi áron veszek.. Ellmann órás-ékszerész, Mátyás király-tér 5., bejárat kapu alatt. F DH ATOS aj konyhabútor eladó. Baromvá- Sár-tér 3 __ p HASZNAIT bútorokat, sezlonokat, varró­gépet, szőnyeget veszek és eladok, levelezőlap hívásra házhoz megyek. Unió-utca 24., jobbra ajtó 2.__________________________________F. 481 HASZNÁLT ruhát, bútort és minden padlás­lomot veszünk, levélhivásara házhoz megyünk, genedek, Timár-utca 14. F. 255 FIGYELEM! Fotelek, garnitúrák, heverők, mat rácok állandóan raktá­ron. KÁRPITOSMÜHELY, Deák Fe­renc-utca 32. szám. Telefon 14—77-F BÚTOR, hálószobák, kombinált szobák, konyhák, kárpitozott bútorok, sezlonok kap­hatók Fosztó Sándoj kárpitos, Szentegyház- utca 3. “ p. HASZNÁLT ruhákat, fehérneműket vessek es eladok. Hívásra házhoz megyek. Roth Dávidné. Tiraár-u. 22. P. 1 MODERN diófurniros kombinált szoba el­adó. Ujváry Károly müasztalosnál, Mussolini­it 6. 03788 BÉLYFGGYUJTEMÉNYEKET, tömegbélveget legelőnyösebben vásárolok. Herczegné bélyeg- kereskedés, Dávid Ferenc-utca 12. P. FA-MEGMUNKALÓ gépeket v«si k. Ajánlatok sürgősen a IX. gk. von. oszt. Ko­lozsvár, postafiók I5. n. alá küldendők. __ ________ 03® ZONGORÁT, planlnot vessek. Tranaaylvánla sxálloda. Teűefon: 35—82. 03809 ELADÓ fehér, modern, gyermek sportkocsi f i egy 23-es hócipő. 24—25-ös hócipőt vennék. rdekldőni Kemény Zsigmond-u. 4. 7-ea autó­busz Reggel 10-tg. 03843 DIAGNOSZTIKAI célra megfelelő Röntgen- készüléket keresek megvételre. Cim a kiadó­ban 03840 RÖVID zongorát vagy pianinót megvételre keresek. Címeket „Pianinó" jeligére kérek. __ 3612 KERESEK megvételre 10—15, vagy 20 ton­nás ürtartalmu vastartányt. ,.Steaua" Magyar Kőolaj Rt. B.-hunvadi telepe. 3625 KESKENYFILMFELVEVő ~gépat ke7esek megvételre Ugyanitt két dobkályha eladó. Pap-utca 61. Utolsó ajtó. 3628 TÉLI kabátok eladók: Neumann-kabát bé­kében elsőrangú 12—15 éves fiú vagy leány- gyermek részére 170 pengő. Férfi kabát fekete, nagyon finom 170 pengő. Megtekinthetők Re- nyovits ezabóüzletben, Horthy Miklós-ut 85. _______ 03841 ELADŐ ez Erdélyi Kárpát Egyesület bükker- dei menedékházánál egv 12x10 méter magassá­gú fából készült szin. Ajánlatokat az egyesü­let Jókai-utca 2 sz. alatti irodában adandók be . Gy. 69 TANGÓHARMONIKA 250 "pengőért eladó. Egyetem-uta 6., jobra 4. 03846 MULAKATOS segád felvétetik, esztergálni tudó al&nybsn. Straueh, MAtyás király-tér 23. 0383® N?W3B!ZHA5fi”lÄe tiszMeelőT oki n köböd­ben és eláruellásban jártas, alkalmazást kap­hat Kun tatolcp, Mussolbnl-ut 82. 3527 ÁLLÁST KERES KERESZTÉNY könyvelőnő, ki egyéb iro­dai munkában is jártas, december i-re állást cserél. Megkeresést „Komoly munkaerő" jeli- lére a kiadóba. 03800 TEXTIL ée rövidáru ezakmában gyakorlott fiatal, keresztény segéd állást keres. Cim a kledében. 03838 KERESKEDELMIT végzett nő német és gép­írás tudással állást keres. Szives megkeresést .Szorgalmas" jeligére e kiadóhivatalba kér. ___________________________________Gy. 68 KÉT intelligens, fiatal nő bármilyen klszol- gálónŐi álást keres. Cim a kiadóban. 03344 INGATLAN t* LAKÁS ALKALMAZÁS GYORS- ÉS GÉPÍRÓ tisztviselőt, vagy tisztviselőnőt keres azonnali belépésre Fülöp Géza cég, Széchenyi-tér 19. 3600 ELŐKELŐ vállalat felvesz állandó alkalmazás­ra családvédelmi akcióhoz jómegjelenésü ura­kat és hölgyeket. Kereseti lehetőség havi 300 pengő. Kezdőket betanítunk, beválás esetén fix fizetést is adynk. Turul, Hitler-tér 1. I. emelet _________________________ ASSZISZTENSNŐ laboratóriumba kerestetik. Gépírói c6 németül tudók előnyben. Dr. Nemes, Mus6olini-ut 69. _________03846 KIMONDOTTAN elsőrendű gyors és gépíró- nőket keresünk. C6ak elsőrendű munkaerők jelentkezzenek. Kolozsvár, Majáli6-utca 24. Kamara ügyosztály. Gy. 70 SÜRGŐSEN eladó Pap-utca környékén uj sarokház 4x1 szoba, konyna és 1 szoba, 23.000 pengő. Uj szoba, konyha, kert 10.000 pengő. Klinika környékén 2 szoba, 1 konyha és kü­lön r szoba, 10.000 pengő. Erzsébet-ut kör­nyékén uj családi ház 3x1 szoba, konyha, kert 17.000 pengő. Sürgősen elcserélendő ko­lozsvári uj lakásos, jövedelmező ház Romá­niában bárhol. Ingatlanközvetítő iroda, Má­tyás király-tér 19. F. 470 SÜRGŐSEN eladó belvárosi ház, 2x4 szoba teljes komfort és 2200 négyzetméteres kert. Két szoba, konyha, előszoba, pince ée szép kert 17.500 Pengő. Ingatlanközvetítési iroda, Má­tyás király-tér 19. F. 470 FŐTÉR mellett, — a város szivében, — 4 szoba, 2 előszoba, fürdőszoba, konyha, élés­kamra és még 2 szoba, konyha, éléskamra, mosókonyha, pince és mellékhelyiségekből álló, kitűnő karban levő, szép utcai fronttal bíró adómentes ház — távoliét miatt — 52 ezer pengőért sürgősen eladó. Vételhez 44.000 pengő elégséges. „Universal“, Főtér 6. F. TÁVOLLÉT miatt sürgősen eladó 2 csa­ládi lakásból álló uj, adómentes, tömör épit - menyü, széphomlokzatu kertes ház, 22.0CO pengőért. „Universal“, Főtér 6. F. ELADÓ haláleset miatt, 3 szoba, konyha, kamra, betonpince és különálló épületben még i szoba, konyha és nyitott verandából álló szép gyümölcsöskertes ház, 21.000 pengőért. „Universal“, Főtér 6. ' F. KITŰNŐ bérnegyedben 20 családi és egy házmesteri lakásból, s minden mellékhelyisé­gekből álló magasföldszintü, masszív épitmé- nyü, kitűnő karban levő, igen szép bérház, nagy jövedelmezőséggel — haláleset miatt — 52.000 pengőért sürgősen eladó. Ritka alkal­mi tőkebefektetés! „Universal“, Főtér 6. F. November 23 HÉTFŐ V Színház - Mozi» Rádió Elegáns bundát Bálint Ferenc szücsmester készít, Kornis-utca 1. szám. Különféle szőrmék nagy választék­ban. Rendelésre dolgozik. , A nap kel 7 óra 15 perckor, nyugszik 16 óra 17 perckor. A hold kel 17 óra 10 perckor, nyugszik 7 óra 23 perckor. , A protestáns naptár szerint Kelemen, a róm. kát naptár szerint Kelemen pk., az ujgörög naptár szerint Amfilok, az ógörög naptár sze­rint (november 10.) Olimpia napja vám Emlékeztető. 1457 novembw 23-án halt meg V, Lászlói .király. , Társadalmi események. Délután fél 6 órakor: A Dávid Ferenc Egye­sület kulturális előadása az unitárius kollé­gium dísztermében. Szolgálatos gyógyszertárak 1942 november 21-től 27-ig a következő gyógyszertárak teljesítenek éjszakai szolgála­tot: Szentháromság, Unió-utca 2. (Telefon: 20—78.) Keresztelő Szent János, Deák Ferenc- utca 9. (Telefon: 15—68.) Minerva, Weese- lényi-ut'cai 28. (Telefon: 21—54.) Magyar Ko­rona, Heltai-utca 3. (Telefon: 27—92.) Múzeumok Erdélyi Mazeam őskori, római, uépvándor- rásl, Iparművészei! és művészeti tárai. Re­naissance kőemiéktár. Bástya-u. 2. sz. Nyttv&i 6—IS óráig. Állattani Mnzonm. Mikó-o. S. n. Nyitva: •— 13, 15—18 óráig. Megtekintése bejelentendő u OMIH kirendeltségben. Botanikák Mniteum. A Botanikus-kertben, Majálís-m 42 Nyírtva: 9—13, !5—18. óráig. Körösi Csorna Sándor-emlékkiállitás, Egye­temi Könyvtár, II. em. Nyitva délelőtt ÍQ—I és délután 4—6-ig. Megtekintése díjtalan. Egyetemi Könyvtár Nyitva hétköznapokon délelőtt 8—1-ig és délután 3—8-i.v A nép’ dnvvtár nyitva (vasár-« I napi te) délükön 3—8-ig. A NEMZETI SZÍNHÁZ MÜ9ORAs November 23. Hétfő este fél 7 órakor: SE­VILLAI BORBÉLY. A Tizes Szerveze­tek előadása. Bevezetőt mond: Dr. Entz Géza tanár, főtizedes. Jegyeket a pénz­tár nem árusít. November 24. Kedd este fél 7 órakor: SE­VILLAI BORBÉLY. Opera bérlet 6. sz. Opera helyárak. November 25. Szerda este fél 7 órakor-, KON­CERT. Bemutató bérlet n. szám. Be­mutató helyárak. November 26. Csütörtök este fél 7 órakof: KONCERT. Napi bérlet A. 12. szám. Rendes hely árak. November 27. Péntek este fél 7 órakor: LAK- MÉ. Opera bérlet 7. szánn Opera hely­árak. November 28. Szombat délután fél 5 órakór: PILLANGÓ KISASSZONY. Ifjúsági előadás. Jegyeket a pénztár nem árusit. November 28. Szombat este fél 7 órakor: KONCERT. Napi bérlet B. 11. szám. Rendes helyárak. November 29. Vasárnap délután fél 3 óra­kor: A VÍG ÖZVEGY. Olcsó helyárak. November 29. Vasárnap este fél 7 órakor: KONCERT. Bérletszünet. Rendes hely­árak. MOZIK MŰSORA: ADPAD: 2 ragyogó műsort mutat be 1 hely­árért! I. KADÉTSZERELEM. Énekes, zenés, bájos filmattrakci-ó. II. KARÁDY KATA­LIN nagyszerű slág,erdalának rövid film- változata: VALAHOL OROSZORSZÁG­BAN. CORVIN: TAVASZI SZONÁTA. Az első ma­gyar zenei müvészfilm. Főszerepben: Szö­' rényi Éva, Uray Tivadar, v. Benkő Gyula. Vasárnap délelőtt 11 órakor matiné. EGYETEM: 3 és 5 órakor utoljára: PEPITA KABÁT. Ma eş't« 7 órakor: ÜZENET A 1842 november 2 3. 2—3 SZOBÁS bútorozott lakást kere-ck konyhahwtoálattal, azonnalra. Címeket: „Debreceni" re kiadóba- 03831 fcLÁDÖ sétatér körzetében — 3 családi la­kásból álló, — jól jövedelmező bérház, igen jókarban, 40.000 pengőért. „Universal“, lő­tér 6. P. ELADÓ villanegyedben iojo négyzetméter, szép, -nkfekvésü házhely, nagy masszív front­tal, mely két telekre is osztható, 14.000 pen­gőért. „Univorial", Főtér 6. P. LEVENTE ELET Gumihulladék gyűjtése A „Cordatic" R. T. megbízottja a gumihul­ladékot Kolozsváron is gyűjti. A gumihulladé­kot ugyanis maradéktalanul felhasználják é* az nemcsak honvédségünk gumiellátását pótol­ja, hanem a „gyorBleventék" teljes működését is elősegíti. A gyűjtést f. hó 24-tól 26-ig bezárólag a dél­utáni órákban 6 levente csapat végzi. Kérjük a magyar társadalom megértő támo­gatását és a gumihulladék (elhasznált sárcipő, gumisarok, gumicső, stb.) f. hó 24-ig való öez- »legyűjtését. Sioktatás Az iskoláhkivüll leventék sloktatását Thor- day Levente testnevelési tanár végzi. Jelentkezés f. hó 25-én (6Zferdán) 19 órakor, a Farkas-utca 9 szám alatti állami gimná­ziumban. A kerékpáros szakosztály munkája Minden kerékpározni tudó iskolánkivüli le­vente 1. hó 28-án (szombaton) 18 órakor a I > kai-u 2. szám alatti levente otthonban jelent­kezzék, hogy a kerékpáros tudnivalók értékes ingyen füzetét átvehesse. Mulasztó leventék hozzátartozóinak büntetése A honvédelmi törvény a leventekiképzésre nem járó leventék hozzátartozóit is szigorúan bünteti, amenßyiben a kezdeti 30—60 pengős pénzbírság után kéthónapig terjedő elzárással sújtja. A szülők, gyámok és munkaadók, a levente­köteleseket szigorúan ellenőrizzék és ne feled­jék el azt, hogy a leventekiképzésről egyedül leventeparancsnoka adhat felmentést. Felhivás a fényképező szakosztály leventéihez A Postakert-utcai leventéotthon fényképét a fényképező szakosztály leventéi mielőbb ké­szítsék el. — Udvari felvételekre is szükség van. — A fényképek a legmagasabb parancs­noksághoz kerülnek, ezért á beállításra és Ki­vitelre nagy gondot fordítsunk. VOLÖA PARTRÓL. (Az idei évad legszen­zációsabb magyar filmujdonsága. Fősz©-, replők: Sárdy János és Tóth Julia. ERDÉLY: TOKAJI ASZÚ. Főszerepben: Fedés Sári, Páloczy László, Erdélyi Mici, Bordy Bella, Bilicsi T., Pethes F. Előadások kez­dete 3, 5, 7 órakor. Vasárnap délelőtt 11: órai kezdettel matiné. MÁTYÁS KIRÁLY: G. P. U. A szovjet titkos politikai rendőrség izgalmas, megrázó töri ténete éfi külföldi képviseleteinek „diplo­máciai" eszközei Uj magyar és UFA vtlág- hiradók. Előadások kezdete 3, 5, 7 órakoe és vasárnap délelőtt 11 órakor. RÁKÓCZI: DR. KOVÂCS ISTVÁN. A magyar filmgyártás koronája. Főszerepben: Páger Antal, Simor Erzsi, Rajnay Gábor, Vaszary Piri, Tóth Julia. Vasárnap délelőtt 11 óra­kor matiné, ált. belépődíj 80 fillér. Követ­kézé >uiiűr: NE KÉRDEZD KJ VOLTAM. KADI6 KEDÖ, NOVEMBER 24. BUDAPEST I.: 5.40 Üzen az otthon. 6.40 Éb­resztő, torna. 7 Hírek, közlemények, reggeli zene. 10 Hirek. 10.15 A Rádiózenekar műso­rából. Haügfelvétel. 11.10 Nemzetközi vizjelző- ezolgálat. 11.15 Ravel: Zongoraverseny bal­kézre. 11.40 Divattudóeitás. 12 Harangszó, fo­hász, Himnusz. 12.10 A Mária Terézia 1. hon­védgyalogezred zenekara. Vezényel Seregi Artur. 12.40 Hirek. 13.20 Időjelzés, vízállás­jelentés. 13.30 Honvédeink üzennek. 14 Wei- dinger szalonzenekara. 14 30 Hirek. 14.45 Műsorismertetés. 15 Árfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak. 15.3|0 Zenekari müvek. 15.50 Gyermekdélután. 16.20 Hirek német, román, szlovák és ru&áin nyelven. 16.45 Időjelzés, hirek. 17 Budapesten ülésezik a nemzetközi filmkongresszu6. 17.15 Honvédeink nótát kér­nek. Közreműködik Szecsödi Irén, Rádai László és Veress Károly és fia cigányzenekara. Az összekötő szöveget irta Farkass Jenő. Elmond­ja Németh Romola. —• 18 Beszámoló. Zilany Lajos előadása. — 18.20 Noiret Irén énekel. 18.35 Mindent a honvédért. Pécs apró magyarjai köszöntik a ha.rctéren küzdő apákat. Hangfelvétel. 18.50 Hirek. 19.05 Simonyi óbes­ter. Közvetítés a debreceni Csokonai Színház­ból. Operett 3 felvonásban. Irta Saxudi Kál­mán. Zenéjét szerezte Lo6onczy Dezső. — 21.40 Hirek. 22.10 Rádióienakar. 23 Olasz tánc- zsas. 23.45 Hirek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom