Ellenzék, 1941. november (62. évfolyam, 251-274. szám)

1941-11-06 / 254. szám

ta ÉLLENZÉK 19 4 1 november 6. gm 20 r. io „ 20 „ 10 „ 10 „ 20 „ 5 .) /O ., 20 10 .. 200 . /O .. 30 „ 50 .. 10 ., 50 ,. 20 505 P. 220 P. 725 P. fi „Kristály“ kí¥Éház és Grill-beu nav^nafesrltfíi 3 nagy attrakció! Szőrmék olcsó beszerzési forrása, átalakí­tásokat pontosan vállalok MAS DEL 3.IHM jtfZSrf szűcsrnester, Wesselényi Mik.ós- utca 25. szám. — (Kapu alatt.) ife. rtrmsm m&m&z&aammammmimai jfiPSBC Remény ih Sándor-alap 1 .Ji> .’lu iiyil- ±>úndor-ultip"~ra oktér .tv 27'tol /u>/ember lig bezéxréilag a kö" ■ fi lit zö beérkezett összegeket köszönet­tel nyugtázzuk: Paradi Kálmán dr. Kolozsvár lieésy Jenő Kolozsvár Járosi-család K oloz*rár fyiró Ferenc gyógyszerész Ko~ lozsttir Gyulai /öltön dr. Kolozsvár 5zéisz Károly M ÍV tanácsos Ko‘ lozsvár Kah> Karola Kolozsvár Gergely Fa' dr. Budapest Flórián Tibor Jól sva Zolriay I.njosne Mezőtúr Studium Rt. Budapest Zc-ahó Zoltán Kolozsvár Dr. Tauf érné Baj hó hr zsebet Bukarest Császár Károly dr. Kolozsvár t (Vő Amália dr. Szarvas Minerva Rt. tisztviselői Inra Ko­lozsvár Horváth Elek Kolozsvár Összesen: Október 2?ig érkezett összeg Összesen: I Pásztortűz l>arúti köre: Császár Károly: Kéki Béla Járási Andor Tavaszy Sándor Jász Pál Vásárhelyi Z. Enni Az Ellenzék marosvásárhelyi szer­kesztőségének címe: Bethlen Gábor* utca 4. szám. SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK. November 1—7=ig a következő gyógy- szertárak teljesítenek éjjeli szolgálatot: Szentháromság, Unió-utca 2. Telefon: 20—78. Keresztelő Szt. János, Deák Fe- renc-uíca 9. Telefon: 15—68. Minerva. Wesselényi-utca 28. Telefon: 21—54. Magyar Korona gyógyszertár. Heltai- otca 1. Telefon: 27—92. HARM1NCNYOI C RO MÁN NYELVŰ ÁLl VMI NÉPISKOLA MŰKÖDIK CSIK BAi\. Csíkszeredái tndós'tónk jelenti; Csík vármegye területén, nhol r megy© lakosságának mintegy ötödrészét teszi a romanajku lakosság, u tanügyi ható* súgok ţX románnvclvii iskolát léteit let tek. GKTTokVT I KT MSI I A FRANCIA IvOllMAW. Berlinbe er kezeli' jelentés szerint a francia kormánynak az ;1 szán deka, liogv gettókul Jete-di l'nanciaor szágbfln. GYILKOSSÁGGAL VÉGZŐDÖTT \ Ml LATSÁG. Marosvásárhrlvi tudó-itáiik jrlrnii Mucsai Itéla < * Kovm I-tvún felsőrépáhi bú nyuK/.ok vasárnap több társukkal eßyiitt in ti látták a községi Csaba korcsmában. Mulatság közben a társaság tagjai között vr^/ekrdé«. majd \ érékedén támadt. I áriáik ug\ ö»*/r- verték M.ácsait <•» köve-it, hogy Köves» a s/ás/régi-ui koiházba »/.áilitasa közben hi»zcir vedelt, Márnái állapota életveszélye«. Kovái-« Károly ügyészségi alelnök a > i/Kgálobiró ki ► ereiében a belyszUtéri utazott elrendelte Kövest holttestének iélhoncolását. \/ ügyben több letartóztatás történt. s,A közellátási miniszternek szív­ügye & városok közélelmezési viszonyainak javítása I“ I Magyar Országos Tudósitét jt lenti- ! V Magyar Városok Országos Szövetségé J m*k választmánya a közellátási kérdések j rendezése érdekében felterjesztést int« zeit a kormány hoz. V választmány ülésén Kollár Jenő győri. Endrév Béla hódmező­vásárhelyi, Fekete Bertalan miskolci, Mol­nár Jenő képesti. Sárkány Gyula ceglédi. RétJil Sándor kassai, Pálfy József szegedi, és Kálnoky 1st van dr. egri polgánneste rek vettek részt a felterjesztés megvila tagúban. majd Szeady Károly budapesti polgármester fejtette ki álláspontját. A villában felmerül» észrevételekre vitéz Molnár Géza alezredes, a közélelmezési államtitkár képviselője válaszolt. Beje lentelfe. hogy a köz Halasi miniszter köszönetéi mond ti jtolgépmestereknek, akii: a súlyos el­látási gondot: viselésében rendelkezésé­rt kívánnak állani. Hangoztatni, /tűin « miniszternek különösen szívügyét ké­pezi a várusoli közélelmezési viszonyéi' nah javítása. Kérte, hogy a városok szövetsége a fel lerjesztésl sügősen juttassa (-1 a közélel mezősi minisztériumhoz is. közöljék ta paszlalalaikat. hogv azok alapján hajai kát mielőbb orvosolhassák. KOLOZSVÁR VÁROS SZERETET- AJDOMÁNYÁ A SEBESÜLT KATONÁK­NAK. Kolozsvár város polgármestere kedden délben meglátogatta a IX. hely­őrségi kórházban fekvő sebesült katoná­kat. A polgármesternek ez a látogatása folytatása volt aimak az útnak, amelyet a hadba vonultak hozzátartozói között tett s amelyről már megemlékeztünk. A pol­gármester elbeszélgetett a sebesült kato­nákkal s közöttük szétosztotta a város közönségének szeretetcsomagjait. A se­besülteknek, külön nagy örömükre szol­gái, hogy moziéi őad ásón is résztvesznek. NOVEMBER 10 IG BE KELL JELEN­TENI AZ IPARI CUKORRA VALÓ IGÉNYT. Kolozsvár thj. sz. kir. váró* közélelmezési hivatala felhívja az ipari (-ukorfeldolgozó üzemeket, hogy a sza- loncukorkagyártáí-ra kért cukormennyŢ- segre vonatkozó igénylésüket november 10Tg írásban adják be a közélelmezési hivatalhoz i(Farkas-utca 4. sz., I. em, o. szobai) A határidő letelte után be­nyújtott igényléseket nem veszik figye­lembe. MEGBÜNTETTEK 500 SZÜLŐT, MERT NEM OLTATTA BE GYERME­KÉT. S-Zatmáron a szülök nagyrésze nem tett eleget a gyermekek difteria elleni beoltására irányuló kötelezettség­nek. A tiszti főorvos feljelentése alap­ján a rendőr» büntetőbíróság eddig 500 szülőt büntetett meg 5—5 pengő pénz­büntetésre, egyben kötelezve Őket gyer­mekik határidőn belüli beoltására. A MA(i\ AR KONZUM legújabb szá­mú igen érdekes tartalommal ma jelent meg. Folytatólagosan közli azoknak a kolozsvári kereskedőknek és iparosok nak névsorát, akiket az elsőfokú ipar­hatóság zsidónak minősített. Szász 1st vántól, az t'MQH igazgatójától érdekes cikket közöl az uj mezőgazdasági tör­vény erdélyi kívánalmairól és Bereczky firnö dr. iparkamarai főtitkártól rész letes, érdekes nyilatkozatot a kereskede­lem átállításáról. Foglalkozik a lap a strólimann-kérdéssel. résHetesenküzl' az erdélyi gazdasági eseményeket, kimerí­tő ár- és árujelentést ad az egyes pia­cokról és feltűnően érdekes heti távira tokban foglalkozik az egész világ fővá­rosainak legújabb gazdasági eseményei­vel. Ára 40 fillér, minden dohánytőzs­dében kapható. ' FELÉPÜLT BELGRAD U IDEIGLENES PÁLYAUDVARA. Belgrad április 6-i bombá­zása alkalmával a szerb főváros pályaudvara teljesen megsemmisült. A szerb vasúti vezér' igazgatóság még májusban hozzáfogott uj. ideiglenes pályaudvar építéséhez, ami most befejeződött. Az ideiglenes pályaudvar há­rommillió dinárba került. a „KrlstÉly“-ban |j m rden este || CELIMA EASO világhírű spanyol táncosnő HALÁLOZÁS. Marosvásárhelyi tudósilónk jelenti: Péterfy Károly ny. rét lelkész 75 éves korában Torboszlón meghalt. Az elhunyt 45 esztendőt töltött egyháza s hívei szolgálatá­ban és liz gyermeket uevelt jel. TILOS LÉGI TERÜLET C SÍKME­GYÉBEN. Csíkszeredái tudósítónk jelen ti: A m. kir. honvédelmi minis,zter Csik" vármegyének a román határral szomszé­dos részeit tilos légi területnek nyilvá­nította. Ezt a vonalszakaszt Salamás, Ba tanbánya, Szépviz, továbbá a Kárpátok vonulata határolja. KIK SZEREPELNEK AZ ERDÉLYI PÁRT HARMADIK MŰKEDVELŐI ELŐ­ADÁSÁN? Az Erdélyi Pár kulturális szak­osztályának központi műkedvelő csoportja 1941 november 15'én, szombaton este 8 és 16 án, vasárnap délután 4 és este 8 órai kezdettel tartja harmadik színi előadását a Nyári Színkörben. Színre keiül Cteprcghy Ferenc 3 felvonásos eredeti népszínműve: A piros bugyelláris. Rendező: Dálnohy Irtván, karnagy: Znttler Sándor Közremű­ködik a Kolping szimfonikus zenekar és az Erdélyi Párt kolozsvári tagozata műkedvelő csoportjának vegyeskara. Személyek: Ko­lozsvári László, Bokor Ilonka. Konthy Paula. Szabó Duci. Király József, Dálnuky István, Jelen Gyula, Strasser Ferenc, Kletz István- Bálint Andor, Udvarhelyi József. Fajk József. Cseh Károly. Bora Sándor, Dálnokv András, Schuller Ibolya, Bokor Kató. Szabó József, Veress Lajos és Bara Sándorné. Nép, huszárok, cigányok. Törté­nik Tölgyesen. Jegyek elővételben az Er­délyi Párt kolozsvári tagozatánál, Farkas- utca 7. szám, emelet reggel 8-től 2'ig. Filléres hely árak. MEGALAKULT \ SZÉKELYFÖLDf MONE. Marosvásárhelyi tudósitónk jelei«, ti: A Kultúrpalota ki?termében rendezte meg a Magyar Orvosok Nem zeii Egyéni Jete alakuló közgyűlésé!. A MONE köz­pontja részéről Budapestről bizottságot küldtek ki. A székelyföldi MONE alakult kerületének elnöke Molnár Ká­roly dr. őrnagy orvos, alelnöke Schmidt Béla dr. lett. EGY V 1GON SZERETET ADOMÁNY ■ Iz Erdélyi Párt nagyi áradt ingázó témák női szukoszáilva len be vette, hogş egy vasúti kocsi kötött ruhát és egyek szeretetndornúnyl jtillal u harc tértit küzdő honvédeknek-. A nagyváradi nur gyár nők lelitek áldrrzafkészsége révén előre is biztosiiollnuk látszik (J szér> el hat ározás sikere. I)r. Varga Léiszlőné. n szakosztály titkára. a napol.ban n fő' városba utazott n szükséges ],arruitan\ag beszerzőn- vegeit, otthon pedig meg­történt minden a munka megindításá­ra. í 1 áros magyar asszonyai és leá­nyai pénfektv délután 6 árukor a Ma­gyar Házban értekezletre gyűlnek ösz- szó megbeszélni a nemes szándék kivi­telének részleteit. N h í * .M O 7. G A L MI AD A I O K C S î K VÁR MEGYÉBŐL. Csíkszeredái tudósítónk jelenti; Csik vármegye területén szép temberben 419-en születtek, a haláiozá sok száma 217 \olt. Huszonkét csecsemő halva született. A vármegye közegész­ségügye kielégítő volt. csak Csíkmena- ságon lépett fe 1 vürheny és szaniárhu rut, ezt azonban az idejében iött or­vosi beavatkozás csakhamar megszün­tette. VASÁRNAP /ÁRU. HÉNEL GUSZ­TÁV ÉS MARGIT KÉPEI ÁLÉIT ÁS 1 Hénel Gusztáv és a tragikusan elhalálo­zott Héttel Margit a vármegyeház üreg' termében rend<z<it képhiúi liléiül vasár­nap este zárul. I megnyilvánuló nagy ér­deklődéx biztosítja a kiállítás érkötési és anyagi sikerét. 2090—1941. vght. szám ÁRVERÉSI HIR- ; DETMÉNY. Dr Nagj Ferenc ügyvéd, által I képviselt Fodor Sándor javára 471 P. 99 f I löké s jár erejéig a kolozsvári kir. járásbirú* I ság 1941. évi 5325 sz. végzésével elrendeli ■ kiolégité-i végrehajtás lolytán végiehajtást szenvedőtől 1911 július hó 6-án lefoglalt. 2150 pengőre becsült ingóságokra n kolozs I vári kir. járásbíróság Pk. 24122—1941. »/. j végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. XII. t. c. 20- §*a alapján a/ árverés j megtartását elrendelem végrehajtást szenvedő I lakásán, Kolozsborsa községben leendő meg" } tartására határidőül 1941. évi november hó í 18. napjáuak délutáni 2 órájára tűzetik ki, j amikor a biróilag lefoglalt cséplőgép, rádió és I varrógépet a legtöbbet ígérőnek, Je legalább I a becsár kétharmad részéért készpénzfizetés I mellett el fogom adni. Kolozsvár, 1941 szep­tember hó 20-án. Felszegi Ödön sk.. kir bir. végrehajtó. 4362 fi „KrisUlY'-Sian minden este BOB PARKÉI amerikai filmkomikus CSÚCSEREDMÉNY A SOPRONI VAS­NAPOKON. A budapesti vasnapok után most a föui'tros környékén rendezik meg a gyűjtést. A Fémgyiijiö megbízottai mindeHekelőtt a gyári negyedeket dolgoz­zák végig. Először a legnagyobb körzet* ben, Ujpesten kezdik meg a két hé-tre tervezett anyaggyűjtést. Az első újpesti vasnapon 80 kocsi és 240 szakmunkás és átvevő kezdi meg a körzetek bejárását. 1 fővároskörnyéki vasnapohkal párhuza­mosan tovább tart a gyűjtés a vidéki rr rosohban is. Legközelebb Zsámbékon 4.. 5-én, Pécseit november 5., 6'., 7-én tart­ják meg a vasnapokat. A gyűjtők Sop’ ionban 3 nap alatt több, mint 10 vagon hulladékanyagot gyűjtöttek össze. Ez az eredmény nagyrészben ü polgármester: Kamenszlcy Árpád dr. lelkes munkájának köszönhető. SZERE Á CSÉT LEN SÉG FACSUSZTA TAS KÖZBEN. Csíkszeredái tudósítónk jelenti: Facsuszfalás közben egy fatönk elütötte Mát hé Árpád csikszenltamási la­kost. akinek a szerencsétlenség követkéz tőben le kellel vágni lábfejét. Megállapí­tották. hogy a szerencsétlenséget Tomá< Marion ugyancsak esikszenttamási farmun­kat vigyázatlansága okozta A törvény szék gondatlanságból okozott súlyos testi sértés miatt 100 pengő pénzbüntetésre ítélte Tamást s egyben kötelezte a kór házi é* az ügyvédi költségek megfizeté­sére. < MISSZIÓS ELŐAD ÁS VASÁRNAP, NO­VEMBER 9-ÉN DÉLUTÁN FÉL 5 ÓRAKOR A RÓM KÁT. GIMNÁZIUM DÍSZTERMÉ­BEN. Hölgyek Mária Kongregációja a ma­gyar missziók javára missziós előadást ren­dez a következő műsorral: Halmos: Kongre- gánista induló. Kákonyi S.: A léikéként. Mi kor a jó Isten sir. Szavalja s szentpéteri el- isk. növendéke. ÜclvÖz égy Mária kínai szö­veggel énekli az Aoguszteum énekkara Ké­pek a kínai éleiből. Magyarázza P. Reisz Elemér S. J. Levél a Jézuskához. Szavalja Bíró A. Mária Pogányság börtönében. Elő­adja az egyetemi hallgatónők Szent Margit köre. Látogatás a tarn’ngi magyar misszió­ban. P. Reisz veliiettképes előadása. Pápai himnusz. fi „Kristályában irdüden eits Juhász grin tsnefenómén * HIRDETMÉNY. A Tfcália Színházi és Mozgószinházi Részvénytársaság, kolozsvári bejegyzett cég igazgatósága az 1941. évi ok­tóber 27'én tartott közgyűlésen nyert felha­talmazás alapján felhívja a társasági hitele­zőket, követeléseiknek e hirdetmény harmad­szori közzétételétő1 számitott hat hónap alalt leendő érvényes!tésére, tekintve, hogy a köz­gyűlés a társaság feloszlását kimondotta és felszámolóul kirendelte háró Kemény Jánost, lakik Kolozsvárt, Muzeumutca 6 a. szám alatt. Az Igazgatóság. 03427 Hl i@€imikâ «B ruh&Saztés, tiszisiáa fítK.gtti 6 •'Sf, ét éCZINKüél, Koloztwtr

Next

/
Oldalképek
Tartalom