Ellenzék, 1942. augusztus (63. évfolyam, 173-196. szám)

1942-08-01 / 173. szám

I — 2 CLLHNZftK Hi 42 iu||iiHilu<> 1 ...................................... I - ••. kin• too. I urft> gÁgot, védelnitvnü az ü klo tool- j U'L, kihirdetni az erényi, lot (/rázni ft ; Dirnt s a nyilvánossá# joqut as le tmm kötelezeti hangját vinni l>c a :u>, erdek tusaiba!'* No féljem, a meg- tainadaistól, ne leljen a szagénység­őd és. ne féljen a sorstóL, bánniilyen kegyetlen legyen az. És miint a múltban, amikor szétszórtan mun­kálkodtak láthatatlanul, must. lát­hatatlan arcvonalba tömörülve kell nogy harcba lendüljenek. Megfogha­tatlan és át,törhetetlen ez az arcvo­nal. Valóban magas kastélyok tói a kunyhókig ér. Szivek dobbanása tartja össze. És feltartózhat hatűiUban a támadása. Akik meghaljak a kiáltást, meg fogják találni egymást. És vállvetve Hídnak cselekedni. Hiszen olyan végtelenül kevés az igazi és jó cse­lekedet. És össze fognak verődni sokan. Négy-öt magyar. „Itt vala­hol. ott valahol." És kiáltások fog­nak hangzani, mint az éjszakai pusztaságban: hahó, vagyunk! Az egymást összekötő selyemszálai a hitnek, gondolatnak, reménynek, bi­zakodásnak, keserűségnek, fajda­lomnak, akarásnak, erős fonalakká sodródnak. Szétszórt egyesekből ala­kul meg az egész. És ha majd kell, formát ölt és dimenziót. De ez a for­ma magyar forma lesz. Az. amelyet idegenül idegenek között, megtipor­va és háttérbe szorítva annyiszor vet ítélünk fel Európa mennyből- iozatára. Á politika praktikáival, egyesüle- t es divei irányított kezdeményezés­sel nem lehet (megváltoztatni a szi­veket. Pedig a mi életünk is meg. kell hogy változzék. Nemcsak azért, mert hibák vannak benne, hanem, mert a történelem legnagyobb vál­tozásainak egyikét éljük. És ebben ’ a változásban csak akkor álljak aneg J helyünket, ha életünk minden vo- j natkozásában magyarrá változunk, j A nacionalizmus nagy korszakában nem gondolunk túlfűtött, vagy t.ulzó nacionalizmusra. De birodalomra gondolunk és ha hozzáfűzzük, első szent királyunk nevét, úgy nemcsak jóságosán simogató kezére, hanem kíméletlenül lesújtó öklére is gon­doljunk. Arra a teljes magyarságra, amelyet képviselt. Ez a teljeis ma­gyarság élő valóság ma bennünk is, csak bátrak kell legyünk, hogy sze­rinte éljünk. Hitünk kell legyen ab­ban, hogy nem vagyunk egyetlen nemzetnél sem alább valóak. De hogy hihessünk magunkban, meg kell lássuk önmagunkat és hogy megláthassuk önmagunkat, le kelli tisztítsuk az ingoványt fejedelmi képünkről. A pillanat mai lehetősé­gei és fenyegetései között ezért kell most csatába induljon a láthatatlan arcvonal. ALAKI ÜLÉST TARTOTT TEGNAP A KÉPVISELŐHÁZ BUDAPEST, augusztus 1. A képviseloház pénteken délelőtt alaki ülést tartott, amelyen l'ricke Valér előadó ismertette az egyesüe* l bizottság jelentését a mezőgazdaság fejlesz­téséről szóló törvényjavaslaton a felsőház által végrehajtói! módosításokról. A jelentést a Ház délután 1 órakor kezdődő ülésének napirendjére tűzték. Délután 1 órakor tehát második ülésre íilt össze a képviselőház. Ezen Fricke Valér előadó ismertette az előbb említett bizott­sági jelentést, aizután a fe'Isőház állta! eszkö­zölt módosításokat a képviselőház vita nélkül elfogadta. Tasnády-Nagy András elnök napi­rendi javaslatára ezután a képviselőház bi­zonytalan időre elnapolta üléseit. Az elnök kellemes nyári pihenőt kívánt a képviselő - ház tagjainak, akik helyükről felállva, taps­sal viszonozták ia jókívánságokat és meleg ünneplésben részesítették Tasnády-Nagy Andrást, SAJTÓÉRTEKEZLET A KÖZELLÁ­TÁSI MINISZTÉRIUMBAN BUDAPEST, augusztus 1. (MTI.) A vi­déki sajtónak a közellátás propagandájába való erősebb bekapcsolása céljából Lossonczij l-tvún közellátási miniszter augusztus máso­dikén Debrecenben a po étikai, napi és heti­lapok bevonásával1, sajtóértekezletet rendez, amelyen tájékoztatót ad a közellátás kérdé­seiről. Az Országos Magyar Sajtó Kamara is elküldi megbízottat A Sávos; me&ím swag, nagyot és különlegeset hozott... 1 u van a : olasz ugródeszka komikusak, fcÜéptdk.t viharoi nevelés kiséri: JUHÁSZ&Co ak k s'éd tö z-onglőrmutilványaikkal kápráztatják a közCnsé-jet. Közkívánatra prolongáltuk Európa legjobb táncosnőit, a SzamossyMnővéiekej és bemutatjuk az „Or zági'á: Gril“ klassz kis ballcrináját: Nápolyi Lujzát. Pro’ongáltuk még Ko’ozsvár kedvenceit: G2fö Bare :a babaprimadonnát és Cjntl M-ry finom hangú olasz dizőzt. Hal j ?x Lajcsi muislkáf. Változatlanul szó'id kávéházi árak. Divat a Savoyba járni... A Savoy más, mint a többi... Angol ívujfélgíjprolöiíet tettek ártalmatlanná Risizsiken ALSÓZSUK, augusztus 1. Csütörtökön délután 6 órakor Alsózsukxm a mezon dolgozó emberek egy leereszkedő léggömbre lettek figyelme­sek. A léggömb leszállási helyét előre elzárták és sürgősen értesítették a katonai és polgári hatóságokat. A katonaság igen rövid idő alatt a helyszínre érkezett és a szakértők ártalmatlanná tették a léggömböt. A gyuitóléggömbről megállaoitották, hogy angol gyártmányú. A lakos­ság példás fegyelemmel viselkedett. Kár nem történt. Hogyan felütjük árlalmalfanná a léggömbökről leszőrt gyujtópakcMat BUDAPEST, Augusztus 1. Az érául: na­pokban, mint arról a rádió é* a napi sajtó uljáu a közönség tudomást szerezhetett, na- gyobbszáinu ellenséges léggömb szállott .e az ország különböző részein. i£zek a 'éggömbök gyuj'tópalackokat szórtak le és ezekkel máris kiisebb-nSgyobb, de eddig je.entőa károkat még nem okozó tüzeket idéztek elő. A honvédelmi miniszter újólag és a leg­nyomatékosabban fölhívja az ország lakossá­gának figyelmét fiz előirt óvóintézkedósek ponlos betarlására. A gyujtépalackokról és fizok szálitásláxóL a tudnivalók a követke­zők- A gyujtopalackokat fehér, vagy hal­ványsárga gumiból készült léggömb szállítja. A léggömb alatt függ egy fehér bádogból készült hengeralaku doboz, ame.y gyuj ó- palfickokat, számszerint 7 darabot tartalmaz. A gyujtópalackok vas’tagfalu üvegből készül­tek s azoknak nyilasát fémrész zárja ie ha­sonlóan, mint a sörösüvegnél. Az üveg nya­kára ujjnyi hosszúságú fehár bádoghenger van erősítve, améyen egy öntöttvasból ké­szült vasgolyó látható. Magában r.z üvegben három vegyi folyta dók van. A legfelső réteg tejfehér, a második réteg átlátszó, a legreó pedig tojássárga színű. Leesésénél a palack — ha összetörik, — a folyadék fehér lángra lobban, füstöt képez és szúrós szag kísére­tében meggyujtja a gyúlékony tárgyakat és nehezen oltható tűzvészt okozhat. A palac­kok egy része többé-kevéebé a földbe fúró­dik és olt sértetlen marad. A gyujtópaóack tehát mindaddig nem veszélyes, amíg össze nem törik. A gyujtópalack tüzének megfé­kezése ráhánvt földdel, vagy homokkal tör­ténik. Ha a földet leszedjük róla, n gyújtó- hatás ismét azonnal jelentkezhetik, ezért kívánatos, hogy legalább egg 60—70 cm. mélyre ássuk fel a földel és a gyujtópalack maradványait ide helyezzük el. majd a rá­hányt földet jó!, tapodjuk le. A gyujtópalack üvegcserepeit, vagy a burkolat darabjait kézzel ne fogjuk meg, mert az észrevétlenül rátapadó folyadék (sav) égési sérülést okoz. A legfontosabb tennivaló ilyen gyujtópalack észlelésénél az, hogy a leesés helyét ponto­san meghatározva, azonnal jelentést tegyünk a esndörségen, rendőrségen, i'letve a .egkö- zelebii eső közbiztonsági szervnél, vagy ab­ban az esetben, ha nagyobb arányú tűz ke­letkezik, többedmagunkkal elsősorban is az oltáshoz fogjunk hozzá. Tulajdonképpen a tűz oltásán és a jelentesté elen kívül, a pol­gári lakosságnak ilyen esetekben más köte­lessége n;ncs. Ismételten felhívjuk iít az ország lakos­ságénak figyelmét arra, hogy az illetékes minisztérium által k:ado:t tájékoztató füze­tet. amely a fenti esetekkel kapcsolatos ten­nivalókat tartalmazza, mindenkinek meg kell ismernie. Tegye meg kötelességét mindenki magyar becsülettel. trtesltfs! NAKSAY ALAÜÁn villany és vízvezeték szerelő sz k- ü/letét a H mhy-ut 31. Bzá'fl áthelyezte IIOr tHJ Ut 0 zám alá. Peíóii ..Eg) gondolat hant engemet" ‘ríu mod kih'tu vmot esztendeje egy világa zabod súgó lobogó magyar ifjú. S mint a né pák sorsában n maga külön sorsál t látó ember, előr< megírta, miként esik el majd a CH/lQmezön, diadalra rohanó pariptih lábai alatt ossza törve. Ma sem tudjuk a lesújtó vesztesé közelségének megérzése nélkül fellapozni e t a halhatatlan magyar költeményt. Egyeseit el, ahogy kívánta, a segesvári < totaleren, JÓ49 július Ül.én, ezeiütt kile nevén három észtén dövcl. Egy huszonhatéi es magyar ember élete roppant ketté Fejéi egyháza sikjitn, </■ ez a huszonhatéves magyar ifjú a világi m dalom lángelméi között is a legelőkelőLlx -' - kel van egy vonalban. Mert ez a hunzoaha' éves magyar ifjú valami olyant adott a vi­lágnak, amit az európai szellem addig nem ismert: a lánggal égő szerelem mellett amit ugynn mások is meg-nugtrogahak viMgszabadságért lobogott, a nép felszabad - tusáért ragadott pallost, költészetet csinál1 a sziilűtisz telet bői, imádságot a magyar : badsúgszercteiböl. S aki oz egész viliig sza­mára szabadságot köveiéit, saját népéét sem láthatta biztosítva. Elesett. De meg nem halt. A Kerepesi-u !i családi sírhely hiába várta haza: 0 ott ma­radi a magyar földben, talán tömegsírban, talán külön, kozák lovak lábai a'alt összi roncsaivá. S ahogy a magyar föld felszívta kiömlő vérét, úgy a magyar népből sarjadt uj magyar szellemiség is az 5 igéit véste mélyen a szivébe: magyar szabadság, magyar nép. Azóta a neve zászló, a könyve program, maga pedig az örök magyarság egyik égő csipkebokra, figyelmeztetés kifelé és befelé.- figyelmeztetés a világ számára, hogy üt va­gyunk, a: emberiség eszményeiért égünk, és figyelmeztetés befelé, hogy soha meg ne fe­ledkezzünk nagy kői élességeinkről. A nemzetek — mondják ■—■ szentjeik és vártanuik után üdvözölnek. Alig lehet nem­zet a földön, amelynek több és keservesebben megszenvedett szentjei, megváltóbb bizonysa got tett vértanúi volnának, mint a magyar- nak. S ha szentjeink és vértanúink szenve­dése megváltott bennünket, ha ezután az ö': érdemei és c. magunk képességei, jós záruk­kal szerint lesz részünk a szabad nemzetet: életközösségében, akkor a Petőfik szelleme nem Idába él fölöttünk, az ők lángolása nem értelmetlen, mert egy évszázad után mégis csaj; megigazulunl: és üdvözölünk. Hőnd^Iot a le-vsniélz kféHe— : 30 PENGŐ A VAGYONVÁLTSÁG leső o?¥Oíi vizsgálatáról i BUZA-ÁRA Kolozsvár, augusztus 1. Az uj honvédelmi törvény többek között a leventék orvosi vizs­gálatáról is intézkedik. Most a honvédelmi miniszter rendeletet adott ki a törvény vonat­kozó szakaszának végrehajtása tárgyában. A leventék rendszeres orvosi vizsgálatát szeptember 1. és október 15. között keli meg­tartani. Különleges okok közbenjötte miatt október 31-ig bővíthető ki ez a határidő. Rendszeres orvosi vizsgálatnak kell alávetni az 1930., 1927., 1923. évben, ellenőrző orvosi vizsgálat­nak az 1922., 1926. és 1929. évben született, leventeköteles ifjakat, az utóbbiaknál az el­múlt évben a rendszeres orvosi vizsgálat már megtörtént. A részletes tájékoztatást a Buda­pesti Közlöny 168, száma tartalmazza. lakberendezések. Székel? és Hifi marosvásárbelyi luforgyáir r. í. i|Q r mângâi: Ipán Gyu a ép’tész mMa’erm^beti Ko ozsvár, Szentegyház-utca 2. szám. Tele on 24—33. t Budapest, augusztus 31. (MTI.) A pénzügy- j miniszter rendeletet adott ki a buza 1942. évi tegusztusi árának a vagyonváltság fizetése szempontjából való megállapításáról. A rende­letben a mezőgazdasági ingatlan vagyonvált- sága fejében fizetendő buza árát 1942 augusz­tusra szóló érvénnyel métermázsánként 30 pen­gőben állapította meg. FÖLDRENGÉS ROMÁNIÁBAN BUKAREST, augusztus 1. (MTI.) A Steíanl iroda közli: A bukaresti földrengéstani intézet készülékei csütörtökön este íél 10 órakor föld­reng st jelezlek, melynek középpontja 160 ki­lométernyire volt. A földmozgás harmadfokú erősségű volt. UJ SZEMÉLYVONATOK KOLOZS­VÁR ÉS NAGYVÁRAD KÖZÖTT KOLOZSVÄR, augusztus 1. A m. kir. ál­lamvasutak kolozsvári áLoinásfőnöícségének értesítése szerint a MÁV igazgatósága Ko­lozsvár és Nagyvárad között augusztus hó oisejévei kezdődően az 517. é-S 518. számú személyvonatokat forgalomba helyezi. Az 517 cs vonat dudul Kolozsvárról reggel 6 óra 20 perckor, Nagyváradra érkezik 10 óra 53 perckor. Az 518. számú ellenvonat indul Nagyváradról este 19 óra 42 perckor. Ko­lozsvárra érkezik éjjel 12 óra 14 perckor. Itt írjuk meg, hogy a mai naptól kezdve i Szeged—Szabadka és Ujszabadka felé koz- j lakedö 1680/a és 1610 a számú vonatok ! Szeged—Rókus ho’yeÜ Szeged állomásról in- i dúlnak és érkeznek Szatmár felé és Szat?nur I felől direkt csatlakozásuk vau s Így az utazó j közönségnek ezután nem kell Nagybáuyán 1 vesztegelnie. A Turáni Vadászok szervezkedése Szólnék- Doboka vármegyében. A Turáni Vadászok nem­zetvédelmi szervezete nagy lendülettel szer­vezkedik Szolnok-Doboka vármegyében is. Mihály Károly széki ref. lelkészt, a szamoeuj- vári szervezet elnöke, végzi ezt a feladatot. A napokban Mezőveresegyházán alakítottak he­lyi szervezetet, ahová Szék község Turér. i Vadász Egyesületének tagjai teljes számban át­vonultak. A megalakulás a község romladozo félben levő, Árpád-korabeli templomában zai- lott le. Mihály tiszteletes igerhirdetése után a ref. iskolában tartották meg az alakuló köz­gyűlést. Elnöknek Mihály Péter ref. lelkészt alelnöknek Balogh Mártont és Orbán Pétert választották meg. Közebéd után a széki fiatal­ság ősi magyar táncokat mutatott be. A szé­kiek és mezőveresegyháziak fogadalmat tet­tek, hegy itt a végváron „Mindent a hazáér‘ jelszó alatt tartják össze a szórványvidéken é magyarokat. Vigyázat A Darmo! hashajtót utánoz* zák. Ügyeljen, mert minden tablettán a „DARMot* szónak és 7 alakú bevágás« nak ke!í lenni. Kimondottál» eredeti csomagban kérj®.

Next

/
Oldalképek
Tartalom