Ellenzék, 1941. július (62. évfolyam, 148-174. szám)

1941-07-29 / 172. szám

EL LEN Z AK 19 4 1 lullut 29. A tníÚ/é&'ZM- U&Ut Ihres budapesti operett primadonnáról meséltek kedves történetet a napokban. 1 miiét szitu hogy is mondjam csak' bizony lul i an mar az első fiatalságán. I magas kor egyáltalán nem látszik meg rajta. Ma is ternele színben ran, friss. egészséges, keddyes. ( maga idején nemesük Magyarorszá­gon, de európai viszonylatban is hires volt rí mek jatt káról, gyönyörű énekhang járói, szebbnél-szebb toalettjeiről igen sok szét cselt. Arisztokrata férje oldalán ünnepelt vendége volt a pesti és külföldi szalonoknak is nem egy uralkodót szá mithatoft hódolói közé. I Ma már visszavonult a színpadtól, de személye még mindig élénken foglalkoz­tatja a színházi újságokat és u közönsé­get. Így történt aztán, hogy nemrégilnm egyik színházi lapban ciki: jelent meg ti művésznőről. Ez még nem lett volna baj, ha a cikk írója nem utal kertelés nélkül a művésznő életkoréira. De utalt. 1 ilúgo- sun és félreérthetetlenül. — 1 adjátok — mesélte a hires pri­madonna barátnőinek a kávéházi törzs­asztalnál — u cikk igazán tiagyon szép volt, nem is lenne, semmi bajom vele, •le miért Írja rólam az a fiatalember, hogy nyolcvannégy éves vagyok? Jó, jó, hát nem vagyok éppen mai csirke, de nyolcvannégy éves? Hát ez mégis csak túlzás. Gondolom, rátelefonálok és ala­posan megmondom neki a véleményemet, máskor gondolja meg, mit ir le rólam. Elő kell vegyem a születési bizonyitvá nyomat, tudjátok, annyit hazudtam már életkoromat illetőleg, magam sem vol­tam egészen biztos, hogy ötvenkét, vagy ötvenkét évvel ezelőtt születtem-e. Me­gyek a szekrényhez, szedem elő az ok­mányokat, hát majd elájulok. Képzeljé­tek, igaza veit annak a csirkefogónak, hát tényleg nyolcvannégy éves vagyok!... ELHALASZTOTTAK AZ ERDÉLYI PART KOLOZSVÁRI SZAKOSZTÁLYA- NAK NÉPSZÍNMŰ ELŐADÁSÁT. Az Erdélyi Párt kolozsvári tagozatának kul­turális szakosztálya értesíti mindazokat, akik a ..Falu rossza“ népszínmű előadá­sára jegyet váltottak, liogy a IX. Had' testparancsnokság kérésére, az augusztus 2. és 3-ra hidetett előadását egy héttel elhalasztotta, tekintettel arra, hogy eb­ken az időben tábori színház vendégsze­repel a Szinkür helyiségében. Az aug. 2-ra váltott 1. sz. jegyek aug. 9-én, szom' haton este, az aug. 3-ra váltott 2. sz. je­gyek aug. 10-én délután és az aug. 3 ra váltott 3. sz. jegyek aug. 10-én este ér­vényesek. MAGYAR KISPAPOT SZENTELTEK CHICAGÓBAN. A nemrég befejeződött szemináriumi tanév végén tizenhét pap- növendéket szenteltek pappá Chicagó­ban. A felszenteltek között egy magyar is van, Kárpi Ferenc, akinek szi'dei har­minchét év előtt vándorollak ki Cleve- landba a borsódmegyei Szendr öl ódról. Az ujmisés Kárpi Ferencnek az Árpád­házi Szent Margitról nevezett egyházköz­ség templomában megtartott, első miséjén Olajnyik György és Tóth Benjámin ma gyár származású kispapok segédkeztek, a magyarnyelvű szentbeszedet pedig Kol­ler Endre plébános mondotta. AZ 01 ASZ hl mÍRIMÉZET YL- /.I I ŐSEGE közli a Közönnégg«l, hogy a/ intézet augusztus 1 tol augusztus 18-ig zar\a lesz. A RAL ATOMRA El I LADT. Szeded Islvántie fonyódligeti lakos a Balaton­ban I urduit. Fürdés közben brlei suszotl egy viz.alutti gödörbe s miután mm tu­dott eléggé úszni, megfuladt. A segít­ségére sietők már csuk a holttestéi tud tűk partra bűzni. SZ.Ál HOLD FÖLDET ÖRÖKÖLT A TI SZÁNT HI I KI FORMÁI US EGYHÁZ. I)chfet étiből jelentik: Öze. Farkas Kál ménné zsáltui lakos, elhunyt fivére, Cray Gergely háli uliugyol t úrid;ségél. száz habi földet, mintegy százezer pengő értékben, minden kikötés es follelel nélkül a re­formál us egyháználr adományozta. A ti­szántúli református egyházkerület tanú- vsa köszönettel fogadta el az értékes úján dákot. Hatszázezer Héjjá csempészlek t>e az országba az eÜiáéíá valuiaüzérek RI DAT LSI, Jtthus 29. A büntetőtöfvcMv- I szék hétfőn tárgyalta Kuczván Dezső s/nhéi- segéd, Szabó-fíudá károly kereskedő és Ke­lemen Sándorné mezőbándi háztartásbeli a-z szony bűnügyét, akiket az ügyészség fizetési eszközökkel elkövetett visszaélés bűntettével vádolt meg. A nyomozás megállapítása \<Zerint több, mint 600.0(10 lejt csentpészhI: be n: or­szágija, azt pengőre váltották be és a pénzt különböző címekre szétkiddiél:. A hírén ág Km/van Dezsőt valutaüzérkedés bűntettéért 2 < t i jegyházra és .500 jicngő vagyoni cléglétrl megfizetésére. Szubá-Bodó Károlyt 7 hónapi l.-örtönhiintctésre és W0 pengő vagyoni kártérin sre. Kelemen Sándor- néi jiodig egy hónapi fogházbüntetésre Ítélte. Az ítélet jogerős. A TAPOLCAI TÁRSASGÉPKOCSI SZE­RENCSÉS HALI.SETE Mill.óléról jelentik: A tapolcai tár nsgcphocs'. mely utasokkal tele haladt Miskolc felé, Dodit jka és He jő cse.ba között az elmenti árokba fordult. Búr a kocsi egészen felborult, utasánál: az ijedt­ségen kivitt semmi bajuk turn történt. A bal­eset agy következett be, hogy u csomagtartó­ban megbillen: így csomag, a gépkocsi veze­tője pediii utána kapott s eközben elvesztette uralmát a kormány felett. KÖSZÖN ET\Y IVÁN il AS. Alulírottat; hálás köszöni tünket fejezzük ki a Katolikus Népszövet: }g Országos T‘ metl.ezési Pénztár- Egyesüli te Kolozsvári kirendeltségének (Horthy M. Ut h. sz.. I. cm.), agy uz éde;• anyánk elhalálozása alkalmával nyújtott 810 pengő segélyért. mint ennek kifizetéséi d kapcsolatosan tanúsított igen készséges és gyors el járásáért. 02272 * * i A cinteremben A kicsi templom szelíd dombon iil. A falu a domb oldalára gyűl úgy óvja Isten tiszta otthonát. Az ősök fallal ölelték körül, de a kapuja mindig nyitva áll és minden vándort szívesen fogad a falon belül a békés sziget, hol vnsárna- pos tisűta áhítat fehérre szépíti a lel­keket. * A c!nteremben régi, kicsi kö: földbe süppedten, rokkant sirt vigyáz. Betűit ledörzsölte az idő. csak a jelkép maradt meg még: a kö és a rábízott konok, régi gyász. Ki volt. ak’re emlékeztetőn őrhelyre tették? Mindegy: régi mult, — lelkét az Ismeretlen messzeség, testét a meg­bocsátó anyaföld immár magába szívta kegyesen s a falu lassan elfeledte öt. Valaha, akár ha csak percre is, ő 's lehetett boldog, gondtalan és az a perc megérte kínjait, mert kínjai is voltak biztosan. A kö még őrzi, mélán, hidegen, — mikor az emlékező értelem már régen elunta, hűen vigyáz. Aztán egv nap majd észrevétlenül ő is eltűnik a bozót között. * Add:g azonban éber és figyel: nézi az életet, a szép csodát, mely születés­* HÁZASSÁC. Gyérgyóalfalvi Győrffy Ró­zába és fiadfalvi Nyerges László, ju’-ius 24-én tartották esküvőjüket. Minden külön értesí­tés helyett. 02271 SIKKASZTÁSSAL VÁDOLT MAGÁN- TISZTVISELŐT TARTÓZTATOTT LE A RENDŐRSÉG. A rendőrség őrizetbe vette Szittári István 30 éves magántiszt­viselőt, mert az egyik kolozsvári fake­reskedő cég kárára sikkasztást követett el. A magántisztviselőt letartóztatása után átkisérték az ügyészségre. I UKAßlfi iROZGÓ Ma, holnap és holnapután L@ényiiif飮t Bolváry Géza világhírű rendező filmje. Fősz.-ben: Engea Sallolter, Hit la Hrtsiser és Rann1 Asia?. Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, sz mbat, vasárnap és ünner-na okon 3, 5,7 és9-kor. SZÁZÖT MILLIÓ LAKOSA VAN JA­PÁNNAK. A legutóbbi japan népszám­lálás adatai szerint a japán birodalom te­rületén 105,226.101 ember él. A tulaj­donképpeni japán területének lakossága 73,111.308 fő. A japán birodalom egy négyzetkilométerére 154.5 ember jut. To­kió, London és Neivyork után a világ harmadik legnagyobb városa. HALÁLOZÁS Nagy részvét mellett helyez­ték örök nyugalomra özv dr. Rusu Oktávi- ánné, szül. Poszler Rozália úrasszonyt. Az el­hunyt régi tekintélyes kolozsvári család tagja volt, akinek férje — a magyarság köréhen is ismert — dr. Rusu Oktávián évekkel eíelőu tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorá­ból. Az elhunyt uriasszonvt három gyermeke és kiterjedt rokonsága gyászolja. * KERESZTES pedikür, Deák Ferencit. 4, HUSZONÖT ÉV UTÁN TÉRT HA­ZA EGY SZERB HADIFOGOLY. Sop­ronból jelentik: Tamás István bükki lakos a világháborúban eltűnt a szerb harctéren. Szülei hasztalan keresték, nem akadtak nyomára. Végül holttá' nyih ámították. Tamás István a napok­ban, huszonöt évi távoliét után, haza­tért Büki: községbe feleségével és gyer­mekeivel. Elmondotta, hogy annakide­jén szerb hadifogságba került, majd a háború befejeztével Kragujevácon meg­telepedett és családot alapított. Jir goszlávia összeomlása után a német hatóságoktól kérte, hogy szállítsák ha­za Bükkre. ELFOGTÁK A SZEGEDI BAKKANCS- TOL VAJOK AT. Szegedről jelentik: A csendőrség a szegedi ügyészségre kisérte Fehér Lajos, Tóth Cifra József és Jászó Erzsébet foglalkozásnélküli napszámosa­kat, akiket a szegedkörnyéki tanyák kö­zött fogtak el. A letartóztatottakról ki derült, hogy julius 16-ról 17-re virradó éjszaka egyik szegedi laktanya raktárá­nak ablakán keresztül egy hósszunyelü kampós-bot segítségével 1.7 pár hakkan- c&ct, 15 pár lovaglócsizmát, 6 szerelő nadrágot és zubbonyt lopjak el. Kihall gatásukkor kiderült, hogy nem első ilyen cselekedetük volt ez. A lelartóztatotla- kát akkor fogták el, mikor az egyik bakkancsot értékesíteni akarták. 50 és 90 filléres dobozokban ORVOSI HÍR. Dr. Szépkuti Andor orvos rendelőjét Dós Miké uhu 6. tz. alutt megnyitotta. F GA ÜM0L£$EFCZ£3I 1 l KROl juttat « Közélelmezési Hivatal c. C> iirnülcsterouelők; Országc* Egyesülete tagj.-ii részére. Tekintet nélkül a gyiimölc6Öh területének nagyságám, cukrot igényelhetnek mindazok az. egyet-ii éti tagok, akik gyümölcsösük után Inlő2é-i cuk­rot folyó évben nem kaptak. A Közélelmezési Hivatal célja az. hogy ilyen módon a kis- gyiimölc-ös tulaidonosoknak is alka mat adjon arra, hogy a kertjükben termo gyümölcsöt télire feldolgozhassák. Cukor iránti igényt szeptember l ia a vármegyei gyümölcstermő- lési tagegyesületeknék vagy a Gyümo őster­melők Ürszágo- Egyesülete Központjában, Budapest, V. \ ihnos császár-ut 76. kell be­jelenteni. Az igényelhető mennyisé] jebb 15 kg. its noi lói in: lesde ­KU BA-csahíd, S:apori-ut 1. szám. töl előtte ivei egész a végső elcsendese- dés g. Előtte \ iszik ej a csecsemőt az Úrhoz, el-ö bemutatkozásra, hogy áldó szavak útbaigazítsák még ki sem esi rázott kétségeit. Szemérmesen az utat kémlelő leányok templomos imádkozás­ra itt mennek el: kezűkben énekes- könyv és a könyv lapia között virág. Kemény lépésű, daliás legények előtte hajolnak alázatosra, mielőtt belépnek a kicsi templom hűvös lehelletü, tág ka­puján. Előtte mennek pusmogó anyó­kák, töprengő, komoly arcú férfiak, hogy az orgona ujjongása mellett elal­tassák nyugtalan gondjukat. És innen indul a végtelen útra festett lad-kján minden uj hajós. * NAGYSZERŰEN SIKERÜLT A KOL­BING LEGÉNYEGYLET TARKA-DÉL l TÁNJA. A magyar katolikus fiatalság mik ralláserkölcsi nevelési nyújtó kolozs­vári Kolping Legényegylet vezetősége műsoros Anna-napi tarka-délutánt rende­zett n téli tűzifa beszerzésének megköny- ' nyitésére. Bálint József országgyűlési í képviselő, a Katolikus N épszövetség fá 1 rcdhatatlan igazgatója a Legényegylet ve­zetőinek kicsiny, de lelkes csoportjával í állulta az ünnepség rendezését. A Bras- sai-utca 5. szám alatt lévő egyleti épü­letben és a lombsátorokkal tarkitolt ud­varon számos szórakozás várt a vendé­gekre. Játék és tánc váltakozott minde­nütt. A Kolping-ifjuság ötletes villámba- báréval szórakoztatta a tarka-est közön­ségét. A sikerült műsort éjfélig tartó tánc fejezte be. * TRANSGLOBUS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI VÁLLALAT irodáját 1941. aug. 1 én Kolozs­vár, Mátyás király-tér 6. sz. alá (fö dszint, az udvarban) helyezi át. Telefon 10—64. Gy. Emlékezzünk 1915 julius 29. Néha a falu gyermekei hangos játék kai körülötte hancuroznak vagy fiatalok csókokat cserélnek mellette. A kö meg­ért s megbocsát. Este mélázva hallgat­ja a fák halk beszédét a tünö évszakok­ról s ha az ágról virágot tép a szél, vállára tűzi tiszta. sMízi d sznek. S néha megáll mellette valaki, mesz- sziről jött ember és eltűnődik, hallgat­va az este lélekzetét. Az ég immár csil» lagos takarót húzott magára, a falu 's alszik s a kövön kicsi katicabogár ál módik ringó ievéltekenöben. i (b. j.) Sorozatos hőstetteivel fünf ki Fehér István, volt budapesti 4. árkászzászlóalj- beli őrmester. Különösen julius 23 án a galíciai Dobrolwor ellen végrehajtott tá­madás alkalmával lett tanúbizonyságot nagy ügyességéről, bátorságáról és példás kötelességtudásáról. A robbantó járőrt Masznyik hadnagy járőrparancsnok eleste után tGvább vezette s annak feladatát a legsúlyosabb harchelyzetben kifogástala­nul megoldotta. A fenti napon hét ár- hússzal többszöri elszánt kísérlet bekoro názásaként a leghevesebb tüzérségi és gyalogsági tűzben Dcbroticortól keletre felrobbantott a Búgon egy hidat. Sorozatos hőstetteiért a nagyezüst vi- tézségi éremmel tüntették ki. Huszáros bátorsággal tüntette ki ma­gát e napon a bukovinai Kimpolung-kör- nyéki harcaink alatt Szász Miklós, volt marosvásárhelyii 9. honvéd huszárezred- beli szahaszvezetö. Ezredének támadása közben igen ügyesen és szemfülesen az oroszok oldalába vezette raját, majd raj- tukütvén, akkora riadalmat idézett elő, hogy az oroszok mcnekidésszerüen hagy­ták el az előretolt állást. Mikor századá­nak támadása az oroszok élénk füzében elakadt, raját vitéz és bátor személyes példájával magával ragadta. Harc közben azonban srapnellövés érte, melynek foly­tán mindkét szemevilágát elvesztette. Vi téz és önfeláldozó magatartásáért az arany vitézségi éremmel tüntették ki a rokkanttá vált hős huszárt. ŐSSZEL ADJÁK ÁT A FORGALOMNAK A POLGÁRI TISZAHIDAT. Miskolcról je­lentik: Ősszel végre teljesül Borsódvármegye régi törekvése- októberben átadják rendelte­tésének a po’gári Tiszahidat. 191Fben indult meg a mozgalom a Tiszahid felépítése végett, a munkálatok megkezdésére azonban csak 1939-ben került sor, mig végül 1941-ben el­került a hid, mely összeköti Miskolcot és Debrecent. A híd hossza 350 méter, ebből 200 méter a fo’yó medre felett, 150 méter az ár­terület felett húzódik. Ezzel egyidejűleg ké­szül a Miskolc—Debrecen közötti uj országút is, melynek Debrecen—Polgár és Polgár— Nagvcsées közötti részét már kiépítették. A 9 méter széles betonutat a Tiszahiddal egy- időben adják át a forgalomnak. in zn \\ n-c ■t cn

Next

/
Oldalképek
Tartalom