Ellenzék, 1942. június (63. évfolyam, 122-145. szám)

1942-06-01 / 122. szám

jSzer&esztSség ís kiadóhivatal: Kolozsvár, .Jükai-a, ÍÓ., I. emelet. Telefon: 11—09. Nyomda: jügyetem-atca 8. szám. Telefon sz.: 29—23. ALAPÍTOTTA: birthb miklús Kiadótulajdonos: „P AIAAS SAJTÓV ALI, ALAI ' részvénytársaság Kolozsvár. Előfizetési árak r*sgyedévre 8 P., félévre 16 P., egész évre 32 P I London szepint Líbiában várható a döntő erőpróba Rommel tábornok páncélosai kettévágták az angol arcvonalat a hatalmas líbiai csatában í fögy angol tengernagy és egy brigádparancsnok a foglyok között — Hagy az aggodalom Lo^áonbaa az afrikai események miatt ZÜRICH, junius 1. A líbiai csata leg­élénkebb ütközete a Bir él Hokimtól Tobruk felé vezető karavánuton folyik. Hir szerint a német páncélos kötelékek" ne?; sikerült El Gazaía és Tobruk között a brit csapatok közötti részen előretör­niük majdncjn a tengerpartig és előnyo­mulásukkal El Adem és TobruJc közölt <l brit összeköttetést elvágni. Rommel két irányból előretörő hadoszlopai Acrona előtt már egyesültek. Ebben a körzetben jelenleg hev4s páncélos csata folyik. Brit jetrfitések is elismerik, hogy Rommel helyzeti előnybe jutott El Ademnél. A Stefani-iroda közli ez olasz főhadi­szállás 730. számú közleményét: | A marmaricci sivatagban az ellenség újabb suyos veszteségeket szenvedett. A több mint 2000 hadifogságba esett brit katona között van még Coivan tábornagy és egy brigádparancsnok is. Csapataink elpusztítottak vagy zsákmányoltak, to­vábbi 345 harckocsit, 21 páncélkocsit, 53 ágyút és több mint 200 gépjármüvet. Több gépjármümft telitalálatokkal fel­gyújtottunk. Az Es za ka fr lkában méginduh támadó hadműveletekkel foglalkozva a Neue Zü­richer Zeitung rámutat arra, hogy londo­ni katbnai körök aggályosnak találják azt a lényt, hogy a líbiai német támadás megindulásával egyidejűleg jelentették a japán előretörést a Gangcsz medencéjé­nek vidéke felé. A japán-német támadó I hadművelet közötti Összefüggésre mulat a keleti arcvonai déli részén, nyilvánva­lóan délkeleti irány felé törő nagy német cllentánuidás is, amely már <%y jelentős off enzim méretéit ölti magára. Londoni megállapítás szerbit az eddigi szovjet- oroszországi harcok tulajdonképpen csak a nagy ofjénziva előjeleinek minősíthe­tők, mérí a. döntés a líbiai támadásokkal kapcsolatban fog bekövetkezni. Londoni katonai körökben Számolnak Vichy qset- r leges meglepő katonai akciójával is. ' Washingtoni jelentés szerint ö kairói rádió közölte, hogy brit csapatok Arábia és Irak között egy semleges sávon több helységet szállottak meg. E sivatagi terü~ j Jetre való brit benyomulößt azzal magycr j rázták, hogy ezefi a részen uj oiajforrá- solcra bukkantak. Hadászati szempontból ügyein is ennek a területnek megszállása j teljesen jelentéktelen. A semleges övezet- | ben akarj álc pótolni azt a nyersolaj meny- } nyiségét, amely a japán hódítás során a j csendesóceáni térségben elveszett. Kevés j a remény azonban arra, hogy rövid időn beHil hozzáfoghatnak az olajforrások ki­aknázásához. a líbiai csata iBtoh&zéz kilométer területen folyik Londoni jelentés szerint a líbiai csata j hevessége fokozódik. A hadműveletéi: többszáz kilométer kiterjedésű területen folynak. Berlini jelentés szerint a sivatagban fo­lyó páncélos ütközet a iegnagyobbs-abá- su, amely vadaha az európai hadszínté­ren kívül lezajlott. Berlini körökben rá­mutatnak arra, hogy a Földközi-tenge­ren sikerült biztosítani a Rommel meg­erősítésére Észak-Afrikába irányuló né­met-das z csapat szállilásokat és hadi- anyagut án pótlást, viszont Málta-sziget erődjének, légi- és tengerészeti támasz­pontjainak állandó bombázásával sike­rült megakadályozni az ellenfél erőinek egyenletes erődítését. Mindazonáltal né­met katonai szakértők a líbiai csatáról még mindig nem úgy nyilatkoznak, mint­ha a tengely nagy offenzwájámtk megin­dulásáról volna szó. Hangoztatják, hogy az angolok Észak-Afrikéban erősen fel vonnák készülve minden eshetőségre és Rommel vezérezredes most mértéket akar vég mi, illetve ki akarja próbálni, milyen erős az ellenség ebben a térségben. & «harkovi csatában a i.,a 9. és az 57. szovjet hadsereg teljesen megsemmisült,a foglyok száma240ezerrenütfi Berlin, junius 1. (MTI.) A Führer főhadiszállásáról jelentik a Német (Távirati Irodának: A véderő főparancsnoksága, közli: A Charkov körüli nagy csata befe­jeződött. Von Beck vezérezredes tá­bornagy arcvonaliszak ászán von Kleist vezérezredes és Paulus pán­célos tábornok hadseregei a nagy­szabású ellenséges tömegtámadásiok ■elhárítását büszke, megsemmisítő 'hatású győzelemmé változtatták át. Kgy román hadtest, valamint egy magyar, egy olasz és egy szlovák kö- .stolék. vállvetve harcolt a német csa­patokkal és uj dicsőséget szerzett lo­bogóiknak. Löhr vezérezredes és .'Pflugbeii repülő tábornak repülőkö­telékei támogatták a hadsereg har­cait védekezésben és támadásban .egyaránt és kíméletlenül harcba- üszállva elűzték az ellenséges légi haderőt a csatatérről. A 6, 9 és 57-ik .szövet hadsereg, kereken húsz lö- -vészliadoszlál 1 jral, két lövashadasz- tállyal és 14 páncélos dandárral, ‘«megsemmisült. A foglyok száma 240 »ezerre emelkedett. Az ellenség véres •veszteségei rendkívül nagyok. A ■zsákmányolt, illetőleg harcban el­pusztított hadianyag 1249 harckocsi, (2010 lőyeg, 538 repülőgép és meg­számlálhatatlan mennyiségű egyéb fegyver és hadianyag. A középső arcvonalon bekerített ellenséges erő csoportok megsemmi­sítése folyamatban van. Az északi arc von al szakaszén sike­resen folytattuk egyik helyi táma­dásunkat. A leniihgrádi bekerítő arc- vonalon a német légi erő sulyiots légi támadásokat intézett a Ladloga-tó partján fekvő szovjetutánpótlási köz­lekedés ellen. Német harci repülő­gépek éjszaka támad ásókat intéztek Gorkij városának hadiüzemei ellen. A gyártelepeken a bombataláliatok nyomában tüzeket figyeltek meg. A magas északi vizeken a haditen­gerészet és légi erő a rossz idő járás ellenére is folytatta támadásait a Szovjetunió számára küldött hajó­karaván ellen. Egy tengeralattjáró elsülyesztett egy 6000 tonnás hajót, s íorpedótal á lattal megrongált két másik hajót. Harci repülőgépeánk két nagy teherbajót felgyújtottak. A charkovi csatát a gépesített kö­telékek eddigi legnagyobb csatájá­nak mondják, melyben 1249 ellensé­ges páncélost zsákmányoltak vagy semmisítettek meg. Az ellenség a keresi térségből akarta a bekerítő harapófogó egyik szarát elindítani., azonban már ak­kor szétverték a német csapatok az ellenséget, amikor még javában tar­tott felvonulása. A keresi harcok so­rán a Szovjet három hadseregei vesztet. Május 12-cn a támadó szovjethad­osztályoknak rást nyitottak az eu­rópai arc vonalon, még pedig kemény harc közben, nehogy az ellenség esetleg arra a gondolatra jusson, j hogy i:tt tervszerű eljárásról van szó. j Hatalmas szovjet ék tört előre az iz- j jurái térségen, a Donyecen át egé­szen Ivrasznogradtól keletre terjedő- Icg. A mintegy száz kilométer hosz- szu résnek ezen a végén az ék grá­nitjaiba ütközött iMáus 24-e körül az ellenség zömét, bekerítettnek lehetett tekinteni. Mö­götte becsapódott a kapu. Május 29- ón Timosenko elitcsapatainak fél­millió embere ezen a térségen vagy elesett., vagy megsemmisüld, illetve fogságba került. A tizennégy páncé­los dandárból egy páncélos sem me­nekült meg. Hét 1 o vasit ad ősz t ál y lo­vai, amennyiben nem pusztultak el, vadul száguldoztak három megsem­misített hadsereg roncsai között. A sokat dicsért, angliai és északamerír kai harckocsik összelőve, játékszer­ként hevernek mindenfelé. Egyetlen tömegsír a terület. Mindez 3500 négyzet kilom ét eHlvi terűje 1 en. A magyar honvédség szereplése a német főhadiszállás vasárnapi jelentésében Berlin, junius 1. (MTI.) Á Führer főhadiszállásáról jelentik a Német Távirati Irodának: A védérő főpa­rancsnoksága közli: A keleti harctér középső és északi szakaszán csapa­taink támadó vállalkozásai sikerrel jártak. A mögöttes területeken magyar lionvédkötelékek két hétig tartó har cokban megsemmisítettek erősebb szovjetfcándákat. Az ellenség ennek során sok foglyon kívül több mint 43CÖ halottat, 21 löveget, 97 gránát vretőt és géppuskát, valamint nagy­tömegű kézi tüzelőfegyvert és lő szert vesztett. A Charkov körüli harcokban egy horvát ezred különösen kitüntette magát. hitler tízezer fiatal német TISZT ELŐTT MONDOTT BE3ZÉ DET SZOMBATON Berlin, junius 1. (MTI.) A Német Távirati Iroda jelenti: A Führer szombaton a Sportpalotában beszé­det mondott a hadsereg, haditenge­részet és légi erő most felavatott tisztjei és tisztté avatásuk előtt álló tisztjelöltjei előtt. Keitel tábornagy jelentette a Führernek, hogy tízezer fiatal tiszt és tisztjelölt van jelen. A Führer a német történelem tanítá­saiból kiindulva, jelszót adott a. fia­tal katonáknak a nemzeti szocialis­ta haderőben betöltendő magasztos feladatokra. Visszapillantva a hat al­mas téli elhárító csatákra, rámuta­tott a Führer arra, hogy a niaga- sabbrendü vezetés és vezérség a ne­héz helyzetekben való kitartásból és azok leküzdéséből, nem pedig a ki­vívott diadalok olcsó ünnepléséből áll. A Führer azután nyomatékos és megragadó szavakkal fejtette ki a fiatal tisztek előtt, legyenek minidig tisztában azzal, hogy az aravoeadon tanúsított magatartásuktól az egész nép storsa függ. Minidig arra kell gondolniuk, hogy mindenütt, ahol csak kát ódákkal együtt állnak és küzdenek, Németország öbenniük Ilii kezekre van bízva. ÚJABB SIKEREKET ÉRTEK EL A JAPÁNOK SANGHAI. junius 1. (MTI.) A Német Távirati Iroda jelenti: A japán haderő Sanszdartománylmrt folytatott tisztogató hadmüvslete után elfoglalta a Sanzi é< Hopei határon a Longkutaitól északra fekvő Csungvan. helységet és hatalmúiul kerített két légi támaszpontot, ejgy fégy verraktárt es több más berendezést. A ja punok nagymennyiségű lőszert és egyéb hadianyagot zsálcmányoltak. Legújabb harctéri jelentések szerint a japán, expediciós hadsereg Csekiangból. Kiugrásból és Lancsiból kiindul ód május 29'ikén folytatta az ellefiség maradvá­nyainak üldözését és elfoglalták a Csing- tang-folyó felső folyásánál lévő Lungful Más japán egységek visszaverték a csüng kingi csapatok 36. <>s 37. hadserege'.o- portját és elfoglalták Kvasin fontos hadá­szati pontot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom