Ellenzék, 1942. május (63. évfolyam, 98-121. szám)

1942-05-01 / 98. szám

I ELLENZÉK 1942 uaújüM 1. t i Tízezer pengő jutalomban részesítették a győri romboló cselekmény leleplezést til D ÍVEST, május /. I Magyar Tát iraii Iroda jAcnh: .1 győri romholócSé* U'knwnij le-1('idézésében fontos, döntő szerepe volt egy hazafias érzelmit, derek mU- :\\ir munkásnál:, aki ellenállott a fel for gat öli csőlátásainak es az illetékes ható­ságokat meg idejében értés tette a romboló cselekményről. így nagyértékül és most pótolhatatlan anyagokat mentett meg. Neki köszönhető, hogy az ágész biinszavet* bezelei a tett ( 'követése előtt ártalmatlan tiá lehetett tenni. Ezerűciriil sok magyar "tunkás eleiét és kényt rét köszönheti e hazafias munkásnak. i zt a derei: embert a ni. liir. hon léd ség vezérkar főnöke hazafias csclekede- ieért es magyar numkéishoz dlö viselkedéséért 10.000 ]u.ngö jutalomban részesítette. A Filharmóniai Társaság Vll.-ik bérleti esiie máius 4-én este 8 órakor a Mátyás Király Diáldiázban. — Vezénve! RAJ TÉR LAJOS. a rádió karnagya. Műsor: Beethoven : Egmont nyitány. Vaszy: II. szvit. R. Straus Don Juan szimfónikus kúitemény. Brahms: 1. szimfónia. Jegyek elővételben az „ELLENZÉK“ könyvesboltban, Mátyás király-téi Telefon: 11—99. Lelkes megértéssel fogadta Kolozsvár magyar bölgytársadalma a hadbavonulfak hozzátarto­zóinak gondozására szóló felhívást Minden egyes személynek kötelessége a városba érkezését vagy eltávozáséit 2-1 óra leforgása alatt a rendőrség illetékes osztályán bejelenteni. Tizennyolcéves kori^ a bejelentést a szülők­nek, azután pedig az egyénnek kötelessége teljesíteni, t gyancsalv felhívta ít résztvevők figyelmét arra, hogy a háztulajdonosoknak kötelességük ny vúuCaatási könyvet vc/c niiök, ahol. a rendőrségi bejelentőlap akip j-iti, a házban történt minden személvj vá! tozás nyilván van tartva. KÚ1.0ZS\ ÁR. május I. Ismertettük n/t i nagyszabású mozgalmat, amelytől a polaár- •aester indított Kolozsváron a búdba vonul- 'ak hozzátartozóinak segé'yezése és gondo- ása érdekében. Mént megírtuk, nemcsak «egeiverésről > an szó az állami segélyen fe­li1. hanem a hozzátartozók gondozásáról iis. \ hadbavonultak családjának gondozását , á'laló hölgyek névsora a következő: Dr. Balog v\nrirásné, dr. Balogh Endréné, Balázs Jánosné, íir. Bartunek Gyuláné, gr. Bethlen Györgyné, 3enkő Elekné, Berecz Berta, Bocsánczy László- né, Bocsánczi Tódorné, br. Bornemissza László­ié, dr. Dániel Elemérné, Dávid Mihályné, De- ecskev Kírolyné, Egyed Lajosáé, bisztrai Far­kas Imréné, Finzler Sándornc, özv. Fodor An- •alné, Forgács Miklósné, Gyarmathy Miklósné. dr. Györfi Sándorné, Ilajdu Gyuláné, Kövér Rózsa, dr. Keledy Tibomé, vitéz Kékessy Lő- rincné, Kompanek Jánosné, dr. Kovács Jánosné Kovács Gyuláné, Krejcsi Gyuláné, Lendvay Magdolna, özv. Mikes Miklósné, Nagy László- né, Beregszászy Nagy Lászlóné, Nyíró József- né, özv. Pápay Sándorné, Rátz Milítlyné, Se- bessy Béláné, özv. Szentkirályi Akosné, Szé- kelyhidy Gézáné, Szittya Imréné, dr. Tavaszy ,Sándorné, dr. Tarján Pálné, dr. Tóth Józseíné, dr. Uhlyarik Jánosné, Vattay Ferenţnâ, dr. Vékás Lajosné, Vájná Ákosné, Zsigmond Györgyné, dr. Móritz Dénesné. Felvilágosítással szolgát a Vöröskereszt Egy­let irodája, Egyetem-utca 11., a hadigondozó iroda, Farkas-utca 4. szám alatt, földszint 12. számú szoba. Honvédőink tavára rendezi az ezévi „Magyar Nap^-ot az Erdélyi Párt kolozsvári tagozata jan. 7-én KOLOZSVÁR. május 1. Csütörtökön este / Erdélyi Párt (kolozsvári tagozatának he­lyiségében. az összes körzetek vezetőinek bevonásával, értekezletet tartottak. A párt- értekezletet Botos János tagozati főtitkár nyitotta meg és rámutatott a különböző poli* t kai pártok szervezkedésének módszerére* amelyet minden erdélyi magyar ember elí­télendőnek jelenthet ki, mivel olyan c&z- • 1 is igéuybe vesznek, amelyek össze­iénhetekLenefk a Ibesfelemibb erkölcsi törvé­nyekkel. Rámutatott ezzel szemben arra az egységre, amellyel Kolozsvár társadalma az Erdélyi Púit mögött áil s arnelv egységet különböző szervezési eljárásokkal megbon­tani úgysem lehet. 0Ä2 „őfcír Erdély* kérdését mind is izem előtt kell tartani•* Botos János megnyitó szavai után Páll György dr,, az országos központ főtitkára mutatott rá mindenekelőtt Kállay Miklós mi- uiszterelnök kolozsvári látogatásának jelen­tőségére, Ez a látogatás két szempontból ér­demel említési: egyrészt Erdély és Kolozsvár magyar társadalma meggyőződhetett arról, hogy a kormány miniszterelnöke milyen komoly megbe- e 3 ül és ®ei viseltetik Erdély problémái és az Erdélyi Párt munkálja iráni, másrészt személyesen meggyőződhetett arról, hogy Erdély magyar társadalma egységesen áh a kormány és személye mögött. \zdk a kérdések, amelyek a kormányzat alapjául Volgáinak, mindenekelőtt az Er­délyi Párt problémái. Sem a kormány, sem n jmrt soha meg nem szűnik minden tetté- v<>! ezt a kérdést, az „örök Erdély“ kérdé­sét szem elől téveszteni. — A ma magyar emberének egyetlen kö­telessége van, — mondotta Páll dr, —• hogy minden erejével fenntartsa a belső rendet s iaz Erdélyi Párt fegyelmezett tag­jainak áldozatos munkája ezt lehetővé is teszi. Páll dr. ezután a külpolitikai helyzet ismertetésére tért át. Botos János lismc-rtette az értekezlet előtt a ,,Magyar Nap“ rendezőbizottságámaík ed­digi munkáját. A kolozsvári magyar nem­zeti alakulatok az Erdélyi Párt helyi tago­zatának központi irányítása mellett, — mint azt a mult évben js tette — az idén ás megrendezi jólsikeriiit ünnepségét, abból a célból, hogy minél jobban kialakuljon az egységes magyar összefogás és együvélurto- zás tudata. A ..Magyar Nap“ ünnepségeit Erdély és Magyarország egyesítésének (1348. május 30.) évfordulóján, vagy legalább is az Unió hetében rendezik meg, hogy ezáltal is letet tegyen uz eid< iyi magyarság a tör­hetetlen magyar egység mellett. Az Erdélyi Part ebben az évben június 7-én tartja a Magyar Nap“ ünnepségeit. Különös jelentőséget a<l ebben az évocn a Magyar Nap-nak, hegy ,,honvédőinkért“ jelszó alatt a hazafiui kötelesség teljesíté­sét, ez áldozathozatalt és bátorítást hang­súlyozzál: ki. A résziéi es program ismertetése után, — amelyet lapunk egyik későbbi számában közlünk — az Erdélyi Párt kolozsvári ta­gozata ezúton S3 felkéri Kolozsvár magyar társadalmát, hogy tekintse ezt a napot örömünnepndk, amelyen tűnjenek el a társa­dalmi cs elvi különbségek, magyar a magyar mellett, kéz kezet fogva, szegény és gazdag egyaránt, lelkesedésnél és büszkeséggel em­lékezzék a magyar nemzet törhetetlen egy­ségére, Magyarország és Erdély maradékta­lan és örök Uniójára, a magyar hon bol­dog feltámadására. Ugyanezen a napon a párt helyi tagozata a cserkész- és leveniealakulartok közreműkö­désével, nagyarányú ,,füstteíen napot“ ren­dez. Kovács Elek, Walter Gyula, S^abő Imre, Székely Béla és mások hozzászólásai után az értekezlet ta Magyar Nap rendező- bizottságának eddigi munkáját örömmel vet­te tudomásul. Az értekezlet ezután egyes közügyekkel foglalkozott, amelynek során Botos János főtitkár felhívta a polgárság figyelmét a rendőrségi bejelentési kötelezettségének tel­jesítésére, mert elmulasztása pénzbüntetést kizárva, 15 napig terjedő Elzárással bün­tethető. K0LTAY MAGDA, Kolozsvár szenzációja ? a budapesti Moulin Rouge kedvenc dizőze és fe a : ' :; V O k l B Magyarország legjobb népdalénekesnője szórakoztatják esténként kezdve a lasogő-éfferemben (Unió-utca 14) a nagyérdemű közönséget — Kiséri Ötfős íitm kombinált jazz- és cigányzenekarával Giciáli Kálmin közreműködésével. A három éven aluli gyermekek tej ellátásának biztosítása KOLOZSVÁ R, nuijus 1. Ismeretesek a/zok az átmeneti nehézségek, amelyek a tejellá- t<13 körül a íakarmáuyhiány miatt az ország legtöbb helyén az utóbbi időben felmerül­tek. Kolozsváron eddig sem volt kielégítő a tejellátás s ennek a megoldásával behatóan foglalkozott a város vezetősége. A tejellá- tásli nehézségeik olyan átmeneti intézkedé­sekre ikényszentették a város vezetőségét, amelyekkel legalább a csecsemőknek és a bárom éven aluli gyermekeknek biztosítsa a. tejet. Ez az indolka a polgármester azon ren­deletének, amely már a mai napon életbe lép. A polgármester rendeleté értelmében egyelőre további intézkedésig a kávéluízak nem szolgáltathatnak ki tejet, tejeskávét, stb. Ez a rendelkezés egyelőre nem vonatkozik a kávémérésekre. Az így fel-zabaduit tejmennyiséget a pol­gármester rendelkezése szerint az Anya- és Cseesemőgondozó Intézet veszi át. Ezt ikö- vetőleg rövidesen megtörténik a megfelelő intézkedés arra vonatkozólag, hogy a három éven aluli gyermekek hogyan jutnak ható­sági utalvány alapján tejhez. Kétségtelen, hogy ez a rendelkezés érinti a közönségest és érinti a kávéhártuiajdonoso kait is. A közönségnek számolnia kell azzal hogy háború van, mindenki meg keli hozza íi maga áldozatát és mindenki megértéssel kell fogadja, ezt az intézkedő >£, mely ú; meneti időre ilyenformán biztosítja a há­rom éven aluli gyermekeknek szükséges tejmennyiséget. Felnőtt inkább tudja néikü lözni u. tejet, mint a gyermek. Bizonyos ál­dozatot követel erre az átmeneti időre ez a tejmegvonás a kávéháztulajdonosoktól is, d - bizonyos az ls, hogy a hazafiaséin gondol kozó magyar kávésok ezt teljes megértesse és méltánylással fogadják. At kell érezze mindenki azt, hogy az in­tézkedés álmeneti jellegű és magasabb cé­lokat szolgál. Minden felnőtt gondoljon arra, amikor tejei fogyaszt, hogy ezt e vonja a csecsemőtől és kisgyermektől, aki­nek a tej egyedüli tápláléka. Aki bizonyságot tud tenni a mai Időkben a lemondásról, tartsa magyar kötelességének azt. Hogy az eddig kapott tejmennyiséget ajánlja fel szomszédja vagy ismerőse gyer­mekeinek. Ezzé! a lemondásával az uj ma­gyar generáció megerősítését szolgálja. Újabb sajtóperek a Magyarság rágalmazó cikke miatt BUDAPEST, május 1. Az Ellenzék mun* l katársa távbeszélőn jelenti: Lapunk részle­tesen foglalkozott a Magyarság hús véli szá­mában megjelent Palatínus-cikkel, mely er­délyi férjiakat megvádolt szabadkőműves­séggel. Azt is megírtuk, hogy a megrágal- rnazottcJz közül Lezenketten: Béldi Kálmém gróf, Albrecht Dezső, Bethlen László gróf, László Dezső, Miliő Irnre dr. országgyűlési képviselők, Mikó Lőrinc dr. táblai tanács­elnök, Kovács András dr. táblabiró, Ferenci József dr. közjegyző, Asztalos Sándor dir., Grois László dr., Szathmáry János dr. ügy­védek és Demeter Béla, a kolozsvári Estilap főszerkesztője sajtó utján elkövetett rágab mazásért a budapesti törvényszéken eljárást indítottak Palatínus József ellen. Amint illetékes helyen közölték, mos! János Gáspár dr. ügyvéd; Erdő János uni­tárius lelkész, teológiai magántanár, id. Hadházi Sándor unitárius egyházi pénztáros. Illés Gyula dr. tankerületi főigazgató és Jelen Gyula dr. földbirtokos indítottak eb járást a rágalmazó ellen. RÁDIÓMŰSOR SZOMBAT, május 2. BUDAPEST I. 6.40 Ébresztő. Torna. 7 Hírek közlemények. Reggeli zene. 10 Hirek. 10.15 A Rádiózenekar műsorából. 11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 11.20 Dalok. 11.40 Mit néz­zünk meg? Az őskori ember művészeti emlé­keinek gipszmintáit a Nemzeti Múzeumban. Is­merteti Nemeskéri' János dr. Felolvasás. 12 Ha­rangszó. Fohász. Himnusz. 12.10 Beszkárt-zene- kar. vez. Müller Károly. 12.40 Hirek. 1.20 Idő­jelzés, vízállásjelentés. 1.30 Honvédeink üzen­nek Ä Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 2 Horvátlr ELémér cigányzenekara muzsikál. 2.30 Hirek. 2.45 Műsorismertetés. 3 Árolyam- hirek, piaci árak, élelmiszerárak. 3.20 Szóra­koztató zene. 4.10 Ifjúsági rádió. „Andris". Hangjáték. Irta Kilián Zoltán. Előadják a gyer­mekszereplők. 4.45 Időjelzés. Hirek. 5.15 Tánc­zene. Megyeri Gyula zenekara játszik. 5.40 1. Tavaszi szellő. 2. Itt vannak. Bársony István elbeszélései. Felolvasás. 6.10 Lányok. Kádár Erzsébet elbeszélése. Felolvasás. 6.35 Hlaszay Béla tangóharmónikaszámai. 6.50 Rádió a rá­dióról. 7 Hirek magyar, német és román nyel­ven. 7.20 Magyar ének — magyar lélek. Ádám Jenő, a Zeneművészeti Főiskola tanárának népdalfélórája .7.50 Hangképelc innen-onnan. 8.15 A Székesfővárosi Zenekar. Vezényel Bertha István. Közreműködik Zsögön Lenke és Laczkó István, az Operaház tagja. 9. 45 Hirek és lóversenyeeredmények. 10.15 Tánczene. Sza­bó Kálmán jazzhármasa játszik. 10.45 Zengő olasz tájak. 11 Hirek német, olasz, angol, fran­cia és finn nyelven. 11.25 Gáspár Lajos ci­gányzenekara muzsikál. 12 Hirek. 0.15 üzen az otthon. A Vöröskereszt hajtársi rádiószol­gálata. I MEGHALT SZTRANYOVSZKY SÁNDOR I NY, MINISZTER, A KÉVISELŐHÁZ I VOLT ELNÖKE l BUDAPEST, május 1. (MTI.) Dr. Szírét , nyovszky Sátidor m. kir. titkos iemácsos,, nyugalmazott földművelésügyi miniszter, a képviselőhöz volt elnöké csütörtökön, délután fél 3 órakor hosszas szenvedés után 60-ik életévében Nóg rád marc cd o n el­hunyt. , WILDER OLGA tánciskolájában, Fejedelem- ulca 17 szám alatt május 3-án d. e. íéi 11 órai kezdettel műsoros gyermekmatiné lesz. Szinre- kerülnek egyíelvonásos darabok, tánc betétek­kel és külön táncszámok. A szereplők vala- < mennyien az iskola növendékei. , * Hirdetmény. A Kolozsvári Villamos Mü­vek R. T. értesíti igen tisztelt áramfogyasztó I közönségét, hogy halaszthatatlan hálózati mun-1 kálatok elvégzése miatt f. hó 3-án, vasárnap d. i e. 7—d. u. 15 óra közötti időszakban áramszii-! netet tart a Monostori-utnak Templom-utcától, nyugatra eső szakaszán, valamint a Fenesî-1 utón. Kolozsvár, 1942 május 1. Kolozsvári Vii-I lamos Müvek R. T. VI!LIrfÁMHÍRDBTÉSB& ÜVEGES üzletberendezés eladó. D'Or, Má-,‘ tyás király-tér. 01329 LEVÉLPAPÍROK, egyszerűt*! a legválasztékosabb kivitelig, leget* csobban az „ELLENZÉK-* könyves­boltjában, Kolozsvár, Mátyás király« tér 9. szám. Bűvös szekrény — a rádióban. Ma este 7.30 órakor Budapest II. leadója közvetíti Farkas Ferencnek, a kolozsvári Nemzeti Színház kar­igazgatójának nagy sikert aratott operáját, a Bűvös szekrényt. A közvetítés iránt nagy az érdeklődés; ELLENZÉK politikai napilap Felelős szerkesztői ZATHURECZKY GYULA Felelős kiadói VITA SÁNDOR A Minerva irodalmi ős Nyomdai Müíntésret Rt. nyomása. Felelős vezető: Major Jézsei

Next

/
Oldalképek
Tartalom