Ellenzék, 1941. március (62. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-15 / 62. szám

WLWH ■iu^7nryT^>^;srTOaiMP!<i Ml F.N'ZfiK 10 4 1 marelui 17. ÖCS"Rí BdlCEDÉRCS Herezrg 1 rrencnek m mát* mi* l > thi tli-/ iuailas ulknlimtvul felújított j:viin> örii l«»i s I9-én. kedden < s szerdán i- műsoron mu- rád, hogv mindenki. aki a szombati előadá- ifin-Imi mÍiuiiüvt> , / Oiskav hrigudéro*. a/. j sou jegyhez nem jutott. iiirgney.hes>e fit a «>riJj.i e rdeh lódésre v.ilo tekintettel t. Iiu I •" megrázó «/cpséaii igu/.i mugvar darabot. Csütörtökön: NRGY EISUTÍ-EST — A Vajda-nővér k 30 tagú tárccsopirtjának bemutató előadása — Ritka színházi < zenei elmém Inni les: n sze j. hé) 2f)-án, csütörtökön este a koluzs- vári közönségnél.. fz e'lcalommul rendezi /nejt a színház fiz egész városban közismert .■« kiváló balett e> tánctanárnak: \ ajda Ha és Tetéz tanítványainak első nagy bemutat kvzo előadását eyy teljesen T városi nívójú balett-est Leletében. .1 1 ajda nöréreL légiéin tségesebb tanítványainak 30 tagú vsojtorija tökéletes tánc• készséggé1 ériiiermellsé ;el fogja bi mutatni a legmodernebb mondani és karaktertánco­kat. továbbá klasszikus balett-számokat s ez a ritka művészi esemény máris olyun ér­deklődést váltott ki ez egesz valósban, hass előreláthatólag zsúfolt ház fonja végigtap- solni a csütörtöki előadási. Péfkeken: VITÉZ LÉLEK — Tamási Áron nagysikerű szteiótéka. — Bejutató előadás — Tamási Arou azon kevés magyar írok közé tartozik, akiknek egy-egv uj darabjának bemutatóját szinte hihetetlen érdeklődés*«! és felcsigázott kíváncsisággal várja a közön- ség. Tamási ina már fémjelzett és illusztris háziszerzője az ország első színházának, h budapesti Nemzeti Színháznak- melynek színpadán minden egyes Tamási-bemutató iro- dalmi és művészi eseményt jelent. Mint minden eddigi darabja a Vitéz lelek is tipikusan erdélyi és magyar prob léniát visz u színpadra. De a mélyen szántó eszmei tartalom annyi poézissel vidámsággal és ..góbé" zamattal van átszinezve. hogy a nézi felváltva künnyhehotull szemmel és hangos derültség között tapsolja és ünnepli végig ezt a pompás, mindvégig érdekes és lenyű­göző darabot. A Vitéz lélek egy fővárosi lap kritikája szerint: lángoló, hasonlithalatlan szépségű, rendkívüli mii: csillagokból csörgő színtiszta költészet, élő aranyszínű vér az irodalom urvacsora-ke'y béből. A Vitéz lélek pénteki bemutató előadására, melyhez V ásárhelyi Z. Emil. a kiváló iparművész tervezett érdekesen újszerű díszleteket, a kivételes nagy premiereket megil­lető gonddal és művészi áhítattal készül Szabados Árpád rendezésében a színház prózai egvüttese. Apróhirdetések «ffliMVMH mrn!iii*ir»ri iiiiji mi. ohhm HÁZASSÁG LEVELEZÉS*------------------------------------------------­FIATAL, hozománnyal rendelkező zsidó niiU-ány b.i/usság céljából nimriuinerkednr. Telje* eimet ,fiatal* jeligén kiadóba 1)22 Dorita Bonewa operaénekesnő hangversenye KOLOZSVÁR, március 17. (Saját tud) Szombat este a katolikus főgimnázium Jó- sika-termében tartotta meg nagysikerű hang­versenyét DoriLa Bonewa bolgár énekesnő, a berlini operaház tagja, melyen feJépett Re­zik Károly gordonkaművész is. A bolgár származást! énekesnő ízlésesen összevá oga* t«tt műsora, mely operaáriákból, bolgár és niagvar dalokbó! állott, értékes művészi él­vezetet szerzett a megjelent közönségnek, Rezik Káro y Lavotta, Pt'ud, Granados és Hubay-müve-ker játszott megérdemelt siker mellett. Az est kert'ében Dóczyné Berdo Árnál mondott 6zép be\9zé-det a bolgár—ma* avar kapcsolatokról URÁNIA: PIROS BUGYELLÁRIS. A ma gyár népszinmüvészet gyöngye. A legszebb magyar film. Főszerepekben: Kiss Ferenc, Bordv Bella. Somlay Arthur, Petheő At­tila. Műsoron kívül a ’egujabb híradó. Elő­adások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor. Hétfő este 8: A CIGÁNY. (Az Erdélyi Ma* j gyár Szövetség Tizes szervezetének kultur. előadása. Bevezető beszédet mond Heltai Félix körzetvezető.1 Kedd este fél 8: OCSKAY BRÍGADEROS. Szerda este fél 8: OCSKAY BRÍGADÉROS. Csütörtök e»ste 8: NAGY BALETT-EST. (Vajda I ia és Teréz 30 tagú táncoscportjá- nak felléptével. Modern és karaktertancok, klasszikus balett-számok, stb. Vezényel Sza­bó Ica. Rendes helyárak.) Péntek este fél 8: VITÉZ LÉLEK. (Tamási -Áron nagysikerű darabjának bemutatója. Főszereplők: Fényes Aláz, Czopán Flóri, Kiss Ilona, Hstházi Erzsébet, Nagy István, Tóth Elek, Borovszky Oszkár, Csóka Jó' zseí, Réthely Ödön, Bödó György, Sen- kálszky Endre, stb. Rendező: Szabados Ár­pád. A teljesen uj díszleteket Vásárhelyi Z. Emil tervezte. Premier bér.et 12.) Szombat este fél 8: VITÉZ LÉLEK. Vasárnap d. u. fél 4: HAJNALODUL (Köz* kívánatra. Olcsó helyárakkal.) Vasárnap este fél 8: VITÉZ LÉLEK. a CAPITOL: IGEN, VAGY NEM? Ragyogó ki­állitásu, szel emes és fordulatos, sikamlós, magyar filmvigjáték. Főszerepekben Mu- ráti, Szörényi, Jávor, Páger, Viszari, Mály. Előadások 3, 5, 7 és 9.20 órakor. EDISON: Mikszáth legszebb regénve filmen. „SZENT PÉTER ESERNYŐJE“. RIO: Közkívánatra! Világsláger! A KOZÁ­KOK KAPITÁNYA. Minden idők Leg­nagyobb orosz tárgyú filmje. Izgalmas mese, lüktető cselekmény, pazar külső felvételek. Műsor e őrt: Legújabb hír­adók. Következő műsor: Március 20*tél RÓZSAFABOT, Szeleczky Zita. EGYETEM: Kizárólag csak itt látható még. ELNÉMULT HARANGOK. Rákosi Viktor regénye nyomán készült hatalmas mii, fő­szerepekben: Kiss Ferenc, Lukács Margit, Nagy István. Műsoron kívül a legújabb hango. híradó. Előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor. 2 x 2 ~ 4 RFKAM1ÉHT. fotelt, hévéről Mártiuovic« keresztény kárpitosnál csinált !•>■» vagy vég} Kész hoverők állandóan rakta- ron Mátyás király-tét 9. F 40<. TAVASZI kabátok, trencskók vegy tiszilitá- •ár. festését megkezdte ßa'ogh György kel­mefestő és vegytisztító üzeme, Betblenkerl- utca 3. Ruha átvétet Malom-utca 28 és Hel- bai-utca 16. F 1 PARR \L remlelkező, fi In rmunüvarrásboz is alkalmas üzletemet megosztanám. Viz-utca 2. M» 0850 FELKÉREM S, I. nevű kalap tulajdonosát, március tizedikén elcserélt Konkoly kj'ap- ját elsőfokú iparhatósághoz visszavinni 'szí­veskedjen. 1112 £ HÉTFŐ, MÁRCIUS 17. BUDAPEST I. 12 Harangszó. Himnusz, 12.10 Cigányzene, 12.40 Hírek, 1-20 Időjel­zés, 1.30 A Rádió Szalonzenekara, 2.30 Hí­rek. 2.45 Műsorismertetés, 3 Fo yamhir, pia­ci árak, élelmiszerárak, 3.20 Pvendőrzenekar. 4.15 „Magyar néprajzirók“. Tessedik Sámuel (íelolvasás), 4.45 Időjelzés, hírek, 5.15 Olás« tánc emezek, 5.40 A magyar—jugoszláv vá­logatott labdarngómérkő/.és. (Előadás), 6.20 A kárpáta jai baj társak Bercsényi Szövetsé­gének első ünnepélyes felvonulása. Közvetí­tés Uugvárról, 6.45 Budapesti Kamarakórus, 7 Elirek magyar, német é-s román nyelven, 7.20 Tárogatónégves, 7.40 Az én postako­csim (előadás), 8.10 Az Operaház Zenekara, 9.40 Hírek, 10 Cigányzene, 11 Hirek német, ola«z, ango és francia nyelvec, 11.30 Film­dalok hanglemezről, 12 Hírek. BUDAPEST II. 6.30 Német nyelvoktatás, 7.05 Budapesti Kamarakórus, 7.25 Tánc le­mezek, 8 Hirek. 8.10 Közvetítés a Pannonia- szállóból. Cigányzene, 9.10 BeSzé getés Mas- cagnivah Felolvasás hanglemezekkel, 9.40 Idő járásjelentés. 1 KEDD, MÁRCIUS 18. 1 BUDAPEST I. 6.40 Ébresztő. Torna, 7 Hi­rek, közlemények, étrend, hanglemezek, 10 Hirek. 1.20 Apróságok nagy emberek életé­ből. Felolvasás, 10.45 D ivar tudósit ás. Felol­vasás, 12 Harangszó, Himnusz, 12.10 Bala- lajka-zenekar, 12.40 Hirek, 1.20 Időjelzés. I. 30 A József nádor 2. honvéd gyalogezred zenekara, 2.30 Hirek. 2.45 Műsorismertetés, 3 Árfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak, 3.20 Buttola Ede tánczenekara. 3.40 Mit főz­zünk? Háziasszonyok beszélgetnek. 4.10 Gyermekdélután, gyermekszerep’őkke! 4.45 Időjelzés, hirek. 5.15 A közellátási szolgálat közleményei, 5,35 Hanglemezek, 6 Mezőkö­vesd népművészetié. (Előadás), 6.30 Cigányze­nekar. 7 Hirek magyar, német és román nyelven, 7.20 Wagner: A nürnbergi mesifeir- dalnokok, 7.45 Közvetítés a Fővárosi Operertt színházból. Fitvfirifty. 9.10 Hírek. 11 Hí­rek német, olasz, angol és francia nyelven, II. 25 Cigányzene, 12 Hirek. BUDAPEST II. 6.30 Mezőgazdasági fő­óra, 7 A Magyarországi M u n k ásd aí e g yl etek Szövetsége képviseletiében a Magyarországi "V as- és Fémmunkások Központi Szövetsége Dalárdája, 730 Francia nyelvoktatás, 8 Hí­rek, 8.10 clr. Debreczeni Sándorné magyar nótákat zongorázik, 8.30 Mikor az énekes lemond. (Felolvasás), 9 Hanglemezek. Teleki-utca 3. udvarban jöjjön hozzánk, meglátja jól jár, mert rendkívül olcsón rá* sárolhat női, férfi szöveteket, flanel ás kö­töttárut, gyári maradékokat. KIFOGÁSTALAN jó állapotban lévé Stoe- vver írógép eladó. Cim a kiadóhivatalban. G 156 ISKOLÁZOTT TANULÓT fejve»« J.rp.g« résaletoiztály, Málváa-u. 1., udvari i im » l■ I L LE L MISZERÜZLÉTBÉ jól Tdâţui vu.bT női. aki önállóan vi /ct, társnak ken-si-V 4 500 pengővel, ni*« elfoglaltKÚg utiatt. Péti/, hiztoaitva. Km- KiíGő Mouo»tori-ut 82.. <lél- után 5—7. I 0 1 i GYAKORLOTT »zemfeU/.edő nőt fejve- s/iink. Herold harisnyaüzlct, Wesselényi Mík- ló»»utca 13. 0845 1RODAKISASSZONY, keresztény, számit zá«ho/. felvétetik, félnapi elfoglaltságra. Gép írni tudók < 'ínyben. Balázs textdkereskedév Wc selényi-utca 7.. az udvarban. I|07 ÖNÁLLÓ vnrróleányt felvesz Szigeti-s/alon Horthy MikIóK-t 5. 1L 087.! BEJÁRÓNŐ kere-íclik 1 né'» lötti órákra. Erzsébet-u. 19. *■■/. L ein. G. 168 KERESÜNK fiatal gyakornok tisztviselő­nőt azonnali belépésre. Ajánlatokat vGya- kornok" jeligére Ellenzék könyvosztályába. G. 169 HASZNÁI T ruhákat veszek, eladok. Hi- vasra házhoz megyek, i'iiedmann, volt Dorot­heum, Mátyás-tér 22. F. MODERN konyhabútorok olcsón eladók. Mussolini-ut 49. Oláh Dezső asztalosnál. P. PERZSASZÖN Y EGET, márkás képeket veszünk és eladunk „Unikum" Kossuth La jos-utca 5. F. “MEGGYŐZŐDHET vételkörtlezettség nél: kül olcsóságaimról. Szövet, vászon, stb- tex­til árukban. Széchenyi-tér 17, emeleten, Far­kasnál, F MODERN ebédlő eladó. Álegtekintbető 3 —A-ig Horthy Mik ós-ut 1. ÍJ. 14. 1061 VENDÉGLŐ átadó. Heltai-utca 16. 064Ü BÉRAUTÓ a kolozsvári piacon engedéllyel, eladó. Érdeklődni Mussolini-ut 27., Bognár sofőrnél. 0825 EGY modern sport gyermekkocsi eladó. Pata-utca 87. 0830 JÓ házikoszt kapható. Majális-utca 2-a. Ugvanott többféle bútor eladó. 1094 ELADÓ vagy bét beadó Szentegyház-utea 6„ ajtó 22. rövid zongora 1080 VENDEGI Ő eladó berendezéssel vagy a be­rendezés és az üzlethelyiség külön-külön i? eladó. Deák Ferenc-utca 6. 1103 JŐFORGAI.MU BtlFFÉ, modern felszere­léssel átadó. Ugvnnott selyem szalon garnitúra eladó. Értekezni f oto Sárdinál, Horthy M.-u. 13. ______ 1073 ELADÓ uj ebédlő és zongora. Szép-utca 6„ II. e. ajtó 3. _______ ________ WERTHEIM kaisszát keresek Babos, Atti­MAGÁNTANULÓKAT juta nyosan előkészít középiskolai tanár. Görbgtemplom-u 4. 1072 ANGOL, német, latin nyelvtanítást, ma­gántanulók előkészítését vállalja külföldön járt tanárjelölt. Cim a kiadóbau. Megkere­sésre házhoz megy. 1108 I INGATLAN ÉS LAKÁS | mmemssaMmmKamaamammmaeiWBmmst 1 SZOBA, konvhás száraz lakást keresek május 1-re központban. Lhrenwald, Boros pa­pirüziet. Horthy Miklós-ut 2. ___________0831 KIADÓ két szoba, konvhás villa, nagy kerttel, Attila úti negyedben. Segesvári és Társai. Kossuth Lajos-u. 10. Telefon 12—41. ________________________________________1093 3 SZOBÁS, komfortos napos lakást belvá­rosban keresek. Ajánlatokat l.ászlóffy, Szení­egyház-utca 6. Telefon: 26—70. ______G. 163 KERESEK április elsejére 3—5 szobás, komfortos, kertes lakást belvároshoz közel. Cim a kiadóban. G. 164 KERESEK máju6 1-ére egy szoba, konyhás lakást (ha lehet fürdőszobával). Címeket ki­adóba „Rendes fizető“ jeligére kérem leadni. ______________________________ G. 162 GYERMEKTELEN házaspár keres május l-re 1—2 szobás, konyhái komfortos, tiszta lakást központban. ..Pontos“ jeligére. 107l ELADÓ villaszerű uj ház, 2 külön, komfor­tos lakosztállyal, szép gyümölcsöskerttel, tiszt­viselőtelep elején, Györgyfalvi-ut 48. 0820 SZINAIAI vakolásig készen levő. 450.000 lejt érő házamat elcserélném helybelivel. Angi, Apor-utca 22. __________________0811 KIADÓ Hosszu-utca 44 alatt 3 szoba, kony­ha komfortos, május és 1 szoba, konyha a-zonna ra. megtekinthető 2—4 között. Ér­deklődni Deák Ferenc-u. 24, füszerüzletben. ___________________ 0807 KÜLÖNBEJÁRATU, csinosan bútorozott szoba, Tordai-ut 14., ajtó 6., azonnal kiadó. 1070 ló. 0796 KERESEK uradalmi, tisztán kezelt, na ponta 60—100 liter tehén-, bivalytejet. Far­kas-utca 6. emelet, 12. ajtó. ____ 1119 UJ fehér Háló elköltözés miatt olcsón el­adó. Györgyfalvi-ut 25. 1106 EMPIRE szekretert és eredeti antik Író­asztalt keresek, Ajánlatok „Csak szép dara­bok“ jeligére kiadóba. _____________Gy. 2517 FÜRÉSZPOR eladó Csertörő-u. 4. G. 166 ALIG használt fekete, keményfa, kombi­nált berendezés, rekamier. kombinált szek­rény és egyéb bútorok, elutazás miatt eladó. Mussolini-ut 25. aitó 18. 084" TÖRT ARANYAT, ezüstöt, drágakövet ve­szek, mindennemű ékszerátaiakitást, javítást pontosan és jól elkészítek. Bárminemű ara­nyozást vállalok. Schwartz Dániel őskeresz- tény aranyműves, Szentegvház-utca 6. 0846 szekrénv. 1114 ELADÓ uj, modern, kombinált Király-utca 6.. balra ajtó 3. MEGVÉTELRE kerestetik: konyhaberen dezés, garderob szekrény é3 2 szobás kom fortos, kertes ház. Ügynökök kizárva. Cim a kiadóban. 1121 ALKALMAZÁS ÖNÁLLÓ, pénzkezelésb.-n jártas intelligens keresztény szobaasszonyt keres garanciával özv. Elefánt lózsefné, Marosvásárhely, Csilla rköz 9. __________________Gy. 2508 TANULÓNAK felveszek rendes, értelmes, keresztény fiút, néhány középiskolai osztály- lyal. Balázs textilkereskedés, Horthy M.-ut 7. szám, az udvarban. 1987 OLCSÓN eladó uj ház, szoba, konyh, pin­ce, 1000 m* 2 gyümölcsössel. 30 köbméter épü­letkővel. Imre király-ut 6. szám. (Kerek­domb.) ____________________________03 j I BÚTOROZOTT 2—3 szoba, fürdőszoba, konyhás lakás központban májusra kiadó. Megtekinthető 11—1-ig- Cim könyvosztály­ban. __________________________F. 1d5 KERESEK 2—3 szobás komfortos lakást központban, közel Eichuer Herold harisnya­üzlet, Wesselényi Miklós-utca 13. _______0844 ELADÓ a Békásban 4 hold legelő, gazda­sági épületekkel, Érdeklődni 2 4 óra között Káldy György-utca 5. (Attila-utból.) 0848 KIADÓ Malom-tucában egészen uj, mo­dern házban kétszobás, összkomfortos lakás azonualra vagy április 1-re. Érdeklődni New­York portásának _______________________H20 KERESEK 3, esetleg 4 szobás komfortos kertes lakást, lehetőleg külön telken, ügy­nököt díjazok. Cim a kiadóban, 1115 KIADÓ májusra kétszobás komfortos la­kás. Megtekinthető 2—4 között. Pap-utca 22. 11-09 BÚTOROZOTT szoba kiadó Mussolini-ut 16. 1L10 BELVÁROSI három lakásból álló ház el­adó. Cim könyvosztály ban. Ilii BÚTOROZOTT szoba, azonn al is, , kiadó. Kálmán király-űtea 5. 1105 KIADÓ műhelynek, garázsnak alkalmas raktárhelyiség. Horthy Miklós-ut 37. 1113 2 SZOBA, konyha, fürdőszoba, komfortos lakás április 1-re kiadó. Mussolini-ut 54. ____________________________________ 1116 KIADÓ kertes villában klinikák közelében különbejáralu bútorozott szoba Mikó-ütca 30. G- 167

Next

/
Oldalképek
Tartalom