Ellenzék, 1941. augusztus (62. évfolyam, 175-198. szám)

1941-08-01 / 175. szám

>:< I >• !>■>;. \ ihitkozott furábbá arról ,,<j csoJml*tról. umellvrl nz rsiahamcri­' if; /*«•/» kíséri n Szovjetunió III.rial", i*lamint mz Es\esiilt-ÂU*in*k részéről It oszl:vi.nuk nyújtandó segítség kérdéséről. Végül he jelentette, hags moszkvai ul­tim In t amtrikiti katonai kiküldött is elkísérte, akik must a szovjetfőparancsnok­sággal folytatnak megbeszéléseket. (MII.) Ma§yofofe ferűiEefef vesztett eddig a Szovjet, m':sít amsklk<sra az egész német birodalom BERLIN, augusztus 1. (NST.) Angol ré zröl az utóbbi napokban olyan híreket terjesztettek, mintha a német villámháboru módszere a Szovjetunó»- \ul szemben csődöt mondott volna, sut német balsikerekről beszéltek és a nemet véderöföparancsnoksújf újabb hallgatását azzal magyarázták, hogy az a sikertelenség bevallása. Berlini jólértesült körökben az angol hírverés­nek ezzel az áll tusaival szemben rámutatnak arra, hogy a német seregek jú­nius 22-ike óta mindenesetre nagyobb területet foglultuk el keleten, mint .»mekkora maga a nagy német birodalom és háromszor akkora területet, mint az angol szigetország. Ettől eltekintve azonban a német hadjárat célja első sorban a szovjet támadó seregeinek és tartalékainak a megsemmisítése és ez nem attól függ, hogy ezt vagy amazt a várost bizonyos határ döre elérjék, vagy elfoglalják. Fokozódik Uningfáid-Kiev között a harcok arányéi és hevessége A keleti hadszíntérről Zürichbe érkezett itjabb jelentés szerint a Leningrad. Szmolenszk és Kiev környéki csaták aránya és hevessége egyre fokozódik. A Le­ningrad felé déli irányból előnyomuló német gyorscsapatok éle 1 eikije Lukirwnál áll heves harcban a szovjetcsapatokkal, amelyek ellenlámadúsoklad igyekeznek enyhíteni Leningrad helyzetét. A legelheseredettebb csata a Szmolenszi:—Moszkva közötti útvonalon folyik, ahol — stockholmi jelentés szerint — friss német pán­célos és gyalogos hadosztályok kerültek harcba. Az itteni csaták hevessége min­den eddigit felülmúl. Tovább délre a Zsitomirtól keletre fekvő szakaszon is rend­kívül erősödött a német nyomás Kiev észak felöl való bekerítésére. Ugyancsak he­ves támadás indult Kiev felé déli iránvbból a Dnyeper felé forduló ékkel, úgy. hogy a város teljes körülzárása már eleve biztosítva van. I Megérkezett az olasz hadtest az orosz harctérre RÓMA, augusztus 1. Félhivatalos jelentés közli, hogy az olasz expedíció» hadtest meg­érkezett a keleti arcvonalra. Az olasz kato­nákat útközben a lakosság és a szövetséges bajtársak lelkes ünneplésben részesítették. Az olasz főhadiszállás 422. számú közlemé­nye igv szól;- Északafrikában a tobruki arcvonalon meg­futamítottuk az ellenség páncélos kocsiktól támogatott különítményeit. Olasz—német tüzérség hatásosan lőtte az erőd berendező- £>eit. A szerdai közleményben jelzett Bengha- si eUeni ellenséges légi támadás alatt az olasz légelháritó tüzérség lelőtt egy angol re­pülőgépet, ámelv a tengerbe zuhant. A ten­BUD A PEST, augusztus 1. (MTl.J A háborúval kapcsolatos rendkívüli viszo­nyok következtében a lakás és egyéb he­lyiség bérletét már több rendelet szabá­lyozza. Ezeket a rendeleteket egységes szerkezetbe foglalja és uj rendelkezéssel egészíti ki az 5777—1941. M. E. sz. ren­delet, amely a hivatalos lap augusztus 1. számában jelent meg. 1 A háztulajdonos eddig korlátozás nél­kül felmondhatta a lakást, ha abba maga, -vagy leszármazottja akart beköltözni. Ezt a rendelkezés most megváltoztatja. Ezen­túl u háztulajdonos csuk akkur mondhat I geíy repülőgépei elsülyeszteitck egy tartály- hajót és súlyos rombolást vittek véghez a ci- renaicai parti berendezésekben. Keletafrikában a gondari szakaszon a fe- j keteinges kötelékek és a gyarmati csapatok j merész kitörést hajtottak végre és sikeriih hebatoluiok az ellenség állásaiba. Az e'lensé- get mindenhol megfutamítottuk. Eniberb *1 és anyagban veszteségeket okoztunk az el­lenségnek. Gondar az utóbbi napokban ki­sebb légi támadásoknak volt kitéve. Ember­életben nem esett kár. Angol repülőgépek géppuskát iizzel ára;/- totfák el Kagliarit, de a gépeket elűzték é» a támadásnak mindössze egy emberélet esett áldozatul. (MTI.) fel lakást ilyen címen, ha hitelt érdem­lően igazolja, hogy a lakásra méltánylást érdemlő okokból van szüksége. További j rendelkezés szerint nem csupán bér, va íamint a különdijak esnek emelési tilalom alá, hanem az egyéb mellékszolgáltatások is. A rendelet hatálybalépése után tehát ezeket sem lehet emelni. További jelentő­sebb újítások: A közszolgálati alkalmazott bérlő részére a bérbeadó felmondás ese­tén akkor is köteles más lakásról gondos- kodni, ha a közszolgálati alkalmazott nem szolgálati helyén lakik. Az állami hiva­talok és intézmények elhelyezésére szol­X*ln helyiség bérléténél. felmondása kiirr- Ird minden állami bét leli r <\s a rítta-* csatolt b eleli és erdélyi területi e. is. l et mondást lehetőség nyílik. Int a bérlőnek több bérelt lakása ran. Isi rétéinél, a fel mondást korlátozó rendelkezések hatálya alól az olyan lakásul:, amelyekben négy­nél több lakószoba i an, hű ére, ha a la- liásban egynél több csalni!, rags több ón­álló keresetIrl faréi nagyki.ru személy la­bil: es egyikükre sem esik négy szobánál több. A hiralásos katonatisztei: lakásbér­letére rónai kozó különleges szabályok egyes vidéki helyekre is kiterjednél: A lakás forgalom merevségénei: enyhítése I él jóból a bérlők egymásközti lakáscseré­ié lehetői á ráül:. Lakás céljára szolgáin lielyiségnek más ciha fordításához ható­sági engedély szükséges. Igen nagyjelentőségű uj rendelkezési tartalmaz a rendelet nz üzlethelyiségre ro- niitkozóan. Ezek szerint üzlet, rngy más üzem céljára szolgáló helyiség bérletét, ideértve a gyógyszertár, valamint színház, mozgófényképSzinház és egyéb szórakoz­tató i/Hiri (élt szolgákí helyiség bérletét is. a bérbeadó nem zsidó bérlőre! szem­ben csal: egészen kivételes esetben mond­hat fel. sőt n már közölt felmondások i* hatályukat vesztik, ha a felmondás aug. 1-én még nem járI le és r. bérlő nyolc nap alatt nyilatkozik-, hogy a bérletet meg akarja tartani. A nem zsidó bérlő álfa* határozott időre kötött bérleti szerződés is luitározutlan időre meghosszabbodik, ha a bérlő erre irányuló szándékát leg­alább három hónappal a szerződés lejár­ta előtt kinyilvánítja. Ezzel szemben zsi­dó által bérelt üzleti, vagy üzemi helyisé­get a jövőben csak az iparhatóság enge­délyével vehet bérbe, vagy használatba A rendelet biztosítja a bérbeadó számára azt a jogot, hogy negyedévi felmondással felmondhassa üzleti, vagy üzemi helyiség bérletét, abban az esetben ha a bérlőnek ipar jogosítványa, illetőleg más jogosítvá­nya, vagy engedélye megszűnik, vagy ha üzletét, vagy üzemét három hónapig nem gyakorolja. A kizárólagos dohány árusít ás, lalamint korlátlan, vagy korlátolt ital­mérési engedély megszűnése esetén akkor is fel lehet mondani az üzlethelyiségei, ha a volt engedélyesnél: egyéb iparjogo- sitványa nem szűnt meg. Amennyiben a felsorolt esetekben a bérbeadó nem haj­landó a bérletet felmondani, a hatóság felszólíthatja arra. hogy a bérletet mond­ja fel és a helyiséget a felszólításban eset­leg meghatározott személynek adja bérbe, ha a bérbeadó a felhívásnak nem enge­delmeskedik. a hatóság igénybe veszi a helyiséget és meghatározott személynek kiadja. Ugyancsak elrendelheti olyan he­lyiség bérbeadását, illetve igénybevételét, amely üzleti, vagy üzemi célra alkalmas, de amelyet a tulajdonos nem hajlandó bérbeadni. A rendelet végül felhatalmazza a bel­ügyminisztert. hogy az általa megállapí­tott olyan városokban, ahol nagy a lakás­hiány, elrendelhesse a lakás céljára alkal­mas, de nem lakott helyiségek bérbeadó sát, illetőleg igénybevételét. Rkmé SZOMBAT, AUGUSZTUS 2: BUDAPEST 1. 6.40: Ébresztő. Torna. 7: Hírek. Közlemények. Étrend. Hanglemezek. 10: Hírek. 10.20: -A minaretek városa: Istambul“. Irta Mutb Lili. Felolvasás. 10.45- „Mit nézzünk meg?“ A római kori orvosi műszereket a Nemzeti Múzeumban. Ismerteti Kovrig I ona dr Felolvasás. 11.10: Nemzet­közi vizjelzőszolgálal. 12: Himnusz. 12.10: Reudőrzenekar. Vezényel Szöllősi Ferenc. 1240: Hirek. 13.20: Időjelzés, vízállásjelen­tés. 13.30: Hanglemezek. 14.30: Hirek. 14 45: Műsorismertetés 15: Arfo yamhirek. piaci árak, élelmiszerárak. 15.20: \eress Károly cigányzenekara. 16.10: Ifjúsági rádió. ..Izgal­mas uzsonna“. Bódsy Jenő dr. hangjátéka. Vezeti Kilián Zoltán. Előadják a gyermek- szereplők. 16.45: Időjelzés, hirek. 17: Hirek szlovák és ruszin nyelven. 17.15: „Vadála­tok a papyrus-sásban“. Irta Molnár Gábor. Felolvasás. 17.45: Kiss Ferenc szalonzeneka­ra. 18.30: „A felszabadult Baltikum“. Bara­bás Endre előadása. 19: Hirek magyar, német és román nyelven. 19.20- Rossini: A to vaj szarka — nyitány. (Berlini áll. opera zene­kara, vez. Seidler-Winkler). Hanglemez 19.30: „Innen-onnan“. 20: Lóversenyeredmé­nyek. 20.10: „Dankó Pista hegedűje“. Hang­játék három felvonásban. Irta Segesdy Lász­ló. Rendező Kis2élv Gyula. 21.40: Hirek. 22.10: Közvetítés a F órián-kávéházból. Gás­pár Lajos cigányzenekara muzsikál. 23: Hí­rek német, olasz, angol és francia nyelven. 23.25: Tánclemezek. 24: Hirek. Szent László az Erdélyi Párí jelvényén Szent László királyunk bii /ke. hó ditó lovas «lakját látjuk az Erdélyi Húrt szép kivitelezésii jelvényén. A Hárt nem ok nélkül \ ésette j-.-lvény* pajzsába Szent Lászlót, az igazan európai magyar királyi. Jel vun eb­ben a választásban, a'/ idők jele. Pél da és jelentőség rejlik benne az egész. magyarságra és különösen F rdélyre nézve. Szükségé«, hogy emlékeztessünk a S-ent László alal ián keresztül aj. árpádházi királyokra éi államiért ak- ra, mint akiknek emlékezete a ma­gyar köztudatban elhalványult és na gyobbrészt csak vallásos érzelmek tartják ébren alkotó és keresztényi nagyságukat. A magyar közemlékezet általánosságban alig megy túl az osztrák ház. uralmával megkezdődött v'szályok idején. A hódoltság után számban és erőben megfogyatkozott nemzet élet halálharca okozta, hogy a köztudat előterében azok a különben tagadhatatlan nemzeti nagyságok na gaHcttak fel, akik a függetlenségi küzdelmekben akár egy talpalatnyi tért vagy lélekzetnyi időt nyertek az erőgyűjtésre. A legujabbkori függet­len Magyarország már több viszonos­ságot mutat az Árpádkorra! s az ár­pádkori magyar politikával. Napja­inkban ismét szüksége mutatkozik annak, hogy a nyugati keresztény kultúra és a magyarság végbement sz'ntézisét ne csak hangoztassuk, ha nem annak gyökeréig történetileg, pulitikailag és érzelmileg is vissza* menjünk. Kutassuk a nagyszerűségé­ben páratlan folyamatot, tudatosítsuk e szintézist és erős tsük, ápoljuk azo­kat az elveket, melyek e hagyomá­nyokból folynak. Szent László személyiségében és uraiméban jut először tökéletes kife­jezésre a keresztényi magyarság. Elő­dei orszácszervezők. országépitök, akik sokszor, m’nt nevezetesen Szent István, önmaguk emberségét kell hogy meghaladják, legyőzzék. Ezt a kötelességet az európai sors feltétel nélküli vállalása rótta rájuk. László; akit az egykori ének „szent kerályok közt draga gyöngyinek nevez ai első magyar hóditó király, aki anvai őseitől világhatalmi hagyo­mányokat örökölt s akinek uralma a rendnek, az egyensúlynak megleste sülösét jelenti. A kereszténység latin szelleme az ázsiai józansággal és rea­lizmussal párosul benne, mindenütt a világost, az áttekinth©töt, a józant és értelmest kereste és valósította meg. Uralma alatt bekül össze végleg magyar földön a kereszténység és a pogánv magyar hagyomány. Példája TOKtetia, hogy a kettő nem áll egy­mással ellentétben. Alkotásai, törvé­nyei — nagy jogászkirályaink egyike — mind aU a vég;ő érvényű felisme­rését bizonyítják, hogy a magyar nemzet hivatása: a nyugati kultúrát tvédve. folytonosan kelet ellen har­colni. A nagy nemzeti hőst legendák k - sérik végig életutián. Csodatettek fű­zik Erdély földiéhez. Alakja talán soha sem volt időszerűbb, mint most, az országgvarapitás és a kelet; bar­bárság elleni uj háború idején. Nap­jaink eseményei az árpádkori magyar polit ka jegyében folynak. A függet len magyar államnak egvségre. rend­re, igazságra és tekintélyre alapozá­sa regi és mégis uj, európai és ma­gyar elv. Az európai és magyar sors összeforrása. Szent László alakja az Erdélyi Párt jelvényén nemcsak egv párthoz, de a magyarok egyeteméhez szól. Nem köznapi értelmezésű politikára mu­tat. hanem a mágvar kötelességek teljesítésére s^ólit. Keresztényi lova gok eszménye, hódítása és acélozza a lelkeket! ' fsZ. '.) Újjáalakult az egyiptomi kormány STOCKHOLM, augusztus 1. (DNB.) A Reuter iroda kairói jelentése közli: Az egyiptomi kormány lemondott. \ a- lószinii, hogy a lemondott Szirry pasát bizzák meg a kormány újjáalakításával. Az uj kormány a független Saad-párt be­vonásával szélesebb alapon fog nyugodni Husszein Sirry pasa lemondott egyip tömi miniszterelnök, akit újra megbíztak a kormány újjáalakításával, már megala- ' kitotta kormányát. (MTI.) A vezér! főhadiszállás jelentése VEZÉRI FŐHADISZÁLLÁS, augusztus 1. (DNB.) A véderőfőparanesnokság közli: Az Ukrajnában megvert szovjethadserggek üldözése közben a német erők mélyen be­nyomultak a visszavonulási mozdulatokat végző elknség közé. Szmolénszktől keletre szorosabbra vontuk az ellenség bekerítését. Észtországbán küzdő kötelékeink észak felé visszavetették az ellenséget. Harci repülőink a csütörtökre virradó éjjel bombázták Moszk­va katonai célpontjait és bombákkal árasz­tották el hatásosan Orel vasúti csomópontot. Tengerálattjáróink üldözték az Atlanti- óceánon megtámadott hajókaraván szétug- rasztott, maradványait ég ismét elsülyesztet. tek öt felfegyverzett kereskedelmi hajót ösz- szesen 24 000 tonna tartalommal. Az ellen, ség e műveletben összesen 140.500 tonna ha­jóteret vesztett. Légi haderőnk az Anglia elleni küzdelem­ben Lowe»to>vntól keletre bombával súlyosan megrongált egy nagy kereskedelmi hajót. A csütörtökre virradó éjszaka újabb táma­dásokat intéztünk a Sziget délkeleti és dél­nyugati részén repülőterek eilen. Kereken KI brit repülőgép, égy repülőgépanyahajórol felszálVa, a Jeges-tenger északi részén tá­madást kísérelt meg Kirkenes kikötője ellen. A támadás meghiúsult. Az ellenség itt 28 gépet vesztett. A német öböl felett vadász­repülőgépeink egy 8 angol bombázóból á*ló kötelékből lelőttek ötöt, a tengerészeti tü­zérség kettőt, egy aknakutátó naszádunk pe­dig egyet. Nyugatnémetország néhány hely­ségére a csütörtökre virradó éjjel brit repü­lőgépek romboló és gyújtó bombákat dobtak. A polgári lakosság közül néhányan életüket vesztették, illetve megsebesültek. (MTI.) Világvárosi szenzáció!! Takdcs Qlíía Budapest kedvence augusz­lus 1-tcl énekel és zongorázik a (|i3!íSOÍ|w étteremben, Unió-utca 14. szám. Nyitva: 9—2-ig. !í!e?szigoriíoíiák a lakásfslmoiidásf, de zsidók üzlethelyiségéi bármikor Isi felni mondani

Next

/
Oldalképek
Tartalom