Ellenzék, 1941. augusztus (62. évfolyam, 175-198. szám)

1941-08-14 / 186. szám

ir. i L BMMHÖ8M t K WIPE Emlékezzünk! 7914 augusztus 11. Gömbös Junos hiulnagy, u roll fiéesi »>2. közös gyalogezred első rnenetzúszlóal- jóval érkézéit a szerb harctérre. Kcszl- rett az 1914 augusztus 1l-i véres subáéi csatában, amelyben kiváló vitézségről és szívós kiizdenitudásról tett tanúságot. Em­bereit a legvéJságosabb helyzetben is karé­ra tüzelte, még akkor is. amikor mar meg­sebesült. I iféz tettét a 3. osztályú kato­nai érdemkereszttel jutalmazták. 1ÖJ6 augusztus 11. Ezen u napon történt, hogy az oreszok a Keletgaliciábun álló, egykori székesfe­hérvári 69. közös gyalogezred állása el- len, négy őréiig tarló, hatalmas pergőtűz után, támadásra indultuk és ez alkalom­mal az ezred védelmi vonalának egyil: meg nem szállt árkába be is feszkeltek■ magukat. Ebben a helyzetben László Pé­ter őrmester önként jelentki zeit az emlí­tett árokba behatolt oroszulc felderítésé- re. 18 főnyi járőrén l egy vízmosáson ke­resztül oly ügyesen és meglepetésszerűen ütött rajta az oroszok oldd védjen, hogy azt elfogta s ezáltal sikerült észrevétlenül az oroszok hétába kerülnie. A meglepett oroszoknak csupán egy része tudott meg­menekülni. a többi (l liszt és 136 ember) fogságba cselt. László Pétert ezen elszán­tan, vitézül és kiváló katonai érzékkel végrehajtott haditettéért az arany vitéz- ségi éremmel tüntették ki. ü!a! Rio mozgóban!--rr-rr ---orrén’ ; X2S23ZTCQ ÚJABB RENDELET A VENDÉGLŐI ÉTELEKRŐL. A közellátási miniszter újra megállapította a vendéglőkben ki szolgáltatható halételek mennyiségét. Ven­déglőkben az érvénryben lévő egyéb kor­látozások (hústalan napok) figyelembevé­telével csak kétféle levejt, egyféle elő­ételt, négyféle halételt, kétféle süllel, két féle száraz és kétféle zöldköretet és két­féle tésztái szabad előre elkésziteni, az étlapon feltüntetni és kiszolgáltatni1. A közellátásügyi miniszter ugyanakkor meg­állapította, hogy a halételek közül leg­feljebb egy készülhet zsir felhasználásá­val és az egyik halételnek pontynak kell lennie. A sült helyeit halételt is szabad készíteni és kiszolgáltatni. A kétféle tészta közül hetenkint háromszor az egyik csak túlnyomó részt burgonyával, vagy tengeriliszt felhasználásával készülhet. Bő zsírban sült, vagy kirántott burgonyát és tésztákat (fánk félék, stb.) nem szabad készíteni és kiszolgáltatni. cnmn JÁRÁSI TITKÁROK ÁT .1 ELÖLT KI AZ ERDÉLYI PARI. Nagyváradról je lan tik: A r Erdályi Párt mfrf.vori ji*»r- vzete tudvalevőn a kicjljövöb*» köz ponti isrási litkársá^ot altit ffl, ame* Iveknek élére járás’ titkárokat nevez­nek ki. Bihar vármegyében már cl is készült a járási titkárok névsora és «zok jóváhagyása u központi púrtveze- töséguel egyetértésben fog megtör tenni. I MAKÓM NÉMET. EGY SZERB ÉS LGV SZLOVÁK KÖZÉPISKOLA LESZ BArSKÁBAN. Szabadkáról jelentik: A felszabadult Bácskában három német, egy szerb es egy szlovák középiskola lesz. A németek l jverbászon ós Apaiinban gimnáziumot, l jverbászon tanítóképzőt kapnak. A bácskai szlovákok Prtrőcön polgári iskolái kapnak. Újvidéken szetb gimnázium nyílik meg, amely koeduká­ció» Írsz. vagyis fiuk és leányok vegyesen járnak benne. Magyar középiskolák a kö­vetkező bácskai helyeken lesznek: Sza­badkán és l jvidékeu fiú- es ]*a«ygimná­zium, Zwmborban, Zenián és Obecsén fiugimnázinmok, Szabadkán, Zoniborban és l jvidékeu kereskedelmi kii> épiskolák. I jvidékeu középfokú középiskola és I j- nitóképső. Zomburban pedig tanitÓBŐkép- zö. Az intézetfajták kijelölése a tanulók előzetes jelen 1 kezese figyelembevételével történt. ÉRDÉ í. Y BEN EREDMÉNYESE N GYŰJTIK A VADON TERMETT GYÜ­MÖLCSÖKET. Erdélyben, illetve a Szé­kelyföldön, mint már jelentettük, a g\ü- iuölcsöt feldolgozó telepek megkezdték működésűket. A telepeken a budapesti Kertészeti Akadémia növendékei végzik a gyümölcs átvételét és konzerválását. A községek lakosai összegyűjtik az eddig évenkint vagonszáima kárbaveezett epret, málnát, áfonyát és gombát, ilyenformán sokezer gyümölcsszedő jutott keresethez Külföldi ösztöndíj fiatal újságírók számára BUDAPEST, augusztus 14. (MTI} A vallái és közoktatásügyi miniszter éftesitette az Országos Magyar Sajtókamara elnökségét, hogy az ujságiróképzés elősegítése érdeké­ben évente egy-egy arra érdemes IiaJgató EZERPENGŐS BETÉTKÖNYVET KAP AZ A KISLÁNY, AKI ZOMBOR FELSZABADULÁSÁNAK NAPJÁN SZÜ­LETETT. Szabadkáról jelentik: A kato­nai parancsnokság Zomborban elhatároz­ta, hogy Szent Istváu napján ezerpengös betétkönyvet ajándékoz annak a kislány­nak, aki Zombor felszabadulásának nap­ján született. Az értékes adományt Asz­talos Erzsébet, egy Obzir-szállási magyar földműves kislánya kapja. A pénzt a pa­rancsnokság betétként elhelyezi a Nem­zeti Banknál és a betétet a megajándé­kozott csak akkor veheti fel, ha férjhez megy, illetőleg nagykorúvá válik. A be­tétkönyv átadása a kisleányka szüleinek ünnepélyes formák között fog megtör­ténni. . .A . j - ... . .... y Fototechaika Ma; láátyás ksrály-f dr 13. sz. A KÖZJÓI.ÉTI SZÖVETKEZET DÖNT A MONOSTORI CSALÁDI MÁZAK SZÉTOSZTÁSA FÖLÖTT. A Nrp éj Csa­ládvédelmi Al.jp Által a monolton var»* löszben épitell muláili házak kőműves munkája végétért. A jövő bélen a festési « » esinositási munkákat is befejezik, ujry hogy szeptember elején már beköltözésre alkalmas állapotban lesznek. A többgyer­mekes családok közüli erős versengés in­dult meg a telkek iránt, lizsze.r annyi az igénylő már eddig is, mint ahány csa­ladot el lehetne helyezni. Az igénylőket értesülésünk szerint nagyon meg­rostálják s csak kizárólag magyarszárina- zásu. teljesen szegény és sokgyermekes családokat vesznek figyelembe. Rheumatikus fájdalmaknál, idejfajWjImaknál. fejíijáiaál, izületi <« is; f jjdj’i»*kn»l, v»ljj*int n» schule.*«* fietr-*. 5«kné], gyortan é, kiztoaati hatnak » Togal tahleliát. í)rv(i>ok -zi" I a ja o íjak s f u;_-;il 1 te hát On is hi/ alf nun a I v■< ■ u olli a 1 ja i 1 : ven "‘«■g illa egy ki-él l( t’-t. Kel J•• kifej /elt<ll ' kiváló hatásii Jogai !. Ii-lje-en artauoa I/•> Minden gyi gvtzei tárban J*. I (0. 11J EH AMA A HELY EGEK. A jrmn<u postaigazgatóság aj bélyegekül hoz fr/tg­lomba dz uj soioztil leikisebb cuno le . centime, legnb.gyobb címlete pedig liéirom frank lesz. A bé vegek hatom különböző rajzban készülnél;. masina* műrész ulkt/ tusával és mindhárom rój: Petiiül marsall francia államfőt ábrázolja. Elkésel BevéS AZ ANGOL FONT ÉS A DOLLÁR JEGYZÉSE. Budapestről jelenti a MII: A hivatalos lap augusztus 1-1 -i száma mi­nisztériumi rendeletét közöl, amely sze­rint az angol font. illetve dollár árfolya­mának átszámításánál a jegyzés felfüg­gesztése előtt megállapított árfolyamot kall alkalmazni. FELHÍVÁS A KOLOZSVÁROM VÉCZETT ÖREG GAZDÁSZOKHOZ. Mint már jelez­tük a felszabadulás óta első ízben talállzoz- nak a monostoriuti gazdasági akadémián végzett ..öreg gazdászok" augusztus ló-ón, szombaton délelőtt fél 10 órakor az uj aka­démia épületében. Az ország dunántúli és al­földi megyéiből eddig több „öreg gazdász“ jelentette be részvételét A kolozsvári és kő- zelvidéki volt monostori gazdászok figyelmet a megható találkozóra e helyen is felhívjuk. Bővebb felvilágosítást az EMGE cdhat, Ma­jális-utca 22. sz. Telefon: 21—58 és 31—74. részére, aki tanulmányait kiegészíteni óhajt' ja, ösztöndíjat létesit. Az ösztöndíjjal segé­lyezőit ujságirójelöltek a bécsi, berlini és római Kollegium Hungaricumba kérhetik fel" vételüket. A SZABADSÁGHARC HONVÉDZÁSZLÓI- RÓL közöl érdekes beszámo ót a Tükör nagy terjedelmű, augusztusi számában Aggházy Kamii ny. ezredes. A szép kiállítású folyó" j iratból ki kell emelnünk még I lyés Gyula: Falusi gyermekek, Cser László: Bámészkodás Pekingben, Gecső Sándorné: Korok és diva­tok, Bevilaqua Borsody Béla: Régi budai cukrossütő mesterek, Békey Béláné. Emlékem Görgey Artúrról, Révay József: Ostie feltá­madása cimü cikkét. Különösen érdekes a Tükör augusztusi száma irodalomtörténeti 1 szempontból, mert ebben közli Lukács Ju- I zsef Madách Imre eddig ismeretleu kéziratát. Î A szépirodalmi részben Bibó Latos, Kádár Erzsébet és Nagypál István novelláját, vala" mint Weöres Sándor, Kerékgyártó E'emcr, Bárány Tamás és Szalay István versét közli a lap. Változatos szemle-rovatokon kivül szá" mos művészi fénykép, rajz és reprodukció gazdagítja a Tükör uj számát. LÓVERSENY PÁLYÁT LÉTESÍTENEK BA- LATONFÖLDVÁRON. Bala: on földváron a fürdőhely fellendítésére uj sporttelepet léte­sítenek a régi lóversenytéren. A sporttelep tökéletes víztelenítése érdekében különleges szakmunkálatokat végeznek Létesítenek ezen­kívül modern lóverseny és pólóierseny pá­lyát, továbbá nagyszámú teniszpályát, vala­mint egy nagy autó parkírozó helyet is. leplezik b* a kormányzó arcképét, ame­lyet a városi közgyűlési terem részére megfesllettek. Égv útiakkor alkalmi beszéd fogja méltatni az esemény jelentőségét. Ezzel egyidőben nyílik meg a városi \ i- gadóbau az erdélyi képzőművészek nagy­szabású képkiállitása is, amely négy hé- IÍ£ lesz nyitva. SZÁZEZER MAGYAR SZÓ KÖZEL 3". EZERNÉL TÖBB W.4G1 !ü EREDETŰ, i debreceni Nyári Egyetemen érdekes elő adást tartóit dr. Líárczy Géza egyetemi ta­nár: Nyelvünk magyarsága címmel. Ebi- adása során bemutat la a magyar nyelvben ma is élő üscrcdelü magyar szavakat, azután az idegenből átvett úgynevezett jövevény­szavakat. Megállapította, hogy már az ősi finn-uger nyelvben is voltak jövevénysza­vai: és a magyar nyelv különállása óla is két nagyobbméretii idegen beá./amiás tö'~ tént. Az első a közös törzsből való kisza­kadás idején, a második a kereszténység felvételekor. Ezek ellen az átvett és meg­honosodott szavak ellen nem is kell má- kiizdeni. A legújabb hatás azonban már <: nyelv eredeti szépségét homáJyosilja. Végül statisztikai adatokkal bizonyította, hogy a folyó beszédben előforduló százezer képzett vagy tőszó közül 83.410 magyar eredetű és csak a többi idegen. TANSZERÜZLETEK ZÁRÓRÁJA. A Ma- gyár Távirati Iroda jeOenti: A kereskedelmi miniszter rendeletét adott ki. amelynek ér­telmében a könyv, irőszó'r és papirkeresktdé- .sek szeptember 1-től 10-ig, vasárnap kivéte­lévé!, este bét óráig tarthatók nyitva. A honvédség bevonulásának ünnepe KOI.O/SVIR, augusztus 11. (Saját tud.) jelentettük, hogy Kolozsvár városa elhatározta, hogy nagyszabású ünnepség­gel iili meg a honvédség bevonulásának évfordulóját. Ez alkalomból szerdán dél­ben a főispánnal értekezlet volt, amelyen elhatározták, hogy az évforduló napján a város díszközgyűlést tart. és ez alkalommal I.éKÁSADÓK LiCYEI MÉBE’ A Diák- védő Hivatal a jövő tanév kezdőiétől azok nak a vidéki egyetemi hajzatoknak, akik a városiján óhajtanak lakni, díjtalanul közvetít bútorozott szobákat. Kiadó bútorozott szó havai rendelkezők jelentsék be szobáikat a következő adatok megjelölésével: utca, ház- szám. a szoba minősége, nagysága és ára. A bejelentés szemé ycseu, postán, vagy tele­fonon eszközölhető a következő cimre: Diákvédő Hivatal, Farkas utca 3. Telefon 15—43. HŐSI EMLÉKMŰVET AVATNAK FEL A SZALMARMEGYEI SZANISZLÓ KÖZSÉGBEN. Augusztus 20-án, Szent Ftván napján hősi emlékművet avatnak tel a szatinármegyei Szaniszló községben. Az avató beszédet József királyi herceg fogja tartani. Magyar világfilm Szörényi, Urayl UJ MÓDSZERREL KONZERVÁL­JÁK A SZEGEDI PAPRIKÁT. Műt Budapestről jelent k, a Mezőgazda­sági Vegykisérleti Állomás uj konzer- válási módot vezeteti be, melynek al­kalmazásával az eddig könnyen rom­landónak bizonyult érett papr kát évekig lehet tárolni. Magas nyomású hidraulikus sajtóval végzik a konzer­válást^ amelly el a paprikát tégíaalaku formába préseRk. Az összepréselt félkilós téglákat celofán-boritással látják el, amely az anyagot légmente­sen elzárja. A paprikát igy térfogatá­nak negyedrészére préselik össze. A vizsgálatok kimutatták, hogy a saj­tolás során a papr kából egyetlen miligramm olaj sem vész ©I. 73 KOLOZSVÁRI EGYESÜLET MÓ­DOSÍTOTTA EDDIG ALAPSZABÁLYA­IT. Hazatérésünk után a magyar jogsza­bályok életbeléptetésével egyidejűleg a belügyminisztérium arra kötelezte a visz- szatért területeken lévő egyesületeket, hogy alapszabályaikat a magyar jogsza­bályoknak megfelelően módosítsák. Ko­lozsváron a román megszállás alatt mint­egy kétszáznegyven egyesület működött, ezeknek jórésze a bécsi döntés következ­tében megszűnt. Most már csak mintegy százhúsz egyesület maradt meg, melyek közül hetvennyolc végrehajtotta alapsza- bálymódositását és ezt a belügyminiszter is tudomásul vette. A város tanácsának az az ügyosztálya, amely az egyesületek igazoltatásával foglalkozik, nyomozást inditott annak megállapítása érdekében, hogy a bécsi döntés következtében meg­szűnt román egyesületeknek maradt-e itt vagyonuk s ha igen, azok felett kik ren­delkeznek? GYILKOLT A CIÁNGÁZ. Budapestről ieleutik: A Kirá;y-utca 102. számú házban Krausz Izsák zsidó gázmester ciánozott. Szer­dán reggel a tűzoltók gázálarccal felszerelve behatoltak az egyik szobába, ahol megtalál­ták Krausz holttestét. Megállapították, hog> nem volt engedélye a ciánozásra Leveleket találtak a zsebében, amelyekből megállapítot­ták, hogy felhajtókkal dolgozott. — Lantos Mór kereskedő Visegrád-utca 28. számú ház­ban levő lakásában Fürst Marcell féregirtó válalkozó do'gozott. A ciángáz áthúzódott a szomszédos lakásba, ahol ma reggel eszmé­letlenül találták özv. Bak Jánosné 41 éves takarító asszonyt és kétéves kisfiát. A Ró kus-kórházba vitték őket. A vizsgálat meg­indult. SZÜLŐK ÉS TANULÓK FIGYELMÉBE! A kolozsvári ra. kir. áll ami líceum és tanító­képző intézet igazgatósága a tanulók és szü­lők tudomására hozza, hogy az 1941—42. tan­év miniszteri rendelet alapján nem szeptem­ber elsején, hanem szeptember 21-én kezdő- I üik. Ezért minden eddigi értesítéstől elté­rően, a javitó c* különbözeti vizsgálatok szeptember 15-én délelőtt és dé'után, a ppt- beirások szeptember 15 én. és 16-án, az írás­beli vizsgálatok a képesítőzök részére szep­tember 15—17. napjain lesznek, ünnepélyes évnyitó, amelyen minden tanulónak jeleu kell lennie .szeptember 21-én délelőtt 1L órakor, a tanitás kezdete szeptember 22 éo reggel 8 órakor lesz. — Igazgatóság. Koíoisvár háziezredétiek zászlóavatás! ünnepélye Szeptember 21-én nagyszabású ünnep­ség székhelye lesz Dés városa, ahol Ko­lozsvár háziezrede, a, 26-ik honvéd gya­logezred országos ünnepség keretében avatja fel uj ezredzászlóját. Minthogy a 26-ik honvéd gyalogezred legénysége négy vármegye területéről rekrutálódik, a dé-si ünnepség négy vármegyének iesz az ünne­pe. Résztvesz azon mind a négy várme­gye törvényhatósága, igy Kolozsvár és Kolozsvármegye is. Kolozsvárról tizen­két intézmény megbízottai utaznak le Désre az ünnepségekre. Kolozsvár képvi­seletében dr. Keledy Tibor polgármester vert be a zászlószeget s Kolozsvár jel­mondata ez lesz: „Inkább meghalni, de a várost fel nem adni.“ I Lakása akkor lesz kényelmes és ottho­nos, ha azt saját készitményii bútoraim­ból berendezi. Győue 1st vén lakberendező és modernbutor-asztalos. Butorraktár K o 1 o z s v á rt, Horthy-ut 30. sz. — Telefon 11—59.

Next

/
Oldalképek
Tartalom