Ellenzék, 1941. november (62. évfolyam, 251-274. szám)

1941-11-03 / 251. szám

Emlékezés balosainkra KOIA>/S\ IR. november \z emléke ziv. és k( -gyeiét ünnepén t'z év ben nem gyújtottunk gyertyákat é' mécse kel lm tol Iáink sírján. E/idt n csak a szivünk ben gyultak ki a lángok, ile az emlékezés ás kegy elel igv is mindennél erősei)!» volt. Halottak napjait valahogy közelebb ke- iulnek hozzánk azok, akik eltávoztak kik lünkből. Magunk elolt látjuk arcukat, halljuk hangjukat, érezzük kezük meleg, szelíd simogatásál. Emlékezünk rájuk . . . Fénytelen, háborús Mindenszentek es ha lottaknapja volt ez. A gyönyörű kolozs­vári hiizsongárdi temető sötétben maradt ezúttal halottak napjának előestéjén, de a kegyelet, a szeretetteljes emlékezés bő" «égésén kipótolta azt. amitől ez a mai rendkívüli háborús idő megfosztotta a halottakat. Bőségesén kipótolta ennek a nagymultu erdélyi kincses varosnak a polgársága, amely. tízezrével zárán d öli olt ki a temetőbe szombaton es vasárnap és i irágözönnel. koszorúkkal, az ős- színes virágaival árasztotta el a temető sírjait. Tízezres lömegek a temetőben Mind a kél napon példás re nd és fe­gyelem uralkodott a temetőben, ami már annál is könnyebb volt. mert a zarándok- lás nem zsúfolódott össze egyetlen dél­utánra és egyetlen estére, hanem két na pou át szakadatlanul tartott. Szombaton már a kora reggeli órákban valóságos hu esujárás iudult meg a temető felé. A te­mető felé vezető útvonalokon özönlött a nép, mindenki kezében virág és koszorú s ez a zarándoklód óráról órára csak nü \ ekedet!. Messze tárosokbó: is széunosun eljöt­tek a régi kolozsváriak közül, hogy fel keressék elhunyt családtagjaik sírját. Testületek és egyesületek mintha egymás­után adtak volna találkozót a temető ut jain, eljöttek sorjában mind, hogy meg koszoruzzák a körükből eltávozott tagok és kartársak sírját. Az iskolák közül el­vűnek a Marianum növendékeinek kedves, sziues csoportja jelent meg Hirschler Jő zsef dr. apátplebáuosnak, a kolozsvári Marianum leányintézet megalapítójának, a nemrég felavatott gyönyörű síremlékének hogy fehér őszirózsák özönével árasszák el szivbőlfakadó ima kíséretében a jósá- gosszKü „Méltóságom Urnák*1 sírjál. Alig egy órával később kivonult Hirschler Jó zsef tir. apátpiebáuos sir jóhoz a kolozs* vári róin. kát. egyházkerület küldöttsége is. hogy lerója kegyeletét. Azután jöttek sorban a többi iskolák és intézmények, köztük a Caritas napközi otthon kisgyer­mekei, az árvaházak és se vége, se hossza nem volt a zarándoklóinak. 4 kolozsvári magyar újságírók kegyelete Ugyancsak szombaton délelőtt vonult ki a házsongárdi- temetőbe az Erdélyi Ma' gyár l jságiró Egyesület népes küldöttsé­ge, hogy virágot és koszorút helyezzen el a köréből eltávozott felejthetetlen kedves kollegák és kartársak sirhantján. Sorra kereste fel a kolozsvári ujságiró egyesület küldöttsége a régebb:" és az újabb siro kát s percekig időzött el mindegyik mel lett. Felkeresték az ujságiók az alig egy liédcl (‘/előli eltemetett nagy erdélyi köl­tőnek. Reményik Sándornak .-■.irháulját, majd Dsida Jenő sírjához vonultuk, uz után tragikus körülmények között el liunvt Cymi bácsinak. Gáliszter Gyulának a túrjához, majd Winkle István, Kovács József dr.. Vessenyi Róla. Ilegyesy \il mos. Téglás Gábor sírjára helyeztek ko szorul és virágot, de az ujságiróhalolta- kou kívül felkeresték Kriza Janos tmilú* I ins püspöknek, a \ adrózsák küllőjének, továbbá llrassai Sániuelmdi. Hűlöm Far’ kas Sándornak, Kovács Dezsőnek és Tóth- jaltisí Kiss Miklósnak- a sírját is. Eljöttek ké.-öhh a délutáni órákban egymásután a kolozsvári dalárdák is, hogy kegyelt*tes megemlékezéssel adózzanak el hunyt tagjaik iránt. Ott láttuk a Kolping egyesületet, az Iparosegylet dalárdáját, a MÁV és Acélhang. valamint a kolozsvári lüldészek és Nyílttéri Csizmadiák Egye­sületének dal karát. Az egyes síroknál fel hangzóit ének közben helyezték el az egyesületek virágcsokraikat és koszorúi kát. a szeretet jelképeit. Nézze meg a „SÖRKABARÉ“ novemberi műsorát. Többek között s/inre kerül a KOFA-POFA c mü énekes, táncos bohózat VáradyA’adűir és Mezeit Nellyvel a főszerepben. Fellépnek tnég: KABAY EK’ZSÉ- BLT énekesnő, SZABÓ MARGIT táncrnüvésznö, stb. Vasárnap tovább folytatódott a szünet nélküli temetői látogatás. Ekkor jött el a színészek küldött-égé i-. hogy megein lékezzék a répi nagynevű min rizekröl. elsősorban E. Kovács Cy illáról és Széni- györgyi Istvánról, akik szintén a ház-on gárdi leiiietőhen alu.-szák örök álmukat. Vasárnap a ki so esti órákig tartott a s/.a kadatlan zarúndokolás, amikor is este 7 órakor bezárlak a temető kapuját. Emlékezés a Höicik íemeiőjébee \ hősöktől, a világháborúban hősi ha Iáit halt katonákról, vasárnap délelőli • mlékzett meg Kolozsvár. Egyszerű. ka­tonához illő. bensőségesen szép kegyelet- ünnepség volt ez Kolozsvár összes ható" nui és polgári előkelőségeinek a részivé' telével. Délelőtt il órakor már kivonult a kolozsvári helyőrségnek egy diszszázada majd kijött a Székely Hadosztálynak c* a Frontharcosoknak népes csoportja, megjeleni a német konzulátus küldüttsc ae. továbbá a vármegye és város, vala- Tiiint a kolozsvári kereskedőtársadalom nak a kühlötlsége is. Délelőtt pontosan fél 12 kor érkezett meg Stirling vezér ezredes badtestparancsok képviseletében Horváth Győző vezérőrnagy, majd a ka tonazeuekar a Himnuszt játszotta el. Az ünnepség a Hősök temetőjének bejárata nál levő hatalmas fakereszt előtt folyt le. V Himnusz elhangzása után elsőnek Ilor- váth Győző vezérőrnagy helyezte el a kn lozsvári hadtest hatalmas fenyő" é- virág koszorúját ez elhunyt bősök emlékét őr «* Kolozsvár tisztviselői kara hivatása magaslatán ált KOLOZSVÁR, november 3. A város törvényhatóságának száinonkérŐ széke Jnczédy-Joksinan Ödön dl. főispán elnök­lete alatt hazatérésünk óla először a na pókban ült össze, hogy a város tisztvise­lői karának működését é.« az ügymenetet felülvizsgálja. A számonkérőszék a város főjegyző hi vatalában ült össze. Felülvizsgálta az egyes osztályvezetők tevékenységi kimuta­tását, valamint az árvaszék és a tiszti ügyész tevékenységét. Megállapította a bizottság, hogy 1940 november hó 26-fói 1940. év végéig 5401 ügydarab érkezett a polgármesteri iktatóba, melyből 4829 iigydarabot intéztek el, 1941 január l’től szeptember 30 ig a polgármesteri iktató­ba 65750 iigvdarab érkezett. amelyből AZ EVBEÜ AZ UTOLSO m m tanfolyamokra & beiratkozások megkezdődtek Magyarország sryîk îsgmodernebb szakiskolájába Álam] vizsga és bizonyítvány, — Fa br o-i sko ta Kolozsvár, Hl£le;~tér 3» és Szentsyyhár-u. 1. Éntekss kSnyvuIdoaság! Ntiidraáaitius Eerápa lóvendőfét látta Kait Kral t a tudós tárgyilagosságán keresz­tül igyekszik megvilágítani a több évszázad­dal ezelőtt é$ő vi ághirü csiUagjós Európára vonatkozó jóslatait. Miután a jóslatoknak nagyrésze „kísértetiesén“ heváH, kétségtele­nül a jóslatokhoz fűzött magyarázatok nagy­ban növelik 3 könyv érdekességét. Ára 2 ■ pengő 80 fillér és kapható az ELLENZÉK j KÖNYVESBOLTJÁBAN. Kolozsvár, Mátyás király-tér 9 Vidékre utánvéttel is azonnal szállítjuk. Kérje a könyvuidonságok ingyenes jegyzékét. zü laki resztnél. I látta «Orbán tették le a v irágkoszorukal koloz«-vármegyo nevé­ben Inczédv" íoksman Ödön főispán, a vá­ros nevében Keledy Tibor dr. polgármes­ter. majd a Székely Hadosztály, utána a frontharcosok, ,i nenn t konzulátus é*s a többi alakulatok koszoruellielyezése kij- vetkezett. Utána felhangzott a Hiszekegy. Ezután a hősi halottakra való visszaem­lékezés kegyelete jeléül egyperces vigyáz állásban csendben adózott a halottaknak a közönség. A hadtestparancsnokot kép vi-clő Horváth Győző vezérőrnagy ez után tisztikarával s a vármegye és váro- képv iselőiv el végigvonult a sirhaiüok előtt, majd a kegyeletei ünnepség befe- jezé.'ckrppen a katonazenckar eljátszotta a Szózatot. így áldozott 'zoinbaton és vasárnap. Mindenszentek ée baloltaknupján Koluz- vár város polgársága és katonasága gyö nyürii napfényes őszi időben a halottak nak es a hősük emlékének . . . (&0 i7608 iigyJarabot intéztek el. A tiszti főügyészi hivatalhoz 19 fű no vember 2o-lól az év vegéig 6r> ügydarab érkezeit, amelyet mind elintéztek. 1941 január hó 1 "tol szeptember 30-ig a tiszt1 I öIig> é■!2i hivatalba 995 ügydarab érk'- zeit, amelvek közül 948 iigydarab nyer! elintézést. Nz elintézett, illetve hátralékban ma radt ügyek számszerinti megállapítása után a bizottság az iktató- és kiadóhiva­tal működését vizsgálta felül, majd az irattárban levő iratok között próbákat eszközölt és az egyes előadóknál megvizs­gálta a folyamatban tevő ügyek elmlé zését. \ lefolytatott vizsgálat alapján a számunkéi őszéi; a legnagyobb elisme­réssel nyilatkozott az ügyek elintézési módjáról és örömmel állapította meg. hogy Kolozsvár város tiszt viselői karó hivatása magaslatéin éillva szolgálja a véiros közönségének érdekeit. A geszti sirboíi előtt \ irágok és koszorúk borították el egy iguz magyar é.- 'gaz férfi örök nyugvóiul} ét. V alaki a/t irta egyszer róla, hogy „meghalt egy ködös no­vemberi délutánon, mert ur tudott, mert és1 akart maradni*'. Rövid szavak ezek, de mégis foglalata annak, am> gróf Tisza István volt. Igaz férfi, igaz magyar és igazi ur. Barátai és munkatársa* itt élnek ma még közöt­tünk, de ö immár történelemmé Jett fekete ko és fehér emlékezet, amely mégis életet ad. Közel van még hoz­zánk a nagy pillanat, amikor a sza­vaktól megremegetí az ország: meg­gyilkolták Tiszát. Lopva vitték a te­metőbe és a koporsójára huiló görön­gyük egy nemzet koporsóján dörög­ték v’sszhangiuk-at. Akkor úgy érez = tLile, hogy már semmi sem segít és el­múlása egy világ elmúlását jelenti, ami a miénk volt, amelyben és ami­ért éltünk. Sokszor váltotta azóta a tavasz a’ oszt és a megújuló tavaszokon ui élet barázda t róttuk, amig virágba nem szökkent az életünk. A geszti sír­boltban porrá és hamuvá Jetit k Tisza irtván földi maradványai, de a nagy­idéi k nagy változásain *ul, túl baraí- ságokon és ellenszenveken, túl pol = tikán és történelmen, él 'cö/ölíün!: mint igaz magyar, igaz férfi és ‘gaz ur. Példává leit az élete, amely alvi­lág t tévedéseken és gyarlóságokon, kicsiny hitetlenségeken és nagy e! esettségeken. Áhítattal áldozunk a geszti sírbolt előtt. ; Äz állam gondoskodik a német fogságba eseti délvidékiek hazaszállításáról BUDAPEST november 3. (MTI.) 4 hon- védelmi miniszter tájékoztatja a jugoszláviai hadjáratban némi« f’cadásba e-eft $ még Laza nem 'éri magyar hadifoglyok hozzátartozóit, hogy a visszacsatolt délvidéki magyar terii léten lakó magvar hadifoglyok hazaszá’íitásá- nak megkönnyítésére bizottság működik Né­metországban. íreh eddi* körűibe ül 6000 ha­difogoly visszatérését tett" lehetővé. A még haza nem fért foglyok száma 1—5000"re te_ hető. V bizottság munkáját nehezíti- hogy a hadifoglyokat sok táborból, löbbindlió kii- lö»böző nemzetiségű hadifogoly közű* kell kiválasztani. A szállítási nehézségek ellenére megtörtént mii.'tFn intézkedés hogy a Né­metországban lévő dé vidéki magyar vonat­kozású hadifoglyok még ebben a;, évben ha­zajuthassanak. A honvédelmi miniszter felszólítja ezek hozzátartozóit, hogy amennyiben még nem terjesztették elő hadifogságban lévő család­tag iáik személyi adatait, minden hozzátoldás nélkül kii'djék el u minisztérium 21. osziá lyáha (Budapest, kér. Fáik Miksa ut 9.) az alábbi adatokat: 1. a hadifogoly neve és 1 angfekezat»: 2. polgári állása: 3. születésé­nek ideje és helye, vallása; 1. nemzetisége: 5. lakóhelye. 6. a fogolytábor száma: 7. a fogoly száma: 8. A kérelmező neve és lakása. A magyar vonatkozású hadifoglyok hazaszállí­tásáról a magyar állam gondoskodik. űz ezüst 2 és 2 peagösőí? bewüfása A pénzügy miniszter rendelnie érrelmében a7. 1 és 2 pengős ezüst érmékéi" 1941 no­vember 30-ika, az áUami és egyéb közpénz, tárak pedig 1911 december 31 ikr után fi/«- téü! elfogadni nem kötelesek. A Magyar- Nemzeti Banknál 1942. január ól ig lehet becserélni az ezüst egy é*- 2 pengősük.«, t. _ A

Next

/
Oldalképek
Tartalom