Ellenzék, 1942. május (63. évfolyam, 98-121. szám)

1942-05-22 / 115. szám

t î§4* tuá]tl 2 2. «aettii. nimil wtf hí CLLENZet MII m 4 SAJTÓ ? A DÉLI HÍRLAPBAN (Temesvár), a romániai Magyar Népközösség lapjában, dr. Csipák Krisolog technológiai tanár feltűnést keltő vé­rereikkel irt a nemzeti hithez való megingat­hatatlan hűségről. — Soha nagyobb szükség megszédithetetlen jellemekre nem volt, mint a mai időkben —: I i ja többek között. — Ma a megingathatatlan jellemeken épül fel, vagy omlik össze min­den. A mai korszakalkotó küzdelemben ma mindenkinek részt kell vennie, állást kell fog­lalnia. Számitó visszahúzódásnak nincs helye, nincs középút, nincs semleges zóna, senki földje. Gyáva, félszeg tartózkodással nincs előrehaladás, nincs szükség leszegett fejű lelki és szellemi puhányokra. A körülöttünk handa- „bandázó tömegek között, mennyire megcsap­pant a viharállók száma, mennyire elszaporod­tak az élősdiek, akiket minden szél elkaphat, forgathat, sodorhat magával. Kétségtelen, min­den forradalmi' lázadásnak .megvan a maga söpredéke. A leghangosabbak, a legtürelmetle­nebbek ellenségei minden áldozatnak és tár­sadalmi összefogásnak azok, akik eddig még runden eszmének hangadói és kulisszatologa- tói és kikiáltói voltak. Akik mindig minden eszmében a koncot lesték és minden jobb tö­rekvés mélyén az üzletet szimatolták. Ilyen válságos sorsküzdelemben, mint a mai, millió- szőr több veszélyt jelentenek az ilyen elemek, mint a külső ellenség. Ezek a mindig más káposztalevelén élősködő hernyók, a nemzeti és társadalmi mozgalmak megrontói a legfélel­metesebbek, de egyben nevetséges szélkaka­sok, amelyekbe minden szél belekapcsolódhat és oda fordíthatja őket, ahova akarja. Az ,,Ubi bene ibi Patria" álláspontjára helyezked­ve, ezeknél a hűség, áldozat, kitartás ostoba fogalmak. Az ő hitükön a nemzetiségi kiállás kigúnyolása, ellenzői minden épitőmunkának. Ezeknek mindegy református, vagy katolikus, román, német, avagy magyar, a szerint ,,alkal­mazkodnak", hogy kikkel „csevegnek” bizal­masan. Könnyen felismerhetjük őket, mert hl- j ányzik belőlük a hithez való megingathatatlan hűség, a nemzethüség. Óvakodjunk tőlük. KMágiíS KIsfs&nMíűs irftíáfeé- itefe áffizíédsíiaí fteígzeíe BUDAPEST, május 22. (MTI.) Bárczay János földművelésügyi államtitkár, országos árvízvédelmi kormánybiztos megtekintette a kiskunhalasi vadvizes területeket. A kor­mánybiztos és kísérete először ia> várost és közvetlen környékét szemlélte meg, majd Bnzáspuszta környékét utazta be és megelé­gedéssel látta, hogy a mult évben megépített Doiig-érbe és Kőrös-érbe vezető csatornák eredményesen éreztették hatásukat. A vidék keleti részén, amelynek lejtője Szeged felé húzódik, távolról sem ilyen előnyös a hely­zet. A kormánybiztos intézkedett, hogy a vízzel borított területeket a lehetőség szerint mielőbb felszabadítsák a vadvizektől és a mezőgazdasági műveléshez rövid termésidejü vetőmagot bocsássanak a károsultak rendel­kezésére. Felmentették a sikkasztás vádja alól Fodor Lászlói KOLOZSVÁR, május 22. (Az Ellenzék tu­dósítójától.) A kolozsvári törvényszék hár­mas büntető fan ácsa Szabó András dr. tör­vényszéki tanácselnök elnöklésével tárgyal­ta tegnap Fodor László magán tisztviselő bünperét. Nevezett ellen felesége. Fabró Henrika, az ismert gép- és gyorsíróiskola igazgatónője tett feljelen lést csalás, sikkasz- j tág és közokiratbam ísiíás címén Fodor Lász- j ló ellen, akirő- időközben tudta meg), hogy j hasonló bűncselekményekért már jogerős í szabadságvesztéseket töltött ki. A bizonyítási eljárás befejezése után * SzacSvdy László dr., kir. ügyész és Asztalos Sándor dr. ügyvéd, a főmagánvádló képvi­selője a vádlott elítélését kérték. DarácZy bereite dr. ügyvéd, Fodor László védője egyórás védőbeszédében azt fejte- gette, hogy vádlott és sértett fél között csu­pán magánjogi természetű vita áll hat fenn. A bíróság hosszas tanácskozás után az esti órákban hirdetett ítéleteit. A vádlottat fel­nié alette a vád és következményei alól és elrendelte szabadlábrahelyezését. ítéletében kimondatta a bíróság, hogy a házastársak közül egyik fél sem vitt külön vagyont a házaséletbe, s ezért a magyar magánjog vo­natkozó szakaszai értelmében a férjet a há­zassági életközösség alatt szerzett vagyon felett intézkedési jog illeti meg és feleségé­nek nem tartozik elszámol ássál. Az Ítélet 'Ilon a kir ügyész, sem más égi panaszt jelen- ie.lt be. I kolozsvári >}Gyopár“ Turista Egyesület folyó hó 24—25-én, a pünkösdi ünnepek al­kalmával kétnapos kerékpáros kirándulást rendez a következő utiránayttd: Bánffy- hunyad, Csoeaa, Zichy cseppkő barlang. In­dulás vasárnap reggel 6 órakor a vármegye- háza elől. Vezető Blahunka Lajos. Gyakor­lott kerékpáros-vendégeket szívesen Iát az egyesület. WIEDER OLGA TÁNCISKOLÁJÁBAN, Fc- jedelem-u. 17 a iáit, május 25-én, pünkösd má­sodik napján, hétfőn délután 4 órai kezdettel műsoros gyermekdélután egyíeivonásos szín­müvekké!, táncbelétekkel. A gyermekszereplők mind ne iskola növendékei. Köt gyűlési testien az Ewdé&yrészi Fatermemk Szövetsége MAROSVÁSÁRHELY, május 22. (Az El­lenzék tudósítójától.) Az Erdély részi Fa ter­melők Szövetségié csütörtökön tartotta meg közgyűlését a murosvá&árhelyi Iparkamara nagytermében. Urmánczy János elnök meg­nyitó szavai után a közgyűlés jegyzőkönyv­ben köszöntötte Bánffy Dániel báró föld­művelésügyi minisztert azért «íz odaadó tá­mogatásért, melyben az egyesületet megala­kulása óta részesítenie. Ezután az elnök kegyelettel emlékezetű meg az elesett hős honvédekről, majd a köz­gyűlés néma felállással tisztelgett a harcté­ren hősi halált halt honvédek emléke e ott. A továbbiakban Urimánczy János a kor- mányzóról, lakormányzóhelyottesrőil és Teleki Pál grófról beszélt és ®z utóbbival kapcso­latban kiemelte, hogy ő volt az első, aki meglátta az erdélyi kérdéseket. Ezután han­goztatta, hogy teljes bizalommal vannak Káli« v Miklós miniszterelnök munkája iránt, akinek részéről az erdélyi kérdések tekintetében mindig nagy megértést fe tá­mogatást tapasztaltaik. ,Veress* László főtitkár ezután a választ' mányi és titkári jelentést olvasta le], mely­ben részletesen ismertette az ol'mult év mun Icáját. A jelentéssel kapcsolatban megemfc- tette, hogy az Erdélyrés/i Fatermelők Szö­vetsége megállapodást kötött illetékes né­met tényezőkkel' Komán,-ián keresztül törté­nő nagyobb iaszállitmúuy lebonyolittósára. A megáll apód ásnak egyik pontja szerint u. szállítások ellenében joga lelt volna a Szö­vetségnek Magyarország többi részébe is Románián kérésziül, a székelykocsárdi vas­útvonal segítségével lebonyolítani a faszál- Jitásokat. Minthogy az illetékes román ha­tóságok nem voltak hajlandók beleegyezé­süket adni. a terv keresztiilvi,(öléhez, m’-nd a németországi, mind a. Magyarországra törté­nő tranzítö áruforgalom terve tárgytalanná vált. A közgyűlés végül a választmány ki­egészítésével zárult, be. MAROSVÁSÁRHELY, május 22. (Az Ellenzék tudósítójától.) A marosvásárhe­lyi Ítélőtábla dísztermében ünnepélyes ke retek között csütörtökön délután alakult meg mintegy hatvan taggal a fiatalko­rúak feliig vél ő bizottsága. Az alakuló gyűlésen Szob on ya Béla dr. táblai elbök Ismertette rövid beszédben a jog fejlődését és kifejtette, hogy a ma­gyar jogalkotás- legszebb példája, hogy a kiskornak ügyeiben ködön irányelvet, sza* bott még és ezenkívül létrehozta a pat­ron ázs hivatalokat és megalakította a fel' ügyelőbizottságokat. A magyar törvény* hozás abból indul ki. hogv azok leginkább Berlin, május 22. (TP.) A Trants- kontineht Press diplomáé iái levele­zője az Egyesült-Államokban folyha­tott bolseviki propagandáról a kö­vetkezőket Írja: Pillanatnyilag’ az északameri kai Egyesült-Államokat egy propagand ahullám öntötte el, amelynek az a célja, hogy az Egye­sült-Államok népének a Szovjetunió­val való szoros együttműködésével szemben -táplált, aggályait, eloszlassa. Hogy ezek az aggályok fennállnak, ■sőt sok helyen nagyon erős bizalmat­lanság áll fenn, rövid idővel ezelőtt tűnt ki, amikor az Egyesült-Ál)amiok egy vezető folyóirata azt követelte, ne árulják el a Szovjetnek a katonai titkokat és a háború szempontjából fontos találmányokat, mert a Szovjet­unió maga is szorgosan eltitkolja mindezeket a szövetségesek előtt. Széles amerikai köröknek Moszkva szándékaival szemben való bizal­matlansága azokból a hírekből is ki­derül, melyek szerint a szovjetse- gélyaJap részére gyűjtött pénzeket az amerikai kommumsztikus párt finanszírozására fordítják. Hogy mennyire elterjedtek ezek a hírek, az abból a tényből világiik ki, hogy az Egyesült-Államok volt moszkvai ■nagykövete, Davies, akit látszólag (Síi* Stafford1 C-ripps babérjai nem hagynak nyugton aludni, egy New- yorkban tartott nyilvános gyűlésen ■ezekkel a hírekkel foglalkozott, ö természetesen azzal vádolta meg sa­ját polgártársait, azokat, akik nem akarják magukat a bolseviknek szét­tárt karjaiba vetni, hogy ők Hitler ügynökei és a „hatodik“ hadoszlop tagjai. Csak ezek az ügynökök tud­nának arra a gondolatra jutni, mon­dotta Davies, hogy a Szovjet győ­zelme a demokratikus államformát veszélyeztethetné. Semmi sem hami­sabb, mint ez. A Szovjet ezzel szem­ben a civilizáció előőrse és az ame­rikaiaknak minden okuk megvan arra, hogy tisztelettel nézzenek, fel hozzájuk. Még nyíltabban nyilatkozott a köz­ismert államügyész, Miibank, abban a beszédében, amelyet a newyorki egyetem orvostudományi karán a vezető egyesültallamokbcli körök véleményeként elmondott és amely szerint Európát az ördög is elviheti* mm ifi. * megAtíi&l, MA TnarmmamÂL Emm Msgalakutt Marosvásárhelyt gróf lelek! firclvr eiiiikieléfel a fJalsikernsk üstéi! liizottsága a bűnözők, akik már fi akti korukban rossz irha tértek, tehát meg kell akadá­lyozni a fiatalkorúak züllését és ha mégis letévedt valaki a helyes írtról. segíteni kell, hogy ismét GalpraáUjon. Szoboma Béla dr. táblai elnök elő!er­jesztésére a bizottság együttesen gróf Te toki Arelsírt választotta meg a kiskorúak bizottságának elnökévé, alelnökivé pedig Pernovszky Ferenc táblai tanácselnököt választották meg. Az elnök és az atolnök ezután ünnepélyes keretok között leletté az esküt, majd Teleki Aretur gróf rövid beszédben lelkes munkát és- támogatást kért a bizottság tagjaitok Roosexeít ügynökei szabad kezei követelnek a baísevikwhnek Ftttápébtm ha a. gonosz tengelyhatalmakat le­győzik és Wallstreet a világ egyéb részeire vonatkozó uralmi és kizsák­mányol ási terveit megválósiihai.ja. S zjovj e t or o s z őrs z á gna k E uró-p óban mindenképp szabadkezet kell adni, jelentette ki Miibank. Ez a politika sokkal reálisabb, mint egy aj, a bé­ke megóvását célzó népszövetség, mert a. Szovjetunió bizonnyal a béke egyik tényezője lesz, ha kívánságait teljesítik és lehetővé teszik neki, hogy birodalmának „állványát“ rendbe­hozza. Hogy ezek a láván súgok tény­legesen mire irányulnak, az a követ­kező szenzáción ál is mondatból derül ki,, amely annál nagyobb figyelmet érdemel, mert Miibanknak az ural­kodó körökhöz jó viszonya, közis­mert- „«Szovjet orosz-ország — jelentet­te ki az államügyész —- egv oly bi­rodalom, amelyikek a nyílt tengeri kikötőkhöz kijáratra, van szüksége és én megbízható forrásból értesül­tem arról, hogy ez fogja képezni egy eljövendő békekonferencia asztalá­nál egyikét a moszkvai főcéloknak.“ Ezt a mondatot különösen azok az államok fogják értékelni, amelyek­nek tengeri kikötőire Moszkvának vágyakozó tekintetei már régen só­várogva néznek. Minthogy a Szov­jetunió, mint azt állandóan kijelen­tik, egy erős Lengyelországot szán­dékozik' Németország kárára létesí­teni és igy nem az Északi-tenger fe­lé akar területileg terjeszkedni, ha­nem megelégszik majd egy holsevi­záit Németország fölötti felügyelet­tel, a közvetlen kijáratot keresi a nyílt tengeri kikötőkhöz, amelyeket Miibank értesülései szerint birodal­mi* „állványának“ kiegészítése vé­gett természetesen más irányban keres. A Szovjetunió már korábbi alkalmakkor is kifejezésre juttatta azt, hogy milyen nagy érdeke van a Földközi-tengeren. Á spanyoloknak erre vonatkozólag megvan a maguk szomorú tapasztalatuk. Végié a Szovjetunió éppen azért váltott át az angolszász táborba, mert német rémről tudomásul kellett vennie, hogy a tengerszorosok ellenőrzésére, a Balkán fölötti uralomra és a Föld­közi-tengerhez való szabad kijáratra vonatkozó igényei Európa biztonsa­gával összhangba nem hozhatók. tIKöftT TŐIT MAGÁNAK ! A Giornale tl'Italia a török—szovjet feszültségről Kóma, május 22. (TIM A Giomaie d‘ítalia szófiai tudósit ójának közlő menye szerint a török—szovjet fe­szültség egyre növekvőben van. An karának Kujbisevliez való viszonyát az isztambuli »politikai körök élénken tángyaljá k. Törőkőrszág közvélem é iiye meg van győződve arról, hog\ a szovjet oroszok most is, mint az előtt, a Dar damei Iák uralmára tör­nek. Ezért Ankara minden intézke­dést megtett a támadó szándék el­hárítására és a védekezésre. Török. • 'országban feszült figyelemmel vár­ják, mi következik be Ankara és Kujbisev között, vájjon a szovjet orosz nagykövet, aki. Ankarából Kuj- bisevbe repült és Törökország szov- jetoroszországi nagykövete, aki ez- időszerint Isztambulban időzik, visz- szatér-e állomáshelyére. Jól in for máit körökben erősen kételkednek abban, hogy ez bekövetkezik. Kitünteteti főispánok BUDAPEST. má}uS 22. (MTI.) A kor­mányzó a miniszterein tik előterjesztésére Poinvízky lápot, Kászoiiyi Riehárd és Hö- gyésTÚ Fal fő-ispánoknak föispáui tisztsé­gükben több mmt öt év óta kifejtet; ered­ményes, és közhasznú tevékenységük elisme­réséül a Magyar Érdemrend középk-ereszt­jét adományozta és megengedte, hogy vitéz gróf Teleki Béla főispánnak buzgó és ered­ményes szóig áj öté. ért ^’ismeréséi tudtul ad­ják. Eterna'* fzzólánipagyúr Részvénytársa­ság. h.o}ozH'ár, zárszámadásai az 1939 rná’r- otus 31-én lezárt üzletévrőj. Mérler: Tarto­zik oldal: Pénztár L 34.-406. különféle adu­sok L 2.678.631, váltótárca, idegen vallók ■288.391,, saját váltók 643, összegen I 189.034. Gyártási áru 1 942.734, készáru ! 1.513.504, gépek és szerszámok. L 1.000.000. berendezés L 23.806, átmeneti tételek 1 9216. Vesafcs’s'ég L 311.457, összesen Lei 6,802.788. Követel oldal: Alaptőke bei 4 000,000. Különféle hitelezők L 2.558.711. gépek és szerszámok njnort-izác-iős alapja 1. 150.000, átmeneti tételek L 94.074. összesen L 6,802.788, Veszteség- és nyereségszámla Költségek L 629.785- adó és különféle ill-- tékek b 280.247. jutalékok L 159.989, fize­tések L 1,120.311, üzleti bér L 129.480, kamatok 186.839, gépek amortizációs alapja L 150.000, összesen L 2,656.651, termelés (brutto jövedelem) L 2,345.194, veszteség L 311.457, összesen L 2,656.651, Felülvizs­gáltuk és rendben levőnek találtuk. Fel- ügyelőbizotlság. -— ..Eterna** lzzólámpagyár Részvénytársaság, Kolozsvár zárszómédasa1 áz 1940 március 31-én lezárt üaletévrő! Mérleg: Tartozik oldal: Pénztár L 53.955 adósok 1,399.687, gyártási áruk L 2,600.792- készáru L 1,245.072, állampapírok Le 291.643, gépek, szerszámok L 1.092.612. berendezés L 50630, átmeneti tételek Le> 8707, 1938—39. évről áthozott veszteség L 311.457, összesen L 7,054.555. Követel ol­dal; Alaptőke Íj 4,000-000, hitelezők bei 2,231.380, gépek és szerszámok amortizáció- alapja L 313.892, kétes követelések tarta­lékalapja L 69.984, átmeneti tételek Lei 138.552, folyó év nyeresége L 300.747, ősz** szesen L 7.054.555, \egzteség-nyereségsaám la: Költségek, odó és ütetékek L 670.318, fizetés, tantieme L 1,073.700, kamatok Lei 135.202, házbér L 104.273, gépek,, szerszá­mok amortizációs alapja L 163.892, 1938 1939. évről áthozott veszteség L 311.457 nyereség 1939—1940 L 300.747, Összesen L 612.204, kétes követ., iarb alap. L 62.984 összesen Léi 2,829.5.3. Eladásból befo'x t brutto jövedelem L 2,518.116, veszteség az 1938—1939. üzletévről T 31145" összesen Vi 2.829.573.

Next

/
Oldalképek
Tartalom