Ellenzék, 1942. május (63. évfolyam, 98-121. szám)

1942-05-02 / 99. szám

SZOMBAT, : . : mi;us 2. LXIÎ1. évfolyam .39. szám. tm 18 fiúi: Siereesztfiség és kíatféhivaisl: kolGzsvár, !ökaí-uíca 16., I. emelet. Telefon: 11—09. Kvomda: Sgfcieci'BtGa 8. szám. Telefon sz.: 25—23 ALAPÍTOTTA: BII RT fid MIKLÓS g! a z! ó t a I ajíones: PILLAS í?. T. lofozsvár. Előfizetés? árak: karén?* 2.70 «earedém 8, félévre 16, egész évre 32 peagíL Anyák napja (2.) Különösen megszentelt vasár­napot ünnepelünk holnap. Az anyák napját! Minden halandó szá­mára a legnagyobb, a legszentebb és a legdrágább közelség ünnepét. Kell ez az ünnepi Mert minden ünnep kell. Ünnepeljük a dicsőséget, a sze­retőiét, a fájdalmat, a megváltást, az örökkévalóságot, a feltámadást és ezért ünnepelnünk kell az anyák ünnepét. Szinte csodálatos: minden­kinek van anyja. A csecsemőnek, akit életével táplál, a kisdednek, aki­nek féltőn gondját viseli, a serdülő­nek, akiért aggódik, az ifjúnak, akit lélt, a férfinak, akin imádattal csüng és az aggnak, akinek számára fehér emlékezet. Hányszor bántjuk az anyánkat, Hányszor vagyunk hozzá kíméletle­nek, türelmetlenek, igazságtalanok. Hányszor szállunk harcba vele, ho­lott tudjuk, mélységesen tudjuk, hogy ami részéről felénk megnytilvá- mü, minden szava, minden gondola­ta, minden tette a legnagycbb, leg­áldozatosabb, törhetetlen ás örökké­való szerétéiből fakad. Szeretőiből, amelynek párját csak az Istennek fia tanította e földön, szeretetnek, amelyben megszűnik az én és amely­ben minden felolvad a gyermekért. A gyermekért, aki jár jó vagy rossz utakon, verőfényben vagy viharban, kisérve a jósors vagy a balszerencse által. Az anya szereíete meg tud mindent bocsátani. Megbocsátja a legnagyobb bűnt, megérti a legsö­tétebb indulatot, megáldja a legeset- iebb gyermeket. És rajongóan féltő szeretettel őrködik felette, síron in­nen és síron tul, mindörökké. Vasárnap ajándékot viszünk az anyánknak és virágot szórunk a lá­ba elé. Vasárnap hozzá fordulunk, öleléssel, ha közelünkben van, szi­vünk melegével, ha messze él tőlünk és lelkünk minden rezdülésével, ha már a sirhant alatt pihen. Mert min­denkinek van anyja, de csak egy anyja van és ezért a legtöbb ő, ami emberé lehet. Hányszor nem gondo­lunk reá, hányszor feledjük el gyer­mekkorunk édes pillanatait, hány­szor éljük csak a magunk életét, nem gondolva reá. De ha nehéz per­cek, vagy órák jönnek, ha sötét ár­nyával reánk nehezedik a gond, vagy villanó kaszájával felénk su­hint a halál, vagy úgy érezzük, be- rekeszteit utakhoz értünk, ahol nin­csen többé jobbra és balm, előre és hátra, síkoltva hívjuk segítségül az anyát. Kivjuk az élőt és holtat egy­aránt. És az anyák mindig ellennek Ilyenkor hozzánk. Elevenen és hol­tan. Messzi vidékről, fáradságosan, vagy a túlvilágról a lélek könnyű lebbénésével. Soha nem idézzük hiá­ba az anyánkat, ha a gond, vagy az elmúlás verejtéke üt ki homlokun­kon, soha nem kérjük hiába segítsé­gét. ha szerető kéz vezetését várjuk. Az anyák napját nem ünnepeljük zászlókkal, felvonulásokkal, szónok­latokkal és szavalatokkal. Hiányza­nak ezen a napon az ünnepség fény­bő külsőségei. Ezt a napot az anyák­nak szenteljük és ez a nap mégis a miénk. Ezen az egyetlen napon sem tudunk ajándékot vinni anyáinknak, Csak elmegyünk hozzájuk, áhí lato­sam bűnbánóan és a szeretettől meg- fónyosedye, de ezen t egyetlen na­pon is, amikor mindnyájan gyerme­kek vagyunk újra, tőlük kapunk ajándékot. Uj hitet, uj erőt, uj biza­kodást, hibáinknak és bűneinknek bocsánatát, eles'ttségünkből való felemelkedést, nyomorúságunkból való felmagasztosulást, ismét ke­mény gerincet, szerető szivet, érző lelket. Ajándékokat hiszünk és virágot az anyáinknak és esztendőre szóló aján­dékkal távozunk tőlük- Mert az anya mindig csak adni tud, akkor is, ha két kézzel szórjuk elébe minden föl­di és lelki kincsünket. A legnagyobb ajándéknál is nagyobb ajándékot ad az anya, egyetlen szavával, kezének egyetlen mozdulatával, amellyel esett és talán szürkülő vagy fehér fejün­ket simogatja m©g. Különös okunk van ma a mi anyá­inkat, a magyar anyákat ünnepein!!. Azokat az anyákat, akik negyedszá­zaddal ezelőtt felvirágozott vonatok mellett állottak, amelyek ismeretlen messzeségbe és a megsejtett sorsba vitték azokat, akik számukra a leg­drágábbak voltak, a gyermekük aty­ját a hitvestársat, Ezek az anyák akiknek akkor szoknyájukba ka­paszkodtunk, ma ismét vonatok me! lett állanak, amelyek szent köteles­ség teljesítésére szállítják azokat, akik számukra a legdrágábbak, a gyermeküket. Nem panaszkodnak, könnyüket sem ejtik... magyar anyák. De kell, hogy ezen a napon, a holnapi vasárnapon megkíséreljük a lehetetlent, hogy többet adjunk nekik, mint amit tőlük mindenkoi kapunk. RendfeivlUi Jelent isif i tanácskozások folytak Sülisiiurfban Zitier és Mussolini között Diplomáciai kőFokben a háború uj fej esetének kezdetét várják a tengelyhatalmak vezéreinek kétnapos tanácskozásától SALZBURG, május 2. A DNB közli: A Führer és a Duce április 29-én és 30-án Salzburgban talóiko zoit. A két államfő találkozása a birodalmi kormány egyik vendégházában folyt le. A Duce gróf Ciano olasz külügyminiszter, gróf Cavailero vezérezredes, vezérkari főnök, valamint több politikai és katonai munkatár­sa kíséretében érkezett a pályaudvarra, ahol a vendégeket a Führer üdvözölte. Fogadtatásukon Ribbentrcp birodalmi külügyminiszter és Keitel vezériábsmagy, a véderő főparancsnokságának főnöke is megjelent» Kö­zös ebéd után a köt áilai^fö peáúuaí megbeszélésre ült össze, melyen részt vett Ribbentrop és Ciano iü : miniszter is. A megbeszéléseket a két nép vezérei szoros barátságának és megbonthatatlan fegyverbarát­ságának szelleme hatotta át. Megállapították, hogy a két szövetséges fölfogása egyezik a két nemzet további hadviselésében; politikai és katonai téren egyaránt. Kifejezésre juttatták Németország, Olaszország és sző vetségeseik elhatározását, hogy a végső győzelmet a rendelkezésükre álló hatalmi eszközökkel kivívják. A katonai megbeszéléseken Keitel vezéríábornagy és Cavailero gróf, valamint Mackensen római német nagykövet és Dino Alfieri olasz nagykövet is resztvettek. Április 30-án a két államfő folytatta megbeszéléseit, ugyanakkor a külügyminiszterek nagyköveteik társaságában szintén politikai megbeszélést tartottak. (MT32.) Ltnyllgözö győzelmek légkör# hatotta áfa tengely hafslmesk vezérelnek taiéibozásőt Berlin, május 2. Á DNB illetékes német helyről közli: A birodalmi fő­város politikai köreiben elsősorban a Führer és a Duce találkozásáról beszélnek. Illetékes nemeit helyen kiemelték Németország, Olaszország és szövet­ségeseinek azt a hivatalos közle­ményben is kifejezésre juttatott szi­lárd elhatározását, hogy a végleges győzelmet münden ren­delkezésre álló hatalmi eszközzel biztosítják. A résztvevők névsoráról berlini kö­rökben következtetnek arra, milyen kérdések kerültek megvitatásra. A salzburgi találkozás súlypontját katonai téren kell keresni. "A biro­dalmi főváros politikai köreiben na­gyon jellemzőnek, tartják azt a lég­kört, amelyben a Führer és a Duce bizonyos időközökben tervszerűen ismétlődő találkozása végbemegy. E találkozás lényegesen különbö­zik a »Churchill, vagy Roosevelt kali­berű ellenséges államférfiak találko­zásától. Európában mindenkor a háíom* hatalmi egyezmény hatalmai le­nyűgöző győzelmeinek légköre, ott mindenkor a súlyos vereségek, za­varos, nyomott levegője jellemzi az államférfiak találkozását. A találkozót az alábbi három pont jellemzi: 1. a tengelyhatalmak kedvező hely­zete a Földközi-tengeren. Főismérvéi ennek Hitler Adolf és Benito'Mussoli­ni legutóbbi találkozása óta a líbiai angol támadás sikeres leküzdése, valamint Málta állandó támadás alatt tartása és az ellenséges hajó­hadnak ezen a területen történt gyengítése; 2. a szovjetoroszoknak téli tárna dósának kudarca és Nagybritannia, valamint az Egyesült-Államok o tá madásba helyezett reménykedésé­nek meghiúsulása; 3. Japán kimagasló sikerei Kelét- ázslában és a csendeséreáni térség ben, különösen Japán legutóbbi lum­inai győzelmei. (MTI.) Ä lsét stég» vasárénak találkozásai miliőig swlyas események elSfisfárjai voltait BERLIN, májtu. 2. A DNB jelenti: A birodalmi főváros esti lapjai feltűnő je lenlésekben számolnak be a Führer és a Duce salzburgi találkozásáról. Ha követjük visszafelé a Führer ás a Duce Közötti találkozók láncolatát — írja a National Zeitung —, a figyelmes szemlélő bizonyára világosan látja, hogy ezek óz álfám férfiw találkozók mindig következményeikben- súlyos események előfutárjai voltak. A mai háborús hely­zetben Németország és <1 vele szövetséges nemzetek csapatai éppen győzelmesen le­zárták a hatalmas téli csatát és uj táma­dás megindulása előtt állanak. Ezek a fél reértheteilen ismérvei a helyzetnek. met\ ben a Führer és u Duce legutóbb'• leJai- hozása végbement. Ez a tavasz megláttatja, hogy a tengely hatalmak minden rendelkezésükre átló erejükkel támadnak, ugyanakkor pedig a japán szövetséges jól átgondolt straté giával és erőteljes akciókkal továbbra is harapófogóba szorítja a közös angol ame­rikai ellenséget. (MTI.) A hiiseris gyorsított üteme politikai kihatással less a semleges kormányait és népek magatartására Róma, május 2. Rómában pépbe- j jának hire. (Minidiamellett egyes olasz . ménv áll küszöbön. Bár a ten-uTiv ken délben vált hivatalosan ismerő- I lapok célzásai már napok óta sejt- tál mák vezetőinek ez már „ 12-ik . lessé Mussolini és Hitler találkozó- tették, hogy valamely fontos ese- I a háború kitörése óta a 8-ü; liLUV. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom