Ellenzék, 1941. augusztus (62. évfolyam, 175-198. szám)

1941-08-01 / 175. szám

M 10 FILLÉR 1 ! S3 i« Si I { Szerkesztőség és híaééblratai: Eíalszsvír, JóssRitcs IS., I. GBtelet. Ttleíen: 11—89. STenfo: Lsyeîea-Elca f. szám. Tslefsn sz.: 29—23 ELSflíBÍIS: BRRTHRMIKLÓS ^na.‘ Kiaáétulaláanes: P8LLRS R. T. Kolazsíár. EiSflzstési árak: havait* 2.73, negyeidre 8, fáléna 1B, égisz évre 32 peniS. lyf———”«™~ fl,,1 ||y,'l|i|i|)li •, lull r"l7~~ 1' TI LXIÍ. ÉVFOLYAM, 175. SZÁM. PÉNTEK KOLOZSVÁR, 1941 AUGUSZTUS 1. Nyolc légitámadás érte kedden Moszkvát Újabb nagyjelentőségű sikereket és*t el a magyae honvédség _ Amerika óvakodik Japánnal szemben a háborús állásfoglalástól A Szovjet eddigi ferületvesztesége nagyobb, mint a német birodalom és háromszor akkora, mint egész Anglia területe BERLIN, augusztus 1. A Német Távirati Iroda a hadi jelentés kiegészíté­seként katonai részről a következőkről értesül: Szerdán két repülögépanyahajó harcbavetésével brit torpedóvető repülő­gépek néhány szovjetgéppel együtt támadást intéztek a Jeges-tenger part­ján lévő Kirkenes norvég kikötő ellen. A harcbaveíett angol gépek közül 28 gépet semmisítettünk meg. így e visszavert angol támadás alkalmával is be- bizonyult a német légierő fölénye. Az újabb balsiker Észak-Narvégiában és a német öböl felett öt angol harci repülőgép egyidejű lelövése méltán sora koziik azok mellé az eredmények mellé, amelyeket a német légelháritás és a vadászgépek érnek el mindenhol. Az eddigi angol légitámadások közül még egy sem hozott a brit vezetésnek valódi eredményt, sőt ellenkezően, igen érzékeny veszteségeket okozott. A keleti harctéren Moszkvát csütörtökre virradóra már nyolc iziben érte légitámadás. Ugyanakkor bombázták a fővárostól délre lévő Őreinek, a fon­tos közlekedési csomópontnak vasúti berendezéseit. A német légierőt egyik támadásban sem érte veszteség. A harctéren továbbra is elkeseredett küzdelmek folynak, amelyek azon­ban nem változtatnak azon a tényen, hogy a német támadás mindenhol előbbre halad. Még nem tisztították meg teljesen azokat a súlyos zsákokat, amelyekbe az ellenséges csapatokat kerítették be. A szovjethaderő e bezárt részeinek azonban sehol sem sikerült a német nyomásból kitörnie, bár erős támadásokban többször megkísérelték. Mint az angol hírszolgálati iroda jelenti, a moszkvai hadbíróság halálra Ítélte a gépalkatrész szindikátus három vezetőjét, mert nem tettek eleget azoknak az intézkedéseknek, amelyek „a gyujtóbombák elleni védekezésre“ vonatkoznak. Egy német légitámadás alkalmával ugyanis tűz keletkezett az üzemben és nagy kárt okozott. Stockholmi jelentés szerint Moszkvában a 15 éven aluliak, a foglalkozás nélküli nők és az aggok elhagyták Moszkvát. A lakosság azt szerette volna, ha Moszkvát nyílt várossá minősítették volna, de a szovjetkormány elutasi tóttá az erre irányuló javaslatokat és elhatározta, hogy minden erejével vé­delmezni fogja a bolsevista fővárost. j Mint Bukarestből jelentik, Kisenev körül tovább folyik a tisztogatási munka. Julius 2ó-án 24 szovjetorosz ejtőernyőst elfogtak. Ugyanaz nap az egyik beomlott ház pincéjében egy szovjettisztet találtak, aki géppuskával volt felszerelve. (MTI.) Bekerítettük a 18. szovjethadsereg hadosztályait RÓMA, augusztus 1. A Ştefani Iroda külön tudósítója jelent* a galíciai harctérről: Az ukrajnai csata a leghevesebben tovább folyik. Budjeni tábornagynak &7 a kísérlete, hogy csapatai zömét a Dnyeper mögé vonja vissza, a teljes meghiúsulás előtt áll. A német és magyar csapatok heves harcban vannak a 18. szovjethadsereg egye« hadosztályaival, amelyeknek feladata volt fedezni az általános visszavonulást. A hadosztályok már be vannak kerítve és aligha tudnak kiszabadulni az egyre szoruló acélgyürüből. A német páncélos hadosz- íopok már az ellenség zömével állnak harcban és teljesen valószínűtlenné te­szik Budjeni tervének megvalósítását. Igen fontos munkát végez a magyar lovasság. Az egyik zás2|óalj,parancsnokeImondta, hogy a magyar lovasságnak alkalma volt megmutatni a? ukrajnai síkságon, hogy méltó hős!es hagyomá­nyaihoz. A mozgó háború is kitűnő alkalmat ad a lovasságnak arra, hogy meg­mutassa, mit tud. A magyar lovasdandárok állandóan harcban állnak az ellen­séges hátvédekkel és kemény próbára teszik azokat, A bolsevikleik kétségbe­esett erőfeszítéseket tettek, hogy kijussanak a bekerítésből. Ezek a kísérletek azonban egymásután meghiúsultak. A magyar csapatok, amelyek szoros együttműködésben vannak a németekkel, igen sok foglyot és igen nagy mennyiségű hadianyagot zsákmányoltak. A magyar csapatok most heves har­cok között folytatják előrenyomulásukat. Az olasz jelentés végül kiemeli ama magyar üteg legénységének hősies magatartását, amely vitézül szem’oeszáílt az üteget megközelítő szovjetorosz gépesített hadoszloppai. (MTí.) lfA világnak sem szakad elfelejteni®, mennyi Igazságtalanság érte Magyarországot" — írják némában BUDAPEST, augusztus 1. (MTI.) 'A honvéd, gyorscsapatok az ellenség ismé­telt ellentámadásait visszaverve, rohamosan folytatják előretörésüket. A szovjet- isapatok egyik különösen heves ellentámadása során homédeink rendkívül véres veszteségeket okoztak az ellenségnek. Ezeknek a harcoknak sikereiben méltókép­pen osztozik légi erőnk néhány bombázóköteléke is, amelyek ismételten megtá­madták az ellenség visszavonuló oszlojiait és jól célzott bombáikkal pánikot kel­tettek és nagy pusztításokat vittek véghez az ellenség tömött soraiban. Az Ukrajnában harcoló magyar gyár scsapatok szellemének elismerésre méltó bizonyítékát szolgáltatta egyik kerékpáros zászlóaljunk. Ez a zászlóalj rendkívül zilált közlekedési viszonyok között is, fáradtságot nem kímélve, éjjel-nappali me­netekkel követte a különösen nehéz terepen áthatoló gépesített seregtestét, noha utjának folytatása helyenként valósággal emberfeletti erőfeszítéssel volt csak le­hetséges. A lelkes kerékpárosok akaratereje azonban minden nehézséget leküzdött ét, idejében érkezve, hatásosan avatkozhatott bele a gépesített kötelékek harcába. A magyar csapatok sorozatos galíciai győzelmeinek szentel igen meleghangú, bajtársi lelkesedéstől sugallmazott cikket az olasz egyetemi ifjúság harcos széllé mit orgánuma, u Libro e Moschetto legutóbbi számúban. i Magyarország nagyon jól ismeri, milyen a háborúskodás — mondja beveze­tőjében. — A magyar népet sorsa és körülményei számtalanszor késztették arra, hogy háborúkat viseljen és így érthető, ha már hozzáedződött a legkeményebb megpróbáltatásokhoz is. A lap összefoglaló képet adott a magyar nemzet harcos múltjáról, a nyugateurópai civilizáció védelmében érdemekben gazdag történel­méből, majd hangoztatja, hogy amint a magyar nép nem tudja feledni szenvedé­seit és áldozatos küzdelmeit, úgy a világnak sem szabad megfeledkezni arról, mennyi igazságtalanság érte a magyarságot a gonosz és ostoba páriskörnyéki béke- diktátumok következtében. Az első szó, amely igazságot követelt Magyarország számára, éppen a baráti hátiéiból hangzott cl és ez a barátság, amely mind a két nép lelkében gyökeret vert, tartós és szilárd lesz. Az északi harctéren hét v3rös hadosztály semmisült meg BERLIN, augusztus 1. (MTí.) Mint a Német Távirati Iroda értesül, a német csapa­tok juliui 3Q-áp az északi ha<LSít*aí.érea befejezték több szovjethadosztály kiirülzárásáL Megsemmisítették hét erősen megtizedel szcvjethadosztály részeit. Sokezer foglyot ej­tettek é-* felmorzsoltak. A Szovjetcsapatoktól 50 löveget, 23 páncéltörő tarackot, két lég- elhárító ágyút és öli géppuskát zsákmányoltak. Ezenkívül megsemmisítettek, illetve zsák­mányoltak 7Í* tehergépkocsit, több páncélos hareikoesit, hét légvédelmi üteget a hozzá- tartozó lőszerrel és egyéb hadiszert. A boLevikiek fogságbaejtésekor többezer puska került német kézre. A Szovjetunióban lévő fiun követség tagjai * követtel együtt még mindig Lenin- akanban tartózkodnak, a török—szovjet hitír közelében. A követség személyzetét család­tagjaikkal együtt a legnehezebb feltételek mellett bezárták néhány vasúti kocsiba és már három hét óta vannak ilyen helyzetben.' Szyunjncn miniszter július 14-én táviratot küldött a finn külügyminisztériumnak, amo'yhen többek között közM, bőgj az egészségi állapot kezd elviselhetetlenné válni. Maga a követ és kíséretének több tagja megbetege­dett, köztük nébányan vérhashan. Gyógyszerük és orvosi segítség nincs. A kiűző hőség eléri a 4W lakot és már ez a nagy meleg is uagyou legyengíti az embereket. ismét tízezer f@g@ly - megsemmisüli egy viris gyalogezred Is BERLIN, augusztus 1. A német csap átok a Dnyeper felső folyásánál elfoglal tak egy várost, urnei vet a szovjet erők makacsul védelmeztek. A város elfoglalása után 1U.Ü0Ü szovjetkatona esett fogságba. A bevonuló német csapatok Ülő löveget, két szovjethadosztály teljes tüzérségi felszerelését zsákmányolták. Julius 30-án a németek teljesen meg semmisítettek a Peipus lótól nyugatra egy körülzárt szovjet gyalogezredet. Julius 30-án is hiába kísér elteli meg a szovjetcsupatok kiszabadítani a Szme- lenszkíől keletre bekerített csapatokat, amelyeknek megsemmisítése már küs~o bőn áll. Vjaszmálól délre páncélosokból támogatott szovjet gyalogságot t< harcba a német állások ellen, a németek azonban valamennyi s~°l.lettog(j<l visszavertek és súlyos veszteségeket okoztak az ellenségnél;. A ~j-ibéruü üldözés közben 28 szovjet páncélkocsit semmisített meg es s~t i< ­lövészezredet. , . r, ... . /•;,/; lhirrx Hankins. Roosevelt külön Mint a szovjetorosz hírszolgálati iroda hoM. n ' . - ínomltn a j. 1 , IÁ/ 1 j I A>/yf) hí cin ío^üciia h kiküldöttje Sztálinnál es Mol ctg mal folytatott s r ■ , , > ,, .... . ,, n~ elnök kivunscigaru ott nosznvaoa külföldi l au! udo sutokat. kijelentette, hogy fl- , > , i - < í ■■ ,r i .-itt*; ü-tnlinnul 4 szovjet államfővel meg két három ba­kozvetlen beszélgetést folytatni Sztálinnál, n. j i — -- . - - •

Next

/
Oldalképek
Tartalom