Ellenzék, 1942. március (63. évfolyam, 49-73. szám)

1942-03-20 / 65. szám

ISt.'LttNZÉtK ÍWtt aairela* n K0ZQAZDA8ÄQ PelüMztgállák a $ze$znegykereskedöl engedélyeket 2aIdők /isni toglaikc zhatnak a ialillvtxggilaa álén f4«sx-i uojr- Aj sörnagykeroMkadéssel MIT HOZ A TAVASZ ? í-zt kérdezi szorongva az egész világ. Egy bizonyon, -fa) kall készülni minden est »'tős^-gr'- hoKY ép lilikkel és égészséges szervezettel ollen tudjunk állni a viharnak, nélkülözésnek szükségnek. A gyomor u test kazánja, annak rendbcnléto kihat az ' gisz szervezetre. fcz OIvoai tunica /a ellenőrzés mellett tartsunk 4 6 hetes ku/át a Mlra glattboritós gyógy vizzói, moly egye/erstnind az epe-, gyomor-, májbajok kiváló, természete« gyógyszere is KOLOZSVÁR« mároiii.s 20. A zsidók ^s'/tíasajfi lérf oglnl.vsúnak korlátozásáról /őló törvény végrehajtásul foko/üUvsan «lósátjúk meg. Jelentettük már, hogy a v:c>- és zoniúucárak, incKŐgazilaangi es 'pari cikkek, ráütök, *db. árusitásával foglalkozó kerocskyüőkiH'k lijgaaolm kel­lett származásukat, A jövőben ugyanis <<wk az igazoltan keresztény származású egeknek utalnak ki árut a gyárak es * nagykereskedők, zsidó eégek neiu kap­hatnak árut. A pénzügyminiszter újabb rondelele értelmében a szesz-, bor- es sörnagy ken'*» kedöi italarusitása engedélyeket a/ illeté­kes pénzügy igazgatósagk junius elseje után felülvizsgálják. Ebben a szakmában «gazolni kel! tehát a kereskedőknek a .'íármazáíd es csak azok ;i szesz-, bor- és sörnagykereskedők működhetnek a felül* ' izsgálat után, akik igazolni tudják ke­resztény származásukat. A zsidó kézen lévő szesz és bornagv kereskedések követ kezesképpen meg fognak szűnni. Kolozs­váron kevés céget érint ez az intézke* dés. mert néhány esettől eltekintve, az átállítást már végrehajtották. TÁRGYALÁSOK A NAGYKERES­KEDŐK KISKERESKEDELMI TEYÍ- n1- NYSEGÉRŐI . A közelmúlt napok­ban a kereskedelmi miniszter a Keres* kedelmi és Iparkamarákhoz leiratot in­tézett a nagykereskedőknek kiskereske- vielmi tevékenysége ügyében. Ennek alap­ban a kamarák tárgyalásokat folytatnak az érdekeltségekkel annak megállujvtá- sára. hogy a kicsiny l>eni üzlettel rendel­kező nagykereskedők a rendelkezésükre úDó áruk hány rzázalékát adhatják el közvetlenül a fogyasztóknak. Az óranagv- kere^kedelemmel már történt is ilyen megállapodás és ennek értemében 10 százalékban állapították meg azt az áru- mennyiséget, amelvet az órán a ary keres­kedő saját kicsinyben! üzletében forga­lomba hozhat. Száz iparos jelentkezett újabb mestervizs­gára. A kolozsvári iparkamara felügyelete fiait} működő mesítervizsgáztaió bizottság e fcó 23-án, 26-án, 27-én, 3Ó-án és 31-én tartja ineg a március havi mestervizsgákat. A mes­tervizsgákra a kamara területéről száz iparos­segéd jelentkezett. A vaskeresketíők személyi adatainak be­szolgáltatása. A kereskedelmi és közlekedés­ügyi miniszter utasítására a kolozsvári keres­kedelmi és iparkamara kérdőívet küldött szét a kamara területén működő vasárucikkek for« galombahozatalávaj foglalkozó kereskedők­nek, bogy személyi és áruforgalmi adataikat naladéktalanul jelentsék be. A kamara felhívja á. területén lévő vaske.reskedőket és vasáruk dorgalómbahozatalával foglalkozó más szak­mabeli kereskedőket, akik adóbejelentési vet még nem kaptak, hogy saját érdekükben jelentkezzenek a titkári hivatalban adabeje- ,'entési űrlapokért. A menkaegyesltés és házilagos munka ke­fédben fog’alkoztatott alkalmazottak legki­sebb munkabére. Az érvényben levő ipari jog­szabályok és állandó joggyakorlat szerint az egyes iparokban fizetendő legkisebb munka­bérekéi megállapító rendelkezések nem vo­natkoznak azokra az alkalmazottakra, akik az illető iparban végzett munkájukhoz hason­ló jellegű munkát folytatnak, de akiket a szabályozott ipartól eltérő más iparban mun- kaegyesités vagy' házilagos munka keretében foglalkoztatnak. A házilagos munka kereté­ben vagy munkaegyesités jogán végzett mun­ka ugyanis önálló ipar folytatásának nem mi­nősül s az ilyen keretben foglalkoztatott ai­Arsako részvénytársaság, Des, részvényeseit tisztelet­tel meghívja, Désen,ra vállalat helyiségében 3842, március 28-án 19 órakor megtartandó •évi rendes közgyűlésére, azzal, hogy alap szabályok értelmében a közgyűlésen csak azok a részvényes ;«! szavazhatnak;. akik rész­vényeiket a közgyúlcít me^eVnően a vállai*! pénztáránál letétbe helyezik, ţâ-gysorozat: 2. Az igazgatóság és a felügyelőbiz dtság je­lentése az 1941. üzletévről. 2. A mérleg és a/ eredmény megállapítása, az igazgatóság és • elügyelőbízoííság felmentésének megadása tárgyában hozandó határozat. 3. Határozat az üzleti nyereség felosztása tárgyában. 4. Eset­leges indítványok. Mérlegszámla: Vagyon Készpénz í.195.56. Áru 75.991.—, Adósok S.067.4V. Folyószámla 539.28. összeser 35:843.32. Teher: Részvénytőke 10,000. Nyerc cégszámla 4.739.83. Folyószámla hitelezők 60.428.59. Értékkülömbözeti tartalék 8.142 Nyereség 2.532.90. összesen 85.343.32. Ered traényszámla: Költségek 19.637.05. Nyereség 2.532.90. összesen 22.169.95, Bruttó nyereség összesen 22.169.95 pengő. kulin.izottukdt u munkaadó által iolytatott iparban alkalmazottaknak kell tekinteni. Mun­ka védohnüknek is a munkaadó által folyta­tott ipar keretében kell történnie. Kártérítési felelősség ,,fekete fuvar" esetén. Egy gépkocsivezető úgynevezett „fekete fu­vart" csinált s eközben az utas balesetet szen­vedett, amiért kártérítést kért. A bíróság a kártérítést megállapította. A tényállás szerint ugyanis <i gépkocsit az alperes bocsijtotta a gépkocsivezető rendelkezésére. Ennélfogva annak a birtokbavételé a gépkocsivezető ré­széről nem volt jogtalan. Minthogy ez. az ál­láspont a baleset bekövetkeztéig sem szűnt meg, mert az irányadók vallomása szerint az alperes nem bizonyította be, hogy a gépkocsi a baleset bekövetkeztéig a gépkocsivezető rendelkezése alól kikerült. A kolozsvári szoliszeti és borászati kerületi felügyelőség működést területének módon! lása. A loldmüvelésügyi minisztérium erdélyi kirendeltsége értesíti az érdekelteket, hogy a szőlő és borgazdálkodás érdekében a földmű­velésügyi miniszter a kolozsvári m. klr. sző­lészeti és borászati kerületi felügyelőség mü- küd si területét akként módosította, hogy Szilágy vármegyének szilágysomlyól, zilahi, psibói és krasznai járását, valamint Zilah és Szilágysomlyó megyei városokat a kolozsvári felügyelőséghez csatolta. Ezek szerint a visz- szacsatoít erdélyi részeken a következő sző­lészeti és borászati kerületi felügyelőségek működnek: 1. A bihardiószegi felügyelőség, működése kiterjed Bihar vármegye és Nagy­várad thj. város területére. 2. Szatmárnéiheti felügyelőség, működése kiterjed Szatmár vár­megye és Szilágy vármegye tasnádi és szi­lágy'sehi Járásainak, valamnlt szatmárnémeti thj. város területére. 3. Kolozsvári felügyelő ség, működése kiterjed: Kolo/.s, Szolnok-Dc boka, Beszterce-Naazód vármegyék és Szí lágy vármegyének szilágysomlyól, zilahi, zs. bői és krasznai járásainak, Kolozsvár sz. klr thj. város, valamint Zilah és Szilágysomly megyei város területére. 4. Marosvásárhely felügyelőség, működése kiterjed: Marot-Toi da, Csík, Háromszék és Udvarhely, valamin' Marosvásárhely thj. sz. kir. város területére A kirendeltség felhívja az érdekeltek figye mét arra, hogy a szőlészeti és borászati kér délekben a földművelésügyi minisztérium er délyi kirendeltségéhez (Kolozsvár, Barth« Miklós-utca 13), illetőleg az illetékes 3zolé szeti és borászati kerület felügyelőségéhez forduljanak. apróhirdetések Apróhirdetések dija szavanként 7 fillér, vastagabb szedéssel 14 fillér, a legkisebb hirdetés dija tiz szóig 70 fillér. Állást keresők részére szavanként 4 fiiér, vastagabb szedéssel 8 fillér. A legolcsóbb apróhirdetés állást keresők részére 40 fillér. Kezelési költség: Cim a kiadóban cs jeligés hirdetések után 20 fillér. Kedvezményes árak nagyobb kötéseknél. Apróhirdetések élői*» fizelendők. Vidékről bélyegekben beküldhetők. HÁZASSÁG, LEVELEZÉS ALACSONY, 30 éves gyáros, fiatal, szép román leány ismeretségét keresi nősülés szem­pontjából. Levelet Poşte restante Nagyvárad, „Boldogság" jeligére. , 0826 MEGISMERKEDNßK "házja-iíg céljából 32— 38 éves, komoly úriemberrel, aki állandóan Kolozsváron tartózkodhatna. Jelige: „Májusi esküvő". 0851 VEGYES ELSÖHELYI bekebelezésre és hasoznrésze- sedésre keresek 15.000 pengő kölcsönt. Aján­latok a kiadóba kéretnek „Gyümölcsöző" jeli­gére. 0854 GYÜMÖLCSFAGONDüZAST és permete­zést vállal okleveles szakember. Cím Seges- váry-cégncl, Kossuth Lajos-utca 7. Telefon: J2—41. F. A VÍZMŰ á'lat kötelezett főelzárok bete- vését sárgarézbő1 vállaíom. Budai János viz- vezetékszerelési vállalata, Wesselényi Milliós utca 22. F. TÁRSAT keresek 5—6000 pengővel. Tőke biztosítva van százszáza ékosan. Ajánlatot „Komoly, nemzetiség nem Nzámit". Levelet Mátyás-utca 2., Hermán Andráshoz, zsibárus. ________________________________F. TEHENÉSZETRE vagy juhászaira tőkés társat keresek. Kolozsváron, 100 holdas lege­lővel és mindennemű felszereléssel rendelke­zem. Cim a kiadóban. 892 MŰSZAKI RAJZOKAT, fénymásolatokat, el­sőrangú kivitelben készít Berényi, Vasvári Pál-utca 37. ____________________ 0811 KOLOZSVÁRON belvárosban jól beveze­tett élelmiszer és ital keresztéuy magyar üzlet keres szakmabeli aktív résztvevő, keresztény magyar társat 10—15.000 pengővel. Teljes cí­mű ajánlatokat „Biztos megélhetés jeligére a kiadóba. C95 ANGOL, orosz, franciá, német nyeivek taní­tását vállalom, egyénileg vagy cs< portosan. Mile; Illakovier, Mussolini-ut 3Í., ajtó 13. 397 ADÁS-VÉTEL GYÜMÖLCSFA oltványok jutányos áron beszerezhetők Honvéd-u. 9—11. szám, Tordai- kertészetben. Parkírozást, gyümölcsfatakari- tást elvállalok,. RÉGISÉGEKET veszek és eladok, perzsasző­nyeget javítok, 2 drb. besszarábiai szőnyeg ,és antik bútorok olcsón eladók. Mészáros ,Gyu!a régiségkereskedő, Bartha M.-u. 14. F. MODERN francia teleháló, dió telehálók, kombinált, szekrények raktár átrendezés miatt minden elfogadható árért eladók. Lukáts asz­talos, Unió-utca 24 F. 481 FÉNYKÉPÉSZETI műterem, jóíorgalmu, tel­jes berendezéssel. eladó, esetleg társulna. „Fényképészet" jeligére. 0824 RÁDTÓ laboratórium, komplett felszerelés, eladó. Megtekinthető délelőtt 10—12 között, Keletinél Eperíes-ivtca 19. 866 ELADÓ egyszemélyes rökamié, kis kana­pé, dupla ágy. egy kényelmes kreton fotel, egy használt dió háló. Cinnek Kohányí kár* pÜnenál Deák Ferenc-utca 18. F. 174 MODREN, alig használt konyha, kombinált szekrény, sezlonj többféle bútorok olcsón kaphatók. Szabó Sándor ócska butorraktár. Kádár-utca 12. F. 230 KÉTSZEMÉLYES rökamie olcsón eladó. Mi kés Kelemen-utca 25., hátul. 898 MODERN, Kombinált diófurniros <ekamie eladó. Wesselén.vi-ut 4. em ajtó 17, 897 ÍRÓGÉPET, használtat, de jókarban levőt, yermék, Lutsch öregkareskedes, Unió-utca 16. szám- 899 FINOM kivitelű, modern dió kombinált ét Jelehálók, szekrények, rümie, sürgősen e'adó. Dézsma:utca 2., asztalos. 0859 LLADÓ háromajtós, tükrös szekrény és ágy­ba való sodrony. Mussolini-ut 51. (Hátul). 0855 VENDÉGLŐI székek, iszc-vok, többféle por­cellán tányérok, eks2cájgok eladók. Musso­lini-ut 40. 908 VENNÉK üzleti pultot kó. 2 méter hoszut. Cim: Fehér, Deák Ferenc-utca 2 Telefon- ÎC— 95. , ______________________905 VENTILLÁTORT jo állapotban, 30—40 cen­timéterest, megvételre ke-es M.ügyanta-üzem, Varga-utca 14. Telefon: 35—38. 900 ELADÓ egy 3x1.50 in. besszarábiai szőnyeg. Cim: Görbe-utca 11. ELADÓ keveset baszni’t diófurniros háló­szoba. Balázs, Honvéd-utca 29. 90J ALKALMAZÁS ÜGYNÖKÖKET magas jutalékkal alkalma­zok. Ajánlatok „Sorsjegy" jeligére a könyv- vesboltba. 903 ÖNÁLLÓAN dolgozni tudó varrólányt ál­landó munkára felvesz a Gödri-szalon. Deák Ferenc-utca 6—8. 904 ÁLLÁST KERES A N ö O R A ELADÓ ANGORÁK, lanytelep). Radák-utca 11. INGATLAN ÉS LAKÁS Meghivá ASSZISZTENSNŐ, perfekt, jómegjelenésü, őskereszténv, fogorvosnál vagy labora>tónum­ban állást keres. Cim kiadóban. 883 MAGYAR, német gyermekgondozónő állást keres vidékre is. Buza-utca 6. 0852 (Vil­0856 ELUTAZÁS miatt sürgősen eladó 2x1 szoba, konyha, éléskamra és 7x1 szoba, szép nagy kertle! Ingatlanforgalmi iroda, Máty ás király-tér 19. F. KIADÓ üres szoba, rém parkettes, 3 hónap­ra előre fizetéssel. Széchenyi-tér 2., altó 7. _____________________9.05 ELCSERÉLNÉM Jasi 4 szoba, konyhás mo­dern házamat. Cim a kiadóban. 0858 KOLOZSVÁRI birtok részes művelésre ki­adó. Cserei-utca 4. Telefon 16—27. 902 HÁZHELY belvároshoz közel, olcsón eladó. Ért.: Poszlernél, Wesselényi-ut 4. 0860 A NEMZETI SZÍNHÁZ MÖSORAs Î942. március 20. Péntek este 8 órakort PILLANGÓKISASSZONY. Bemutató bérlet 20. szám. Bemutató helyárak 1942. március 2í. Szombat délután tfél 4 órakor: GYÖRGY BARÁT. Társv Ferenc fel­lépésével. Ifjúsági előadás. Jegyeket a pénz­tár nem árusít. Î942. március 2Î. Szombat este 8 érákon ÉNEKES MADÁR. Napi bérlet C„ 13. sraám. Rendes helyárak. 1942. március 22. Vasárnap délután fél $ órakor: A MOSOLY ORSZÁGA. Olcsó hely- árak. 1942 március 22. Vasárnap este 8 órákon ERZSÉBET. Bérletszünet. Rendes helyárak. 1942 március 23. Hétfő este 8 órakor: GYÖRGY BARÁT. Tárav Ferenc fellépésével. A Tizes Szervezetek előadása. Bevezetőt mond dr. Sáry Béla orvos, főtizedes. Jegyeket a pénztár nem árusít. 1942. március 24. Kedd este 8 árakor: ÉNE­KES MADÁR. Bérletszünet.. Rendes helyárak. 1942. március 25. Szerda este 8 órakor: Os- ,váth Julia, a m. kir. Operaház tagjának ven­dégfelléptével: TRAVIATA. Bérletszünet. Be­mutató helváraL A „Frates” Kereskedelmi és Ipari Részvény társaság Kolozsvár részvényesei, az alapsz bályok 11. paragrafusa előírásai szerint meg hivatnak a Kolozsvárt 1942. március hó 28 papján d. e. 11 órakor, a részvénytársaság he­lyiségeiben, Baross-tér 4—5. az. alatt tartandó évi rendes közgyűlésre. Tárgysorozat: 1. A közgyűlés megalakulás.1, 2. Az igazgatóság és fc-lügyelőbizottság jele.- tése az 1941. üzletévről, a mérleg és veszte ség-nyereségszámla letárgyalása éa határozat­hozatal a tiszta nyereség mikénti felosztása tárgyában. 3. Az igazgatóságnak és a felügye főbizottságnak a felmentvény megadása. 4 Az igazgatóság és felügyelőbizottság tagja vészére fizetendő megjelenési dijak megálla­pítása. 5. Esetleges inditványot, A közgyűlé­sen csak azok a részvényesek biriiak szava­zat' joggal, akik részvényeiket a vözgy.iés megtartása előtt 5 nappal az Erdélyi Baut R. T. pénztáránál (Mátyás király-tér 32. ez.; letétbe helyezték. A mérleg és veszteß.-g Dye- reségszámla a közgyűlést megelőző 5 napon át a t. részvényeseknek a társaság irodájában betekintés végett rendelkezésre állanak Kolozsvár, 1942. március hó 12. Az igazgatóság Mérleg 1941. december 31-én. Vágyó: Adósok P 83.289.85. Edények P 14.479.41. Sze­szesitalok P 103.734.33. Borok P 66.708.15. Br rendezések P 34 005.94. Fedezeti váltók P 14.108.33. Segédanyagok P 5.835.27. Ingatla P 2.000. Romén állami kár számla P 17.497.3 - Összesen P 341.658.61. Teher: Részvénvt&k- P 20.000. Hitelezők P 277.168.54. Fedezeti vál tők ellenszámlája P 14.108.33. Behajthatatlan követelések tartaléka P 17.497.33. Atmene- télelek P 8.223.57. Mult évi nyereség áthozva P 2.585.06. Folyó évről P 2.075.78. Együtt *» 4.660.84 összesen 341.658.61. Veszteség-nyereségszámia 1941. decerabt 31-én: Veszteség: Segédanyagok P 10.464.59 Kamatok P 21.775.39. Általános költségek 26.462 18 P. Alkalmazottak fizetése 29.581.7" Adók és illetékek P 35.949.60. Leírások P 8.670.72. Nyereség áthozat a mult évről P 2.585.06. Folyó évről 2.075.78. Együtt 4.660.84 P. összesen 137.565.05 P. Nyereség: Áruk el­adásából P 134.979.99. Nyereség áthozat & mult évről P 2.585.06. összesen. P 137.565.65 MOZIK MŰSORA.? CAPITOL: A „BESZÉLŐ KÖNTÖS“. Mik száth regényéből készült, első részhez* ezines magyar világfilm. Foszereoekbeas Jávor Tagnády Mária, Csortos, Szilagsy., Kiss, Tompa Pufi és Goll Bea. Jegyeiéi'' vétel 10 napra előre, minden déleíőts 11—lúg. Előadások 3, 5, 7 és 9.20 őrs kor. Vasárnap délelőtt 11 őrskor is EDISON: ALOM SÁRKÁNY. Főszerepben: Muráti, Perényi, Egri Mária. EGYETEM: PILLANGÓ KISASSZONY^ SZE­RELME. (Zene: Puccini). Főszereplő: Má­ria Cebatari). RIO: UJ FÖLDESUR. Jókai regénye filmen. Főszereplő: Jávor Pál, Egry Mária, Lázár Mária, Csortos, Mály Gerő. Vasárnap­március 22-én délelőtt lí órakor matiné általános belépődíj 65 fillér, EOYAL: HALÁLTÁNC. Szereplők: Uxár Má­ria, Goll Bea, Uray Tivadar, Somlay Ar­tur, Perényi László, Makiáry Zoltán. Tore- , nyi Imre, Bilicsi Tivadar, Juhász József. Sugár Lajos, Csak Í6 évea felülieknek en­gedélyezve! Vasárnap és 25-én szerdán délelőtt 11 órakor külön előadás száras?- zott helyekkel. Állandó jegyelővétel. Elő­adások kezdete: fél 4, fél 6, fél 8, fél ttt órakor. L7RÁNIA: Premier. Az évad legmuiatságo- sabb vigjátéka. NÁSZÚT FÉLÁRON. Fő­szerepben: Jávor, Ágai, Kabos egyetlen közös filmje.. Csupa hangulat, jókedv és mulatságosabbnál mulatságosabb jelene­tek. Előtte a legújabb híradó. Előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap dél­előtt fél 12 órakor matiné olcsó helyárak- kai. LEVÉLPAPÍROK, «gyesenlm a .^álasgfékosabb kivitelig, iegoícsétossi!

Next

/
Oldalképek
Tartalom