Ellenzék, 1942. május (63. évfolyam, 98-121. szám)

1942-05-22 / 115. szám

í / ELLENZÉK ' MillW IMH III III II II ill II III II III II 1 0 il májún 22. KOZOAZPSS ĂQ Érvénytelenek a román íéghfvaíal szabálytalan beiegyzései KÚLÜZS\ AR, május 22. Az 11. rvb*n megjelent roman ccgbejegv/ési tör\rny ér­telmében * tmlv*U'vői«',£ ipart, vrijţy koroké «leintut h o tt.lv t som gyakorolbaitolt anélkül. Ih>H\ cégét a kereskedelmi éis iparkamarák mellett működő «« ^lúvataloknál ne jegyez­tette volna be. Hét évvel később u. eéiítür- unvt módosították es u modostfő törvény < Isi» szakasza szerint cégeket csak úgy le­hetett bejegyezni, ha síz. erre a célra létcssi lett ugyneveactit ..Tariomanyi Különleges Bizottság" < t-.getl.flyt adott. Azonban a v iss/aasatolást megelőző id«vktól az egyes «éghiv jlaluk e bivott»«g engedetve nélkül is siiriin jegyeztek In* cégeket. 8 sokan a cég­jegyzések alapján gyakorolnak jelenleg is ipart éü kersketl« Ináét. Éppen ezért a kolozsvári kerületi Keres­kedelmi és Iparkamara területén működő Iparhatóságok kérdést intéztek n Kamará­hoz., vájjon ezek a szabály talan cégbejegyző sek alapján k adott iparengedélyek érvénye- 9ek-e, vagy sem. Válaszában a Kamara an­nak a véleményének adott kifejezést, bogy mindazok cégjegyzése, akiket e bizottság en­gedélye nélkül jegyezték lm, már a fogana­tosítás napján Is szabálytalan volt és ina i* érvénytelennek tekintendő. Rendelettel szabályozták a húskon­zervek gyártását RL 0 4PEST, május 22. {MTI.) Május-'2-éri minisztériumi rendelet jelent meg a húskonzerv gyártásának szabályozásáról. A reudelet kimondja, hogy marhahús és borjú­hús felhasználásával általában konzervet készíteni nem szabad. A közellátási minis/ tér n földművelésügyi miniszterrel és az iparügyi miniszterrel egyetértve azonban a közeálátás érdekében engedélyt adhat meg­határozott mennyiségű marhahúsnak es bor­júhúsnak konzerv gyártásra való felhaszná­lására. Az engedély iránti kérvényeket a közeliá'ásügyi miniszterhez intézve, a Ma\ avar Állal- és Alkui Termékek KiivütcIi szövetkezetéhez kell a rendeletben felsorolt mellékletekkel ellátva benyújtani. Kimondja a rendelet, bogy a közellátási miniszter a földművelésügyi miniszterrel és az iparügyi iuimifezterrel egyetértve megtilthatja egyéb húsnak konzervgyártásra való felhasználását is. A rendelet nem érinti a m. kir. houvéd- .ség ellátását szolgáló konzerv gyártását. A rendelet ma lép hatályba. Átállítás a fejőjuhászatokban. A juhászaik­ban rendszerint, ősi szokás szerint, junius vé­gén, a bárányok elválasztását követő harmadik hónapban, szándékosan elapasztják a fejős ju­dokat. A szakkörök rámutatnak arra, hogy ezen a téren átállításra van szükség. A mai • ilelmiszerhiánvban ‘nagy jelentősége van a juntejnek és az ebből készült, nagy táphatásu, vitamindus túró és sajtféleségeknek. Schandl József dr., a legkiválóbb juhászati szakembe­rünk, nyomatékosan hangsúlyozza ezzel kap­csolatban, hogy a fejési idő meghosszabbitása, akár 6—7 hónapra is, nem befolyásolja kedve­zőtlenül sem az állatok üzekedését, sem pedig n megtermékenyülését. Az átálllitással a gaz­dák nagymértékben növelhetik a juliászatoK jövedelmezőségét, Kezdődik a selyemhernyók kiosztása. A köz­ségi selyemtenyésztési felvigyázók megkezdik i selyemhernyók kiosztást. A lakosság nagy rrdeklődést mutat a jó keresetet ígérő selyem- tenyésztés iránt. A kormány az I. osztályú sel-fsmgubó árat a tavalyi 2 pengő helyett 3.50 pengőben állapította meg s igy azok a szorgal­mas és nagycsüűádu tenyésztők, akik a mult nyáron 200—300, sőt 400 pengős keresetet tud­tak elérni egy hónapig tartó selyemhernyóie- nyésztéssel, most könnyen tehetnek szert 400— 500 pengős keresetre. A jó gubóár melleit az is ösztönzi a tenyésztőket, hogy a vármegyei és városi közjóléti szövetkezetek közel 40.000 pengő jutalmat oszlanak szét a legjobb ered­ményt felmutató tenyésztők között. A 100, ?5, 50 és 25 pengős tenyésztési jutalmak jelentő­sen emelik a tenyésztők keresetét. A közeli napokban országszerte megkezdődő selyem- hemvótenyésztésre még lehet jelentkezni a községi petekikel tőknél, akiknek nevét a köz­ségi kézbesítők bárkinek megmondják. Az Or­szágos Selyem tenyésztési Felügyelőség ugyan­is számolt a nagyobb érdeklődéssel és megfe­lelő mennyiségű petét adott ki a községekbe, kikeltetés és kiosztás céljából. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. őstermelő. Kizá­rólag iáját gnzduilgában termelt zöldségfélék cs gyümölcs árusításához az 1884. XVI11. t. c. 138. ij-a értelmében ipar engedélyre nincs szük­sége, mert az őstermelők Iparengedély nélkül árusíthatnak. Mészáros. A szappanfőzés a 'mészáros és hentesipar megengedett tevékeny­sége, igy tehát lugkővúairh.i engedélyre joga van. Felülvizsgálják a nyersbőrkereskedők enge­délyeit. Az anyaghivatal bőripari osztályához az utóbbi időben több panarrz érkezett u nyeis- bőrkereskedők ellen. A hivatal kivizsgálja a panaszokat g akik ellen jogos panaszok me­rülnek. lel, azoknak engedélyét visszavonják ég helyükbe uj keieskedőket jelölnek ki. A bőripari osztály különben a bőrkereskedelem terén azt az ujitást akarja bevezetni, hogy a bőrgyárak készleteit a nagykereskedőknél tá­rolják. Szó van árról ie, hogy a talpelosztó kereskedők számát szaporítják. A Lábbeli Köz­pont most újabb bőrmennyiséget bocsátott a gyárak rendelkezésére, könnyű nyári cipók ké­szítésére. A központ szabad kezet biztosit a gyáraknak, hogy az anyagból mennyi férfi, női, ,111 ettve gyermekcipőt gyártanak, csupán azt kötötte ki, be kell jelentsék, hogy a bőranyag­ból hány cipőt készítettek és a készletet kik­nek adták el, mert ezeket a cipőket csak ki­jelölt kereskedők hozhatják forgalomba. Droguisták, vegyeskereskedők figyelmébe. Az illatszereknél és kozmetikai készítmények­nél felszámítható felárak összegeit a gyógysze­részek, droguisták, illatszerészek és vegyeske­reskedők az Országos Közellátási Hivatal 150.783. számú postatakarékpénztári számlájára tartoznak befizetni, részletekben is vagy bian­co csekken „Tipere felár" feltüntetésével. A csekklapokat a Baross Szövetség vidéki szer­vezeteinél lehet beszerezni. Műtrágyázásra használják fel a székelyföldi gyógyvizeket A legújabb kutatások rámutat­tak arra. hogy a nagymennyiségben található gyógyvizek nemcsak fürdésre, ivókúrája hasz­nálhatók fel, hanem műtrágyázásra is. A ter­melési kísérletek nagyszerűen beigazolták, hogy a székelyföldi vasas, meszes és sóabor- vizek igen kiváló hatású műtrágyák La. &raég3BH®líEgE8{ Apróhirdetések dija szavanként 7 fillér, vastagabb szedéssel 14 fillér, a legkisebb hirdetés dija tiz szóig 70 fillér. Állást keresők részére szavanként 4 fillér, vastagabb szedéssel 8 fillér. A legolcsóbb apróhirdetés állást keresők részére 40 fillér. Kezelési költség: Cim a kiadóba* és Jeligés hirdetések után 20 fillér. Kedvezményes árak nagyobb kötéseknél. Apróhirdetések előre fizetendők. Vidékről bélyegekkben beküldhetők. VEGYES BÚTORAIT megjavítom olcsón, mindenne­mű uj bútort, irodaberendezást, portálét olcsón, pontosan készítek. Uj bútorok raktáron. Rész­let, csere. Lukáts asztalos, Unió-utca 24. F. 481 OKMÁNYAIT, keresztleveleit beszerzi Bi­zony házasságközvetitő, Unió-utca 20. F. TÁRSÁT keresek 10—15 ezer pengővel. „Jó üzlet' jeligére a kiadóhivatalba levelet, pontos címet. 01562 ADÁS-VÉTEL ZONGORA, kereszthuros, Ehrbar gyájünány, eladó. Jókai-utca 4., I. 12. 1602 MÉLY gyermekkocsit megvételre keresek. Kossuth-utca 34., ajtó 1. F. 36-1 DIVATOS konyhabútor eladó. Zug-utca 27. ^Járván ykórház mellett.) Pásztori Márton bu- lorasztalos. 01565 RÉGI BÚTOROKAT, használt ruhákat, régi­ségeket veszek és eladok. Levelezőlapra ház­ihoz megyek. Benedek. Timár-u. 14. F. 255 PERZSABUNDA, női fekete, valódi legprí­mább állapotban eladó. Horthy-ut 10., I. jobbra. 1613 ELADÓ diófurniros kombinált szoba és báló- berendezcs, sarok és más stilü rökamié, fote­lek, egész finom kivitelben. Müasztalos, Dávid Ferenc-utca 6. ____ _______ F. 373 SCHUNDĂ peaálos cimbalom, Ehrbár zongora, jutányos áron eladó. Megtekinthető naponta 2—5-ig, V. kér., Vasvári Pál-utca 15. 1611 SZÉP, modora ebédlő eladó Pata utca 114 ___ _ 1597 ELADÓ lübbiclc nagyságú perzsaszőfiyeg, óla jlejjtmények, ha rmon! um, rnesü-rhegodük Bizományba veszek minden értéktárgyakat, v* fizek használt ruhákat. Hermán András zsíb árus, Mátyás-utca 2. F. KIFOGÁSTALAN, fehér, mély gyermekkocsi eladó. Király-utca 33., II 20 1004 ÜZEMKÉPES engedélyezett gőzkazánt me;» vételre keresek, minden nagyságban. Takács. I'' k a utca 12. 1012 KOMBINÁLT szekrények, röícamiék és kü lönböző bútorok eladók, Árpád-ut 11. 1610 EGY jókarban levő, zárható, nagyobb ládát megvételre keresek. Jókai-utca 2. szám., 30 ajtó, kapuval szemben. 1609 ALKALMAZÁS . FELVIDÉKI cukorkagyár keres 1942 junius 1-i belépésre nagy gyakorlattal bíró cukorka készítő mestert. Ajánlatok „Royai" cukorka- és csokoládégyár, Ungvár, Drugetb-tér 33. cím­re küldendők. Gy. 3517 EGY ügyes fiút bútorasztalos tanulónak lei­veszek. András Endre műbútorasztalos, Ba rotuvósártér 7. •• f. ELSŐRENDŰ, önálló segédlányt felvesz női- ruhaszalon, Brassai-utca 6. 1608 ÁLLÁST KERES MAGÁNOS urnái házveaetőnői állást kere­sek. Cim a kiadóban. 01556 UTAZÓ őakeresztény, vasúti bérlettel, be­jelenteni nem fontos, állást keres. „Utazó" je­ligére kiadóba. 01563 INGATLAN ÉS LAKÁS URICSALÁDNÁL, tiszta, 2 személyes butoro- zott szobát keresek, Cim a kiadóban. 01555 ELADÓ uj családi ház, 1 szoba, konyha, éléskamra, pince, szép kertes ház, 4500 pengő Ingatlanforgalmi iroda, Mátyás király-tér 19 F. 470 ELUTAZÁS miatt sürgősen eladó uj, adó­mentes, 3 szobás, komfortos villa, azonnal, beköltözhető. 40.000 pengő. Ingatlanforgalmi iroda, Mátyás király-tér 19. F. 470 ELADÓ magasföldszintes, masszív családi ház kerttel, beköltözhető 2 szoba, konyhán, elő­szoba, éléskamra és külön szuterin la­kással, mo3Ókonyhával. Érdeklődni labet Szen‘-> lászló-utca 17., délután 2—4 óráig. 01560 KOLOZSVÁRI 2 szoba, komfortos lakásomat: elcserélném, hasonló budapesti, régi bérű la­kásért. Cim: Forgalmi adóhivatal, altiszt. 01553 SZÉPEN bútorozott napfényes szobát keres elsejére, be1 város közelében, csendes, lehetőleg kertes házban, esetleg ellátásúi „Diploma* fiatalember". G. 38i KERESEK 1 vagy 2 szoba, konyhás lakisi,1 azonnalra. Közvetítőket díjazok. Cim a kiadó­ban. 1605 UNIÚ-utcában vagy közeiében raktárhelyisé­get bérelnék. Latsch üvegüzlet, Unió-utca 16 szám. 1607 19 4 2. MÁJUS 22. Péntek wmmmmmmtmsmmmmsk A nap kel 4 óra 21 perckor. Nyugszik 19 óra 32 perckor. * ' , A protestáns naptár szerint Julia, a rom. kát. naptár szerint Julia szt. vt., az uj-görög naptár szerint Baziliszk, az: ó-görög naptár sze­rint (május 9.) Izaiás pr. napja van. Előadások Î8.00 óra: Peilizzi firenzei egyetemi tanár előadása: A fasiszta politika elvei és irányzata. (Egyetemi Könyvtár.) Múzeumok Erdélyi Muzeum őskori, jómai, nép vándor­lási, iparművészeti és művészeti tárai. Re­naissance kőemléktáj. Bástya-u. 2. sz. Nyitva: 9—13 óráig. Állattani Muzeum. Mikó-u. 5. sz. Nyitva: 9— 13, 15—18 óráig. Megtekintése Lejelentendő az OMIH kirendeltségben. Botanikus Muzeum. A Botanikus-kertben. Majális-u, 42. Nyitva: 9—13, 15—18. óráig. Kiállítások Vl. Képzőművészeti Kiállítás, (Erdélyi Nem­zeti Muzeum, Bástya-u.) D.'u. 4 órakor Szopos Sándor festőművész tárlatvezetése a Népműve­lési Bizottság rendezésében. Erdélyi Szépmives Céh könyvkiállitása, (Má­tyás király szülőháza.) Építőművészen kiállítás. (Vigadó.) Fényképészeti kiállítás. (Vármegyeháza.) Színházi és zeneművészeti kiállítás. {Egye­temi Könyvtár.) Botanikus-hert. (Majális-u. 42.) Nyitva: 7— 19 óráig. Szolgálatos gyógyszertárak Ezen a napon a következő gyógyszertárak teljesítenek ■ éjszakai szolgálatot: Egyszarvú (Mátyás király-tér 9. sz. Telefon: 32—23.) Ke­reszt. (Demeter, Mussolini-ut 2. sz. Várraegvie- báasai szemben. Telefon: 13—49.) Hargita. (Horthy Miklós-ut 1. sz. Telefon: 21—55.) Pá- duai Szent Antal. (Dr. Cseresznyés. Hitler-tér 13. sz. Telefon: 31—10.) A NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA: 1942 május 22. Péntek este 8 órakor: BO­HÉMÉLET. Bérletszünet. Bemutató helyárak. 1942 május 23. Szombat d. u. fél 4 órakor: BIZÁNC. Ifjúsági előadás. Jegyeket a pénztár ,nem árusít. 1942. május 23. Szombat este 8 órakor: BI­ZÁNC. Táray Ferenc fellépésével. Bérletszü­net. Rendes helyárak. , 1942 május 24. Vasárnap d. u. fél 4 órakor: TOKAJI ASZÚ. Olcsó helyárak. , 1942 május 24. Vasárnap este 8 órakor: JÉ­ZUSFARAGÓ EMBER. Bérletszünet. Rendes , helyárak. 1942 május 25. Hétfő d. u. fél 4 órakor: GYI- MESI VADVIRÁG. Olcsó helyárak. , 1942 május 25. Hétfő este 8 órakor: A VÍG ÖZVEGY. V. Kováts Ilonka felléptével. Bér­letszünet. Rendes helyárak. 1942 május 26. Kedd este 8 órakor: PILLAN­GÓ KISASSZONY. Napi bérlet C. 18. szám. Be­mutató, hejyárak. 1942 május 27. Szerda este 8 órakor: BUDAI .NAGY ANTAL. Bemutató bérlet 29. szám. Be­mutató helyárak. MOZIK MŰSORA: CAPITOL: EGYSZER VAGYUNK FIATALOK. (Ball Páré.) Ilse Werner ragyogó alakítása. Hangulatos, zenés filmoperett. Előtte uj magyar és UFA híradók. Jegyelővétel délelőtt îl—1., ROYAL: SÁRGA RÓZSA. Főszereplők: Szöré­nyi Éva, Greguss Zoltán, Kamarás Gyula, Köpeczi .Boócz Lajos. Vasárnap és hétfőn délelőtt 11 órakor matiné. EDISON: EMBER A LÁTHATÁRON. Főszerep­ben: Gary Cooper. Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap és ünnepnap: 3, 5, 7 és 9 órakor* EGYETEM: AZ ÉN LÁNYOM NEM OLYAN. (Tolnay Klári, Kabos Gyula, Gőzön Gyula, Rajnay, Ráday Imre, Rózsahegyi, Gomba­szögi Ella.) Vasárnap délelőtt 11 órakor; Az én lányom nem olyan. RIO: RÁD BÍZOM A FELESÉGEM Főszerepben: Páger Antal, Pethes Ferenc, Erdélyi Mici, Bilicsi, Vaszary Piri. Május 24-én és 25-én délelőtt 11 órakor matiné, általános belépő­díj 66 fillér. URANIA: RÉGI KERINGŐ. Táncos, zenés ma­gyar vígjáték. Főszerepeben: Páger, Szö­rényi, Szilassy, Földényi, Zsilev Margit. Előadások kezdete: 3, 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap délelőtt fél 12 órakor matiné, olcsó helyárakkal. RÁDIÓ SZOMBAT, május 23. BUDAPEST I. 6.40 Ébresztő. Torna. 7 Jíirek. Közlemények. Reggeli zene. 10 Hírek/ 10.15 Szórakoztató zene. 11.10 Nemzetközi vizjelző- szolgálat. 11.20 Kálmán Mária hegedül. 11.40 „A kolozsvári egyetemi könyvtár". Csengery Ilona előadása. 12 Harangszó. Fohász. Himnusz. 12.10 Melles Béla-zenekar. Közben 12.40 Hírek. 13.20 Időjelzés, vízállásjelentés. 13.30 „Honvé- deink üzennek". 14 Müvészlemezek. 14.30 Hí­rek. 14.45 Műsorismertetés. 15 Árfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak. 15.20 Toki-Horváth Gyula cigányzenekara muzsikál. 16.10 Ifjúsági rádió. „Pisti repülni akar". 16.45 Időjelzés, hí­rek. 17 Hirek szlovák és ruszin nyelven. 17.15 A Rádiózenekar műsorából. 17.55 Bónyi Ador­ján elbeszélése. 18.15 „Tánczene". 19 Hírek magyar, német és román nyelven. 19.20 Hang- képek innen-onnan. 19.45 Közvetítés a Fővárosi Operettszinházból. „Kata, Kitty, Katinka". Ze­nés vígjáték 3 felvonásban. 21.40 Hírek, lóver­senyeredmények. 22.15 „Kata, Kitty, Katinka" c. zenés játékának III. felvonása. 22.45 Csárdá­sok. 23 Hirek német, olasz, angol, francia és finn nyelven. 23.25 Pátria tánclemezek. 24 Hi­rek. 0.15 „Üzen az otthon". BUDAPEST II. 17 A kolozsvári [irodalmi é3 Művészeti Hetek műsorából: „Egyházzenei hangverseny a kolozsvári Szent Mihálv-tem- plomból". Közreműködik a kolozsvári Filhar­móniai Társaság zenekara, a kolozsvári Nem­zeti Szinház énekkara és magánénekesei. Ve­zényel Vaszy Viktor. 1. Liszt: Koronázási mi- se, 2. Kodály: Te-Deum. Hangfelvétel. 18.30 A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája. 19. Böszörményi Nagy Béla és Falaky Márta kétzongorás hangversenye. 19.30 Cirer neica gyöngye. Előadás. 20 Hirek. 20.10 „Odry Árpád emlékest". Közvetítés a Székesfőváros* Vigadó nagyterméből. Cukrászda URÁNIA CUKRÁSZDA Horthy-ut 4. Süte­mény és fagvlalt-különlegességek. Telefon sz 14—40 Éttermek „ÉGETŐ" ÉTTEREM Mátyás király-tér 24. Puskás Béla muzsikál. „LEVENTE" ÉTTEREM Kolozsvár, Karolina- íér 1. Menü 1.32-től. Olcsó havi abonoma. Hús­talan nap. Halászlé. Húsos nap, flekken és var- gabéles. Balatonmelléki borok. Polgári árak. HALÁSZLÉ SZILÁGY IN Á)L. Erzsébet-; ut sarkán. Kerthelyiség. Vargabéles. Menü- rendszer, kitűnő italok. Bár-griííek „FÉSZEK" BÁR Deák Ferenc-utca 53. Han­gulatos jazz. 9-től nyitva. „SUSOGÓ" ÉTTEREM, Unió-utca 14. Dizőz parádé, ötvös—Gidály jazz,

Next

/
Oldalképek
Tartalom