Ellenzék, 1942. március (63. évfolyam, 49-73. szám)

1942-03-14 / 60. szám

I SMBMM Egyelem Mozgcban sna és minden nap, sfit vasár­nap délelőtt tizenegy órakor is: Bismarck, & veskaresllár Jegyekről tan icsos előre gon­dolkodni. Telefonszám 274ü. Nzmzeti boţi és kalács A magyar lélek test vér szer el etet s aján­dékozni «kiírását példázd ez u két egy­mástól független, de mégis annyira össze­tartozó esemény. Most, március 15-én a visszatért Ko­lozsvár forró, nagy magyar ünnepén a HostáJ dolgos népe kaláccsal vendégeli meg a Református Teológia ifjúsága*. Szivük szereietét adják a derék gazdák az ünnepi kaláccsal. i\agy titokban ké­szültek az ajándékozással, összespórolt liszt adagjaikból tettek félre a nagy ün­nepre s nem maguknak, hanem a teoló­gusoknak, akiket megszerettek, úgy. mintha édes gyermekeik lennének. Ta­tán hallót fák. amint énekelték az ős zsoT . írókat, vagy prédikált nékik valaki a teológiáról s megszerették ezeket a f‘u~ kaţ. Most aztán úgy érzik, hogy adni a legnagyobb öröm, a legszentebb és leg­tisztább boldogság. S az ünnepi kalács je.képe ennek az adni, örömet ok'zni akaró nagy szeretetnek. A Hostát nagy-múltú népe nem tud rola. hogy az elnyomatás megpróbáltatá­sokkal tele éveiben hogyan ülte meg március 15-ikét a Református Teológia ifjúsága. Mint ahogy ez az ifjúság most nem tudott a nagy titokban készá'ö ün­nepi ajándékozásról. Ünnepelni nem voit szabad, néma voh akkor a magyar március. Csak benn, a lélek és szív titokzatos mélységeiben ün­nepelt minden magyar, hittel bens ős ég­gel a feltámadás biztos reményében. És ekkor a teológia fiataljai elhatározták, hogy nemzeti böjtöt tartanak ezen a na­pon. Böjtölnek egész napon és nem is dohányoznak. Ez volt az első kolozsvári jlistţeien nap ebben a kicsi közösségben, olyan időben, mikor füsitelen napokról még nem is hallott senki, ügy éreztek, hogy akkor kell böjt ölni, mikor nemzeti csapás nehezedik a sokat szenvedett népre $ hogy ez a bojt az igazi böjt. Így mondtak le valamennyien egynapi élet- műkről, dohányukról s ennek megtakarí­tott pénzértékét eljuttatták az ókirály­ságbeli református missziónak, az ottani magyaroknak a szórványmagyaroknak, élem tudott erről senki semmit, De csőr- didiig telt fiatal magyar szivük így ün­nepelte csöndben, titokban, testvérkéz jelé nyújtott adakozással ® szent ma­gyar napot. isten különös Htjait, kis dolgokban is jelenvaló létét látja abbén a teológiai ifjúság, hogy most igy találkozik szere­tet ben a gazdatársadalom és az ifjúság. A felajánlott egynapi böjt és a most asz- ttdrakerülő hófehér kalács egyet jelké­pez. ígnzj ünnepet, csöndeset, a maga kicsi áldozatában is jelentős. Magyar jóságot jpfent a Teológfiainak és <■? Hostát népének egymás tettéről nem ?u- dőc egymásnak adni akaró márciusa. ! ! (M. I.) & GY 45ZH1R Lunfzer György ny. máv. tanácsas, folyó ho 1 l én elhunyt, temetése fed vő hó I4~én délután 4 órakor a temeifí kápolnájából lesz. 0780 Ktnrverérrk • vArmegyAn*] Inozídy-Jolcs­mun Ódon dr. tő.'spán Szóld Miklós Kolozs- .VÍi-JáiAsi szolgabliót Kolo^vűi megye tói ▼ óuy h«t-«Í£Ía*k f, te. f&a*ulgairi:'ijávA km* tnU A MSN TEL Ml ItZtrritACI OU**. A MTI patenti: A kéy líivelíbíu xi.imtvl sutit tnV v oţţj március ITT« Ölési Űrt. SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRÁK. Mir- fiu8 14-től március 20-lg a következő gyógy- s/ertáialt teljesítenek éjjelt szolgálatot: Szent György gyógyszertár dr. Ulntz, Mátyás ki­rály-tér 28. Telefon 32—32. Dr. Halász, Bocs- kay tér 5. Telelőn 31—75. Remény gyógyszer- tár Flohr, Horthy Mlklós-u. 50. Telelőn 26— 00. Diana dr Mirtonlíy, JÓkal-utca 1». Tele­lőn 21—51. Az evangélikus templomban vasárnap dél­előtt fél 10 órakor a nemzeti hálaadó isten­tiszteleten dr. Sólyom Jenő egyetemi tanár prédikál, az oltárnál Járosi' Andor szolgál. D. u. 5 órakor ifjúsági istentisztelet lesz. A tem­plom fütött. Unitárius istentisztelet. A husvét előtti böjti sorozati istentisztelet keretében az unitárius kollégium dísztermében március hó 15-én, este 6 órai kezdettel, R. Filep Imre, szórvány- gondozó körlelkész, fog prédikálni ,,az evan­gélium isteni kegyelméről". Bort és gumit rejtegetett egy désl keres­kedő. A dési m. kir, rendőrség tettenérte Hendler Mór dési bőrkereskedőt (Medgyes- utca 9 szám), aki 96.70 kgr. súlyú hasított marhabőrt, 60.50 kgr. ipari és 100 kgr. talp­gumit rejtegetett. Eljárás indult‘ellene, a tör­vényszék tárgyalja ügyét. „Fekete cukor" a dési piacon. Zcgrean Já- .nos Kőszarka községi lakos, száz kgr. cukrot l hozott Désre melynek eredetét nem tudta 1 bizonyítani. Megindu't ellene az eljárás. Lopások a dési vásáron. Dari János kolozs- i vári gazdálkodótól a dcsi állatvásáron retten tettes 1330 pengőt 'opott el. a rendőr­ség nyomoz Marosán Mária háztartási alkal­mazottól viszont 250 pengőt emelt el ismeret­len tettes. Még 3 más lopás is történt, ezek tetteseit a rendőrségnek sikerült elfognia. * r ţ * ¥> M » * ■M—II IMII II 1^1 rffmA-jr.. -«nvMs>rirmmvrrnr's*- 'Twiwramllmmmaim'MMtMmmMMw.mwm.'Mvzntnr i * * 2 ui Altiul 11 UMUZ3H m Hittel a Cl V.UÍMÜKS; Szökik Cl kislány NaSBap 1 c. 11H91 (fitszbeiuatasa: Halá Ifánc Csah lto íven iciuichncht „Csali cigarettái“ . • ­KOLOZSVÁR, március 14. (Az Ellen­zék munkatársától.) A kolozsvári leven­ték a március 15-i nemzeté ünnepet hasz­nú iáik fel arra, hogy a harctéren küzdő magyar honvédek számúira cigerettál gyűjtsenek. A leventék tisztában vamuik a város polgárságának nehézségeivel és ezért „csak egy cigarettát, vagy annak árát“ címmel kezdik meg a gyűjtést. Már­cius 15 ikén önkéntesen vállalkozó leven- te’ónyok és fiuk járják maid végig az utcákat és veszik át n közönségtől azt az egy darab cigarettád vagy azt a péír fillért, amelyet minden ember különö­sebb nehézségek nélkül áldozhat u ma­gyar honvédség javéira. Zöldségkertek a belgrádi telkeken. A szerb főváros lakossága a legnagyobb megértéssel fogadta a kormánynak azt a tervét, hogy az üres telkeket zöldségkertté kell átalakítani A sme- i városban és közvetlen környékén 2000 hektár­nyi olyan terület van, ame'yet kerti gazdál­kodás céljára fel lehet használni. Az elöljáró­ságén most felállított munkaügyi bizottsághoz t '-bh mint 10 000 ajánlat érkezett ilyen telek bérbevételére. (TP.) Kzmr&s'-mou*: vés Mai kéxdeiiél az Uránia Mozgó Kolozsváron először az év leghangulatosabb huszár vigjitékit: A királynő huszárja ! Fösz.-ben: Par nyl, Va ;:a jf, 66 on, BzrUy 111? és P»‘hes. E.őaJások 3, 5, 7, 9. Vasárnap d. e. léi 12-kor matiné o'csó helyárakkal. TESTCXETILEG VESZNEK RÉSZT A KO­LOZSVÁRI MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK A MAR- CIUS 15-1 ÜNNEPSÉGEKEN. A kolozsvári magyar újságírók a március 15-1 ünnepsége­ken testületileg vesznek részt. Az Erdélyi Mágyar Újságíró Egyesület kolozsvári cso­portjának vezetősége lelkéri tagjait, hogy fel- Jes számban jelenjenek meg a nagy nemzeti Ünnepen. Gyülekezés vasárnap délelőtt 10 órakor a Keleti Újság szerkesztőségében. Eí- pökség. Egy szegény asszony kérése. Egy szegény asszony elveszített 14 pengő reábizott pénzt s ennek következtében csekély jövedelmű ál­dásit is elveszítette Súlyos beteg és vak édesanyját sem tudja még a legszükségesebu táplálékkal sem ellátni Ezúton kéri tehát a könyörületes közönséget, hogy segítsék hozzá adományaikkal, hogy az elveszett összeget megtéríthesse és Így á'tfsát visszanyerhesse. Szives adományokat az Ellenzék kiadóhiva­tala készséggel továbbítja. M. G. névre. I L ikósféreiiíe^nüés T paracfázzai: garantált hatás, veszély- H felen eíjárá?. Báthory-utca 3. sz m. I (Föpcstáná!.) Teletoníz/m : 34—75. __ aj a p o Q 9 ’J 2 i'QS no 3 h Q jt.® 4 magyar szabadság ünnepének jelentősé­gére figyelmeztet a Magyar Föld legújabb száma. V’ligos nem bukást jelentett számunk­ra, hanem fordulópontot, mert senki sem mer­te elvitatni tőlünk többé, hogy a szabadság hoz jogunk van. A magyar falu képes heti­lapja Hidegháíi Bittera Miklós dr ec^ftemi tanr kitűnő cikkét közli a tavaszi munkák­ról, az istállótrágya kezelését, a rizs műtrá­gyázását, a kacsa- és a pulykatenyésztést, me­legágyak készítését ismerteti. Ezenkívül több más szakcikket, kisgazdák cikkeit, versekek elbeszéléseket, gazdasági és mis híreket, ren­deleteket. piaci és vásári árakat közöl, továb­bá. képes riportban számol be .a hortobágyi bika árverésről, Nagy Imre székely festőmű­vészről, aki a földhöz hü maradt, a mezőkö­vesdiek példáladó olajmagtermeléséről. A Ma­gyar Föld kapható az összes pályaudvarokon, mutatványszámot pedig szívesen küld a ki- adóhivatal Budapest, VII , Erzsébet-köjut 7. Hadigondozottak, A március 15-i ünnepély­re a feivonuls a Honvéd-utca 46. szám alól, háromnegyed 10 órakor történik. Elnökség Kétszázötven tagú ifjúsági énekkar Kodálv- hangversenye. Kodály énekkari müveiből már­cius 25-én, este fél 7 órai kezdettel, nagy hangversenyt rendez az állami -tanitó- és ía- öitónőkép/ő intézet vegyeskara és a Mada­raim leánykórusa. Az előbbit Nagy István ál­lami tanítóképző intézeti zenetanán-, utóbbit Kotsis M Cecilia nővér, a Marianum zeneta­nárnője vezényli. A magyar népdal útját Do­mokos Pál Péter állaim tanítóképző intézeti igazgató ismerteti. * A FRANCIA TANULMÁNYI KÖZ­PONT előadássorozatának keretében H. Thirion de Laboissiére, a Központ igazga­tója, francianyelvü e’őadást tart hétfőn, március !6~án este fél 7 órakor a tudomány­egyetem bölcsészeik ari III. sz. termében: ..Baudelaire müvének filozófiai jelentése“ mea. Az idegenvezetői tanfolyam körsétája a vá­rosban. A Kolozsvár város és az OMIH ko­lozsvári kirendeltsége által rendezett idegen- vezetői tanfolyam keretében vasárnap délután 3..órakor ismét helyszíni bemutatás lesz. Ke­lemen Lajos múzeumi és levéltári főigazgató városi körsétában ismerteti meg a tanfolyam, hallgatóit Kolozsvár történeti és művészeti emlékeivel. Március 16-án. este 6 órakor Tu- iogdy János ref. gimn tanár „Erdély turista lehetőségei, 7 órakor Charmant Pál klinikai főorvos .Erdély gyócytényezői" cimmel tart ^’őadást a Bartha Miklós-utca 10. szám alatti «Freskedelmi iskolában. A beiratkozott hall­gatókon kívül érdeklődőket is szívesen láb­nak. Kifünő munkát végzett a dési m. kir. rendőr- kapitányság az elmúlt évben A dési m. kir rendőrkapitányság az elmúlt évben igen kitű­nő munkateljesítményt ért el. Az év folya­mán beérkezett 14.148 ügyirat, amiből a telje­sítmény 88 százalékos s;kert hozott ki, ez or­szágosan is nagyszerű eredmény, — Kolozs­váron például 80 százalékos az eredmény. 874 bűnügyet, 1215 kihágást, 138 útlevél ügyet, 741 gépjármű ügyet mutat a részletezés. A beje­lentő űgyforga’ma: 10 503 ki- és bejelentés. Kiszabott büntetések végösszege: 4788 pengő. A dési kapitányság munkája csak öregbítette a kitűnő intézmény jóhimevét., amiért a tel­jes személyzeti kar megérdemli az elisme­rést I Márkus ^uefmgkkoesik § I WasseSényi-u, 23, sz. FCiLDJAVíTÁS BULGÁRIÁBAN.  bolgár kormány összesen 65G.5 millió lévát irányzott elő országos földjavitó munkálatokra. Ebből az öszepből földmérésekre 25 milliót, csator­naépítésekre 125 milliót, a Topolnitza és & Tund^a-folyóu éiwlendő völgyzáró zsilipekre { 30 millió lévát, zsidó ingatlanok felvásárlási* : ra 90 millió iévát fordítanak. (TP.) I OLVASÓJUK Fi GYEIMÉBE! Ezúton kér- j jiik fel azokat az olvasóinkat, akik lapkihii- I dóinknak hetenkint fizetik a lap őrá! bony szíveskedjenek tartozásukat minden héten ; kiegyenlíteni, mert 'az árutoknak minden kés \ végén el kell számolniuk, különben ők sem I hídnak e’eget tenni kötelezettségüknek. Ma van a „Turáni Vadászok" alakuló Isoz* í gyűlése. A Turáni Vadászok Nemzetvédelmi I Egyesülete március 14-én, szombaton d. u. 6 i órakor tartja alakuló közgyűlését a Mátyás 1 Király Diákhézban Ugyanott este fél 9 órai kezdettel „Turáni Magyar -Est"-et rendez a ; kolozsvári Nemzeti Színház tagjainak köz^e- 1 müködéséval­TERVEK - BUDI PEST - ÁRAJÁNLATOK Gyón! Géza-emlékünnepély lesz a ref. teol. fakultás dísztermében március 14-én, szomba­ton d. u. 6 órakor Előadást tartanak: dr. Vécz Elemér Szabolcsvárrnegye főjegyzője, Belo- horszky Ferenc nyíregyházi evang. tanár. Gyóni-ver8eket szaval Versényi Ida, a Nem­zeti Szinhz művésznője. Az estélyt az evangé­likus egyház rendezi. Beléptidij nincs. Tizenkét falut elöntött az árvíz Törökország­ban. Isztambuli jelentés szerint a Dzseyhan- folyó kiáradt és 12 falut teljesen elárasztott, több falut pedig elzárt a külvilágtól. Eddig' nem lehetett megállapítani, vájjon emberélet esett-e áldozatul az árvíznek. A kerületi ható­ságok mentőcsapatokat küldtek az árvizterü- letre. (TP.) AUSZTRÁLIA SORSA ELDŐLT. > RÓMA, március 14. (TP.) A Tribuna fel- * focisa szerint Ausztrália sorsa eldőlt. Egy . népnek a kapitulálása meg soha olyan nyil­vánvalóan nem viselte magán a bünhődés jellegét, mint ebben az esetbeu — Írja a lap. — Hétmillió ember egy egész kontinest lefoglalt, hogy minden kívülről ide irányuló bevándorlást megakadályozzon- és megél­hessen kényelemben. Ez történelmi botrány és a nemzetközi jog gyalázatos megsértése volt Az ausztráliaiak mérték nélküli önzé­süket csak saját maguknak érdeklő belpoli­tikai védelmi rendszabálynak tekintették és nem sejtették, hogy nemzetközi fontosságú ügyről van szó, mert brit imperialista gőg­jük elvakitotta őket Most azután Japán fel­ébreszti őket elvakultságukból. I tfoouuiii äs I raktáron kaphatók Fodor asztalos- | nál, Emese-utca 10. Rákóczi-ut 112. § mellett. — Teleíonszám : 19—70. I . Csak mesterkönyweí acm lehet az ipar­űzésre való jogosultságot igazolni. Fennálló rendelkezések értelmében az iparjogositványt folyamodónak 1940 augusztus 30-a előtt ka­pott mesterkönyvén felül a tanonci és segédi szakba vágó gyakorlatot is igazolni kell. Csu­pán mesterlevéllel, tehát az iparűzésre való jogosultság igazoltnak nem vehető, mint ezt £ 70523—1941. iparügyi miniszteri rendelet megállapítja. Méltánylást érdemlő körülmé­nyek fennforgása esetén azonban amikor az előirt tanonci cs segédi szakbavágó gyakor­latot a folyamodók igazolni nem tudják, az ügy iratai a szakképzettség nem kivételes el­ismerése végett az illetékes miniszter elé ter- jszthetők, * A kolozsvári kir járásbíróság, mint te­lekkönyvi hatóság. 2752—1941. tkv. szám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYKIVONAT. Tóth József kolozsvári lakos végrehajtatónak Ma* roSán Gábor dii kolozsvári lakos végrehaj­tásul. szenvedő ellen indított végrehatási ügyében a te'ekkönyvi hatóság a végrehaj- haj.ási árverést 43 pengő 33 fillér tőke­követelés és járuiákai behajtása végett a Ko- lozsvár városában fekvő s a kouzsvári 20.168. tjkvben irt A f 1 rsz. 22.126 hrsz alatt felvett és végrehajtást szenvedett tu­lajdonát képező 1 bo d 1488 négyszögöl te­rületű szántót 3000 pengő kik iá tási árban elrendelte. Az árverési 1942. évi április hó II. .napján déle ott 9 órakor Kolozsváron s teekkönyvi, hatóság helyiségében (Honvéd* utca 2. szám, 61. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem le­het eladni. Bánatpénz a kikiá tási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyan“ annyi százalékára keli kiegészíteni Kolozs­vár, Í941. évi december hó 15*én Dr. Nemes ek., kir. járásbiró. 0770

Next

/
Oldalképek
Tartalom