Ellenzék, 1941. november (62. évfolyam, 251-274. szám)

1941-11-03 / 251. szám

um VföY3Allst x BLLBNZÉK Nyiíaíkozat Megdöbbenve ol enni um ügyi!: színházi. hphon egy telem folytQiWt beszélgetés leírását A leírás m első betűtől az utol­jáig céh ülő*. Célzat o* át ült été se egy meg történt beszélgetésnek olyan hangnemre, amely joggal hangolhatná ellenem Ko­lozsvár közönségét, ha valóban, úgy tör­tént volna, ahogy n cikkíró ur leírta. Mi­előtt rátérnék a cikkben foglaltakra, fel kell termem a kérdést: elképzelhető'e, hogy öt hónapi becsvággyal teli nehéz munka tutin, a megnyitó díszei odáz kü­szöbén, kicsinylöleg nyilatkoznék anual­ii városnak közönségéről, ahová azért küldtek és üzért jöttem boldog ürömmel. hogy megnyerjem jóindulatát és szemle- lét a színház és a magam számára. Ho­gyan is rehat nem? Hiszen én magam■ is a kolozsvári közönség elismerését élvez­tem sok'sok esztendeig és ha értem el pályámat eredményeket, azt legelsősor­ban Kolozsvárnáls köszönhetem. A Thalia színészeiről nf.keni tulajdoní­tott becsmérlő nyilatkozatra is rácáfol a tény, hogy a kisebbségi Magyar Színház társulata ma kis hijján teljes számban a kolozsvári Nemzeti Színháznál működik és közülük legtöbb elsőrendű rezetősze- repet játszik. ..(Vest le ion qui fait Ja musiqutét* — mondja a francia közmon­dás — és fájdalom, ez itt nagyon találó. Való igaz-, mondtam., hogy a Helikon írói nagyrészt inkább regényírók. Nó, deltát ez egyszerű megállapítás, ez csak-nem hűn? Mondtam azt is. hogy fájdalommal nél­külözzük az erdélyi írók uj darabjait. De azért mégis fölvettem a műsortervembe Nyíró és Tamási leendő müvAit, melyek, ha elkészülnek, szerzőik bizonyára szí­vesen adják majd darabjaikat hozzánk be­mutató előadásra. Hogy műsortervembe olyan célzattal ik­tattam volna kevese.bb klasszikust, mintha Kolozsvár közönségéi nem találnám erre eléggé érdinek, ezt sem mond hat tűin, hi' szén műsorunkon ott van Shakespeare, Schiller, Gritparzer, Fcrsano, llerczeg Ferenc, Kishon Miklós, Harsányt Kálmán, Móricz Zsigmond; Németh László, Csiky Gergely, Zilahy Lajos, stb. Ezek a nevek sohasem jelentettek könnyű műfajt és hét hónapos csonka idényre olyan színházban, mely felerészben Operához, azt hiszem ideg magasszinvonalu prózai műsort biz­tosit. hléjjahént lecsapni jóhiszemű mon­dótokra és megmártani a rosszindulatú hé' nes fürdőjében, kétes értékű szellemi telje s ítmény. Való, hogy szóbakeriill a magyar szí­nészet nehéz helyzete a megszállás 22 éve alait, hogy a kevés próba, a sok uta­zással járó tömérdek munka kifárasztotta a színészeket és a Nemzeti Színház vé­dettebb légkörében gondos, aprólékos rendezői utasítások mellett természetesen tökéletesebb művészi munkát végezhet­nek. A jóindulatúra álcázott kérdezgeté- soh során sok mindenről szó került. Hosz- ■szu lenne minden egyes mondatra kiférni. Azt azonban nyugodt lel kiismerj tel mondhatom, hogy olyan perfidhangu ki' jejezése/i, melyeket cikkíró az ellenszenv vetítő sugarával személyemnek tulajdoni!, nem hangzottak el. Mondtam és ma is mondom, hogy nehéz a kellő előképzetl- ségnélküli vidéki színésznélkiemelkedni a magasaid) művészi régiókba. Ehhez ki­vételes szinószintelligencia kell. Példa rá: Fényes Alice. A színházi lap cikhn ne­hezen kivédhető döfés lenne, ha tagadás­sal védekezném. Vezető állásban mindenkinek meg kell vívnia harcát a kikerülhetetlen rosszaka­rattal. Ebbe én is belenyugszom, csupán egy kis türelmet kérek rosszakaróimtól; várják meg a színház megnyitását. Egy még nem működő színhez vezetősége eV len talán mégis korai az előlegezett tossz- indulat. Cikkírónak azt mondtak, hogy a Ham let előadását azon az emlékezetes estén befejeztük. Ez igaz is — de hogyan?! A nagy monolog után sirás, tüntetés, né­zőtéri incidensek, a színpadon könnyező, beszélni alig tudó színészek. Megrázó él' meny roit, de már nem rendes előadás. Jólesik rágondolnom, hogy többi bűnöm se nagyobb annál, minthogy le játszatom ~n Hamlet második felét éles ellentétben ama régi esettel; nyugodtan, művészi és nemzeti felszabadulásiján, A cikk elején olvasható• „Nem volt még olyan szenvedélyes viin színház kö­rül, mint a kolozsvári Nemzeti Szinhih ügyében.*’ igazán nem tudtam érről. In egész npp és fél éjszakán át dolgozunk négy hónap Útit. Igt'a hálás beszédtéma ina*, ok. mril sohasem, vágyni: jelen. \ cm törekszem személyem népszerüsitesére ka- jánhodó körökben. Az intézményt kívá­nom népszerűsíteni a városban, amelynél: élére állítottak és amely a neqizet pén­zéből szépült ki és amely körül kicsinyes intrikákat szőni, a nagyközönség L őrében kedvetlenséget és bizalmatlanságot szitum, cseppet, sem. magyar testvéri dolog. A kolozsvári Nemzeti Fz'iiház látogatottsága nemzeti érdél:. t'elnmrult még a cikkben egy általam ; nagyYabecmli fővárosi magas rangú mii' ' vészi vezető és egy Nemzeti Szinházheli. művész nerc is. Mit mondhatok e.tr#f Több, mint tízéves barátság egyrészről, másrészről nyolcévi kollegiális egyiitirnü kiliiés, mind I: cl löt megyÖzht tte úrról, hogy uctu. természetein u nyegleség. (ól. kiró nr beszélgetésünket leír ran. többször említi gúnyoson, hogy kinézeti o kolozsvári ház'előlire. Ezt bajosan le hétté volna, mert az igazgatói, irodának, ahol a beszélgetés folyt, mindkét ablaka magasan fenn a men vezet alatt van. Nő. de hát aki már annyit ferdile.lt, annak óz a kis valótlanság máj' Iliit sem számit. TÁRÁN FERENC, a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatóin.-- Vasutasaink szomorú anyagi hetyzete vezeleít arra a gondolatra, hogy öuellátá* •ltján kedvezőbb anyagi lehetőségeket teremt síink. Jövedelmező gazdasági vállalkozásokba ingtunk. A tportegyesiilet hereiében izóduvizgyárot lélesi tettünk. A nyár jövedelme a sport- egyesijei egyik legtekintélyesebb anyagi forrása. Közjóléti szövetkezeiét, is alat/r lotUink. (jondoskodtunlc a vasutasok tűzifa- ellátásáról. Ugyancsak c szövetkezei utján elértük azt, hogy a vasutasok ér hozzátar­tozóik ugyanakkor kilónként 26 fillérért kapták a paradicsomot, amikor a dési (Hu­ron íiü fillérért is nehezen lehetett hozzéi- jiuni. Jelenleg lét vagon burgonya áll be­szállítás alatt. A szövetkezetnek az a célja, hogy a fix-fizetésre utalt vasutas családok ne legyenek kitéve az egyre gyorsabban változó árhullámzásoknak. Nemsokára tneg- ] kezdi működését o vasutasok házi niészér ros, hentes és húsfeldolgozó üzeme is. Ennek működésétől ismét nagy eredményekei várunk és reméljük azt. hogy rnég könnyebbé teszi a vasutas családok megé hetesét. A továbbiakban a kulturális munka uj ter­veiről érdeklődöm. Póos Béla itt is nagyon életrevaló és figyelemreméltó öt eteket akar raegvaló.-itani. A vasutas-kört könyvtárral látják el. A könyvtár alapjait Önkéntes i könyvadományok képezik. Mi’nden vasutas 1D j magyar könyvel adományoz az olvasókörnek, ame y ezenkívül vásárlások utján is gondos­kodik arról, hogy a tagok megismerhessék a régi és modern magyar irodalom minden re‘ I mekét. tuaa I)ÉS, november 3 (Az Ellenzék kiküldött munkatársától.) ,,Okvetlenül beszélnie kel! ez állomásfőnökkel. Olyan munkát végzett, amely méltó arra, hogy a magyar sajtó is részletesen ismertesse. Munkás, lelkes ember, aki tökéle­tes egységet hozott létre a déú vasutasok kö­zött. A vasútnál nem ismerik, hegy ..érdéléi benszülött“ és ,,anyaországbeli.**. Közérdekű célok megvalósitusán dolgoznak és emellett megélhetésükön igyekeznek javít aki." Ritka dolog ilyesmit hallani De aunál or vendetesebb. Hiszen a felszabadulás óta mm" Jen jcszándéku magyar ember azon igyekszik, hogy közreműködjék a magyar társadalom tö­kéletes egységének megvalósításában. Éppen ezért nagyon fontosnak tartottam, hogy fel­keressem Főos Béla dési áUomásfőnökőt, akiről a dési magyarság műdén társadalmi rétegében azt állítják, hogy munkássá­gával sikerült a .„benszUlöttek“ és „anyaor­szágbeliek* között azokat a lelki ellentéte­ket és ösztönszerü bizalmat ankodásokat el­oszlatnia, amelyek nagyon sok helyen olyan sajnálatos tünetként jelentkeztek a felsza­badulás aitani e ső hónapokban. Póos Béla állomásfőuök , anyaországbeli". Szegedről került Erdélybe. Mégsem tekintek idegennek. A vasutasok: tisztviselők és mun­kásuk, egyformán ha igainak ra. Tudják, hogy az érdekükben dolgozik. Szivén viseli a sor­sukat, javítani szeretne társadalmi és anyag1 helyzetükön. Működése beszédes bizonyítéka útinak, hogy nagyon könnyű megnyerni az erdélyi ma­gyar sziveket. Csak jóindult kell hozzá, egyszerűség és — eredmények. Póos Béla a/za kezdte munkás­ságát Désen. hogy a magánéletben is megszer­vezte u vasutasokat1 Társadalmi munkáját a vasutasok sportegyesületében kezdte. Igyeke­zett az egyesületeknek anyagi alapot teremte­ni. Ennek a munkának során rajölt arra, Ivogy a vasutas-családok anyagi megélhetése terén is nagyon) sok a nehézség. Közös elha­tározással könnyű olyan do gokat megvalósí­tani, amelyek az összesség javát szolgálják. A sportegyesül eteti hívül ma már szövet­—— Az volt a célom, hogy elsősorban tár­sadalmi vona on hozzak egységet létre a vas­utasok között. Ezért igyekeztem a sportegve- süíet működését élénkké tanúi és elérni azt, hogy ez a vasutasoknak „szívügye“ kell le­gyen. Az első terv sikerült .is. Vasutasaink belekapcsolódtak a sportegyeséi eí munkájába és szeretettel támogatták terveinket. A sport- égyesűlet zászlószentelési ünnepélyén már megvalósult az az egység, amelyet óhajlot­tam. .,Benszülöttr és „anyaországbeli * vasutasok együtt Örültek az eredménynek és biztat­tak, hogy fejlesszük tovább társadalmi inoz- galmainkat. Röviddel ezután fúvós-zenekart szerveztünk. A fúvós-zenekar működése újabb eredményeket hozott. Azután szalon­zenekart akarjunk létesíteni. Ez a terv is a megvalósulás utján van és rövidesen a sza­lon zenekar is megkezdi működését. kezete, kaszinója és könyvtára van a dési j vasutasoknak akik telje* lelkesedéssel támogatják Póos Bé a ! állomásfőnók hasznos és közérdekű terveit. } Az eddigi munka eredményeiről beszél az i állomásfőnök. Elmondja, hogy a egteljesebí. j bizalommal kezdett hozzá a dési vasutasok i társadalmi megszervezéséhez. Bízott a MÁV- | fegyelemben és összetartásban. Ismerte tu" ; vábbá az embereket. Tudta azt, hogy hama- ; rosan méltányolják a jószándékot. — A dési tisztviselő lést szám körülbelül 30 : emberre tehető. Beosztott tisztviselőnk négy 1 ven van. Hozzá kell számítanunk mintegy '. ezer munkást. Ha ehhez vesszük meg a vasúti ! nyugdíjasokat és a vasutasok családtagjait. j úgy a dési vasutas társadalmat 3000 lélekben j fejezhetjük ki — mondotta az á 'omásfőnök i — Tekintélyes lélekszúm ez. Mind olyan em­berek, akik szívesen dolgoznak együtt, hu át i érzik azt, hogy az összesség érdekében áll munkájuk. Kapcsolatot keli teremteni a közönséggel — Meg akarjuk teremteni a vasutasoknak a nagyközönséggel való kapcsolatát is — fok­tatja Póos Béla. — ISagyon sok olyan kér­dés van a MÁV érdekkörében; amelyet a magánosoknak ’s fontos és hasznos megis­merni. Tervbe vettük tehát, hogy előadássoroza­tot rendezünk-, arneNcn a közönséget ér­deklő kérdéseket ismertetjük. Kereskedel­mi életünkben nagy jelentőséggel bír pél­dául az áru jeladás. Minden kereskedőnél: és iparosnak érdeke, hogy az úr uj eladás módozatait megtanulja. Minden vasutas szívvé -lélekkel támogatja a munkát, ennek köszönhetők az eddigi ered­mények. Vasulas-a tiisot építőnek Désen — Igyekszünk orvosolni a vidéki vasutas" ] ság egyik legnagyobb panaszát. Segíteni sze­relnénk a lakásínségen! Ányaroszági mintára | vasutas-otthont akarunk építtetni Désen- ■ Reméljük, hogy a MÁV hozzájárulása ts társadalmi egyesületeink, valamint szövet | kőzetünk működése lehetővé teszi majd uz \ építkezést. Arról akarunk gondoskodni, hogy a dési vasulasság ebben a MA] épü­letben találjon otthonra Szociális szempontból ugyanis valósággal tra­gédiái jelent ti lakásínség. Családos ember valamire való lakást nem kap 90 pengőn?.* olcsóbban. De méz ezen az árou «k-ui lebet m.i Ez az egyet en kiragadott példa mutatja, hogy nagyon könnyű e közönség és a vas­utasok kapcsolatát megtalálni a magánélet­iben is. A vasutasok «zárdára családnévelé.-ű kérdésekről rendezünk előadásokat és nép- I szerű módon ismertetjük az időszerű irodalmi és tudományos kérdéseket, November húszadikán nyilvános iinnepséu keretében fe1szenteljük a vasutasuk orszáie- zászlóját, ami újabb lépés a nemzeti atu pon történő szervezés megerősítésére. Bol­dogan mondhatom cl, hogy munkánkbun résztvesz a dési vasulasság minden egyes tagja. Uj tervekkel hozakodnak ebi, szabad idejü­ket pedig arra fordítják, hogy a közösség által már elfogadott e gondolásokat sikerre v ihewülc. Magyar testvériség jellemzi az egész mun­kát, amelynek során egy pillanatig sem merült fel o yan Kérdés, hogy ki az ..'er­délyi benszülött1" és ki az ..anyaországbeli \ hegedűművész lian^vcrsenve november 8.-án este 8 órakor a Mátyás király teremben (Farkas-utca 3.) Zongorán kisér: LAUR1SÍN MIKLÓS. — Műsoron: BACH, BEETHOVEN, CSAJKOVSZKIJ, HUBAY, ZSOLT, stb. Jegyek 1.50 pengőtől 6,— pengőig. Jegyelővétei az ■" Kolozsvár, Mátyás király-tér 3. szám. Telefonszám 11—93 Meleg kézszoritással búcsúzom el Póos Béla ál'omásfőnöktől. Egyszerű szavakban mon­dotta el a felszabaduláo óta eltelt esztendő történetét. Természetesnek vett-*, hogy min­dennek úgy kellett történnie. ahog> néhány jószándéku ember elgondolta. Az eredményen azonban nem ehet vitatkozni: Désen hints és nem is volt különbség az erdélyi és anyu országbeli vasúti tisztviselők között. Régen Volgáit beszélgetés olyan elégtételre, mint i dési vasutasok é étéről szóló nyilatkozat. Iga zolva láttam, hogy az erdélyi és anyaország beÜ magyarok között csak mcndvacsmáli különbségek vannak. Ha nyílt szívvel kőzett dunk egymáshoz és bebizonyítjuk, hogy tel jcs munkaerőnkkel a közösségért akarunk do' gozni, akkor az ellentéteknek nyoma sem t* hét. Áem kell világrengető jelszavakkal k< resni a magyar egységet. Dolgoznunk kel egymásért, mert ezen keresztül érhetjük rl a legkönnyebben a legigazihb erényt: egymás megbecsülését. VÉGH JÓZSEF. ess zenemű <lőnyÖ4eu sxe rejthető be ai ELLENZÉK KÖNYVESBOLTJÁBAN, Kolowvár, Miri» ‘ irály-tér 9. Komoly munkává! és eredményekbe! könnyű megnyerni az erdélyi megyar sziveket... Pá8S Báii dési álliaásliíSi létieliazta a dísi mu’asalí teljes egvsését — lat Sas épifcmanHa !ieszád;s eredményét Hojyaa feliei megnyerni az erdélyi magyar sziveket? Hz első eredmények Desen lakéit szerezni. Vasutasaink egy rész«* úgy éegitett ezen a helyzetén, hogy D'é* k<v nyékén bérelt lakáét magának ée napost?, h* utaznak hivatali helyükre. F <■ m é lap»1 azonban nem egészséges és »cm jcleuthci végleges megoldást. Fppen ezért ui riden igyr kezelte! szeretném a lehető legrövidebb idő’ belő) megvalósítani a vasutas otthon tervéi Önellátás*! szövetkezet

Next

/
Oldalképek
Tartalom