Ellenzék, 1942. szeptember (63. évfolyam, 197-221. szám)

1942-09-01 / 197. szám

k, Jj T* REDD, 1842 szeplwabei 1. LTUL évfolyam JW, szint. y0 tMIBFnifk WWW W WW1LWVW WTWWW Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Jókai-u, IfL, L «n. Telei.: 11—-Of). Nyomda: Egy©- teta-o. a, sz. Telel: 29—25. Csekkszámla 72056 ■ LAPÍTOTTA: B H RI El fi MIKLÓS Kiadótulajdonos: „PALLAS SAJTÓ VÁLLALAT- Rt Kolozsvár. Előfizetést árak: 1 hóra 2.70 P, negyedévre 8 P„ iélévre 18 ?., egész évre 32 P« Ellenségeink újabb Versailles# akarnak- hangoztatja Hitler német birodalmi vezér és kancellár a téli segélyakció érdekében kiadott kiáltványában Berlin, szeptember 1. (MTI.) Ä Führer főhadiszállásáról jelentik a Német. Távirati irodának: A Führer a német nép 1942—1943. évi háborús béli segélyakció érde­kében ezt a felhívást adta ki: „Most, amikor negyedik esztendeje kezdődik annak a háborúnak, amelyet a német nép létéért, vagy nemlétéért, a jelenért s a jövőért foly­tai, tizedszer szólítom fel a német népet, hozzon önkéntes áldozatot a téli segélyakcióban. Katonáink óriási térségen, életük és egészségük latbavetésével har­colnak. Melléjük sorakozik az európai nemzetek legnagyobb része és a távoli kelet népei is, olyan hűséges szövetségben, amely meg fogja aka­dályozni, hogy országaink a bolsevista barbárság, vagy a zsidó-angol­szász nagytőke kizsákmányolásának áldozatai legyenek. Azok, akik egykor, amikor bent az országban a hatalomért küzdöt­tünk, a német birodalom ellenségei voltak, ma ismét egyesültek elle­nünk. A nemzetközi zsidóság vezeti a bolsevizmust és a plutokráciát, nemcsak abból a célból, hogy az európai müveit államokat megsemmi­sítse, hanem mindenekelőtt kiirtsa az önálló lét, minden hordozóját. Ha az amerikai és az angol ügynökök azt állítják, hogy uj és jobb világot akarnak felépíteni, mint amilyen korábbi életükben volt, uj vilá­got, amelyben mindenkinek meglősz a munkája, ruházata és lakása, ak­kor miért látták szükségesnek. Hogy éppen a kifosztott német birodal­mat támadják meg. Ezeket a kérdéseket ugyanis a nemzeti szocializmus részben megoldotta és továbbra is nagyszerű, sikeres megoldás folyik. De a nemzetközi cselszövők szándéka nem a jobb, szociális világ felépí­tése, hanem az, hogy kapitalizmusukkal előkészítsék a nemzeti szocialis­ta államok erőszakos megsemmisítését. Újabb Versaillet akarnak, olyan rabszolgasorsba akarják taszi/tajjí Európát, mint aminőt Indiának keli elszenvednie. - ... A bolsevista zsidó a mozgató erő mindkét táborban. Ez a búj tógát ás nagy arányokban sincs máskéné mint ahogyan kicsiben Németország­ban volt. A német és szövetséges katonák ebben az esztendőben példátlanul ál ló óriá­si harcban hatalmasan kibővítették a* európai népek életterét. A nemzetközi v:- lágboldogitóknak, Sztálinnak, Churcbiilnek és Rooseveltnek az európai népek ki- éheztetésére irányuló kísérlete már most végleg meghiúsultnak tekinthető. Ann kor ebben, a minden idők leghatalmasabb küzdelmében a német katona alig elkép­zelhető nélkülözések között a harcban súlyos áldozatokat hoz, akkor a Haza éppen ebben az esztendőben — még ink ább köteles a legnagyobb áldozatra is. Még akkor is csak töredékét adja annak, amit véderőnk szárazíöldöu, a tengeren és levegőben teljesít. A téli segélynek értelme azonban még ma is az, hogy nem' csak békében, hanem a háborúban még inkább tettekkel Ó3 nem mint Amerika ban és Angliában, szólamokkal, megerősítsük a német nép megbonthatatlan egv ségét- A népeknek ebben a küzdelméből is a német birodalomnak, mint minden izében nemzeti szocialista államnak kell győzelmesen visszatérnie a békébe. Biz­tonságunk megerősítésére nemcsak a harctér áldozatai szolgálnak, hanem az itt- honmaradottak áldozatai is. Ellenségeink 1939, 1940-ben, sőt talan még 1941-ben is esetleg azt hitték, hogy a német népét — mint egykor 1918-ban — a belső egyenetlenség révén külső függőségbe hozzák és ezáltal bomlásra szítanak a harc­téren is. Az odahaza dolgozó német Dép kötelessége, hogy a nemzeiközi arany hiénáinak és a szovjet szörnyetegnek e/4 a reményét szétrombolja éj világossá te­gye előttük, hogy ez a háború nem végződhetik azzal, hogy a vért, verejtéket és könnyet szipolyozó cselszövők számára megmaradjon a további kizsákmányolás lehetősége. Ez a háború azoknak a nemzeteknek győzelmével fog végződni, akik­nek semmijük sincs. Elvárom tehát, hogy az Otthon * háborús téii seeélvben tel­jesítse kötelességét. v * ^ > Fegyver nélkül vetik harcba a bolsevista tömegeket BERLIN, szeptember 1. (MTI.) A Német Távirati Iroda Jelenti: Katonai részről közük: A bolsevisták az ümeny-tótól délkeletre lévő arcvonalszakaszon néhány hét alatti támadásaik folytatására ‘öbb, mint 17.000 emberből álló tartalékot vetetlek harcba. A tarialékcsapatok majdnem teljesen középázsiai néptörzsekhez tartozó katonákból álltak. Egy 2000 emberből álló szállítmányt, amely még semmiféle kiképzésben nem részesült, kirakodása után harcba dobtak. Mindegyiküknek az elesett és megsebesült bolsevisták között kellett íegywer után nézniök. Egy másik bolsevista csapaiszáUitmá ny katonáit polgári ruhában vitték ki egészen a legelső vonalba és csak itt látták el a legszükségesebb egyenruházati cikkekkel és fegyve­rekkel. Más német megállapítás szerint a 28-ik bolsevista gárdahadoszlály legnagyobb részét börlöntölteiékekből állították össze. , Szovjet tengeralattjáró török SZÓFIA, szeptember I. (MTI.) Az Interinf. jelenti: A Prazdnicsni Veszti cimii bolgár lap ankarai jelentése szerint egy szovjet tengeralattjáró befutott Trapezunt kikötőjébe. Le­génységét lefegyverezték. A legénység elmondotta, hogy minden előkészület megtörtént arra, hogy a leketetengeri hajóhad elsülyessze önmagát. BERLIN, szeptember 1. (MTI.) A Füh­rer főhadiszállásáról jelentik a Német Távirati Irodának: A véderő főparancs­noksága közli: A Kuban alsó folyásától délre a német és román csapatok folytár tódó támadásokban visszavetették az el­lenséget a Fekete-tenger partja irányába. A légvédelmi tüzérség el süly esztett egy szoi'jet ágyu,naszádot. Sztálingrádtól dél­re a német csapatok áttörték az ellensé­ges állásokat, nagy bolsevista erőket, szét­vertek és 25 kilométerre délre állanák Sztálingrád előtt. A légierők Sztálingrád ellen intézett éjszakai támadásai nagyki- terjedésü tüzeket okoztak. Ezenkívül ha­tásosan harcolt a légierő az ellenségnek n Volgától keletre levő vasúti célpontjai és repülőterei eFen. Rzsevnél' az ellen­ségnek nagy gyalogos -s páncélos erők bevetésével több helyen folytatta táma­dásait. Kémény harcokban 48 páncélost semmisítettünk meg. A Ladoga-tótól dél- ,/C meghiúsultak a Szovjet újabb támadó­im. Olasz gyorsnaszádok augusztus 15-re Árradú éjszaka a Ladoga-táv on el sülve sz­irtiek egy szovjet ágyunaszádot és egy ellenséges kereskedelmi hajót. Harci repülőgépeink éjjel-nappal bom­bázták gyújtó- és rombolóbombáikkal Kc- letangUá és Mydlctnd katonai berendezé­seit. A német tengeralattjárók a múlt hé­ten súlyos veszteséget okozlak az ellen­séges hajózásnak az Atlanti-óceánon, a Karibi-tengeren és Nyugatafrika előtt, no­ha az ellenséges légi és tengeri hadierők elhárítása heves volt. Makacs harcokban hajókaravánokból és portyázások során 80 hajót sülyesztétteh el 181000 tonna- tartalommal. Öt másik hajót megtorpe­dóztak. A véderő főparancsnoksága közli a Ka- lugától délnyugatra folyó harcokról: A súlyos ellenséges veszteséggel vissza­vert augusztus 28-i támadások után az el­lenség szombaton ismét több helyen na­gyobb erővel támadott. Mig a 28-i táma­dások egységes, erős összpontosítás je­gyében. zajlottak le, a szombatiakban az összetartás és a. támadás ereje Cfoson meglazult és céltalan vóh. E támadásokat is visszavertük. Az egyik helyen az ellen­ség erős tüzérségi előkészítés után repü­lőgépek támogatásával és páncélosolckal többször támadott. Egy kisebb ma­gaslat mellett sikerült behatolnia a legel­ső német védelmi árkokba. A német csa­patok azonban véres veszteségeket okozva az ellenségnek, hamarosan kiigazilották a betörés helyét és megtisztították a tere­pet a bolsevistáktól. Mint a véderő főparancsnoksága közli, német, csapatok a Kuban alsó folyásától délre erős erdei és hegyi ütközetekben el­lenséges ellenállást leküzdve, elfoglaltak egy magasabb hegynyerget. A támadást részben alig járt erdős terepen hajtották végre. Más német csapatok további ma­gaslatokat foglaltak el és behatoltak egy erődítménnyé kiépített községbe. A Kau­kázus magas hegyvidékén a német hegyi­vadászok részben közvetlen előretöréssel , részben átkarolással, újabb hágókat fog­laltai: el. A repülök alacsonyan szállva. támadták a szovjet csapatokat. Telitalálat­tal megsemmisítettek ellenséges páncélo­sokat, amelyek a keslteny hegyiutakon igyekeztek útját állni az előrenyomulás­nak. Novorosssijszk vidékén a repülőit sikerült támadást intéztek menetoszlopok ellen. Légiharcban a német repülők nég\ szovjetrepülőgépet lőttek le. IJjahb erősítéseket tettek partra a japánok Uj-Culneában SANGHAJ, szeptember 1. (MTI.) A Német Távirati Iroda jelenti: Uj-Guiuea nyugati ré­szén a helyzet az angolszász szövetségesek szempontjából lényegesen rosszabbodott — mondja Mac Arthur tábornok inelboumei iő- hadiszállásának jelentése. Erős tengeri haderő védelme alatt a japánoknak sikerült Milne- Öbölben erősítéseket partratennVk. Ettől kezd­ve az öbölben súlyos harc folvik. A legutóbbi I japán partraszállást nem vették észre idejé- ten, ezért csak később tudták meglenni a szük­séges intézkedéseket. Az északamerikai bőm bázók akkor érkeztek meg, amikor a japánok már partraszálltak. A jelentés kifejezést ad an nak az aggodalomnak, hogy a japánok Délnvtt- gat-Guineában olyan helyzetet teremtenek, amely nem marad Jelentőség nélkül a Sala- mon-szigetekre. Élénk légitevékenység Afrikában RÓMA, szeptember 1. (MTI ) A Stefa- ni-iroda közli az olasz fegyveres erők fő­hadiszállásának 826. Számú jelentését: Az egyiptomi arcvonalon meghiúsullak az ellenséges járőrök rajtaülési kísérletei. Ezen az arcvonalon élénk légitevékenv- ség volt. Vadászgépeink légiharcokban lelőftek két repülőgépet. Több gépet ha­tásosan géppuskáztak számbeli fölényben levő ellenséges alakulatokkal vívott har­cokban. A kereskedelmi hajóink ellen in­tézett támadások során olasz vadászgépek a Földközi-tengeren 4 ellenséges repülő­gépet megsemmisítettek. Egyik hadiha­jónk légvédelmi ütegei két gépet puszik tottak el. Német repülők még két ellen­séges repülőgépet semmisítettek mee Egv gőzös könnyebben megró ngá Imi ott- Két repülőgépünk nem tért vissza. Augusztus 27-én egy olasz gyors na szád a Ladoga-tavou megtorpedózott é.s első lyesztett egy 13(H) tonnás szovjet szállitó hajót, amely Leningrad feje tartott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom