Ellenzék, 1942. november (63. évfolyam, 247-271. szám)

1942-11-20 / 263. szám

I - I I — 4 biVi. ENZ£K lilt noToUktr ti WIPSK A 3zékel>/udvarh\3lyi tanuló- ifjú ig honvédőinkért íc állami fin népiskola ifjuságáuak vő röskeresztes csoport ja. ,i tanítóképző es óvoda növendékei, dr. Góbos Zoltánná ta­nítónő vezetésével gyűjtést indított o harctéren küzdő katonáink rés-érc. I nép­iskola tanú'ói 36. az ótákhisok 16 szeretct- csornagot gyűjtöttek, amit rövid ünnepély keret cinai útnak is indítottuk. Az ümrie~ pél yen dr. Sebesi Akosné föápolónő, Szentkirályi Kálmánná aUspánnné és Bo- dó Lajos tanfelügyelő neje is résztvettek. ,4 református tanítóképző növendékei által gyűjtött óbb m'nt 160 csomagot, karácsonyra, ugyancsak' a frontra készí­tik elő. EGYETEM-mozgóban ma, holnap és holnapután, vala­mint vasárnap délJött 11 -kor: PEPITA HAHA? KINEVEZÉSEK. A* ignsBÚgUgymU niszter Győrffy Árpád nagyilondai kir. járásbirósógi tclckkömyvvezctot u kolowr vári kir. járásbíróságra helyezte át. — A belügyminiszter Pupp Ernő dr. (Italai 'la­kos orvost a dedai közegészségügyi kör- bon idcigVnes hatállyal körorvossá no- vezk* ki. A vallás- és közoktatásügyi mi­nister Bonke Mária okleveles polgár isko­lai tanárt a besztercei állami magyar tan," nyelvű poVári íleánylskohíba való leosztás­sal helyettes tanárrá nevezte ki. Szilágyi Márton besztercei m. kir. állami inlerná- tusi és Brvzsán Mihály maros' ásárbelyi á'''íinn leánygimnáziunii és Mudra Erzsé* bet márnmaiosszigvti állami leánygimná- ziumi internátusi s/egődményes betegápo- lónő! az áMnmi gimnáziumi altisztek és kisegítő szolgák létszámában kisegítő szol­gává minősítette át. * A kolozsvári magyar iparosegy­let HÖLGYVÁLASZTMÁNYA szeretettel hív­ja meg t. tagjait és azok hozzátartozóit foiyó hó 29., 30. és december t-éig bezárólag az Ipa­ros Agpmenház javára rendezendő jótékony- célu bazárra. Megnyitó folyó hó 29-én délelőtt 11 órakor, nyitva délelőtt 11-től este 7 óráig Az Egylet székházéban, Mátyás király-tér 24. 6zám alatt. Büfféről gondoskodva van. Hölgy- választmánv. HALÁLRA ÍTÉLTEK FRANCIAOR­SZÁGBAN EGY 19 ÉVES RABLÓGYIL­KOST. Rcnucsből jelentik: Az. esküdtszék halira ítélt egy 19 éves munkanélkülit, aki azelőtt műszaki rajzoló vall. Junius 9'én fejszével agyonütött és kirabolt egy 61 éves asszonyt. MEGHALT KOVÁCS SÁNDOR BIHARI PLÉBÁNOS. Nagyváradról jelentik: Kovács Sándor dr., Bihar község plébánosa, szerdán hajnalban, 48 éves korában váratlanul meg­halt. Az elhunyt nemcsak kitűnő lelkész, ha­nem ismert egyházi újságíró is volt. Halála országszerte nagy részvétet keltett. M'tiszö ö t G kéményen kérésétől Ördög János rab YcjyflEos feqyene a maresvdsúrhelyl fogházból (Magyar film-bohózat.) Fősze­replők: Kiss Manyi, Berki Lili, Latabár, Egry Mária és Mihályífy. PÉCSRE UTAZOTT A KULTUSZMI­NISZTER. Pécsről jelentik: Szinyei-Merse Jenő vaf'lás ég közoktatásügyi miniszter pénteken Pécsre érkezik a város ku tara" 1 is intézményeinek megtekintésére és a vá­rosi kulturprogram letárgyalására. A SZÉKELYUDVARHELYI KATONA- ÜNNEP. A székelyudvarhelyi házi zászlóalj ünnepélyes eskütétele alkalmából nemes Ka- dácsi Fazakas Lajos alezredes mondott be­szédet. Délután a sportpályán lovasünnepélyt rendezett a honvédség, majd tréfás bemuta­tókkal szórakoztatták a közönséget. Magyar testvéreinket szeretettel várjuk a Magyar Boltba KIGYULLADT A MISKOLCI KILÁ­TÓTORONY. Miskolcról jelentik- Szerdán hajnalban villamosrövidzárlat következ­tében kigyulladt a kilátótorony, a város egyik jellegzetes épülete- A díszes faépít­mény friső része leégett. Az alsó részét sikerült megmenteni. A kár biztosítás re* vén megtérül. A tornyot valószinüóeg még a tél előtt újra felépítik. * PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. A kolozsvári Dr. Kozmutza Tüdőbeteg Szanatóriumban meg­üresedett két alorvos! állásra pályázhatnak ke­resztény, zsidótörvények alá nem eső okleve­les orvosok. Fizetés: havi 250 P. fix és teljes ellátás. Az állások azonnal elfoglalhatók. Dr. Kozmutza Szanatórium igazgatósága. FELHÍVÁS. Az Erdélyi Református Egyház- kerület elnöksége ezúton kéri a közgyűlés al­kalmával Kolozsvárra felutazó lelkipásztoro­kat, hogy' tekintettel az Apafi-hamvak ünne­pélyes vég6o nyugalomra való helyezésére, mindnyájan hozzák magúkkal a palástjukat, VASÁRNAP LESZ A TÉLI GYŰJTÉS Két nap múlva vasárnap, tizedesek, leventék és cserkészek járják végig sze­kerekkel Kolozsvár utcáit, hogy összer gyűjtsék Kolozsvár közönségének ader monyát a szegények és szegény gyerme­kek té?i fedsegélyezése. Már most ké­szítsük elő adományainkat, hogy a tize­desek, leventék és cserkészek fáradtsá­gos munkáját minél inkább megköny- nyitsük. Akit a gyűjtők nem találnak otthon, adományát f. hó 23-án, hétfőn és 24-én kedden, a városháza közgyűlési termé­ben is átadhatja az ott szolgálatot telje­sítő hl ószövetségi tagoknak. D ^’d F reue einíé&f$nüep£Í£ Batíapes íeü BUDAPEST, november 20. A budapesti Dávid Ferenc Egylet az unitárius misszióház templomában november 20-án, ma délután 6 órakor a Dávid Ferenc Egylet kolozsvári országos központja kiküldötteinek közremű­ködésével egyházalapitó nagy püspöke halála évfordulója alkalmából emlékünnepélyt ren­dez. Az ünnepélyen a bevezető zsoltár után dr. Csíki Gábor esperes kormányfőtanácsos mond imát, majd báró Dániel Gábor dr. elnök mond üdvözlő beszédet. A megnyitó beszédet dr. Kiss Elek egyházi főjegyző, a központi egylet ügyvezető elnöke mondja, majd Gyal­lay Pap Domokosné Erkel: .,Hunyadi László“ cimü operájából énekel. Abrudbányai János dr. teológiai dékán, a központi egylet titkára Dávid Ferenc halálára Való megemlé­kezéssel „Bizonyosság a vallásban“ cimen tart előadást, Gy allay Pap Domokosné We­ber: „Ima“ cimü müvét énekli. Az ünnepé-ly a Himnusszal ér véget. I a Egységben az erő! Magyar testvér, csak magyar keresztény ke­reskedőnél vásárolj! A WESSELÉNYI LÖVÉSZEGYLET felhívja tagjainak figyelmét, hogy a Neni- zelpolitikai Szolgálattá'.1- küldött Vándor- könyvtár megérkezett. Ez a Nemzeti Vált' dorkönyvtár a legkitűnőbb magyar körn­yékét adja az olvasók kezébe. A könyvek részint irodalmi, részint pedig magyar tör­ténelmi, uemzetneveilő és nemzetpolitika: tárgyú könyvek. A Nemzeti Vándorkönyv­tár a tagok rendelkezésére áll mindem pén­teken d. u. 5—7 óra között az Unió-utca 12. sz. a«lattti irodahelyiségben. KARÁCSONYI TÁRGYALÁSI SZÜNET A KOLOZSVÁRI ÍTÉLŐTÁBLÁN. A kolozsvári kir. Ítélőtáblán december 23-tól január hó 9-ig nem tartanak tárgyalásokat és tanácsüléseket. Az ítélőtábla tanácsainak elnökei azonban gondoskodnak arról, hogy az összes sürgős természetű ügyeket ez alatt az idő alatt is elintézzék. Az Ítélőtábla tárgyalásai 1943. ja- puár hó 11-én kezdődnek. JOGERŐSEK A BULGÁRIAI ZSIDÓ- ELLENES INTÉZKEDÉSEK. Szófiából jelentik: A bolgár törvényhozás egy ré­gebben benyújtott javaslat alapján jóvá' hagyta az összes re»nd£lett utón életLelép­tetett zsidóellenes intézkedéseket. Msgyar testvér, tartsunk össze! Ezt a célt szolgálja a Magyar Bolt. A keres­kedjem magyar kezekbe juttatása minden magyar érdeke! DÁVID FERENC EMLÉKÜNNEPÉLY SZÉKELYUDVARHELYEN, zíz unitárius ■nőszövetség rendezésében tartották meg Szé­kelyudvarhelyen a Dávid Ferenc emlékünne­pélyt. Ezal halommal mutatták be ifj. Kibédi Sándor arcképfestő: Dávid Ferenc halálos ágyán cimü sikerült képét. Az ünnepély műsorán szerepeltek: dr. Bányai Jánosuk ének, orgonán kisérte Tompa Lászlóné. Em­lékbeszédet Sigmond József mondott. Hege­dült: Orbán Gizella. * Mérnökök, technikusok kérjék a legújabb szakkönyv jegyzéket Lepao&tál Kolozsvár, a kívánt szakot közölve. Béczíné Berde Ásnál képit iáilitása Az Egyetemi Könyvtár másodikemeleti ki­állító termében tartja Dócziné Berde Amál idei kcpkiállitását. A sokoldalú festőmüvesz- nő ezúttal nemcsak olajfestményekkel, hanem akvarellekkel, grafikai tanulmányokkal és rajzokkal is szerepel ezen a kiállításon, ame­lyet napról-napra nagyszámú érdeklődő ké­tes fel, bizonyítva a Dócziné művészete irán­ti széleskörű érdeklődést. Mindössze harminc válogatott képpel :z. - repel a festőnő mostam kiállításán, amelynek legmegragadóbb darabjai talán tájképei és e? v fiatal anyát ábrázoló, meghatóan finom por­tréja. Tájképei között a nagybányai hegyek végtelen távlatikkal, színeikkel és jellegzetes formaikkal kapják meg a nézőt. Emese cimü kompozíciója az álomszerű tájjal és az alvó női akttal különlegesen érdekes és művész.i. Délerdélyi képein e táj lelke tükröződik risz- sza, kalotaszegi témái pedig újra meglepnek művészi látásának frissességével s a figurák elevenségével, melyekből a való élet sugárzzk. Megint megtaláljuk kolozsvári képein az ‘ti város sajátos varázsát cs Erdélyi menekül tik cimü képén a fáradt és reménytelen ember minden csüggedt várakozását érzékelte: . Érdekesek portréi, kiállított rajzai is, amelyek között — mint például a „Mackensen serege a kollégium udvarán“ — huszonkét évig le­ragasztva várta, hogy napvilágra kerúl/ó'. men a megszállás ideje alatt alkotójuk attól felt. I:ogy elkobozzák őket. Dócziné Berde Amál színekben gazdag, in- vcueiózus, tehetséges képeinek nagy sikere van. (--n}. fi kolozsvári vasúti munkások a lüagyar Vürl skerssztért KOLOZSVÁR, november 20. A kolozsv -ri MÁV műhely „Összhang“ önképző Dal-, Zene- és Segélyegyesülete a Magyar Vörös- kereszt javára november 21-én, szombaton este fél 7 órai kezdettel nagyszabású dísz­hangversenyt rendez. A hangverseny műsorán Égle László mérnök mond bevezetőt, majd operaáriákat énekelnek Rezik Károly kon- zervatóriumi igazgató zongorakiséretével Szabó Gizella és Kishonthy József, a kolozs­vári Opera tagjai, majd Számadó Ernőnek „Honvéd“ cimü költeményét szavalja Ger­gely Zoltánná. Hegedűszólót ad elő Vörös Zoltán és szaval Erőss Alfréd, továbbá dr. Kovács Béla és Hrebicsek Rezső karnagyok vezényletével zene- és énekszámokat ad eió az „összhang“ dalárdája és zenekara. A mű­sor után könnyű tánczene szórakoztatja a kö­zönséget. Az összhang szombat esti díszhang­versenye iránt, amelynek egész tiszta jöve­delmét a Vöröskereszt céljaira fordítják, ál­talános érdeklődés nyilvánul meg városszerte. MEGÁLLAPÍTOTTÁK A MARHA­HÚS ÁRÁT. A közeMátásiigyi miniszter ufra megállapította a vágómarha és a vá- góbíva'y, valamint a marha- és n bivaly- ims árát. A rendelet a hivatalos lap csü­törtöki számában olvasható. * ÜGYVÉDI HATÁRIDŐNAPLÓ 1943. Széles: zsebnaplóval P. 12.80. Hosszú: 11.20. Pénzinté­zeti napló P. 6.80. Irodai napló P. 5.40. Lepa- genál Kolozsvár. MEGKAPJÁK A HÁBORÚS PÓTDÍ­JAT A NAGYVÁRADI ÜZEMI ALKAL­MAZOTTAK IS. Nagyváradról jelenti tu­dósítónk: Soós István dr. Nagyvárad pol­gármestere most érkezett haza Budapest­ről és a városi tanács ülésén beszámolt a fővárosban folytatott tárgyalásairól. Töb­bek között beszámolt arról a polgármes­ter, hagy a betügyminisztériumban sikerűit kieszközölnie, miszerint az üzemi alkalma­zottak és a közlekedési ügyosztály alkal­mazottai is megkapják a háborús pótlé­kot. Egyet'en ut ál! előttünk : Kereskedelmünk mara- dékta'an birtokba vétele. Ennek egyik útjelzője: A Magyar Bolt! ma MAROSVÁSÁRHELY, november 20 Vakmerő szökés történt a uiarosvásárhe iyi fogházból. Ismeretes, hogy Ördög Ja nos, aki annakidején fejszével meggyil kolta Sztupúr János fiatal! görgénvi kecs kepásztort, hogy a juhait és kecskéit elra ho hassa, a marosviatsárhelyi törvényszél. 15 évi fogy házra iiélte. Az elitéit jelenlej a marosvásárhelyi fevvházban tölti biin tetősét. s az ügy febcbbvitel folytán a kö­zeljövőben kerül a Kúria elé. Tegnap ; 15 évi fegyházra itél-t Ördög Jánost kony hűi munkára bevezették az őrök a fegy' ház konyhájába. Munka közben egy észr- revétlen pillanatban a f egyen c kilopózolt a konyhából a zöldséges kamrába, s ottan falbontás utján behatolt a kéménybe s a háztetőn keresztül megszökött. Szökését néhány pere. múlva fe.fedezték, de még az eşti órákig sem sikerült nyo­mára akadni. A megszökött fegyenc kéz re­kedtesére országos körözést rendeltek el. A LÉGOLTALMI SZIRÉNÁK EL­LENŐRZŐ PRÓBÁJA„ Kolozsvár tá­ros polgármestere, mint légoltalmi ve« zt’lo, ismételten felhívja a város lakos­ságának figyelmét arra, hogy a honvé­delmi miniszter rendeletére a város összes légoltalmi szirénái november 21- én. szombaton, valamint a jövőben min­den szombaton, pontosan 13 órakor mű­szaki ellenőrzés céljából megszólalnak. KOLOZSVÁRI EGYETEMI TANÁR ELŐADÁ­SA BERLINBEN. Dr. Beer József kolozsvári egyetemi tanár a Német-Magyar Társaság ren­dezésében előadást tartott a magyar európai tudatról. Előadásában az európai közösség lé­nyegét meghatározva, a történelemből vett pél­dákkal bizonyította hogy Magyarox'szág ezer év óta az európai közösséghez tartozóinak val­lotta magát és ennek érdekében meghozott minden áldozatot, mint ahogyan most is min­den erejével küzd nagy szövetségese oldalán az ui Európáért. A nagysikerű előadáson töb­bek között megjelent Sztójay Döme m. kir. titkos tanácsos, berlini magyar követ is. HARMINC ARANYPENGŐ A BUZA ÁTSZÁMÍTÁSI ÁRA. A Pénzintézeti Köz-pont közhírré teszi, hogy a buzazálog- levé'ben folyósított és a búzáért ékesités re szóló kölcsön törlesztésekor kulcsként égy métermázsa huzat 30 aranypengővel kell számítani. A BIEDERMAYER MŰVÉSZET ERDÉLYBEN. Dr. Biró Béla oki. középiskolai tanár folyó évi november hó 20-án, pénteken délelőtt 11 óra­kor a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar. II. számú tantermében (Farkas-utca 1. sz.), I. emelet) tartja egyetemi magántanári próba- előadását: ,,Biedermayer-művészet Erdélyben" címmel. Az előadás nyilvános, és azon a nagy- közönség is részt vehet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom