Ellenzék, 1942. május (63. évfolyam, 98-121. szám)

1942-05-22 / 115. szám

4 FLtENKÍI 1941 májút I 2. BtBStEK s/rcrn iiínkgcki. kitart a mi­\1S/ l I RÍ! NŐK Mill!)!'. s.-rt!eilrö| je- -eutik A > .trös ti»rvi*nyli;itr*ájfi bi/.olbui^u nai* in.'»mi hik.il Snudof főapán bejelou- i-itr, li<>;;\ I u hűségétől ]:. Viks tolt I K;iImv Mikim iniu'»/tf relnükür.-tl'i l<’i r.iiluiii I ejo/tr ki k0ţ,zoiM‘tot. (MII.) \ ki nem |eK>lf rádhSkoreskedók készleté­nek crlékesitese. \ kereskedelemügyi cs küz- ekodisügyi miniszter rendelőtől intézett a másodfokú iparhatóságokhoz, amelyben közli, hogy a ki nem jelölt iádiók oroskedők. megunt­ad I árukészletükét ki. irólo.g megfelelő : par jo­gosít v annyid és postai engedéllyel rendelkező szakmabeli iparosoknak vagy kereskedőknek adhatjuk el. Azok ellen, akik « rendelkezést nem tartják be. a kihígási ölj.írást inog keil indítani. IfADBAVONULr ALKALMAZÓT! .\K Kl- JELLATl GSB AZ OT1-NAL. A katonai szolgá­latra bevonult, OTI-nál biztosított alkalma­zottat rondos lií|elentől«tpon költ kijelenteni é* a megjegyzem rovatban fiel kell tüntetni azt, hogy a biztosított katonai szolgálati a való be­hívása miatt hagyta el munkahelyét. A hozzá­tartozók az OTI által nyújtandó szolgáltatást hat hónapon út v elintik lgnybe abban a/ eset­ben^ ha a bevonult munkás a bevonulást meg- • dő/.o évből legalább hat hónapig voll hizto- sitolt. Ha a/ utolsó hat hónapból két hónapig volt blvtühilv.i, akkor a/ Oil szolgáltatása három hónapig tarthat. KERÉKPÁR l.S GÉRKElH KIVÁR ösz- SZEÍ TkÖZKSE. l-ölidi Krz-.-.i-lzét jnkuhsv.ál- lási 16 éves leány Kecskeinéi egyik forgal- mas utcáján kerékpározva, öfszt ütközött egy szembe jövő gépkerékpúrnii. A gépke­rékpár vezetője kisebb sérüléseikkel vészelte j át a balesetet, l'ikili Erzsébet azonban luí- i roms/oros lubK/árcSonllörést, nyílt torost és ^ tlöbh zu/őJust .szenvedőit. Változatlan marad a gabona és élelmiszer ára Olaszországban RÓMA, május 22. (St. faiji.) Szerdán a ííiifo elnöklé.séwi isinél: ülést tartott a köz- eJlátással és áralakulással foglalkozó mi* ni- térközi bizottsjig. Elhatározta a bizott­ság. hogy a jövő évben oz uj termésig u "aionnnrrniitk ára. vxrlamint <: /tenyér és gyéb élelmiszer ura változatlanul marad, unnak difiiére, hogy az áil'trn súlyos ierhe- !,-ft vállalt magára a mezőgazdasági lakó ■ I sug megsegítése céljából. Az árak emelését azért nem tess'k lehclővé, meri a munka* béreket a háború kitörése óta rögzMe.a'.ék. A bizottság ezenkiviii részletesen mecrtáp- gyaltn a konyhakerti vetemnyék é.s a- gyü­mölcsök eloszlásának kérdését is. A hozóit intézkedések hiziosBják, hogy az olasz nép a most folyó és a jövő éviién élelmiszerrel el lesz. lutva. (MII.) SZOMBAT ESTE: KÜZGAZDA-MAJ Á- | US! Az Érdél ţii Ma "var 0 kímélés hin- , gazdáik Egyesülete holnap. szombaton > délután 5 órai kezdettel a Magyar \ ö- j röskereszl" javára tánccal egybekötött j műsoros majálist rendez a Mátyás Kirâlţj I Diákház összes termeiben és kerthelyisé~ gében. A rendezőség, amelynek soraiban találjuk dr. -Vagy Ernőt, a közgazdasági egyetem titkárát, az EMŐKE ügyvezető j elnökéi, dr. Szentkirályi Sámuel egyetemi j nyilvános rendes tanárt, az egyesület diszr elnökét, dr. Nngv Zoltém egyetemi inté­zeti tanárt, az EMŐKE elnökét és dr. Ke­resztúri Farkast, nívós, pompásan össze- állított műsorról gondoskodott s a szerve­zés és rendezés munkájában ă vezetősé­gen kívül tevékeny részt vett az ifjúság részéről Sipos István és Hajdú Tibor is. Minden előkészület megtörtént abban az irányban, hogy a közönség cztţi, a Vörös­kereszt javára rendezett közgazda-majáli­son jól érezze magát. kellemesen szóra- hozzák és egy igazi, kedves nyári mulat­ság emlékét vigye magával. VASÚTI SZERENCSÉTLENSÉG ROMÁ- VIARAIN. A 11* jelenti Bukarestből: A tur- nusoverini kerületben ogv tehervonat alatt leszakadt a Teme» folyó hídja. A mozdonv- vezetö a fűtövei együtt megmenekült, a mozdonyon vele utazó felesége és hároméves kisleánya azonban a. fo]vóba fulladt. Tánccal egybekötött műsoros közgazda majális Mi, píníeken premier: Ember a láthatáron Fősz.-ben Gáry Cooper. Előadások kezdete 5,7 és 9 órakor. Vasárnap és ünnepnap 3, 5,7, 9-kor. jön. Május 27-től. Jön. csillag Fősz.-ben Gary Cooper. . lL. A román időkből fennmaradt munkáspénz- lári tartozások behajtása. Az OTI több helyen íolyamatba tette a régi román betegsegélyzői hátralékoknak behajtását. Illetékes helyen ér­deklődésünkre a behajtásokkal kapcsolatban azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a régi tarto­zásokról most készítették el a pontos kimu­tatást s azok behajtását a városi adóhivata­lokra bízzák. Minthogy az OTI-nak nem egé­rzen pontosan vezetett könyvek állottak re'n- ueikezésere, . jogos sérelem esetén mindenki ’’szólalhat. Amennyiben a felszólalás nem . Árija eredménnyel, a bíróságnál is jogorvos­ltai lehet élni. Igen kívánatos volna, ha az OTI revízió alá venné ezt az elhatározását és ...z erdélyi adókhoz hasonlóan, felfüggesztené j betegsegélyzői tartozások behajtását, vagy j tód of adna arra, hogy a tartozásokat hav- ! őszietekben lehessen kifizetni. Meg akarják akadályozni a szállítmányozó alkalmazottak indokolatlan vándorlását. A szállítmányozó érdekeltségek panaszára a bu­dapesti iparkamara értekezletet tartott. Az értekezleten felszólalók hangoztatták, hogy a szakmában állandó az alkalmazottak elcsábí­tása. Pedig közérdek lenne, hogy biztosítsak a munkafegyelmet és azt, hogy az alkalmazot­taknak ne legyen lehetőségük a konjunktúra egyéni érdekű kihasználására, Éppen ezért ja­vasolták, vezessék be a munkakönyvét és a munkaadók a műnk a könyv- szabályszerű iga­zolása nélkül ne fogadjanak fel alkalmazotta­kat. Rendeleti tilalmat sürgettek, amely tiltsa meg, hogy az uj munkaadó még a rendes fel­mondás esetében se adhasson bizonyos ide’g nagyobb fizetést az alkalmazottnak, mint an­nak előző munkahelyén volt. HÉT TESTVÉR EGYÜTTES KERESZ- 1ELÖJE. Kiss Lajos bácskossuthfalvai lakós tiz élű gyermeke közül hetet most egyszerre keresztelt meg Dévay Lajos református es­peres. A megkereszteltek közül a legidősebb tizennyolc, a legkisebb hároméves, A rézgáiichiányt milyen pótszerekkel lehel leküzdeni? Erre a kérdésre ad kimentő választ a Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. Cikkeket közöl még a £*jszibarackfák pusztu­lásáról, a hangya és lótetii irtásáról, a házi zöldségeskertek aktuális teendőiről, a réz- mészporolásról, a hernyóenyvgyürük felrakásá­ról, a fiatal diófák elfagyásáról, a gyümölcsös cs szőlő védekezési mukálatairól stb. A szines gyümölcsképet is közlő két lapból a Növény- védelem kiadóhivatala (Budapest, VI., Aréna- ut 84-c) lapunkra való hivatkozással díjtala­nul küld mutatványszámot. A halászati tilalmi idő újabb megállapítása. A földművelésügyi miniszter rendeletben ér­tesítette Kolozsvár polgármesterét a halászati tilalmi idő újabb megállapításáról. A rendelet szerint a nyilt vizekre nézve az általános ha­lászati tilalom ideje május 15-től junius 12-ig tart. Nem vonatkozik az általános halászati tilalom a hegyvidéki úgynevezett pisztrángos vizekre. Ezeken a halászati tilalom galócára mácius 1-től junius 1-ig, pérhalra március 1-től május 1-ig, sebespisztrángra október 1-től ja­nuár 16-ig, szivárványos pisztrángra március 1-től junius 1-ig tart. Nem szabad nyilt vi­zekből folyami és kövi rákot fogni október 15-től junius 1-ig. 2 3.Au reggel 9 OróiOl » mész« M'iv. h'vataloh menetjegyiroda uj helyiségében, MúIííÁn ItlnVlJ ier 9, GRéd y-ház") folyatja működését. Tele on^zám ­EG V SZEGÉN* ASSZONY KÉRÉSE. Kétségbeesett szegény us zuny kereste fel szerkesztőségünket. Elmond olt u, hogy eh szitetţ Jö pengőt s emiatt hitettél: Elljlsáhul Ariiig r::t az összeget nem jiéitidjn. uhu semmi keresete es nagybetrg nöréréi >1 együtt a legnagyobb szegénységben él. Mm nem tudja kétsé-ghei jli> helyzttébeii m.'lu : fogjon S most életidin ct.íiizben arm kér. az embereket, hogy légyénél: segítségére, hogy tovább is megmaradjon abban az év'li­nóban, amelynek jövedelméből beteg s öreg nővérével együtt éppen csakhogy meg tud­tak eddig élni. Megállapították u szárifolt tészta legmaga­sabb1 árát. A közellilcisügvi miniszter megálla­pította a szárított tészta legmagasabb árát. A O-ás jelzésű búzalisztből előállított, legfeljebb 13 százalék víztartalmú szántott tészta legma­gasabb fogyasztói ára az előállító telephelyén a következő: A tarhonya s lcvestarhonyafé- lék közül 1 kilós csomagolásban a tojás nél­küli áru 1.34, két tojásos 1.78, négytojásos 2.18 pengő. Félkilós csomagolásban 1.38, 1.82 és 2.22 pengő kilónként. Kocka, métáit, eperlevél, szarvacska, gyűrű, csillag, reszelt, kagyló, csusza és egyéb levestészták fa levesmetéit és cérnatészta kivételével) 1 kilós csomagolásban 1.46, 1.SK3, 2.32. Fél kilós csomagolásban 1.48, 1.92, 2.34 kilónként. Csőtészta, spagetti, leves- metélt, cérnatészta 1 kilós csomagolásban 1.50, I 1.94, 2.32, félkilós csomagolásban 1.54, 1.98, 2.36. Előállító üzemek és nagykereskedők a kiskereskedők részére történő eladásnál a fentebb megállapított fogyasztói árakból leg­alább 17 százalék engedményt kötelesek adni. A rendelet további szakasza a költségeket és a szárított tésztát előállító üzemek által íe’- sz.ímitható legmagasabb munkadijakat szabá­lyozza. Galacban zsidóknak tilos kávéházha Járni. A romániai Caiac város vezetősége a zsidók­nak megtiltotta a kávéházak látogatását. A rendelet ellen vétőket a közrend elleni izgatás címen bíróság elé állítják. 1 ■ a Magyar Vöröskereszt javára a Mátyás Király Diékhízban SZÉLHÁMOS VOLT SZÍNÉSZ FELETT ÍTÉLKEZTEK BUDAPESTEN. A budapesti biintetőtörvényszek másféléi börtönre ítélte Gerold Guidó volt sxinészt, aki a vád sze­rint harminc e-setben károsított! meg jóhi­szemű, szegény kifutófiukaí. Az utcán meg­szólította a csomagot cipelő fiukat, akiket arra kéri, hogy nyugtára vegyenek fel pénzt számára, fáradtságukat szívesen megfizeti. \ kifalófiuk legtöbbször vállalkoztak a ezol- ."/iiallra s csomagjukat visszatérésükig Ge* roldra bízták, aki aztán megszökött a cso­maggal. Geroid bűntársát, Horváth Már a 22 éves gyári munkáscőt hétbe napi börtönre í teltek. (A WAR JOHAS(J\ KIESETI I BECSI io I W/ // Jl ■ I TP p imr ie h sinl.ihol: (immár John un, l.iiö/ó finn írét, 41 étrs honiban ii ősi halált ívűt. Egyik e roll a legismertebb finn irómüi '’. . -.e.knei:. Vem akarunk meghűlné' cirnii könyve, melyet az l'/ÖÖ— 40-c» téli háborít titán hozott nyihánorságru, igen nagy si­kert aratott I :nnor .zugban és Svédor­szágban. Lgy hónap határátlépésért. Ember László, n sziJígymcgyoi Nyírfáivá községbe való romín földművest egyrcndbeli tiltott uatárátlépés és u honvédelmi törvénybe ütköző vétség miatt vonta felelősségre a kolozsvári törvényszék hármas tanácsa. A tárgyaláson a vádlott be­ismerte, hogy 1941 július 13-án engedély nél­kül átlépte a teleki határt és Brassóba ment, ahonnan múlt cv végén tért vrssz.a és jelent­kezett a szilágycsehi rendőrségen. A bíróság a vádlottat egyhónapi fogházra és politikai jo­gainak egyévi felfüggesztésére ítélte. Az ítélet jogerős. KILENCVENEGY VÁDLOTTJA VAN \ MURAKÖZI KOMMUNISTA BŰN PERNEK. A pécsi törvényszék mo»t kezdte tárgyaim az úgynevezett muraközi kommunista büu- pert. amelynek kiiencvenegy vádlottja van. Az első tárgyalásra huszonegy vádlottat idéztek meg. ÉHÍNSÉG FENYEGETI EGYIPTOMOT. Lisz- syabonból jelenti a Steíani iroda: Kairói hír szerint Egyiptom több tartományában éhínség fenyeget. A lakosság sürgős kérésüket intéz a kormányhoz, hogy' küldjön minél hamarabb élelmiszert, (MTI.) Monopolizálták Törökországban a kávé és hrakereskedelmet. Ankarából jelentik: A parla­ment jóváhagyta azt a rendeletet, amelynek érte’méhen az állam monopolizálja a kávé és teakereskedelmet. (MTI.) Zsidócsempész bűnszövetkezetet lepleztek le. A muraszombati határvadászok a napokban hat zsidót tartóztattak fel a magvar—német határon. A zsidókat Németországból Magyar- országra akarták átcsempészni. A csendőrség a hat zsidót, valamint a zsidócsempész bűn­szövetkezet magyarországi tagjait letartóztatta. A német hatóságok ezzel egyidejűleg eljárást indítottak a bűnszövetkezet vezetője, egy bé­csi mozitulajdonos, valamint Grácban t ő bűntársa ellen, ?942. mé$m 23 án, szombatén délután 5 órai kexdattei A juhász elaludt a töltés mellett. Baiázsfalva közelében a vonat beleszaladt egy bixkanyájba és mintegy húsz juhot és huszonöt bárányt összeron csőit A vizsgálat megállapította, hogy a juhász elaludt a töltés oldalán, őrizet­lenül hagyva nyáját. üá?03n&zᣣ2<&§a isidé van Párásnak PARIS, május 22. (DNB.) Az Afit-ügy- nökség összefoglaló jelentésben számol be a zsidók franciaországi térfoglalásáról. Meg- édlapPtja, hogy 1888-ban Franciaország kere­ken 28 millió lakosa közüt 46.000 volt zsidó, 1942-ben pedig számuk kereken 42 millió I altos közül 1.2 millióra rúgott, f/ogy a legutóbbi időkig, milyen erős volt a zsidó befolyás Franciaországban, azt meggyőző erővel bizonyítják a következő számadatok: a bankok 57 százalékban, a zenemű vállala­tok 75 százalékban, a filmgyártás 82 száza­lékban volt zsidó kézben. 1941-ben Nagy- Pprizsnak körülbelül 300.000 zsidó lokosri volt. (MTI.) KALÁKÁBAN MŰVELIK MEG A VAS­MEGYEI GAZDAK A HADBAVONULTAK FÖLDJÉT. Vssmegye mezőgazdasági bizoti- ságáirak. ülésén bejeleutették, hogy a várme­gyében alig akadt olyan ingatlan, amelyet kirendelt gondnokkal kellett volna megmu- veltestni. A vasmegyei gazdák az erdélyi gazdák példáját követve, kaMkarendszerben igyekeznek megművelni a ha-dbavonuHak földjét, bogy ezzel egyrészt segi'tgének gaz- datáftsaiikon, másrészt biztosítsák minden talpalaltnyi föld termését. Földrengést észleltek Budapesten. A földren­gést kutató intézet május 21-én 5 óra 45 perc 2 másodperckor, közeli földrengést állapított meg. A műszerek legnagyobb kilengése 2 jpilliméter volt A földmozgás Budapesten 20 percen át tartott. ölszáz pénzügyőri vigyázói állás. A Buda­pesti Közlöny május 20-án megjelent 114. száma közli a pénzügyőri altiszti iskola pa­rancsnokának a pályázati hirdetményét, 500 ideiglenes minőségű II. osztályú pénzügyőri vigyázó! állás betöltésére. Az érdeklődők ren­deljék meg a Budapesti Közlöny kiadóhivata- í látói (Budapest, Kapisztrán-tér 1. Vár.) a fenti ' 114, számú lapot, Pünkösdi istentiszteletek az unitáriusoknál. Az unitárius templomban pünkösd első napján ürmösi József püspöki titkár tart egyházi be­szédet, urvacsorai agendát pedig tír. Kiss Elek egyházi főjegyző, ünnep másodnapján Székely Gyula h. lelkész s ünnep harmadnapján az ünnepi legátus prédikál. Tűz a bukaresti evangélikes temetőben. A bukaresti evangélikus temető kertészeti szer­számtárában tűz támadt. A lángok átterjedtek a temetőőr lakására is. A tüzet egy óra alatt eloltották. LEVÉLPAPÍROK, ewszertíSf % Segvalasztékosabb kivitelig, legol­csóbban az „ELLENZÉK“ kdnyvw boltjában, Kolozsvár. Máivá» királv* tér 9. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom