Ellenzék, 1941. november (62. évfolyam, 251-274. szám)

1941-11-03 / 251. szám

m lö FILIER Hi ifi, 194) nmisiíisr SigfíesHiség és klalébitataU lolazsvír, jóistenei ifi., í. SiBeleL íeíafas: 11—33, KygaHa: Isysteai'fliea 8. száa ísisísit sz.: 28-23 WMBWmWsftWM—WB—8MBW—a— ALfiPÎTOna: BIRTH« MIKLÓS Kíaifiíulaiíőnss: PftLLiSl R1. T. Kftlotsvár. Előfizetési árak: öatasts Mti mmitém Ö, lélévra is. csősz km 3?. mú­mmuitim ««wni-ra Ä nagy évforduló (2.) Három évvel ezelőtt, 193S novem­ber 3»án iilt öss?e eísőizben n bé = esi Belveüere-palota arany tér méhen a fasiszta és a nemzeti szocialista biro­dalmak képviselete, bogy doníobirói ítéletet hozzon a* egykori magyar-cseh­szlovák határ reviz ója ügyében. Ma, három évvel a történelmi esemény után is, még alig vagyunk képesek fel­mérni annak mérhetetlen jelentőségét. Akkor a boldogság akarta széirepeszte ni szivünket és túláradó ujjongással fogadtuk a nagy jelentést: Érsekújvár, Kassá. Ungyár, Munkács, Beregszász a ru:énk, A történelem acél talpú szekere suhant át azóta Európán és tu első bel vederei döntést sok minden egyébbel együtt követte a második is. * De ha ma emlékesünk erre a nagy napra, úgy már közelebb jutottunk je­lentőségének megméréséhez és egyre jobban értjük meg óriási és sorsunkat eldöntő tanulságait. Mert az első bécsi döntés a Danavölgye békés ajjárende- zésének volt nagyszerű kezdete. Húsz* esztendei keserves várakozás után pat tantak szét a Trianonban reánkvert béklyók és azon a napon lélegezhettünk először ismét szabadon. Elvek, eszmék és erők változtak az alatt a busz eszten­dő alatt. De ki hitte volna három évvel ezelőtt, hogy mindaz három éven Deliii bekövet kéz k, ami bekövetkezett. Érez­tük a levegőben és az élet minden apró rezdülésében, hogy a nagy idők küszö­bén állunk. De Uulni csak annyit tud- ínnk, hogy az újjáéledt német biroda­lom, a fasiszta Olaszország barátságára támaszkodva, egyre fokozódó nyomást gyakorol a Paris környékén szerzett „békékre“. Bámulattal néztük a német nemzet óriási erőfeszítéseit és amikor három évvel ezelőtt, március idusán Ausztria v isszatért a birodalom kebelé- be, a világ lélegzetvisszafojtva várta, mi következik. Nem történt semm:, változatlanul hallgatnák a fenyegető fegyverek és úgy Játszott, hogy egy iángész szelleme meg tudja menteni •* békét és meg tudja teremteni az igazi békét a világ számára. Gyors egymás­utánban tért vissza a birodalomhoz a szudétavidék, majd Hitler lángesze zse­niális sakk húzással mentette meg Eu­rópát attól, hogy a Szovjet katonai elő­őrseit KÖzépeurópa szivében helyezze el, M'nden eresztékében recsegett és ropogott a trianoni tákolmány, de alig félesztendős szabad magyar hadse­reg még nem lehetett tettekkel ténye­ző a diplomáciai sakkjátékban sem. De tetterős tényező volt az elszántság, amely élt á nemzetben és a töretieti akarat, amely biztosítottá magát az ciciben. Cseh- és Morvaország megszál­lása és Szlovákia függetlenségének ki­kiáltása után mindenki tisztiában volt azzal, hogy nemcsak a nagy északi nemzet efrélyéfiek törvényszerű kisu­gárzásáról van S35ó, amely visszahozta számára a Csehszlovák i ni péri um alatt élő véreit, hanem arról, hogy ez az erő újjáformálja Európát. Nem a csehszlo­vák állambuborék pattan széjjel, ha»( nem szétpattan a Paris környékén ki­agyalt duna völgyi rend. A nemzetközi jognak és szokásoknak megfelelően a magyar honvédség felvonult a volt csehszlovák határokon és hosszú hete­ken át nézett farkasszemei a végóráit élő csehszlovák hadsereggel. A magyar kormány pedig bejelentette igényét a/ északi határ békés revíziójára. A cseh morva protektorátus megszállása után kezdődtek meg Komáromban a tanács­kozások és miután azok nem vezettek eredményre, a szembenálló felek Bér I nt és Rómát kérték fel a döntőbírói itőlet meghozatalára. Amikor ma hálával és hűséggel gon­dolunk az Ítéletre, elsősorban mégis an­nak tanulságaira kell gondoljunk. Húsz éven keresztül a trianoni határokon túl őrük képzelgésnek mondották Szent István b rodalmát. Csúfontiárosan be- ; szeltek a „kivcnhedt és feudális“ Ma« | gyarországról, amely fölött ifjú népek jogai „konditották meg a lélekharan­got“. A világ ügyes diplomată' a* első bécsi döntést még mint u tengely ha- t a Imák ..jelentéktelen diplomáciai sakk« húzását“ könyvelték el, hWen a hit­leri Németországnak — mondották — papirmassé tankjaival és jáfékrepiilögé- peávei nem szabad gondolni sem arra, hogy háborúba bonyolódjék. Azóta ezek a kitűnő urak kétségkívül megtanultad egyet»mást és ok maguk h: aligha hi­szik. hogy mégegysze-r felülkerekedhes­senek. De akkor felmerült be műink a kérdés, hogy rííegérdeineîttik-é a no­vember 3-i döntést? És ha igen, úgy mivel? Szomszédaink nyugati szövet­ségeseikre támaszkodva gúnyolódtak „az ajándék“ felett. Azóta a v lág leg­nagyobb háborújának kellős közepén „kaptunk“ még egy ilyen „ajándékot“. És azóta honvédségünk, mint a világra­szóló német hadsereg szövetségese, méltóan ahhoz vette és veszi ki részét Európa legnagyobb ellenségének leküz­désében. A magyar honvédség ma már lettekkel tényező nemcsak » diplomă- ciai sakktáblán, tls ha (kérdezzük ma­gunkat, hogy miért történt az első és a második bécsi döntés, úgy immár nyugodt lélekkel mondhatjuk, azért, meri az igazság mindenkor győződéi- me&kedk. És nemi mondvacsinált igaz Ságokra gondolunk, hanem olyanokra, amelyeket megalapoz a geográfia törhe­tetlen törvénye, a hagyomány soha el nem múló ereje, az áldozat mindig el­jövő jutalma és amely igazság nemcsak egyesek, hanem mindenki igazsága 's. 1938 november 3ika óta mértföldes léptekkel haladt előre a történelem. Gi­gantikus harcok után és közepette ál­lunk, de az uj élet körvonalai egyre tsz lábban bontakoznak ki. És magunk­ra nézve ennek az ui életnek a funda­mentumát három esztendővel ezelőtt rakták le Jenő főherceg egykori palo­tájának aranytermében. A köveknek is megvan a ni aguk sorsa. Nagyon állítató* és nagyon erős lé lekkel gondoljunk erre az évfordulóra, meri uj és magyarabb élet küszöbét léptük át azon a napon, hogy magasba szökő lépcsőn induljunk el, amelynek még sok foka áll előttünk. A német kormány hivatatos nyilatko­zatban cáfolta meg Roosevelt állításait „Se«!íli@ térkép sem készült Közép- és Dhasnsrilka felosztásáról“ BERLIN, november 3. (DNB.) Ave*éri foliadűizáHás közit: A birodalmi kormány a következő hivatalos nyilat­kozatot teszi közzé: 1 Az Egyesült-Államok elnöke október 28-án mondott beszédében kijdten teilte, bogy az Egyesült-Államok kor­mánya egy a német birodalmi kormány által készlett térkép birtokába jutott. Közép» és Délamerika térképéről van szó s ahogy ebeket a terű Jeteket Németország íjjá akarja rendezni. A térkép szerint a közép-és dél amerikai államo­kat ót hűbéres államba akarják megszervezni. Ugyanakkor az Egyesült-Államok elnöke kijelentette, hogy a? ame- r kai kormány birtokába jutott egy másik okmánynak, amit szintén a német birodalmi kormány fogalmazott mxg. Eszerint a német birodalmi kormány győzelme után minden vallást meg fog semmisíteni. Az egyházak helyébe a nemzeti szocialista egyház lép, a btbdia helyébe a Mein Kampfot fogják terjeszteni, Isten helyét pedig a Führer tölti be. A birodalmi kormány megállapítja, nincs semmiféle térkép Közép- és Délamerika felosztásáról,sem ppdig olyan, amely a vallásfelekezetek megszüntetéséről szólna. Délamerika Németország által; meghódításáról és a vallásfeleke­zetek megszüntetéséről szóló állítások annyira ostobák, hogy feleslegessé teszik a birodalmi kormány számára a ve­lük való foglalkozást. Ezt valamennyi semleges állam kormányával diplomáciai utón közöltük, köztük a közép* és délamerikai államok kormányával is. Az Egyesült-Államok elnöke ugyancsak október 28 ált kijelentette, hogy német haditengerészeti egységek "'szeptember 4-én és október i7*én megtámadtak egy-egy amerikai rombolót. Amerikát megtámadták — mondotta Roosevelt. Ezzel szemben a jelentésekből és a hivatalos amerikai haditengerészeti hatóságok nyilatkozataiból kide­rül, hogy szeptember 4»én a <ireer és október 17-én pedig 3 Kearny romboló volt az, amely először lőtt a német tengeralattjárókra, amelyek a maguk részéről viszonozták n tüzelési. A birodalmi kormány megállapítja, hogy Rooseveltnek az az állítása, hogy német tengeri erők amerikai rombolókat támadtak meg, Németország tehát meg­támadta Amerikát, nem tele! meg a tényeknek és az amerikai tengerészeti hatóságok által kötőiteknek. Éppen el­lenkezőleg, az amerikai romboló támadott meg német tengeralattjárót és igy Xmenka támadta meg Németországot, amit az amerikai tengerészeti liatósságo-k éppen igy állapítanak meg. (MTI.) L@3!€Íil@fes®n folyik a megveri ellenség üldözése ) EZÉ Hl • FŐHADISZÁLLÁS, november 3. (Dí\fí.) A német hadsereg főpar uncsnoltnága jelenti A Krim félszigeten aratott győzelmeinkéi elszántan kihasználva, lendületesen folytai juh a megtért ellenség iddozé* set. Elértük a Jaila'hegység északi szakaszát. Szombaton német és román csapatok elfoglalták Ssinteropolt, Krim félsziget fővárosát és továbbhaladnak előre Sutiba *ztopol felé. j 4 Don ce-n> eden céhen német és ol asz csapatok megtörték az ellenség ellen (diósát és újabb iparvidékekéi száHtak meg. Leningrádnál visszaléptük az ellenség áttörési h Dérleiét és súlyos veszteség eket okoztunk nekik. Jó hatással foly­tattuk a lénia gr áeli és krönst adti célpontok bombázáséit. A német légi erő Szdntsz iopol erődítményeit bombázta. T éli falni a- lókkal megrongáltunk egy hadihajót és felgyújtottunk egy száílilóhajót. Az angol utánpótlás elleni fiaiéban kikötőket bombáztunk az angol longer parton, ingói repülök L szóimé met őrs zii g nehuny helységére romboló és gyűjtóbom békát dobtuk. Három támadó repülőgépe i lelőttünk. A német haditengerészet és légi haderő október folyamán 441.300 tonna ellenséges kereskedelmi hajótered sül-*ész­leli el. Moszkvától északnyugatra egy harc hatóiéit német gyqlogos zászlóalj október 3 kén visszatért egy szovjet ellentá­madást. A bolsevisták véres veszteségeket szenvedtek. Halottak és sebesültek ezrei borították a harcteret. A SzOvjdt ez alkalommal egy egesz kutya falkát küldött a német állások jele. V aland vei kérőbb egymást ériek a robbanásuk. .1 német állásokig csak két kutya ért el. Hátukra egy készülék volt szerelve, ez tartalmaz tp a robbanóanyagul. A készülékből tg* ló cm. hosszú üvegcső állt ki s a robban ás akkor következett be, amikor ez a cső eltörött. /I kutyákat arra idomították be. hogy szaladjanak német állásokba. Az uj szovjet fegyver“ harcbavrtése is csak orra rol jó. hogy a szegény állatok kegyei len módon ol pusztuljanak. ü Szovjet uj székhelyéről, Kujbisevböl nincs kap«seiet c§z többi részével STOCKHOLM, november 3. (Ştefani,) Kujbisevben, a szovjetkormány ui szék­helyén egyre aggasztóbb a helyzet. Az amerikai katonai attasé repülőgépe«' elhagyta a várost. Kijelentette, hogy utjának célja, kormányának tájékozta* tása a Szovjet katonai helyzetéről. A kujbísev' diplomáciai testületek nem tudnak egyébként feladatuknak «Jegoi tenni, mert a városnak nincs megfelelő kapcsolata a Szovjetunió többi részei vei és igy Irányoznak a pontos értesü­lések. Úgy élelmezési, mint elhelyezke­dési szempontból rendkívül rossz a helyzet a városban. A/ angol hírszolgálat moszkvai h’rt közöl, arnelv szerint a legutóbbi légi­támadás során egy nehéz bomba telibe találta és főidig rombolta a kommun'*- ta párt központi székhazát. Mint az angol hírszolgálat jelenti. Zsukov tábornok helyére Zapozsnikov tábornokot nevezték ki v szov jet vezér­kar főnökévé. Zapozsnikov már a cári hadseregben is szolgait s a világháború idején is szerepet játszott, t >i Ti.>

Next

/
Oldalképek
Tartalom