Ellenzék, 1941. március (62. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-01 / 50. szám

7 El I F N 7 í‘ K 19 4 1 március I. :jrn »jn íía^sá-Mji Ildid X&VÓSi&rl BÁLT RENDEZNEK A PINCÉREK. A ko­lozsvári vendégipari munkások szakmai céhe vigalmi bizottságának rendezésében 1941 március 6-án este 10 órai kezdettel a keres­kedelmi kamara nagytermében pincérbál lesz. A bál tiszta jövedelmét a céh munkanélküli tagjainak segélyezésére forditják. Olvasom a tegnapi lapokban, hogy a ('.orviti-koszorus író néhány napra Kolozs­várrá érkezett. I felszubudulóis óta na ni először történik az s hízón yarn nem is u tol inni. mart kavvsvn barátk oztok még tig\ ossza Kolozsvárral. mint Harsányt Zsolt. Harson) i mint azt már az iro- dalomtörtanat tartja számon nem ko­lozsvári. mag csali nem is erdélyi szárma­zású; niégis, amikor Kolozsvárra jött: ha­zajön. Hart Kolozsvár már nem is valami ..tiszteletbeli" kolozsvárinakhanem egye­nesei: a maga fiánál: tehinti öt. Pályája nemcsak innen indult l:i. hanem már itt kibontakozott. Azol: az évek a boldog béke évei . amiket mint fiatal, de már­is nagyratartott iró és újságíró itt töl­tött. nyomot hagytak Kolozsvár irodalmi és újságírói életében. Imikor Harsányt Zsolt mint első éves ..filozopter" és az éppen abban az év­ben megnyílt kolozsvári Tanítók Házá­nak lakója — 18 éves daliás ifjú — Ko­lozsváron megjelent, már bizonyos irodal­mi műit volt a háta megát;, mart hiszen már gimnazista korában jelentek meg ver­sel ..nyomtatásban", a zsebe piaiig mindig ( tele volt a legfrissebbekkel; mert hogy naponta egyel-kéttöt meg ne irt volna, ar- j ól szó seni lehetqtt. Es. már ezek a ver­sek sem voltai: úgynevezett ..zsengék", komoly dolgok voltak. Különösen valami egészen sajátos könnyedség és formáló- kély jellemezte őket. épp úgy. mint pró­zai íróistul, melyekkel szinten nem fukar­kodott. Természetes, hogy Kolozsvár, ez a lüktető érdeklődésit város, a legrövi­debb idő aluli felfigyelt rá. Alig pár hó­nap telt el s már benn dolgozott az „Új­ság" szerkesztőségében, mint néhai jó Gombos-papánal;. ennek az egyszerű, de izén jó Ítéletit s nagy tapaszta­lata nyomdász-lapkiadónak a kedvence. Soha senkit nem láttam még olyan sokat és olyan könnyen dolgozni, mint őt. Solc- szor napok alatt a szemünk láttára szinte fantasztikus tömegű munkateljesítményt produkált; pedig észre sem vettük, hogy dolgozik. Emlékszem, hogy egyszer dr. Janovics Jenő kérésére két nap alatt fordította le a „Bátor katonát", egy Strauss-operettel, amelyre Janovicsnak sürgősen szüksége volt. A fordítás a boldogult Thália-hávé- liáz egyik asztala mellett készült el; de nehogy azt méltóztassanak gondolni, hogy talán Zsolt 48 óráig ült és dolgozott en­nél az asztalnál. Közben elvégezte ö az Újságnál is a maga rendes munkáját — a lap felét mindig ö irta —, felvette és fel­dolgozta a pesti telefont, megírta a „szí­nes fejhirt", megirt még egy-két cikket; de mindezek mellett, mint mindes es­te, a színházi előadáson is végig ott volt s közben ráért társadalmi és magánédetet is élni. Hanem azért a fordítás két nap alatt — versekkel, dalszövegekkel együtt — tip-top volt és Zsolt egy könnyed moz­dulattal nyújtotta át a maga apró gyöngy- betűivel teleirt 60—70 oldalt Janovics­nak. S ezt ö — egyedül ö —• egészen magától értetődőnek tartorta. Ameny- nyire rabul ejtette öt az első pillanat­tól Kolozsvár városa, annyira szivébe fo­gadta őt is ez a város. Az előbb talán egész fölöslegesen mondottam, hogy ked­vence volt Gombos papéinak; hiszen ő az egész városnak kedvence volt. Azt hiszem, csak keveseknek látogatá­sát várja és üdvözli Kolozsvár olyan sze­retettel, mint a Harsányt Zsoltét. Dr. inaksai Teleky Sándor. SZOLGAI.A I OS (iYo(iY SZERTÁRAK. V\arc uix 1—7 ig u követke/ö JO'ójjySiti -* (áruk 'eljrs lenek é.iiidi Molgálntot : S/cii(háromság gvágyszertúr, Unió ut u 2. Telefon : 20—7K. keres/felo szí. János gyógyszertár, Deák I erem >*utyu 9. lele fon: 15—68. Minerva j^yóig.v szertár Horthy Miklósul 2S. Telefon: 21—54. Magyar Korona gyógyul/e|rt ár, Heltui-uitca 1. Telefon: 27—92. ADOMÁNYOK. Szent Autul nevében Vik­tor bácsinak akinek nehéz helyzetét február *20-i szamunkban ismertettük, 5 I* adomány érkezett. A iiemeslelkii adományt itt nyug tűzzük — Papp Lásr’ó ugyanakkor az árvíz­károsultak számúra 5 pengő adományt jutta­tott hozzánk. A nemesszivii adomúuyt rendel­tetési helyére továbbítjuk. Hajfestés tartós onrtolálás (Dauer) hajmunka. Töbh évtizedes gyakorsadat Böszörményinél, Ä,tcs TEADÉLUTÁNT rendez a PANNONI ! NAGY K A VÉHÁZ, március 2-án délután 1 árui kezdettel. AZ ERDÉLY RÉSZI EATERMELŐK SZO- VÉTSÉGÉNEK ALAKULÓ KÖZGYŰLÉSE. Az Erdélyrészi Fatermelők Szövetsége ala­kuló közgyűlését Kolozsvárott az ipái kamara nagytermében 1941 március hó 6-án délelőtt 9 órakor fogja megtartani, amelyen megje­lenni jogosult minden, a visszacsatolt Kelét- Magyarországon és Erdélyben faterinelésse! loglalko/ó egyén, cég vagy társaság szemé­lyesen. illetve megbízottjai utján. A tárgyso­rozatban szerepel a megalakulás kimondásán kívül az elnök. aleluökök és választmányi tagok megválasztása, valamint az alapszabá­lyok tárgyalása. A szervezőbizottság felhívja az érdekelteket. hogy a közgyűlésen minél számosabban jelenjenek meg. A szervezőbi­zottság a közgyűlést megelőzőleg 1941 már­cius 5-én délelőtt 10 órakor ugyancsak Ko­lozsvárott, az iparkamara kistermében érte­kezletet tart. A KEHFSKEDI IMI DIVATAI. I ILI 11 V vs a a BELGRÁDI i A v ASZI \ iSÁRON VALÓ ki ÉSZVÉTELRE. A m. kir. Kereske­delmi Hivatal a lolyo évi május Ilién meg I nvilo belgrádi tavaszi vásáron csoportot szer j M7. iiiagyui kiállítókból. A magyar pavilion- I ban kiál itásru kerülnek a gépipar, (nehéz ipar kivételével) a porccllán és üvegipar, a gyógyszer es vegyiipar, a papnő-ipar. u bőr ipar és konlekciÓMpur termékei. Jelc.ulke/.é-.i határidő 1941 március 5. A m. kir. kereske­delmi Hivatal propaganda csoportja (V., Szécbenyi-rakpart .1. Telefon: 111—091.) a részi venni óhajtóknak részletes felvilágosítást iiynjt. KERESZTES pedikűr, Deák Ferene-u. 4. AZ ÖTVENEDIK MEZŐGAZDASÁGI Ki ÁLLÍTÁS. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 19-11. évi március 29-től április h< 6. napjáig terjedő időben rendezi ötvenedik mezőgazdasági kiállítását és tenyészállat vásá­rát. Kolozsvár polgármestere felhívja erre a gázdaközönség figyelmét azzal, hogy mind többen használják ki a tanulásnak és isme­retszerzésnek ezt a lehetőséget a kiállítás Iá tolatásával, annál is inkább, mert erre 20 év óta alig volt alkalmuk. Tudniok kell a gaz­dáknak, hogy a budapesti tenvés/.á latvásáro i vásárolt állatokat ingyenesen szá litják ren­deltetési helyükre. Különösen nagy jelentő­sége van rzeüi tenyészá latvásármak n hazatért területek számára, mert itt az állattenyész­tés nagyon elmaradt, mivel a liató-ágok sem­miféle támogatásban nem részesítették a ma­gyar gazdaközönséget. A III. ü. o. vezetője: Dr. Segesváry sk.. tanácsnok. A KOLOZSVÁRI FRANCIA KULTURÁ­LIS KÖR előadássorozatának keretében Henri Thirion tanár a Fei’enc József Tudomány­egyetem 3. számú termében március 3-áu, hétfőn délután 6 órakor előadást tart: Moliére müveinek történelmi fontosságán)1. Megérkeztek a legújabb modellek. KISS JÁNOS női szabó, Egyetem-utca 3.1. em.4. A TŰZHARCOS SZÖVETSÉG KÖZ­GYŰLÉSE. A Magyar Országos Tűzhar­cos Szövetség kolozsvári főcsoportja már­cius 2-án. vasárnap délelőtt 11 órakor tartja meg alakuló közgyűlését a sétatéri Színkörben. A közgyűlés tárgysorozata a következő: Magyar -Hiszekegy. Beszá­molót mond Málnásy Tivadar, az ideigle­nes ügyvezetéssel megbízott szervező- bizottság tagja. Az Országos elnökség ki­küldöttjeinek beszéde. A jelölőbizottság felkérése. Szaval Ueésy Jenő, a kolozsvári Nemzeti Szinház művésze. Választás. A megválasztott; tisztikar fogadalomtétele. A megválasztott elnök beszéde. Esetleges üdvözlő beszédek. A tiizharcos-jogokat és kötelességeket ismerteti Kerekes Ist- ván, az ideiglenes ügyvezetéssel megbízott szervezőbizottság tagja. Himnusz. Az alakuló és tisztikart választó közgyűlésbe a meghívókat a főcsoport vezetősége pos­tán küldi szét mindazoknak, akik, mint az Országos Központ fényképes igazol­vánnyal igazolt tagjai, választók és vá­laszthatók. A meghivó mellé mellékelték a színházi helyjegyeket. Azok a bajtár­sak. akiknek igazolásuk még folyamatban van, helyjegyet igényelhetnek a főcsoport Deák Ferenc-utca 6. szám alatti helyisé­gében. Jelentkezniök kell azonban leg­később szombat, március 1-én délig. Ugyancsak igényelhetnek helyjegyet mind­azok a kolozsvári polgárok és polgárnők, akiket a tiizharcoseszme érdekel. A be­lépés díjtalan. A délelőtt megtartandó alakuló közgyűlés folytatásaképpen este társas bajtársi vacsora lesz a Vigadó (tiszti kaszinó) helyiségeiben este 8 órai kezdet­tel. A főcsoport vezetősége felkéri azokat, akik a bajtársi vacsorán résztvenni óhaj­tanak, hogy vacsorajegvük megváltására (2 pengő személyenként) a főcsoport De­ák Ferenc-utca 6. szám alatti irodájában legkésőbb szombaton, márfcius hó l{-én délelőtt 12 óráig jelentkezzenek Vizondoláfás 15—20 perc alatt szárad az uj gépekkel. Művészies halfestés Baier Ferenc, Jékal-u. 5. * A SIKETNÉMÁK KOLOZSVÁRI M. KIR. ÁLL. INTÉZETÉHEZ egy nőtlen férfi felügyelő kerestetik. A pálvázónak legalább 4 középiskolai végzettséggel kell bírnia. Teen­dője a fin növendékekre való felügyelet. Dijazása a próbaidő a!atl havi 40 pengő, mely arravalóság esetén emelkedni fog. Az igazgatóság utján benyújtott kérvényhez mel­lékelni kell az iskolai bizonyítványt és anya­könyvi kivonatot, Személyes jelentkezés a Siketnémák M. Kir. Intézetében (Honvéd­utca 38. sz.) Az igazgatóság. A FŐISKOLÁS IKE DÉLUTÁNJA. A fő­iskolás IKE március 2-án, délután fél 4 óra­kor az IKE-otthon nagytermében. Király-utca 22., főiskolás délutánt tart. A műsor a kö­vetkező: Nótázás, vezeti Székely Pál V. o. th. h. Dr. Jancsó Elemér koll. tanár előadása gróf Mikó Imréről. Benedek Gyula th. h. szavalja Kosztolányi Dezső: Ének Virág Be­nedekhez cimü költeményét. Schubert: Im­promptu, zongorán játssza Reményi Gyopár. Cseresznyés Ferenc th. h. szavalja Jékelv Lajos: Dal a nagy székely diákról c. költe­ményét, végül társasjáték. BEVÁLIK A MÜTALP; Budapestről jelen­tik: Rövidesen megkezdődik a miitalpgyártás. Nemcsak elkopott cipő talpakat, hanem feső- bőr hulladékokat is apróra őrölnek és ezt gumival keverik el, a keletkezeit masszát ci- pötalpnak megfelelő vastagságú táblákba saj­tolják. Kötőanyagul tehát a gumit használ­ják fel. Ezt értesülésünk szerint elhasznált gumiabroncsok feldolgozásával állítják elő. A miitalp gyakorlati próbák a’apján igen meg­felelő minőségűnek bizonyult és mindenkép­pen alkalmas felhasználásra. AZ ADÓBEVALLÁSOK UJ HATÁRIDE­JE: MÁRCIUS 15. r.udapestről jelentik: A jövedelem és vagyonadókéval ásókat tudvale­vőleg február végéig kell beadni. A rendki viili munkatorlódásokra való tekintettel a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ké­résére a pénzügyminisztérium a bevallási Ha­táridőt március 15-éig meghosszabbította, egyéni iudokolt kére emre pedig a vallomás beadását marrius végére lehet kérni. NINCS TÖBBÉ kövér nő, mert az Unió- utca 21. szám alatt most megnyílt }'iola fűző szalon budapesti és bécsi modellek alap­ján készült fűzőivel, gyógy fűzőivel eltüntet minden bántó vonalat. Ugyanitt jutányos áron. kifogástalan minőségben külföldi és belföldi anyagból készítenek princess!, haris, nyalarlókat, melltartót felelősség mellett. .4 közönség párt fogását kéri Boga Viola tulaj­donos. TÉCSI PEDICUR. Mátyás király tér 26. A VOLT 51-ES GYALOGEZRED Bajtársi j Körének vezetősége ezúton mond köszöne- j tét mindazoknak, akik a február 16-iki ma- f tinén szerepeltek, valamint akik tiszteletje- ’ gyük kiváltásával és feKilfizetéssel a tavasz- szál rendezendő 51-es ezrednap kö tségei fe­dezéséhez hozzájárultak. Hunyadi János 75 éve világhírű gyágy-kesariiviz megvédi és rendbe hozza egészségét. Az összes belegsegély/.ó pénztárak rendelik. &rnté'ze-z2ÍinU ! lülő március I. A volt felvidéki 89. honvéd hadosz­tály Gorlice környékén folyt állásitarrui alatt, Uranic Márton, volt miskolci W. honvéd gyalogezredbeli zászlós észrevette, hogy az oroszok egy jól rejlett és eddig- elé fel nem ismert oldalozó állásból, erő­sen lövik a század ja vonulót. Erre gyors el­határozással magaköré gyűjtötte emberen, majd kb. 30 főnyi osztaga élén. saját kez­deményezéséből, igen ügyesen megközelí­tette az oldalazó) állást, amelyet azután a sötétség leple alatt hirtelen megrohamo­zol I. vállalkozása sikerült. mert a megle­pett oroszokat széjjel verte és azok Hit) emberét foglyul ejtette. Minthogy ennek a kczdeményezöen és sikeresen végrehaj­tót t vállalkozásnak fontos harcászati hő­hatásai voltak és Frank zászlós máskor is kitüntette magát, ez alkalommal a riagy- ezüst vitézség) éremmel jutalmazták de­rék harci teljesítményét. ÉRTESÍTÉS. A kolozsvári Villamosinüvek értesíti áramfogyasztóközönségét, hogv ha­laszthatatlan hálózati munkálatok evégzése miatt folyó hó 2-án az alábbi hálózati kör­zetekben és az alábbi időszakban áramszüne­tet fog tartani: 9-—15 óra között Csernialom és Csertörő-utca. valamint ezen utcák kör­nyékén. 12—15 óra között a Hitler és Hu­nyadi-tértől keletre eső városrészben. 9—-10 óra között Petőfi-utca és Horthv Alik'ós-ut és ezen utcák környékén. CiáROZ Deák mérnUX Mátyás király­tér 7. szám. — Telelőn: 27.03 AZ ERDÉLYI VÁLLALATI FEL­ÜGYELŐK ÉS GONDNOKOK ÉRTE­KEZLETE. Az erdélyi vállalatok élére ki­nevezett felügyelők és gondnokok tegnap délelőtt az iparkamara tanácstermében értekezletet tartottak. Az értekezleten az ipurügyi miniszter képviseletében dr. Nötel Vilmos miniszteri tiktár vett részt, aki a fogadalom letétele után a megjelen leket utasításokkal látta el. BEMUTATÓ ELŐADÁS A VILLAMOS HEGGESZTÉSRŐL. A közönség nagy ér­deklődése melleit tartotta meg Kurovszki István főmérnök, a Weiss Manfréd Rt. bu­dapesti acélművek egyik vezetője két­napos bemutató előadását. Szerdán dél­után a Felsőipari szakiskola érdeklődők­kel zsúfolásig megtelt nagytermében Ku­rovszki főmérnök vetített képekkel mu­tatta be a magyar vasipar hatalmas előre­törését. A délelőtti előadáson az acélgyár művezetői a láng és villanyheggesztővel való műveleteket mutatták be. AZ IPARKAMARA ÉPÜLETÉBE KÖL­TÖZÖTT AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI TA­NÁCS. Az Erdélyi Gazdasági Tanács az iparkamara Kossuth Lajos-utcai épületé­nek második emelti részébe költözött, ahol később az Imi erdélyi kirendeltsége is el fog helyezkedni. Március 21-én tartják meg Kolozsvá­ron a MÁV tarifaértekezletet. Az erdélyi gyáriparosok kérésére a kormány már régebben elhatározta, hogy a MÁV-tarifá- val kapcsolatos erdélyi sérelmek megis­merésére Kolozsváron tarifaértekezletet fog tartani és erre az érdekelteket meg­hívja. Az értekezlet megtartására már több határnapot tűztek ki, de közbejött akadályok miatt azonban az értekezletet nem lehetett megtartani. A kereskede­lemügyi minisztérium értesítette a ko­lozsvári kereskedelmi és iparkamarát, hogy az értekezletet március 21-én meg fogják tartani és ezen a kormány kikid- döttei is résztvesznek. Jámbor Lajos tánciskolájában, Kossuth Lajos-u. 10. 1. emelet, március 4-én esre 9 órai kezdettel ebben az idényben utolsó tanfolyam kezdődik. — Minden vasárnap este 8—12 óráig össztánc. Magyar intelligens közönség találkozó helye

Next

/
Oldalképek
Tartalom