Ellenzék, 1941. augusztus (62. évfolyam, 175-198. szám)

1941-08-21 / 190. szám

■mm, ° CítSRIitK ■IIIIMfn—ÍMBIII Megalakult a györgy- falvi menekültek egyesülete KOLOZSVÁR, .»ugiuütu» 21. A református (teologia nagytermében! *7.»'«din drlut.tn 5 makói tartotta alakuló körgyüiéaét n . Cvöi ;\tVvi Menekültek Kö-mlmvódéM I :-.v."'íilt-rr". V kürgyiiléot. amr vre ősi, «ei- ■.ne.' vi.' i ükben vonultak fel a györgylalvi menekültek, a Magyar Hiszekegy nyitotta míg. Majd a s/ikrlv a kalmazQtt.ak énekkara C éni'ki te a Szőke!) Himnuszt. A/, egyusület gondolatának kife jlődését OM'ki'fa'vi Tamás Hó óné vázolta, aki iuCgCni- , 1,-ki .ott a ..(ívörgyla 'i lakodalom" c. népies játék néhai s/er/öjérö1. C/.akó Jánosról, aki i ék munkája révén KoW. váron, majd Hilda, poaL. ii i • ismertté vált Györgyfalva népe. A kö. gy ülés icvoz..lésére dr. Sarv Béla ügvvédet kérték fel. Dr. Sáry Béla isin rtoL- te az ogyesii et célját: megmenteni nz clka- dudástól a menekülésre kényszerük. köze. ezer gvörgyfaKi lakost, honleányokká ne\tv'- tti leányaikat, hazafias asszonyokká az anyá­kat ésí hóm étiekké a hontalanná vá t fiaikat. A ti /tikar megvá asztalának eredményéül diszelnök dr. Ke.ledV Tibor polgárin Oster, e- nők e> kefalvi Tamás Héiáué, aUlnökök Sza­bó Márton, V aradi Mihály, főtitkár Péteir Lajos, pénztáros Sajgó János, főéi lenőr Lász» dö látván, jegyzők: László Dezső és Imre Fe­renc keltők. , A. Ezenkívül! négytagú fegydmi, öttagú szám- vizsgáló bizottságot és 15 tagból álló vá-iasat* jnáuyT választottak meg. . Az uj elnökség részéről cSeJtefa vi Tamás ’Béíáné mondott köszönetét, László Dezső or- s-zággyii.ési képviselő pedig méhai tanítványá­ról, Czakó Jánosról emlékezett meg meleg szavakkal. A közgyü és a Hinmu&t «1éneklésé­vel ért végűt- .4 - \/*(.**• 1 módosították a társadalombiztosításra vonalkozó rendelkezésekéi ícdekU^tatáft, Ihogy Orbók Attila Népbiztos" cimü drá­máját lefordították németre és még az ősszéj. bemutatásra kerül Németország 1 több nagy városában, igy Berlinben is. 'A darabot a bécsi Volkskunstverlag könyvalakban is kiadja és a Népbiztos” ^olaszországi bemutatójáról folynak a tár­gyalások. Orbók Attila drámáját nálunk ! 1932-ben az Uj Színházban mutattálc be és anruik idején élénk visszhangot kelm tett, mert a darab az istentelenfég és \szabadszerelem problémáin keresztül a bolsevista rendszer, fonákságait világítja tmegi ! hogy a budapesti Nemzeti Színházban 7negkedték annak a nagyszabású Jkultur- filmnek forgatását, amely arról számol be, hogyan jut el egy darab az előadásig. A fdni szerzője Apáthy Imre, a címe Premier a Nemzetiben“. Vörösmarty Mihály „Csongor és Tünde“ cimü mese- játékát veszik filmre, természetesen nem az előadást, hanem attól kezdve, amikor Németh Antal dr. igazgató. a da­rab rendezője, első megbeszéléseit foly­tatja a szereplőkkel. A filmielenetek so­rozatosan haladnak a kibontakozó pró­bákon keresztül egészen ez előadásáig, víz érdekes film a legapróbb részletekig bemutatja egy darab ,.megszületését“ a kellékesek és világositok munkáján át egészen a főszereplők alakításáig. A szí­nészek mellett főszerepet játszik a fil­men Németh Antal dr. igazgató-főren­dező is. A különleges film rövidesen el is készül és még a Nemzeti Színház ka­punyitása előtt bemutásra kerül a Hír­adó-mozikban; hogy Bolgár Géza, akinek filmjei ed- dig Csöröghy filmművészt álnéven ké­szültek, most kezdte meg Ivarmadik film- jenek, a „Szabotázs“-ruxk forgatását. A film azokat a romboló és pusztító veszé­lyeket mutatja be, amiket a szabotázs okozhat. A filmnek egyik érdekességét az adja, hogy a felvételek egy része* a világhírű Juhász Fivérek Gamma gyá­rának telepein készül. A hatalmas, meg­győző erejű film producere Bolgár Géza a rendező Mártonffy Emil, Főszereplői Simor Erzsi, Hidvéghy Valéria, Gobby Hilda, Somogyi Nusi, Kiss Ferenc, Föl- dényi László, vitéz fíenkő Gyula, Jeney ■Ottó, Berczy Géza és Gonáci György. Rl DiTEST. augusztus II. (MTI ) \ hi­vatalos lap augusztus 20 i »r.xm»k«r> m«s,e lent a íáfsudalurnbir.tositáua vonatkozó tör­vényes rendelkezések módosításáról rzolv rendelet, amelvnrk szociálpolitikai »zenipou*1 bol igen unpy horderejű rendelkezései bárom fő csoportba sorozhatok: Az eső csoportba tartoznak azok a ren­delkezések, amelyek a munkavállalók punra a túrsudalombiztositási szót gél tatásokat jelen­tős mértékben emelik. A betéti biztosításban o táppénz 10 százalékkal növekedik. A bér- pótlétiolás mérnkének megfelelően jelenleg 15 százalékkal emelkedni It a baleset járadé­kok. Az öregségi és rok kan lséig’ biztosítás szolgálttá fásait a rendelet két irányban inteti. Iz eddigi 120 pengős járadéktörzs 150 pen­gőre emelkedik, a «fokozódó járadékrész pe­dig a niunliabérpéuléliolássnl egyezően ugyan­csak 15 százalékkal növekedik. A rendelkezések második nagy csoportja családvédelmi jellegű A sziilesi segélyei; mértekének felemelésén feliil a remiidet a pénzsegélyek és egyéb szolgáltatások emelését határozta cl a nős és gyermekes biztosítottak jtrvéu a. Egészen úttörő jelentőségű a feleség és gyermek után rendszeresített táppénzpótlék. Ar airgiegi ét rokkant»*fi biztosításban * r«ndr|rt *r eddiginek kétszeresére emeli a Cyerrnokpótt éket és liatáiyon kivül helyezi az.t o rendelkezést, amely eddig a gyermek pótlékok összeget n járadékok egyötödére korlátozta Ezentúl tehát akárhány gyermek után is jár gyermekpótlék. A családalapítás lehetőségét és ezen ke­resztül a népsz.aporodást kívánja előmozdi tani az a rendelkezés, amely szeriut a férjhez menő biztositólt nőnél; 100 liét után kih&zasiláai segély-szerit végkielégilés jár. A családvédelem stern (mut létből fontos az a rendelkezés is. amely a katonai szol­gálatét teljesítő biztosítottaknak itthon maradt hozzátartozói részére u társadalom­biztosítás támogatását ellenszolgáltatás (já­rulék-fizetés) nélkül a bevonulástól számí­tott hat hónapra megadja. A rendelkezések harmadik csoportjába so­rolhatók a biztosítási kötelezettséget, továb­bá a biztosítási önkormányzatot és igazga- 1 ást érintő, valamint azok a rendelkezések, amelyek az eddigi szabályok világosabbá o» vitainentesebbé tételét szo’gálják. RÁDIÓ I CSÜTÖRTÖK, AUGUSZTUS 21. 1 BUDAPEST I.: 6.10 Ébresztő. torna, 7 Ilirek, közlemények, étrend, hanglemezek, 10 Hirek, 10.20 ,.Te J \ i mos-játek“. Paláű- ,thy Marcell elbeszélése. Felolvasás, 10.45 .Erdély tragíkiussorsu páros csillaga: A kér Bolyai'*. Irta Forrav Zclma. Fö olvasás, 11.10 Nemzetközi vizjeűzőszolgálat, 12 Himnusz, 12.10 Rúdiózeuekar, 12.40 Hírek. 13.20 Idő­jelzés, viziUásjeleuré*, 13 30 Horváth Rezső cigányzenekara, 14.30 Hírek, 14.45 Műsoris­mertetés, 15 Árfolyamhirsk, piaci árak, éle uiiszcrárak, 15.20 B úttól a Eikí fánczeme- kara, 16.15 Ruszin haŰlgatóinikiiiak. 1. Szent István király". Mankovieh Mária ellőadása. 2. Hanglemezek, 16.45 Időjelzés, hírek, 17 Hí­rek szlovák és ruszin nyelven, 17.15 „Balzac példája". Ha ász Gábor dr. előadása, 17.40 A József nádor 2. honvéd gyalogctred zene­kara. Vezényel Seregi Artur, 18.25 „Hogyan éltek a magyarok Szent István idejében". Bálint Sándor dr. egyetemi tanár előadása. 15.45 Balázs Gyula magyar nótákat zongo­rázik, 19 Ilirek magyar, német és román nyelvem, 19.20 Hangszerszólók, hanglemezek, 19.35 Kü ügyi negyedóra, 19.50 Alhert-vonós. négyó«. Tagjai: Albert Ferenc, Hegedűs Mik­lós, Schmellowszky-Wolff Pál és Frank Lajos, 20.30 „Leukopolis uto’só órái". Lat-zkó Géza elbeszélése. 20.55 Holéczy Ákos ének-együt­tese, 21.15 „Bunyervácok". Fdo’vasá-s, 21.25 Liszt: Mefisztó keiringő. (Bosztoni Szimfoni­kus zenekar, vezényel Kuszeviczkij.) Hang­lemez. 21.40 Hirok, 22.10 Közvetítés a bu­dai Kis Royal-étteremből. Pertis Jenő cigány­zenekara muzsikás 23 Hirek német, olasz, angol, francia és eszperantó nyelven, 23.30 Yécsey Ernő jazz egvüttese, 24 Hirek. PÉNTEK, AUGUSZTUS 22. BLDAPEST L: 6.40 Ébresztő, torna, 7 Hirek, közlemények, étrend, hanglemezek, 10 Hirek, 10.20 „Orbán Ba ázs". Gál Zoltán dr. c nullása, 10.15 ,.A gyermek rossz testtartá­sa". Irta Zemplényi Imre ilr. Felolvasás, 11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat, 12 Himnuszt 12.10 A Mária Terézia 1. honvéd gva ogezred zenekara. Vezényel Pongrácz Géza, 12.40 Hi­rek, 13.20 Időjel-zért, vízállás jelentés, 13.30 Kiss Ferenc szaloaiaenekara, 14.30 Hirek, 14.45 Műsorismertetés, 15 Árfolyauihirek, piaci árak, élelmiszerárak, 15 20 Molnár K'á- ra hége.dü', zongorakkérettel, 15.40 „Mit főz­zünk.''" Háziasszonyok beszé’getnek, 15.55 Eberhardt Kató zongorázik, 16.15 ..Magyar Kzázadok krónikása". Emlékezés Takács Sán. dórra. ör*sy Attila dr. előadása, 16.45 Idő­jelzés, hirek, 17 Hirek szlovák és ruszin uyelvtemi, 17.15 Rádiózenekar, 17.40 Sport- közlemények, 1815 „A magyar ma'omipar". OI ty Vilmos dr. iparügyi miniszteri e őadó c őadása, 18.35 Török Erzsébet Bartók tő Kodálydalokat énekel, zongorakisérer.tel, 19 Ilirek magyar, német és román nyelven, 19.20 Viclák József cigányzenekara, 19.45 „Verselő erdélyi századok". I. rész: Fejedel­mek kora. öívszeá litotta Szóntimrei Jenő. KüzrSmüködik Baló Elemér, Jámbor László, az Operaház tagja és énekeegyüttes, 20.15 Az Operaház zenekara. Közreműködik Né­meth Mária kiamaraénekesnö, az Operaház tiszteleti tajjja. Ytzényd Rajter Lejoa, 21.40 Hirek, 22.lö Táncüemetzek, 23 Hirek német, olasz, angol és francia nyelven, 23-25 Szalon, ötös, 24 Hirek. APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetések dija szavanként 7 fillér, vastagabb szedéssel 14 fillér, a legkisebb bínl#* tés di" tiz szóig 70 fiUér. Állást keresők részére szavanként 4 fillér, vastagabb szedés­sel 8 fiUér. A legkisebb apróhirdetés állást keresők részére 40 fillér. Kedvezményes árak nagyobb kötéseknél. Apróhirdetések előre fizetendők, .Vidékről bélyegekbea be* '' küldhetők., ..a*. „ HÁZASSÁG LEVELEZÉS í HÁZASSÁG céljából jobb iparossal meg­ismerkedne inte Eigens, dolgozó lány. Komoly szándékú levelekre válaszolok. „Keresztény" jeligére a kiadóban!. 02493 SZEGÉNYEBB vagyok a templom egeré­nél, lellki'ieg gazdagabb egy királynál, imádom a. gyereket. Ki keres oly feleségőt, írjon „Boldogság" jeligére a kiadóhivata ba. 02506 ' INTELLIGENSEBB“fiär^iTiÖgy ismeret­ség hiányában' ezúton keresi ismeretségét 40 —50 év körüli izr. úriembernek. Komoly há­zasság céljából. Levelet ktrík „Megértő" jel­igére a kiadóba. 01550 VEGYES JÓMENETELÜ erdélyrészi mozihoz betár­sulna őskeresztény fiatalember. Cim a kiadó- hivatalban. 02409 BEIEG bútorát meggyógyítom, újat fél' áron készítek. Forduljon bizalommal hoz­zám. Asztalos, Unió-utca 24. • ~ BRISTOL ORTHTkOSER~ÉTTÉREM és falatozó, Horthy-ut 6. TELEFON 33—15 IN TERLRBAN. Elsőrangú, ízletes úri konyha úgy benlélkezésre, mint kihordásra. Minden­nemű felvágott különlegességek, utrav.alók olcsó beszerzési helye. Kolozsvár egyetlen orth, kóser vendéglője. E* ADÁS-VÉTEL JÓKARBAN levő Unió u. 1., ajtó 1. gyermekkocsi PERZSASZÖN^ EGÉT, márki, képet ve.« f. elad „Unikum", Kottuth Lajofutca 3-4. F. MODERN konyhabútorok olcsón eladók, Mn»io!íni-nt 55. Oláh Dezső asztalotftal. F­....BEl VELEVf JI km:"' V ! bármilyen használt tömegbélyeget vásárolok. Dávid 1' errnr uh a tizenkettő. »« ANTIK BUTÖRÖK eladók WelleMtein­nál, Magygr utca 44. 02189 BETEG bútorát meggyógyitom. újat olcsó árban készítek. Vállalom antik bútorok javi tálát, ícuyezését, olcsóu. Aszta'os, Unió-utca 24. ____________________________________________ ANGORANYULAK helyszűke miatt sürgő­sen, olcsón eladó. Radák-utca 11. Villanytc lep. ___________________________________ 3350 BUTOROKAI u Ugmigaeabb árban ve- h/jk. Déz«ma utca 19. 02490 BÚTOROK nagy választékban olcsón el­adók. Butorraktár, Dézsma utca 19. 02497 SZÉTSZEDHETŐ disznóólát kcxese-k műg- véte re. Cim a kiadóban. G. 371 EÖMIG 3 ; 1 rádió eladó, Dézema-utca 18. szám. 02498 OLCSÓN eladó 2 drh. 1 méter hosszú, 90 cm. széle.s márvány'ap. Érdeklődni: Eperjő« utca 1. Cipészmühelybeji. 02495 MODERN diófurnéros, kombinált há'ószo- ha. függönyök, képek eladók. Fogóly utca 7. Ajtó 1. 02504 ALKALMAZÁS KŐMŰVESEK! Templom és torony reno­válandó Szucság községben. Értekezni az •egvházgondnoknál. 02505 ÁLLÁST KERBS MINDENFÉLE fehémemüjavitást vállalok. Kossuth Lajos utca 30., I. 3 sz. 02418 MAGÁNVÁLLALATNÁL elhelyezkedne őskeresztény magyar urilány. Perfekt ma­gyar, román gépirónő. Kereskedelmi érettsé­givel és irodai gyakorlattal. „Közvetítőt ju‘ talmazok“ jeligére. _________________________ 500 PENGŐ óvadékkal pénzbeszedői vagy ehhez hasonló állást keresek. Cim a kiadó* ban. 3348 FŐZNI TUDÓ mindenes azonnalra hellyel keres. Vasvári Páhu. 15. Vera. 02494 INGATLAN ÉS LAKÁS BÚTORÁT ujjú alakítom, javítom és fe* evezem. Antik bútorát resturálom, valamint bármilyen uj munkát készítek. Varga, aszta- los. Mussolini-ut 6. F. ELVESZETT egy „Adox" 6 x 9-es fényké* pezögéplencse „Adoxette“ 1:45. Becsületes megtaláló vagy nyomravezető magas jutalom­ban részesül. Túrós falatozó. 02464 —NÉMETET. ANGOLT Danitok. Érdeklődéi Kiss László iroda, Mátyás király-utca. 3352 IPARIGAZOLVÁNNYAL rende kező ke* resztény üzlettársat keresek, textil, rövidáru és készruha üzlethez. Baross-tér 4. Kiss. 02499 DR. MANDEL FORDÍTÓ IRODA, UNIÓ UTCA 24. 02491 eladó. 02446 ELADÓ finomkivitelü, komplett kombinált szoba, ebédlőberendezés és Íróasztal. Miiasi­talos. Dávid Ferenc-utca 6. ___________F. 3'3 ELADÓ egy 13-as Wörner féle gyorssajtó. Érdeklődni Sz£cs Lajos. Deák Ferenc-u. 9. _____ _____________________________________3331 RÉGISÉGEKET, aranyat, ezüstöt szőnye­get és bútort Wallerstein vásárol. Postakert- ulca 7. Telefon 33—14. F GYERMEKKOCSI gyári áron kapható: Lá- lár-utca 24. Javításokat vállalunk. £• SÜRGŐSEN eladó villa 3 szoba, konyha, fürdőszoba és 1 szoba, konyha, fürdőszoba. 25.000 pengő. Mátyás király-tér 19., emele' ten: ___________________________________F. 470 HÁROM vagy négyszobás, előszobás, für­dőszobás lakást keres állami tisztviselő, lehe­tőleg kertes vagy külön telken. Értekzeni 37—58 telefonşzâmon ________________ 0241 .' MAGÁNOS férfi külünbejáratu diszkrét bútorozott szobát keres. Címeket: „Pontoí fizető" jeligére a könvvosztáiyba. G. 3fQ _ BÚTOROZOTT szoba, déli fekvésű, kertes házban kiadó. Eperjes-utca 16._________02485 KIADÓ szoba, konyha, kamara kertte1, ju­tányosán. Kolozsi-utca 9. sz. ___________02503 TISZTVISELŐ keres novemberre 2 vagy 3 szobás lakást. Ajánlat „Állami" jeligére e lap kiadójába. ____________________________3349 2 SZOBA irodának a kalrnas, esetleg be- rendezéssel, telefonhasználattal, írógéppel kiadó. S/entegyház-utca 26., I. emelet. 3346 UTCAI szoba, fürdő- és konyhahasználat­tal, kiadó. Honvéd-utca 101. _____________3347 KIADÓ 2 szoba, konyha, éléskamara. Toldi Miklós-tér 8 3351 Mozik műsoráé I CAPITOL: GYURKOVTTS FIUK. Évadnyi­tó premier. Herczeg Ferenc regényének filmváltozata hatalmas rendezésben. Fő­szerepekben: Simor, Turay Szilassy, Pe­rcnyi. Somlay, Rajnai, Makláry stb. Aa előadások hétköznap délután 5 órakor, szombat, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9.20 órakor kezdődnek. Jegyelővétel 11—1 óráig. Műsor előtt a legújabb ma­gyar és UFA háborús biradók. Vasárnap délelőtt 11 órakor is vetitve le&2. EDISON-mozgóban szenzáció* dupla premier. I. az „Örök csavargó" (Wallace Beery és Mickey Rooney). II. „Vadnyugati beeső, let" (Bob Baker). EGYETEM: ÁTALAKÍTÁS MIATT SZÜ­NET, ROYAL: ÁTALAKÍTÁSOK MIATT ZÁRVA! RIO: 13 SZék. Ragyogó vígjáték. Fősz.: Heinz Rühmann, Hans Moser, Inge List. Műsor előtt legújabb íliradó. URÁNIA: HÖLGYEK ELŐNYBEN. A leg­nagyobb sikerű magyar premier, • zenés vígjáték. Főszerepben: Szdassy László, a „Gyurkovics fiuk" film Gyurkovics Gé­zája, Nagy Alice és Vaszary Piri. Előtte a legújabb magyar hiradó. Előadások hétköznapokon 5, 7, 9, Szombaton, va­sár- és ünnepnapokon 3, 5, 7, 9 órakor pontosan. Számozott be jek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom