Ellenzék, 1942. november (63. évfolyam, 247-271. szám)

1942-11-20 / 263. szám

1942 november 2 0. ELLENZÉK tmammammeam & m m 88 5 Hé, sárdpő, töznlé, műszakit, stb. hulladékot kutasson iöl és készítsen elő át vételre. KOLOZSVÁR, november 20. Vitéz nagyba- coni Nagy Vilmos vezérezredes, honvédelmi miniszter aláírásával a következő szövegű fal­ragaszokat függesztették ki az egész ország területén: 1. Az 1942.XIV. t. c. 3. §. (3) bekezdése ér­telmében zsidónak) tekintendők közül, egyelőre az 1909—1918. években született hadkötelesek, akik akár sorozáson (toborzáson) alkalmasnak nyilvánítva felavattattak és ezidcWzermt mint besorozattak szolgálati kötelezettség alatt álla­nak, akár tartósan szabadságoltak, akár tarta- lekoeok vagy póttartalékosok — az I., II, és III. járadékosztályba sorolt hadirokkantok ki­vételével — katonai (kisegítő) szolgálat telje­sítése végett bevonulni tartoznak. 2. Mindazokat az előbbi bekezdésben emlí­tett születésű évfolyamba tartozó zsidókat, akik nem esnek az előbbi bekezdés meghatáro­zása alá, vagyis akiket bármilyen okból nem soroztak, vagy katonák nem voltak, az 1939: II. t. c. 19. §. (5) bekezdése alapján igénybe yeszem és őket jelentkezésre kötelezem. 3. Az előbbi 1. és 2. pontban felsorolt szemé­lyek közüli jelentkezni tartoznak: az I. hadtest területén lakók a I. közérdekű munkazászlóaljnál Budapesten, a II. hadtest te­rületén lakók Komáromban, a III. hadtest te­rületén lakók Kőszegen, a IV. hadtest terüle­tén lakók Mohácson, az V. hadtest területén lakók Hódmezővásárhelyen, a VI. hadtest te­rületén lakók Püspökladányban, a VII. had­test területén lakók Jolsvân, a VIII. hadtest, területén lakók Kassán, a IX. hadtest területén lakók a m. kir. X. közérdekű raunkazászlcalj- nál Nagybányán. 4. Bevonulás és jelentkezés időpontja: a) az 1911., 1914. és 1917. évben születettek 1942. november 25-én; í>) az 1910., 1913. és 1SÍ6. évben aztíletettdk 1942. december 15-én; c) az 1909., 1912., 1915. és 1918. évben szü­letetlek 1943. január 15-én. Minden behivottnak feltétlenül be kell vo­nulnia, kivéve, ha utazásra képtelen. Az uta­zásra való képtelenséget, helyben honvédor- ,vos hiányában közhatósági orvosi, állami, vagy közkórházi bizonyítvánnyal kell igazolni. Az igazolványnak, a betegség előrelátható tar­tamát is fel kell tüntetnie és azt a bevonulás, jelentkezés ^szerint illetékes m. kir, közérdekű munkazászlóaljaknak címére meg kell küldeni. 5. A behívásra, jelentkezésre kötelezett sze­mélyek részére az eddig általam engedélyezett bevonulási (szolgálati) halasztások, vagy men­tesítések érvényben maradnak. Ezeknek • be- vonulrtiok, illetve jelentkezniük most nem kell. ű. Azok, akik valamely polgári szerv által a mai napig honvédelmi munkára honvédelmi műnk a jeggyel vétettek már igénybe és a pol­gári személyi lapjukban előjegyzett munkahe­lyen teljesítik a szolgálatukat, bevonulásuk, illetve jelentkezesük előtt annak a poilgárí szervnek vezetőjénél tartoznak eltávozásaikat személyesen bejelenteni, melyhez utalva van­nak. Ezek jelentkezésük után ismét elbocsát­tatnak és kijelölt munkahelyüket azonnal el­foglalni kötelesek. Hadi üzemi alkalmazottak, akik e célból az üzemi személyzeti parancsnok által külön iga­zolvánnyal láttattak el, egyelőre nem vonul­nak, illetőleg jelentkezni nem kötele&ek. /. Minden behívott, jelentkezésre kötelezett saját költségén utazik. A honvédkincstár a be­jelentett állandó lakóhelytől a bevonulási, je­lentkezési helyig megtett útvonalnak a sze­mélyvonat III. kooeiosztáyának megfelelő vi­tel diját a vasúti jegy beszolgáltatása ellené- hfíii visszatéríti. A megváltott vasúti jegyet az érsazési vasútállomáson tehát leadni nem kell. <í. A behivoltak, jelentkezésre kötelezettek hozzak magukkal összes katonai okmányaikat, esetleg keresztlevelüket, az idegen állampol­gárok állampolgársági bizonyítványukat vagy crvenves útlevelüket, továbbá hozzanak két napi élelmet. A bevonulok bakancs és sapka kivételével más honvédségi ruházati és felsze­relési cikket általában nem kapnak, ezért sa- jat érdekükben hozyák magukkal az alábbi cikkeket: 2 rend fehérnemű, í rend erős minő­ségű felső ruházat, 1 darab téli felöltő, 1 pár erős lábbeli, 1 darab evőceésze, I darab kulacs, 1 készlet evőeszköz 1 darab kenyertarisznya, 1 darab hátizsák, 2 darab takaró, 1 darab vil- lanyzsernlámpa (elemmel, égővel), 1 pár meleg kesztyű, t darab köt-szövött ujjas (pullóveri, r darab kötezövött alsónadrág, ] drb haskötő, 2 pár meleg harisnya (meleg kapca), 1 drb! hosapka, 1 drb. szőrmés mellény (bekecs) 9. Ibin tető rendelkezések: Az, aki ennek a behívó^ parancsnak, illetőleg: jelentkezési köte- fezetiségnak az. elrendelt napra eleget nem tesz, öt évig terjedhető fogházzal, nyolc nap­nál tovább tartó mulasztás esetében pedig öt évig terjedhető börtönnel, ezen feKH, mind­egyik esetben hívási vesztéssel és politikai jó­sai gyakorlatának felfüggesztésével büntetem ‘ dő. Mind a behívó parancs, illetőleg jelentke­zési kötelezet'-cég iránt tanúsított engedetlen­ség, mind az erre való csábítás büntette miatt szükség eseén röglönbixáskodás is elrendelhető. A rendelet további részében Tudnivalók gyűjtőcím alatt még a következőket közli: A honvédelemről szóló 1939:11. t. c., va­lamint az 1914—1918. évi világháború tűzhar­cosai érdemeinek elismeréséről szóló 1938:IV. t. c. módosításáról és kiegészítéséről szóló 1942:XIV. t. c. 3. §-a értelmében zsidó az, aki­nek legalább két nagyszülője az izraelita hit- felekezet tagjaként született, Úgyszintén —• tekintet nélkül származására — az, aki az izraelita hilfelekezet tagja. Az, akinek két nagyszülője született az izraelita hitfelekezet tagjaként, nem esik a zsidókkal egy tekintet alá, ha ő maga keresztény hitfelekezet tagja­ként született és az is maradt & emellett mind a két szülője házasságkötésük idejében ke­resztény hitfelekezet tagja volt. Fenti rendelkezések a házasságon kívül szü­letett gyermekre is alkalmazandók, ha őt a ter­mészetes atya az anyakönywezető előtt, vagy közokiratban magáénak elismerte vagy az atyai elismerést a bíróság megállapította. Atyai elismerés hiányában a házasságon ki- yül született az a gyermek zsidó, akinek leg- alább egyik nagyszülője az izraelita hitfeleke­zet tagjaként született. Az, akinek csak egyik nagyszülője született az izraelita hitfelekezet tagjaként, nem esik a zsidókkal egy tekintet al^j ha ő maga keresztény hitfelekezet tagja­ként született és az is maradt s emellett anyja a gyermek születése idején keresztény hitfe­lekezet tagja volt. A katonai szolgálat szempontjából nem te­kintendő zsidónak az, akinek csak két nagy- szü’ője született az izraelita hitfelekezet tag­jaként s ő maga keresztény hitfelekezet tagja­ként született, vagy élete hetedik évének be­töltése előtt keresztény hitfelekezet tagjává lett s mind a két esetben az is maradt, feltéve, hogy nem kötött, illetőleg mindaddig, amíg nem köt házasságot zsidóval, vagy olyan nem zsidóval, akinek egy, vagy két nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagjaként született. Az olyan úgynevezett erdélyi szombatos, vagy ivadéka, aki származásánál fogva nem zsidó és nem tagja az izraelita hitfelekezetnek, a nemzsidókkal esik egy tekintet alá. NAGYVÁRAD, november 20. Tudósítónk jelenti: Néhány nappal ezelőtt beszámoltunk arról, hogy az Erdélyi Párt ülésén szó esett Nagyvárad faellátásának nehéz kérdéséről. Az Erdélyi Párt elhatározta, hogy parlamen­ti csoportja utján a földművelésügyi minisz­tériumhoz fordul, hogy valamelyik fakiter­melő vállalatot bízzák meg Nagyvárad fa- ellátásával. A párt Away Árpád országgyű­lési képviselőt bízta meg a tárgyalás lefoly­tatásával. Arvay Árpád a földművelésügyi minisztériumban azt a választ kapra, hogy a város számára már 7; százalékban ki­utalták a famennyiséget és ha ez rövidesen nem érkeznék meg a város területére, keressenek összeköttetést a MÁV közegeivel a szállítások gyors lebonyolítása érdekében. Arvav Árpád azonnal felkereste a MÁV igazgatóságát, ahol ígéretet kapott ar­ra vonatkozólag, hogy <2 Nagyváradnak szükséges famennyiséget rövid időn belül leszállítják. síksrs *an a nag$iráred! NAGYVÁRAD, november 20. Tudósítónk jelenti: Néhány nappal ezelőtt jelentettük, hogy Nagyvárad utcáin megjelentek a nagy­váradi asszonyok plakátjai, amelyeken a honvédek részére karácsonyi szeretetajándé- kok gyűjtését és ajándékozását kérték. A mozgalomnak máris nagy sikere van és az Erdélyi Párt székhazába, a Magyar Házba százszámra érkeznek a csomagok a honvédek részére. Eddig több, mint százezer cigaretta, többszáz kiló keksz, 300 pár érmelegitő, sok rádiókészülék, rengeteg társasjáték, pipere­cikk, könyv és egyéb holmi érkezett a hon­védek részére. A gyűjtési mozgalom még öt napig tart és remélni lehet, hogy az eddig összegyűjtött mennyiség sokszorosát adakoz­zék össze Nagyvárad polgárai. Orszáies tlonspséisel « KOLOZSVÁR, jaovönkber 20. Hétfőn déleiült méltóságteljes országos ünnepség színhelye Lesz városunk. Több, mint 250 éves fejedelmi akaratot hajt végre az> er­délyi református egyházkerület, amidőn a Farkas-utcai templomban helyezi végső nyugovóra I. és II. Apafi Mihály és hit­vesei holttestét. A két fejedelem temetke­zési lreüiye hosszú időn keresztül 'ismeret­ien volit, inig 1908'ban Szadeczlty Lajos felfedezte, hogy az ahnaker-éki szász evan­gélikus templom kriptájában nyűgös znak. A fejedelmi hamvak már 1909-ben Ko­lozsvárra kerültek, de a Farkas-utcai . templom akkor folyó renoválása, majd a vi&á-gháboru és a román megszállás meg­akadályozták a hamvaknak méltó keretek közötti sírboltba helyezését. Ennek a napnak különös jelentőségét ad az a tény, hogy az Apafiak hamvait kívül egyeljen más hazánkban elhalt er­délyi fejedelminek sem maradt meg. a po­ra. A gyutafehérvári székesegyházbah el­temetett nagy fejedelmeink sírját a törő" kök és tatárok még II. Rákóczi György uralkodásának végén föhlulták. A temetésen valószínűleg a kormányzó képviselője is részt vesz, a magyar kor­mányt Fáy István á&lam*tikár fogja, kép­viselni. Az országgyü’és mindkét háza képviseletét küld az ünnepségre. A jelent­kezett meghívottak minden bizonnyal mindkét templomot betöltik. Az ünnepség előestéjén, szombaton es­te hat órakor, a magyar rádió közvetíti Budinszky Sándornak íjászló Dezső telki - pásztorrá! az ünnepségekről; folytatott be­sjcélgetését. Az egybázkerüM vezetősége gondosko­dott arról, hogy a meghívott személyek s kükiötíségek, valamint a város társadal­mának nagy tömegei megfelelő módon kapcsolódjanak bele az országos ünnep­ségbe. A templomba be nem férők részére hangszórók közvetítik a beszédeket s a 'ki­osztandó program feltünteti azt a rendet, amelybe a hatalmas 1!iszme.net az egyik templomtól a másikig elhalad. A fejedelmek és fejedelem asszony ok koporsóját diszmenet kiséari a Magyar", Kossuih Lajos-utcán, a Mátyás király-té­ren, Egyetem- és Far kas-utcákon át a Farkas-utcai templomba, ahol a hamvak­nak sirboMia v»k5 be&yezése az ünnepség után történik meg. Á város polgármestere felhívja a város azon utcáinak lakóit, ahol a disz menet el­vonul, hogy házaikat nemzeti zászlóval díszítsék fel. az ezen a vonalon levő üzlet- tulajdonosok pedig a menet elvonulása alatt, dé*kdőlt 10 óra 15 perctől 11 óra 30 percig kegyelet divtot üzlethelyiségeik be­zárásává? fejezzék ki. Az ünnepség rendje: A Magyar-utcai re­forma Ins templomban délelőtt 10 órára a meghívott vendégek és a hívek elfoglalják helyeiket. Innen indul el a d>s»mene>t a Farkas-utcai templomban, aiud ünnepi Is* ten-íi sütetet után a hamvak at a sírboltba elhelyezek. November 22-én, vasárnap d. u. 4—7 ón között a Magyăr-ttîcai református templomban a város közönsége a Fejedel­mi He m vak előtt kegyeletét leró hatja. Zsw-morzsa vagy teljes segítség A belügyminiszter mondatfa a költ­ségvetési vilii során legutóbb, hogy <>z a költségvetés az igazi, run ely egyben szociális is. Hányszor kellene ezt az irjazságot odatálalni a különböző önte­vékeny társadalmi zsurozások, jótékony­sárii cégtáblával megrendezett bálok, ár­vákért pezsgőző, mezítlábas gyermeke­kért táncoló társadalmi hejehuják asz­talára, hogy a morzsa-jótékonykodás helyett valóban kétkézzel dolgozó, tel­jes szociális költségvetéssel működjék az egész vonalon a társadalmi feari- tász is. Boldog béke-bőségben persze hogy másként kellett megítélni ezt a kérdést- Akkor a mulatozás nem keltett méltat­lankodást és az amugyis teli asztalok bőséges maradványaiból, az arnugyis hangos vidámság könnyen elszórt koro­náiból és forintjaiból helyesen vámolt a szociális segítő szándék. Bár már akkor egyszerűbb és eredményesebb lett vol­na méltó módon, őszinte nevén nevezve a céh, arra szoktatni a társadalmat, hopp,' tudatosan és nyillan hozza meg ál­dozatát a nélkülözőkért és ezt a tuda­tosságot ne kisérje elzárkózás. Ma teljesen tudatosak lettek gond­jaink. Szociális téren oly solcat mvlasz- tottunk a morzsa-megoldások könnyel­műség-korszakaiban, hogy a jelentkező kötelezettségek váll (dósát sem nem le­het. setn nem ülik bálokkal és zsurok- kai leplezni. A példa, melyet a kolozsvári refor­mátus Nőszövetség „rongyosdéhisfárija’1 adott, elismerést érdemel. A belépője­gyeit helyett téli ruhadarabokat és cipőt átnyújtó asszonyok valóban a mai kor öntudatos magyar asszonyai, akik — mert fotográfust sem vittek ajándékozó mozdulatuk szerény pillanatához — két kézzel egész segítséget produkállak ezen a teán a kolozsvári rongyos gyermekek téli megsegítésére■ Nem kártyaklubok elpazarolt nagy játszma-tételeinek félreguruJó fillérei, nem a gazdagság, vagy könnyelműség hetedeién tiszteletének és tömi érkezésé­nek titokban elvont, sokszor nem is tu­datos ..adományai" gúnyolták ime meg ezen a teán a rongyos szegényeket, hanem a nyílt, tudatos k-öt el esség felis­mer és teljesítette a maga szép feladatát . — ered mén yesen. ___________________ r—ig/j UJ VTLLÁMVONATOT PRÓB.ÁL TAK KI A SPANYOLOK MADRID, november 20. (Bnd. Tud.) AJ iMuih jfdi—So ragozza útvonalon próba- menetet tartott egy újonnan szervezett spanyol viü lámvonat. A vonat óránként 200 km.-es sebességet tud kifejteni. A mozdonyon kívül a vonat több kocsiból áll, amelyek egymással különleges módon vannak összekapcsolva, úgyhogy a sebes­ség a kanyarban sem jelent veszélyt. A vonatot dinamó hajtja. Uj kiadásban jelent meg A világliirü mü már évek óta hiány­zott a magyar könyvpiacról. Uj ki­adása gondos kiállításban, diszkó« lésben p 9.— Diszkiadás, Dürer-metsze- t ek kel p 15,— Kapható az „Ellenzék“ könyvesboltban* Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Vi­dékre utánvéttel is azonnal szállítjuk. fHagybányása kell ielenuíezzeBaeik a muakaszeigáiaiB'a behívóit J ßtr $ w *« Jl •**' S2 eiys zsiáöik Méltói kísérik végső nyypéhsivére a kél Ipafl fejedelem-párt Papfní: KRISZT • történ

Next

/
Oldalképek
Tartalom