Ellenzék, 1941. október (62. évfolyam, 224-250. szám)

1941-10-01 / 224. szám

iz I I ■ Szerda, Iáéi afclétier 1 IXII. CVfóLfftM, 22«. SZÁM ÉRA 10 FILLÉR Szerkesztőség és kiatfébiye|8j; polezsváf. iókai-Utca 16., Leaeíeí. Teíetoia: 11—09. Kycmda: Eevetein-nica 8. szám. Telefon sz.: 29—23 fiLUPÍTÖTTH: BA RT HU MIKLÓS Kiadótulajdonos: PALLSS 3. T Kolozsvár. Előfizetési árak: havonta 2.70 E8BY3dévr8 8. félévre 1B. egész évre 32 néni*. X [ £ T í I A londoni rádió jelenti: A szevjethadsereg helyzete a déli szakaszén is válságos lett AMSZTERDAM, OKTÓBER 1. (DNB.) A LONDONI RÁDIÓ KEDD ESTI ADÁSÁBAN TÖBBEK KÖZÖTT EZEKET MONDTA: A SZOVJETHADSEREG HELYZETE A DÉLI SZAKASZON KEDVEZŐT­LEN, A NÉMETEK NYOMÁSA IGEN ERŐS. A SZOVJETCSAPATOK TARTA­NÁK UGYAN MÉG NÉHÁNY PONTOT A DNYEPER MENTÉN, DE A FOKO­ZÓDÓ NYOMÁS EGYRE KOMOLYABBAN VESZÉLYEZTETI A DÉLI IPARVI­DÉKEKET. MI, ANGOLOK, MINDEN TÖLÜNK TELHETŐ SEGÍTSÉGET MEGADUNK A SZOVJETUNIÓNAK, DE AZZAL NEM LEHET KIKÜSZÖBÖL­NI A FÖLDRAJZI NEHÉZSÉGEKET. (MTI.) Északon is délen is yjaSbfe súlyos vereségek érfék a Szovjetet BERLIN, október 1. (DNB.) A moszkvai tájékoztató iroda azt állította, hogy a néme­tek szeptember 27-én 150 repülőgépet veszte ttek. m:g a bolsevisták vesztesége csak 28 repülőgép volt. Ex áz állítás — mint a Német Távirati iroda katonai körökből értesül — merő koholmány. A német légi haderő a gyanú szeptember 27'én légi harcokban 26 1 repülőgépet lőtt le, a német légclbárjtás p?<1 ig 10 ellenséges gépet pusztítok el. 92 szov I jetrepülőgép pedig a földön semmisült meg. A német légi haderő tehát szeptember 27-én, azaz egV nap alatt összesen 128 Szovj ctrepülcgépct semmisített meg. A németek tehát pontosan száz repülőgéppel pusztította k el többet a bolsevisták által bevallott vesz­teségeknél. Ezzel szemben a német veszteség csupán öt repülőgép volt. ' A bolsevistáknak a keüti arcvonal déli szakaszán szeptember 29-én ismét súlyos vesztfségeik voltak. A szovjetcsapatok az arc vonal több pontján ellentámadásokat intéz­tek. Ezeket kivétel néíkül visszaverték és a Szovjet súlyos és véres veszteségeket szenve­dett. Helyenként heves sznronyharcok fejlőd lek ki. Egyetlen német gyalogsági zászlóalj szakaszán több, mint 100 halottat és 200 fo glyot vesztettek a bolsevisták. Egy ma'ik hadosztály szakaszán megsemmisült több, mint 40 páncélos harckocsi. A német légi haderő repülőgépei szeptem bér 29-én a Ladoga tavon elsülyesztettek egy 500 tonnás szállítóba jót és megrongáltak még két hajót, összesen J.800 tonnatartalommai. 1 A keléti arcvonal déli szakaszán a !égi haderő erős kötelékei ismét beavatkoztak a földön folyó küzdelmekbe. Kharkov körül nagyobb szakaszon megrongáltak vasútvonala­kat és megsemmisítettek vagy megrongáltak 33 csapat- és élelmiszeruzálütó vona’ot. A német repülőgépek ugyanezen a szakaszon légi ütközetekben lelőttek 12 szovjetrepíilő- gépet és repülőterek ellen intézett támadás ok során a földön elpusztítottak még hat repülőgépét. (MTI.) Mackensen tábornok külön napiparancsa az olasz Torlno­hadoszfály merész fámadásárál RÓMA, október 1. A Ştefani Iroda tudósítója jelenti a keleti arcvonalról: Mackensen tábornok napiparancsot adott ki és ebbenctöbb©k köpött a követ­kezüket közli: — Nagy megelégedéssel láttam madélelott megf’gyélőhelyemen a Torino- hadosztály merész támadását. Kívánom a* olasz hadtesteknek, hogy hasonló újabb sikereket érjenek el, olyanokat, mint eddig vívtak ki csapataimmal együttműködve. Az olasz expedic'ós hadtestek az elmúlt nap a Dnyeper és annak egyik mellékfolyója között tevékenykedtek. E*e<n a területen többnapos csata fej lődött ki. Az olasz hadosztály szakaszát teljesen elborítják a szovjetkato- nák holttestei. Az olasz erők most tisztogatási műveleteket folytatnak, a Szovjet negyedik hadosztályának maradéka t kutatják fel. Az olaszok eddig i több mint 3OOO foglyot ejtettek. Zsákmányuk is jelentős és annak leltározása 5 most folyik. Olast repülőgépek lelőtték \min.Ueg(y> 15 ellenséges repülőgépet. VEZÉRI FŐHADISZÁLLÁSoktóber 1. (DNB.) A véderő fő parancsnokság közli: Az olasz csapatok a Dnyepertől keletre folyó hadműveletek végrehajtása so* rún az ellenség nagyobb erőit morzsolták fef ós többezer foglyot ejtettek. Egy gyár logos hadosztály szeptember 28-án és 29-én a keleti orvvonal északi szakaszán sim neres támadást hajtott végre egy szívósan védelmezett hadállás ellen. 210 t-‘ I(ínséges kísérődét rohammal vettek be. Repülőkötelékek Kharkov vidékén sikeres hadműveletet hajtottak végre vasúti szállítmányok ellen és folytatlak a Leningrádlól keletre fekvő vasútvonal, valamint a Murrnan-vasut berendezéseinek szétrombolását. Az Anglia ellen vivőit harcban a légi erő a mull éjjel Greath-Yaruiouthtól ke­letre megsemmisített egy 8000 bruttó regisztertonnás iehePhajó*, továbbá a ten~ gérnék ugyanebben a körzetében egy nagyobb torpedórombolókötelekből bom.ha- telitalc:latükha<- eslülyeszlett egy hadihajót. Támadásokat intéztük a keletskóciai ]>artok és az angol sziget délkeleti partjai, kikötői ellen. Eszakafrikában zuhanóbombázok a tobruki rakodó partokat és lőszerraktára* kot bombázták. Harci repülőgépeink a Földközi-tengeren megrongáltak egy kem reskedelmi hajót és lelőttek egv angol bombázót. Ellenséges repülőgépek a mull éjjel berepültek az északi német partvidék tőié és egyes ellenséges repülőgépeik eljutottak a birodalmi főváros távolabbi környé­kéig. A lakónegyedekre ledobott bombák, főképpen Hamburgban, több polgári sze­mélyt megöltek, illetvé\ megsebesítettek. Az angol légi erő hétfőn és az elmuh éj* szaka folyamán összesen 11 bombázót veszteit. (MTI.) A ns@szif¥fsi értekexlefem „főid- alatfl mozgósítási** készítőnek elő Németország ellen BERLIN, október 1. {Bad. lúd.) A bolsevisták, miután a kievi csatában sú­lyos vereseget szenvedték és egu$z bel-ö arcvonalukat összeomlás fenyegeti — írja '1 völkischer Beobachter kétségbeesett kísérleteket lesznek bizonyos tervek vég- 1 (^hajtására. .Ezt bizonyítja az Observer cimü lap cikke, amely azt követeli, léte'" si( senek Londonban egy szervezetet, mely zendüléscJcct készít elő a németek által mrgszáht területeken. Az angol lap hangoztatja, hogy c bolsevisták mesterei a szabotázsnak és nagy jelentősége volán egy ilyen akciónak. A Daily Express is nyíltan közli, hogy q moszkvai értekezletéül megbeszélik a szervezés modozutait es „földalatti mozgósítást“ készítenek elő. I E közlesekkel kapcsolatban a Völkischer Beobachter megjegyzi, hogy az Hiú Európa győzelmes hadseregei majd gondoskodnak arról, hogy ez az ördögi terv továbbra is vágyálom maradjon. Washingtonból jelentik: A moszkvai értekezlet megnyitásáról érkező első hr rek hangsúlyozzák a Szovjet kétségbeejtő helyzetét és a lőszerrel, fegyverekkel és élelmiszerrel való gyors segélynyújtás szükségességét. Az angol—amerikai és szovjetkikidd öt Lék Moszkvában tartott hétfői értekez­lete után mindegyik bizottsági tag egyhviguan megegyezett abban. hogy gyorsan kell cselekedni. A húrom állam közös bizottságit az ülés befejezése előtt kineve­zett hat albizottságot. (MTI.) Még nem érkezett @1 az idS az újai*is magyar hadijelentés kiadáséra A Magyar Távirati Iroda jelenti: A mind szélesebb keretek között ki­bontakozó lij ukrajnai hadműveletekkel kapcsolatban magyar katonai körök­ben még nem tartják elérkezettnek az időt, tüzetesebb tájékoztatásra. Egyéb­iránt utalnak arra, hogy ezek a hadműveletek megteremtették a feketeten­geri partvidék szovjettámaszpontj;íinak és ott a Dnyeper-arcvonal teljes fel göngyölitésének rn'nden alapfeltételéi és épp olyan céltudatos terv szerűség gei és szabatossággal folynak le, mint amilyen tervszerű és szabatos végre­hajtás a szövetségesek Szovjet elleni hadjáratának valamennyi eddigi moz­zanatát jellemezte. A honvéd csapatok arcvonalán jelentősebb esemény nem volt. A magyar kötelékekkel szemben állő ellenség magatartásának bizonytalansága a szövet­ségesek által elért legújabb nagy sikerek hatásaképpen mind szembetűnőbbé válik. feijos erővel folyik a fián elő­nyomulás HELSINKI, október 1. A finn csapatok elő­nyomulása K'i-detkarjaktban teljes erővel fo­lyik. Az Onega-lo körzetében. Petrozavo-.lszk közelében a> finn nehéztüzérség folytatja pusztító luzei'oseţ a szovjetállások ellen. L/.' alalt a finn légi erő, amely hatásosan mű­ködik együtt a szárazföldi csapóitokkal, he­vesen bombázza a mnrmanszki * vasútvonal még szovjetellemőrzés alatt álló részeit. Ez 1 vasútvonal gyakorlatilag már hasznavehetet­len. A Szovjet csapatokat és lőszert igyeke­zett rajta szállitani a megszorult arcvonalra, de a finn tüzér»ég és a légi erő állandó tá máriásai miatt ezek a k öv rieste k kudarcot vallottak. A Fehér tengertől az Onega tói-4 az egész közlekedési útvonal U aszna ve hetet ­Un s azon sem fegyvert, sem lőszert nem szállíthat a szovjetutánpótlás. Szentpétervár körül kudarcot vallott (legutóbb az ellenség­nek az a kísérlete, hogy csapatokat rakjon partra a Ladoga'tavon és óldalba támadja a várost szorongató németeket. A volt cári főváros végzetes hélyztítben vau. A foglyul­ejtett bolsevistakatonák elmondották, hogy t védelmi tanács parancsára aláaknázták az ut vonalakat és a házakat és teljes pusztulá-ri ítélték Szentpétervárt. A fiún csapatok kétheti elkeseredett kü/ delem után teljesen megsemmisítettek kei szovjetezredet és továbbnyomulaak Fői - rowozkuja felé. (MTI.) Az olasz csapatok nagy sikeréről számol be a német főhadiszállás

Next

/
Oldalképek
Tartalom