Ellenzék, 1940. október (61. évfolyam, 225-250. szám)

1940-10-06 / 230. szám

& jjodott, a biro tulszigorunu tizenegyest ítéli, im-Txliol Kis* a budapestiek második gólját szerette meg. A kolozsvári csapat tovább nohainoz a. a 43. percben Murza útaiUisáboS V a^tai 18 méterről a jobb alsó sarokba lőtt- góllal szépített nr eredményén. A budapesti csapat legjobb része a kő/.* vettan véxlelem vo.t, de Dudás, Marosi es Ba a/.s is kitünően dolgoztak. A koll'ozsvú- riak közül főleg Sommer kapus játéka ma- gaslott ki, de a csapat többi tagja is várako­záson feliül it nyújtott. Polareczky bíró jól vezette a mérkőzést. A mérkőzés után a Mészáros Szövetség­ben az al kér ölet a vendégek tisztefltetÁre ban­kettet rendezett nagyszámú és eSőke’Ő kö­zönség részvételével, mely kitűnő hangú at­ban zajlott le. Elsőnek dr. Deut schick ügy­véd, a KMSC el'inöke üdvözölte a csapato­kat és emlékeztetőül »tinyujtotita Lukács Ge­deonnak. a budapesti csapat vezetőjének rt kolozsváriak kedves ajándékát, egy dísze» gránitkockát, melyen a KAC, KKASE és KMSC hűség-felirata állott. Leükesteu ünne­pelték a banketten Gálffy András minisz­teri biztost, akinek ez a valóban gyönyörű sportiianiepség köszönhető, továbbá Pál) Ele­mért. a rendezőbizottság elnökét, Plegler Sándort, Máthé Sándort, Kirkósa Gyuflát és az 50 tagú rendezőbizottság többi érdemes tagját. Gálffy András miniszteri biztos a mérkő­zésről a következőket mondotta: — A mérkőzés kitűnő propagandája volt abdarugósportunknak. Kolozsvár csapata meglepően szép játékot mutatott, a közön­ség fegyelmezettsége igazi örömömre szölc gált, az eredmény igazságos. Lukács Gedeon, Magyarország B-esapatá* nak vezetője különösen a játék szépségét és élvezetességét emelte ki, Páll Elemér pedig boldogan mondta: — Nem hiába dolgoztunk, szépet és jót alkottunk. A nagy mérkőzés előtt délután 1 órakor a Bástya (Dermata) 2:1 (2:1) arányban győzte le a KMSC csapatát, barátságos mérkőzés ke­retében. Góllövők: Bulik (2), illetve Pop Béla tizenegyesből, biró Hamar. (v . A magyar—német női teniszkupaviadal második napján a Jusits—Szilvássy ma­gyar pár legyőzte a Rosenow—Käppel né­met párost 13:11, 6:4 arányban és ezzel a kupaviadalon a magyar hölgyek 2:l-re vezetnek. !A MAGYAR—KÉMET NŐI TENISZ KU­PAMÉRKŐZÉST Berlinben a magyarok vég­eredményben 3:2 arányban nyerték meg. Va. sárnap Jusits Ullsteint 4:6, 6:2, 6:3 arányban győzte le, Käppel viszont 7:5, 6:4 arányban verte Somogyi Klárit. Uj magyar női távolugrórekordot állí­tó tt fel vasárnap Budapesten Ledermayer Antónia 532 cm.-rel. TÉLI JAPÁN SPORTTANFOLYAMOK " Fleck Gyula, a japán önvédelmi sportok ismert, kitűnő mestere 4 hónapos téli tanfo­lyamot nyit és pedig kezdők, haladók, fér­fiak és nők részére. Az edzések színhelye a Farkas-utca 9. szám alatti mintagimnázium és az Eperjes-utcában levő tanitóképzőinté- zet tornaterme lesz. Beiratkozások már most eszközölhetők a Mátyás király-tér 12. szám alatt „Polifoto“ fényképészeti üzletben. ANDRÁSSY MIHÁLY GRÓF, Kozma Endre kíséretében Erdélyben tartózkodik és tárgyalásokat folytat az erdélyi motoros­sportnak a magyar sportéletbe való bekap­csolásáról. * DR. EŐRY ISTVÁN ügyvédi irodáját Kossuth Lajos-utca 19. szám alatt, az uni­tárius kollégiummal szemben megnyitotta. HALÁLOZÁS. Györffy Zsigmond nyug­díjas életének 73-ik évében, rövid szenve­dés után, szombaton délben meghalt. Te­metése ma, hétjön délután lesz a reformá­tus egyház szertartása szerint. ' KITÜNŐEN SIKERÜLT A MÁRIA VALÉRIA ÁRVALEÁNYNEVELŐ OTT­HON TEADÉLUTÁNJA. Szombaton tar­totta meg a Mária Valéria első jótékonv- célu teadélutánját az Egyetemek Házá­nak termeiben. A gyönyörűen kivilágított termekben adott találkozót Kolozsvár fia­talsága. A földszinti teremben fehér asz­talok és a honvédzenekar szebbnél szebb melódiái mellett az öregebb nemzedék szó­rakozott. A pompás büfférőí mindenki a legnagyobb elragadtatással beszélt. Az Egyetemek Házának koncerttermében pe­dig az összegyűlt fiatalság ropta a csár­dást. A hatalmas teremben szindus képet nyújtott a sok szép ruha és a hadsereg lisztjeinek egyenruhája. A hangulat mind­végig emelkedett volt és a késő éjjeli órák ellenére is mindenki maradni akart még. Teljes elismerés illeti a Mária Valé­ria vezetőségét a remek szórakozást nyúj­tó és igen jól sikerült teadélutánért. BLLBN2ÉK msaammumnm&ssBJmm 1 94 0 október 7. Ht’c HSénaan iSálint v®88ás- és Ií@z- oBítfatfásü§ya miniszter Kolozsváron KOLOZS1 ÍR, október 7. (Az Ellenzék tudósitóját ól.) Hómon Bálint rollás- közoktatásügyi miniszter ma reggel nyolc órakor Kolozsvárra érkezett. A minisz tér előreláthatólag két napot tölt városunkban. Itt tartózkodása alatt Sándor lm re püspöki helynök vendége lesz és u plébánia épületében száll meg. Hónian Bá lint miniszter nagy fontosságú tanügyi kérdésekben tárgyal Kolozsváron, befejezi az egyetem megnyitásának előkészítő munkálatait és az állam, valamint a felekezeti oktatás megoldásra váró kérdéseiben folytat tárgyalásokat az illetékes tényezőkkel. Megérkezett a magyar buza Csikmegyébe C,S/ KSZE REDA, október 7. (MTI.) A 1 zu árait. Voltak kereskedők, akik kész­leteiket elrejtették, hogy egy alkalmas pil­lanatban magas áron túladjanak rajta. A buza után más áruk következnek és igy remény vari rá. bogy rövidesen helyreáll az egyensúly Csíkszereda kereskedelmében. csikmegyei városokba és falvakba megér­kezett a magyar buza. Ez az első szállít­mány elejét vette unnált a fékevesztett nyerészkedési vágynak, amely a bécsi dön­tés előtt hihetetlen magasra emelte a hu­Szigora intézkedéseket hoztak a Franciaországban élő küliöldiek ellen Kivéted tesznek az érdemesebb magyarokkal iVICHY, október 7. (MTI.) A francia belügyminisztérium egyik határozata nagy aggodalmat keltett a franciaorszá­gi magyarok és más külföldi érdekel­tek körében. A megyefőnökök ugyanis rendelelet kaptak, hogy a külföldieket, akik az államgazdaságból eddig kivet*» ! ték a részüket, szabadságuk megfosztá sával fizetés nélkül dolgoztathatják. E rendelet végrehajtásánál különösen azokra a külföldiekre terjed ki a fi gyelem, akik fölös számuaknak látszat nak. A ,,Temps“ ezzel kapcsolatban vé delmébe veszi az érdemesebb magyaro kát és külföldieket, akik kíméletet ér-» demelnek. A lap a továbbiakban felveti azt a javaslatot, hogy a fölös számú külföldieket a francia gyarmatokra kell szállítani. V Megkezdődött Zelea Codreanu perének ufrafelvétefi tárgyalása ' BUKAREST, október 7. (MTI.) A Né- met Távirati Iroda jelenti: Zelea Codrea­nu gyilkosai ellen indított per megkezdő­dött. Az utolsó tiz év politikai pereinek felülvizsgálatával megbízott bizottság szombaton kihallgatta Victor Iamandi volt igazságiigyminiszlert, Radu Păscut, a fe- lebbviteli bíróság elnökét, Sergiu ezredes katonai ügyészt, Maroveanu és Binulescu csendőrőrnagyokat, akik néhány nappal ezelőtt bevallották, hogy Zelea Coureanu meggyilkolását ők iránvitották. írógép és számológép szükségletét a Royal Írógép szaküzletben Nagy Lajos, Főtér 8. alatt, udvarban előnyösen szerezheti be. — Telefon: 28—47. Világmárkás CONTINENTAL Írógépek képviselete. Eladások részletfizetésre is. Javításokat jótállással vállalok. — Be­mutatás díjtalan. mtpia HÉTFŐ, OKTÓBER 7. BUDAPEST I. 6.4V Ébreszt', t-rna. 7: Hírek, hanglemezek. Ti: 1 iirok.. D)20i Arad. az októberi gyászuip »•»imn. ( Felolvasás I 10.45: Felvidéki képek Krúdy t’vula életé­ből. (Felolvasás.) 3 2: Karungszó, liinmti*?, időjárásjelentés. 12.10: Lux József éneibe!, zongorakisérettel. 12.40: Hírek. 12.55: Szo- tyori Nagy Jolán zongorázik. 13.20: Időjel­zés,• időjárásjelentés. 13.30: Szalonzene. 14 30 Hírek. 14.45: Műsorismertetés. 13: Árfo- lyamhirek. 16.15: Hires kereskedők. (Elő­adás.) 16.45: Időjelzés, hirek. 37.15: Cigány­zene. l7.50: Erdély visszatérése az amerikai magyarok leveleiben. 18.05: Ágoston, a ké­sedelmes. Kolozsvári Grandpierre Emil cse­vegése. (Felolvasás.) 18.30: A Rádió Szalon- zenekara. 19: Hirek magyar, német és ro­mán nyelven. 19.20: Az Operaház Zenekara. 20.40: Hirek és időjárásjelentés. BUDAPEST II. 18: Hirek. 18.10: Német nyelvoktatás. 18.40—19.10-ig: Hogyan foglal­ták el Angliát 1066-ban? 19.15—19.45-ig: A Rádió Szalonzenekara. 20: Hirek német, olasz, angol, francia és eszperantó nyelven. 20 30—21-ig: Hanglemezek. Üzletszerzőket, faiskolai megrendelés-gyűjtőket, helyi, körzeti képviselőket, bizományi-lera- katosokat, kitűnő lehetőségekkel keres: Kolauch faiskola, Szeged. I I SERRANO SÜNER ELUTAZOTT RÓMÁBÓL V RÓMA, október 7. (Ştefani.) Serrano Su­mer szombaton délelőtt repülőgépen eluta­zott Rómthői. Elindulása előtt mégegyszer tanácskozott Ciano gróffal. A repülőtéren ünnepélyesen búcsúztatták. Ott volt a né­met nagykövet is. A repülőgép 10 órakor szikit fel. ('MTI). Parkettezős! munkálatokat jutányosán vállal Lőrinci! & Go. Zábolya-utea 0. és Szontagyház utoa 1. (Cseke-cukrászda). * FELHÍVÁS. A Kolozsvári Rapid Tár- sasbér gépkocsi Tulajdonosok Társasága felhívja mindazok figyelmét, akiknek tár sasbér gépkocsit megvételre ajánlanak, hogy a társasbérgépkocsikat a Társaság­nál különböző adósságok terhelik, más­részt a társasbérgépkocsik megvásárlá­sával senki sem szerzi meg a szállít­mányozási jogban való részvételt, ezért minden tárgyalást megelőzve, forduljon minden érdekelt a Társaság vezetőségé­hez, Honvéd-utca 119. ...-.n*... LEVÉLPAPÍROK, egyszerűtől a leg* választékosabb kivitelig, legolcsóbban az Ellenzék könyvosztályában, Kolozs­vár, Mátyás király tér 9. __ ÎINÎUS egy elsőrangú íróeszköz mindenki számára. Húsz évi gyártási tapasztalatok alap­ján készül és százezrek iga­zolhatják kiválóságát. Törhetetlen töltőtoll, látható nagy tintatartállyal. Olyan simán ír, mint a ceruza és 2—3 másolatot készit. Acél hegye úgyszólván el- kophatatlan és ezért a gyár ötéves garanciát ad. 1 drb. ára Pengő 8.50 3 drb. ára Pengő 23.— 6 drb. ára Pengő 47.50 12 drb. ára Pengő 79.— és szállítási költség, után­véttel. Ha nem felel meg, azonnal visszaküldhető. Nagyobb mennyiségnél kér­jen külön ajánlatot. RAILEL Budapest 4.. postafiók 741./V. KÖZOKTATÁS / A MAROS VÁSÁRHELYI ÁLLAMI TA­NÍTÓKÉPZŐ ÉS FIULICEUM igazgató­sága közli: Az intézet megnyílik abban az épületben, ahol a román állami képző volt. Az iskola négyosztályos (I., II., III.' és IV.), ezek a középiskola felső osztá-; Kainak felelnek meg (V., VI., VII. és' VIII. osztálynak). A líceumnak a folyó' isk. évben az I. osztálya nyílik meg és fo-j kozatosan épül ki 4 évfolyamosra. Az uj iskolatípus Magyarországon 1938-ban ala-j kult — gyakorlati pályákra előkészítő középiskola. Ebben az iskolában képe­sítést nyer az ifjú tanítói pályára, posta, vasút, rendőrségi, városi stb. tisztviselői pályára, továbbá előkészül jegyzői lanfo> lyamra, valamint főiskolák és egyetemek reális szakjaira. Ugyanennél az iskolánál most megnyíló II., III. és IV. évfolyam minden tekintetben megfelel a tanítókép­ző felső osztályainak, ahol tanulmányaikat folytathatják azok a tanulók, kik bár­mely felekezeti, vagy állami képzőben eddig tanultak. Más középiskolákból kü­lönbözeti vizsga letételével lehet átlépni a felső osztályokba. Az I. évfolyamra fel­vehetők azok a tanulók, akik bármilyen középiskola, vagy tanítóképző IV. osztá­lyát elvégezték. Vidéki tanulók részére bentlakás lesz. Beiratkozás naponként 9—12 és 3—4 óráig az intézet irodája-: ban. Részletes tájékoztatást az igazgatóság' ad hivatalos órák alatt, vidéki érdeklő­dők levelükhöz válasz-levelezőlapot csa­toljanak. Az Intézet címe: Állami Tanitó-' képzőintézet és Líceum Marosvásárhely,! Erzsébet-lér. i •- * HÉTSZÁZEZER PENGŐT is nyerhetj ha vesz egy magyar királyi állami osztályú- sorsjegyet a ,,Takarékosság“ (volt Econo< mia) sorsjegyirodából, Főtér 23. j * HÁZASSÁG. Farkas Magda és Kertesaj Vilmos ezúton értesítik összes rokonaikatl és jóismerőseiket, hogy kedden, f. hó 8-án délután fél négy órakor tartják eskü­vőjüket a Papp-utcai ortodox nagytemp■> lomban. M. k. é. h. Repülőgép­szerkesztésben jártas, mühelygyakorlatfal is ren­delkező fiatalabb őskeresztény mérnököt vagy technikust keres budapesti gyárözem. Saját kézzel Írott ajánlatok ,,Jó rajzoló" jeligére Blockner J. hirdető irodába, Budapest, Vilmos császár ut 33. Concordia Rt. nyoxitdai müinjtézetének nyomása. mm riM ■H

Next

/
Oldalképek
Tartalom