Ellenzék, 1940. október (61. évfolyam, 225-250. szám)

1940-10-06 / 230. szám

19 40 október 7. ţoxMiEÂSâe A Kereskedelmi és Iparkamara s az Iparosok Országos Köz­ponti Szövetkezete (SOKSZ) kisipari biieSíe! kapcsolatos értekezlete KOLOZSVÁR, október 7. (Az Ellenzék tud.) A felszabadulás őrőmunnepe meg mindig tart, a kormány azonban már meg­kezdte szülőföldünk felsegitésére és a mindennapi élet ritmusába való bekap­csolódás iránti munkáját, kikiildve meg­bízottait, hogy az anyaországban kikristá­lyosodott és évtizedes tapasztalatokon nyugvó irányelvekbe minket is beszer­vezzenek. Ilyen intézkedés volt az Iparo­sok- Országos Központi Szövetkezete meg- bizottainak adott az az utasítás, bogy vegyék fel velünk az érintkezést. Ezek a megbízottak a napokban Kolozs­várra érkeztek és felkeresték a kereske­delmi és iparkamarát, bogy felvegyék a kapcsolatot az itteni kisiparossággal. Az értekezleten dr. Bereczky Ernő, a ke­reskedelmi és iparkamara vezető titkára elnökölt, amit Rátz Miháy iparosegyleti elnökkel együtt készített elő. I Jelen voltak: az IOKSz kiküldöttei, Ács Ernő igazgató, Gundrum Gyula cég­vezető, a közszállitási osztály vezetője. Dörnbach Jakab borszakértő, továbbá dr. Torda Balázs, a debreceni kereskedelmi és iparkamarának a kolozsvári kamarához miniszterileg kirendelt segédtitkára, Ta- tay Sándor, a munkakamara kijelölt veze­tője és Tatay Ferenc kereskedelmi és iparkamarai előadó mint jegyzőkönyvve­zető. Dr. Bereczky Ernő örömmel üdvö­zölte az első magyar kisiparosértekezletet, vázolta az IKOSz működésének nagy je­lentőségét. Dr. Torda Balázs, a debreceni kamarai kirendelt segédtitkár az anyaor­szági kisiparosság testvéri üdvözletét tol­mácsolta. Ezután Gundrum Gyula, a közszállitási osztály vezetője kezdte meg az IOKSz ré­széről szakszerű és értékes előadását, amelyet a megjelentek mindvégig nagy fi­gyelemmel hallgattak. Az előadás röviden vázolva a következő volt: Az IOKSz munkaköre a következő: 1. szakipari szövetkezetek alapítása, 2. kis­ipari hitel, 3. munkahitelek, 4. áruváltók leszámítolása, 5. közszáilitás. A Ioksz-nál, közszállitás szempontjából a kisiparosok a következő osztáyokra oszolnak fontos­ságuk szerint: a) cipész, b) szabó, c) nyer­ges, d) sapkás, e) sziies, Ezek közül az iparosok közül a cipészeket évente kb. két és fél bárom hónapig foglalkoztatja megszakításokkal közmunkákkal, a töb­bieket kevesebb ideig. Az IOKSz közszál­litás szempontjából dolgozik a katonaság­gal, vasúttal, postával, BSZKRT, stb. köz­üzemekkel. Az IOKSz minden olyan iparosnak folyósít kölcsönt, aki iparágát iparigazol­vány alapján, saját műhelyében önállóan gyakorolja, vagyona felett szabadon és megfelelő fedezettel is rendelkezik. Köl­csönök a következő fedezetek mellett ve­hetők igénybe: 1. ingatlan fedezetre adott hitel. Ezt bármelyik kisiparos igénybe veheti első helyi bekebelezés mellett. A kölcsön kamata 6 százalék, időtartama 3 év, mely indokolt esetben meghosszabbít­ható. A bekebelezés, törlés és minden egyéb költség összesen kb. 1 százalékot tesz ki, amihez csekély becslési költség járul, 2. váltókölcsön, ingatlan fedezet nélkül, legalább két kezes jótállása mel­lett. E kölcsönt rendesen építkezésnél lehet igénybe venni, mely esetben a váltót az építtető is alá kel Írja a munkát vég­ző kisiparossal együtt. A kölcsön a mun­ka előhaadásával aránylagosan lesz folyó­sítva, főleg a munkabérek kifizetésére. 3. A közszállitások lebonyolitásához szüksé­ges kiadások egy részének előlegezése, mely esetben a kisiparos követeléseit en- gedémnyezni tartozik. 4. Kisiparosok ál­tal készített munkák részletfizetésre va­ló eladása esetén a vevőtől kapott váltók leszámítolása, ha az arra megfelelő hi­telképességgel bir. Különösen bútor el­adásnál veszik ezt a kölcsönt igénybe. Közmunka vállalásnál, ha a vállalko­zónak van ingatlana, szabályos bankköl­csönt kap, ha nincs, akkor a kölcsönt csak olyan esetben lehet folyósítani, ha a kisiparos rendelkezik valamelyes készpénzzel is. A kisipari gyártmányok külföldre való kivitelének és a megfelelő SPORT Szenzációs magyai* ökölvivésike? Budapesten! BUDAPEST. A magyar ökölvivósport szombaton szenzációs sikert aratott. A ma­gyar válogatott csapat ugyanis az olaszok el­leni viadalt 11:5 arányban nyerte meg, ami a magyar ökölvivósport hatalmas fejlődését jelenti. Növeli ezt a váratlan nagy sikert az a körülmény is, hogy csupán bárom magyar NAGYVÁRAD. Magyarország B—Nagyvá­rad válogatott 4:2 (3:1). SZATMÁR. Gamma—SzSE 6:0 (4:0). NAGYKÁROLY. Szolnoki MÁV—Nagyká­rolyi Atlétikai Klub 5:0 (2:0). ELLENZÉKv„ J futás: 1. Németország (Scheuring, Mclb- rov/itz, Neckcrruann, Kcisch) 4.1.8 mp. 2. Magyarország {Szigetváry, Korornpaí, Sán­dor, Gyértés) 42. I rnp. 400 m. gátfutás: l. Hilling német 34.9 mp. 2. Mayer né­met. 3. Nádasdi magyar. 4. Polgár. 800 m. : 1. Harbig német 1 p. 51.7 mp. 2. Brandscheit német 1 p. 52.2 mp. 3. Szabó Miklós magyar 1 p. 53.8 mp. 4. Ilarsányi 1 p. 54.4 rnp. Diszkoszvetés: ]. Wotapek német 49 m. 98 cm. 2. Kulitzy magyar 48 m. 18 cm. 3. Horváth magyar 48 ru. 18 cm. 4. Trippe német 200 m.: 1. Melle- rowitz némcl 21.8 mp. 2. Sándor magyar 22 mp. 3. Scheuring 22.2 mp. 4. Gyenr-s magyar 22.3 mp. Gerelyvetés: 1. Loose német 66 m. 40 cm. 2. Várszegi magyar 64 m. 58 cm. 3. Pector német. 4. Ráchely magyar. 4x400 ni.: i. Németország (Lin- hoff, Ahrens, Wieland, Harbig) 3 p. 14.2 mp. 2. Magyarország (Góbi, Vadas, Pol­gár, Sándor) 3 p. 19.2 mp. Rúdugrás: 1. Kovács magyar 4 m. Országos magyar ifjú­sági rekord. 2. Haunzwickel 390 cm. 3. Glöcner német 390 cm. 4. Zsuffka 380 cm. 5000 m.: 1. Eitel német 14 p. 42.7 mp. 2. Eberlein német 14 p. 43.6 mp. 3. Kelen 14 p. 46.8 mp. 4. Szilágyi 14 p. 49.2 mp. ökölvivó: Homolya, Bohács és Torma aratott győzelmet, mig a többi versenyzők döntet­lenül végeztek ellenfeleikkel. A viadal szen­zációja az, hogy Homolya már az első perc­ben kiütötte nehézsúlyú ellenfelét: Chiesat. A mérkőzést ünnepélyes keretek között meg­tartott bankett fejezte be. Mindenütt győztek Erdélyben a budapesti labdarúgócsapatok NAGYBÁNYA. Törekvés—Nagybányai SE 3:2 (1:2). A mérkőzéseket mindenütt ünnepélyes ke­retek között nagyszámú közönség előtt játsz­ták le. Méme(ország-Magyarország 2:2 Isméi nem volt szerencséje a magyar ycsatársornak BUDAPEST. 40 ezer főnyi közönség je­lenlétében, amelyben Horthy kormányzó is megjelent, zajlott le a német—magyar válogatott labdarugómérkőzés, az olasz Dattilo biró vezetésével és az 2:2 (1:1) arányban, döntetlenül végződött. Csapat­összeállítások a következők voltak: Németország: Klodt, Janes—Moog, Kupfer—Goldbrunner—Kitzinger, Lech- ner—Hahnemann—Walter—Comen—Pes- ser. ! Magyarország: Boldizsár, Pákozdi—Pó- sa, Lázár—Polgár—Sárosi III., Kincses—- Sárosi dr.—Fint a—Kiszely—Gyetvai. Az első félidő hatalmas iramú játékkal telt el, melyben a magyar csapat volt erős fölényben, csatársorának azonban — mi­ként a jugoszlávok ellen — semmi sem sikerült, sőt Lecbner révén az első gólt a németek szerzik meg, amit a magyar csapat csak Kiszely révén tudott egyenlí­teni. A II. félidőben a játék már változa­tosabbá vált, a németek is sok veszélyes támadást intéztek a magyar kapu ellen, emellett a magyar csapat csatársorát to­vábbra is balszerencse kisérte. A 7. perc­ben Kincses lövése a kapufát találta el, a 12. percben viszont a német kapus ál­tal kiadott labdát Comen Hahnemannak továbbítja, aki kitör és bár Boldizsár elébe rohant, mellette a kapuba vágja a németek újabb vezető gólját. A 17. perc­ben született meg a magyarok egyenlítő gólja, mikor is Kincses a Finta által át­adott labdát élesen a kapura lőtte és a labda a bal kapufáról pattant a hálóba. A magyar csapat ezután lelkesebb játékba kezdett, de a csatársor eredménytelensége tovább tartott. A 20. percben a biró az aradi vértanuk emlékére egy percig fél­beszakította a játékot és a közönség fel­állva, néma kegyelettel áldozott a hősök emlékének. A magyar csapat a mérkőzés utolsó felében hevesen támad, de a néme­tek okos taktikával védekeznek, teljes si­kerrel. A 27. percben furcsa jelenet játszódott le a pályán. Lecbner a lesben levő Pessert szöktette, mire a magyar védelem egy pil­lanatra leállt, amit Pesser arra használt fel, hogy a labdát a hálóba vágja. A biró először gólt fütyölt, azonban nyomban át­látta tévedését és nem adta meg a jogo­sulatlan gólt és igy a mérkőzés 2:2 arány­ban, döntetlenül végződött. A 40. perc­ben Kiszely a kezén megsérült, ngyhogy azt fel kellett kötni és a játékos tovább nem tudott harcolni. A mérkőzést barátságos Hangulatban el­töltött bankett követte. 117—89 pontaránnyal a németek nyerlek a magyarok elleni alicfikai viadalt Szenzációs eredmények, magyar rekordok, nézőrekord a versenyeken BUDAPEST. A német—magyar atléti­kai viadal óriási közönség- és sportsiker­rel zajlott le s azt a németek fölényesen, 117—80 pontaránnyal nyerték meg. A versenyeket szombaton 8 ezer, vasárnap pedig mintegy 30 ezer ember nézte vé­gig. A magyar atléták méltó ellenfelei voltak a németeknek és igen szép, várat­lan győzelmet arattak. Részletes eredmé­nyek a következők: Kalapácsvelés: 1. Stroch német 57.05 m. 2. Blask 50.90 m. 3. Biró 46.10 m. A. Rácz dr. 43.71 m. 110 m. gátfutás: 1. Szabó dr. magyar 15.4 mp. 2. Becker né­met 15.5 mp. 3. Nádasdi magyar 15.8 mp. 4. Neckermann német. 400 m.: 1. Harbig német 48 mp. 2. Ahrens német 49.3 mp. 3. Polgár magyar 49.6 mp. 4. Góbi ma­gyar 49.8 mp. 100 m.: 1. Mellerowitz né­met 10.5 mp. 2. Koronpai magyar 10.7 mp. 3. Gyenes magyar 10.7 mp. 4. Kersch német 10.8 mp. Magasugrás: 1. Cseroa magyar 190 cm. 2. Nacke német 185 cm. 3. Scblengel német 185 cm. 4. Gáspár ma­gyar 185 cm. 1500 m.: 1. Kaindl német 3 p. 53.8 mp. 2. Szabó magyar 3 p. 54.2 mp. 3. Giesen német 3 p. 59.6 mp. 4. Har- sányi magyar 4 p. 01.6 mp. Hármasugrás: l. Homolka német 14 ni. 60 cm. 2. Som­ló magyar 14 m. 57 cm. 3. Mundling né­met 14 m. 43 cm. 4. Dusnoki magyar 13 m. 77 cm. Sulylökés: 1. Trippe német 16 m. 15 cm. 2. Wöllke német 15 m. 66 cm 3. Darányi dr. magyar 14 m. 94 cm. 4. Németh magyar 14 m. 40 cm. Távol ugrás: 1. Gyuricza magyar 718 cm. 2. Vermes magyar 717 cm. 3. Glötzner német 695 cm. 4. König német 685 cm. 10.000 m.: 1. Kelen magyar 30 p. 23.6 mp. Országos rekord. 2. Haushofer német 30 p. 58.8 mp. 3. Németh magyar 31 p. 06.6 mp. 4. Leg­ge német 32 p. 05.3 mp. 4x100 m. váltó­piacok megszerzésének megkönnyítése ér­dekében, az érdekelt kisiparosság export­bitet is kaphat. Az előadás végén Dörnbach Jakab bor­szakértő az IOKSz részéről bemutattta a kisipari szállító csaportok által készíten­dő bakancsok mintadarabjait, szakszerűen ismertetve az elkészítés módját, hangsú­lyozva, hogy a felsőrészt készen kapják és a munkálatokhoz szükséges összes anya­gokat a honvédemi kincstár adja. Dr. Bereczky Ernő kamarai vezető tit­kár hálásan megköszönte az értékes elő­adást és felhívta Kolozsvár kisiparosait, hogy a kisipari hitel előnyeit, ha azok kezdetben szerény formában is jelennek meg, vegyék igénybe és komoly, céltuda­tos munkájával járuljon maga részéről is hozzá az IOKSz megizmosodásához, mely a kisipar hitelellátása szempontjából el­sőrendű fontossággal bir. Részletesebb felvilágosítást az illetékes kereskedelmi és iparkamarák adnak, ahol a szükséges nyomtatványok is pár napon belül megszerezhetők. »CONTINENTAL 1940« A Magyar Lawn Tenisz Szöv. hivata­los labdája. — Forgalomba hozza: STRAUB SPURT tenisz szak üzlet Budapest, V. Gróf Tisza István-u. lö. Bálvány-u. sarok. Marosvásárhely kegyeleti futólánca 623 km. megtevőse után vasárnap délelőtt fu­tott be Budapestre, ahol koszorút helye­zett el a „Hősök emlékművére14, innen Kelet szobrához vonult fel a váltó, ahol Gitlófalvy Pál dr. miniszteri biztos mon­dott emlékbeszédet. Kolozsvár megállta a helyét..« Magyarország B— Kolozsvár 2:1 KOLOZSVÁR, október 7. Kolozsvár újjá« éledt és újjászervezett labdarugó sportjának' igazi ünnepnapja volt vasárnap a városi sporttelepen, ahol 5 ezer főnyi közönség je* lentétében tartották meg a Magyarország B —Kolozsvár válogatott mérkőzést Polarecz- ki biró vezetésével', melyet mindvégig élve­zetes küzdelem után a budapesti csapat 2:1 (1:0) arányban nyert meg. Magyarország B: Vécsei, Kiss—Ónodi, Lengyel—Szabó II.—Dudás, Balázs—Berzí —Marosi—Beke—Pintér. Kolozsvár: Sommer, Matis—Vass, Takács —Pálit—Szaniszló II., Gecző, (Brassai)—Szán,« tai—Lukács—Deményi (Murzaj—^Dobay. * A budapesti csapat szombaton éjjel érke-; zett meg Kolozsvárra, ahol Flegl'er Sándor vezetésével egy bizottság fogadta és kisértő szállására. Vasárnap délelőtt a budapesti válogatottak Gáltffy miniszteri biztosnál tisz­telegtek, majd városnézéssel töltötték el a délelőttöt. A délután 3 órakor kivonuló bu­dapesti csapatot az óriási közönség nagy lel-- keisedéssel üdvözölte, Szatmári Elek vezeté­sével pedig egy régi KAC-játékosokbóI álló bizottság köszöntötte, átnyújtván nekik egv( Kolozsvár színeiből álló remek zászlót, mely „Kolozsvár visszatért“ felirattal volt ellát­va. Az üdvözlésre a budapestiek nevében Lukács Gedeon vezető válaszolt, egy nem- zetiszinü virágcsokrot, nyújtván át Szatmá­rinak. A MÁV-zenekar pompás indulói után kezdődött meg a szép és élvezetes játék, mély mindvégig kielégítette a közönséget. Az I. félidőben a pestiek voltak fölényben, a másodikban azonban a kolozsváriak is szép támadásokat intéztek, melyek alapján és némi szerencsével döntetlen eredményt is elérhettek volna . A 33. percben született meg az él'ső gól, mikoris Balázs átadásából Marosi a 16-os vonalról kapásból a jobb felső sarokba tőtt és a labda a kapufa éléről vágódott a háló­ba. A II. félidőben a kolozsvári csatársor olyan szép támadásokat vezetett, hogy az győzelemmel is biztatott, a budapr--vi véde­lem azonban jól működött. A 39. percben Beke lövése 16-on bedül Matis kezére vá­Örömmel üdvözöljük erdélyi ismer’- J seinket és sporttársainkat! í STRÄUB JÁNOS SPORTÜZLETE Budapest, V. Gróf Tisza btván-u. 10. Bálvány-u. sarok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom