Ellenzék, 1940. április (61. évfolyam, 75-98. szám)

1940-04-02 / 75. szám

194Ó âptllts MOSZKVA, február 1. (Rador ) Pétiteken nyílt meg a Kreml­ben a legfelsőbb szovjet tanács hatodik ülései; Molotöv, a népbiztosok tanácsának elnöke és külügyi népbiztos, nagy beszé­det mondott a Szovjetunió külpolitikájá­ról, amelyet a Táss ügynökség által to­vábbított szöveg a következőkben közöl: — Képviselő Urak! öt hónap telt el a legfelsőbb szovjet tanács ötödik ülése óta. Ezt a rövid időszakot a nemzetközi helyzet fejleményei szempontjából fgén fontos események jellemezték. Ez ma­gyarázza meg a legfelsőbb szovjet tanács jelenlegi ülésén külpolitikai kérdéseink megvizsgálásának szükségességét. A nem­zetközi élet legújabb eseményeit az el­múlt őszön kitört háború szemüvegén ke­resztül kell megvizsgálni. Mindezideig az angol-—francia államtömb és Németország között fennálló háború nem vezetett nagy ütközetekre és az főleg tengeri és légi elszigetelt hadműveletekre szorítkozott. Mint ismeretes, Németországnak az év végén kifejezésre juttatott béketörekvé,- scit Anglia és Franciaország kormánya Select és Uránia Mozgók A Noír aDame-i toronyőr A Jelenkor legnagyobb filmje. Vietor Hr.go örökbecsű regényének monumentális filmváltozata. Főszerepben CHARLES LAUGHTON napjaink legtökéletesebb jellem színésze. — Hely árak mindkét mozgó -an s páholy -40, zártszék 38, első bat sor 26 lej. — MOsorói kivül a legújabb CVs-hiradó I ! M Ma, hétfőn utoljára! Ginger Rogers fenomenális vigjátéka: AKIUSSZO&Y GYEREKE! i«As angol-francia imperialista politika •* —1 A Szovjetunió megtagadta a segít­séget ettől a Németország ellen alkalma­zott angol—francia imperialista politiká­tól és ezért a szövetségeseknek Szovjet- oroszország ellen tanúsított magatartása még jobban fokozódott és ezzel is nyil­vánvalóvá vált, milyen mélyre hatolnak az, imperialista államoknak a szocialista államé3zinével szembeni ellenséges poli­tikájának gyökerei. — Ami a finnországi háborút illeti, az angol—francia imperialisták ezt a Szov­jetunió elleni háború kiindulópontjául akarták felhasználni és ezért nemcsak Finnországra, hanem a skandináv álla­mokra: Svédországra cs Norvégiára is számították. Ismeretes a Szovjetuniónak az Európában folyó háborúval szembeni álláspontja. Szovjetoroszor9zág ezen a té­ren is újból világosan bebizonyította a békéhez való ragaszkodását, amely kül­politikáját jellemzi. A Szovjetunió kez­dettől fogva kijelentette, hogy a semle­gesség magatartására szorítkozik és habo­zás nélkül folytatta ezt a politikát egész idő alatt. „A HIRTELEN ES KEDVEZŐ változás Németország ÉS S2ÖVJET0KÖS20RS2ÁC VISZONYÁBAN“ A Németország és Síőrjétóíoíizor- ísitág viszony ái/áü beállott hirtelen éfe kod vető fordulat az augusztusban aláirt megnemtámadási szerződésben jutott ki­fejezésre. A két állam közötti ujkeleíü és barátságos kapcsolatok értéke a gyakor­latban a volt Lengyelország területén Végbement események alkalmával nyert Leigazolást, araikor mindkét állam ele­gendő hiznnvitékát adta együttérzésének. A már akkor tervbe vett gazdasági kap­csolatok a múlt ősszel, augusztusban és ez év februárjában megkötött kereske­delmi egyezménnyel nyertek konkrét for­mát és a kölcsönösség alapján hozzájá­rultak a gazdasági előnyök szaporításához és ezek fejlődési lehetőségeinek biztosí­tásához. Angliával és Franciaországgal való kapcsolataink egészen másiránju fordulatot vettek. A Szovjetunió nem volt hajlandó az angol—francia imperi­alistáknak eszközéül szegődni a Németor­szág ellen és világuralmuknak biztosítá­sára irányuló háborújukban és igy min­den pillanatban az államunkkal szemben teljesített mélységesen ellenséges politi­kájukba ütköztünk. Különösen a finn kérdésben igen messzire mentek. Erre azonnal visszatérek. Közben azonban meg kell emlékeznem arról, Hogy az utóbbi hónapokban a szövetségesek el­lenséges magatartásának már úgyis több jelét észlelhettük. ANGOL ÉS FRANCIA BARÁTSÁG­TALAN TÉNYKEDÉSEK A SZOVJET­UNIÓVAL SZEMBEN — A francia hatóságok házkutatást ren­deltek el Szovjctoroszország párisi kereske­delmi kirendeitsege ellen, amely azonban tel­jesén eredmény télfen maradt, bizonyítékul árrá. hogy a házkutatásnak semmilyen ké­zenfekvő oka nőm volt. Az angol é9 francia imperializmusok ismételten barátságtalan ténykedésekhez nyúltak U Szovjetunióvá! szemben. Ide tartozik Súrít-2 párisi nagykő* vétünk Visszahívására vonatkozó kérés íS, AüUak bizonyítására, hogy nékünk nem áll nagyobb érdekünkben a két ország közötti kapcsolatok fenntartása, mint nekik, elha« tároztuk Surltz visszahívását. Az angol ha­jóhad elfogott két orosz hajót, amelyek árut szállítottak Vladivosztokba. Minden ok nél­kül megtagadják angliai rendelések leszállí­tását és elkobozták a párisi kereskedelmi ki- rendeltség tulajdonát képező összegeket. Anglia és Franciaország ellenségeskedésének magyarázata nem a Németországgal való ke­reskedelmi kapcsolatainkban keresendő, ha­nem abban, hogy ők tévesen számítva, azt hitték, hogy eszközül tudják felhasználni Oroszországot a Németország elleni bábom­ban. Miután ebben a számításban csalódtak, KEDDEN országos premier! raott bosszúból nyúlnak velünk ízemben el­lensége« ténykedésekhez. A Szovjetunió J-— folytatta beszédéi Molótöv - »Ma követett el semmit, Átül léin - Tégóisógővel eiléütétbéó állott v'ólua. At ín- diával éfi 4 kÖZélkeléttcl kapcsolatos orosz katonai háditérVekröl törjéíztÖU liifék .1üy> nyira abszurdok? hogy senki által nem hihe­tők el. A mi semlegességünk azonban nincs kedvére a nyugati hatalmaknak, amelyek sze­retnék Oroszorözágot imperialista politikájuk céljaira felhasználni.* A Szovjetunió azonban nem volt és nem lesz valamely imperialista politika eszköze, akár tetszik éz másoknak, akár nem. A FINN HÁBORÚ Molotov ezután áttért a finnországi hábo­rúra és rámutatott arra, hogy a Szovjetunió ésíaknyugati határai, főleg pedig Leningrad biztonsága szempontjából szükség volt bizo­nyos garanciákra, amelyeket az októberben és novemberben folytatott tárgyalások során nem sikerült elérni és igy ezt a kérdést légy-“ verek utján kellett elintézni. Egészen bizo­nyos, hogy lehetséges lett volna békés meg­oldáshoz jutni, ha Finnországot nem uszít­ják háborúra idegen hatalmak. Leningrádtol ■ 5(f—60 kilométernyire modern, a Maginót és Siegfried-vonálak mintáját a megépitett és az egész karéliai félszigetet nraió erődvonal kez­dődött, amelyet 1939-ben teljésen elkészítet­tek és amely hadműveleti támaszpontul volt hivatva szolgálni nemcsak Leningrád, de az egész Szovjetunió éllen, harmadik hatalmak által elkészített tervek alapján. A vörös had­sereg, midőn a Mannerhéim-vönalat áttörte, nemcsak elsőnek hatolt be á modern Védelmi vonalba, hanem szétrombolta ezt a szovjet A SlAiJsäö 5*©§<?ä-> ellen készített hadműveleti bázist is. A vö­rös katonáknak nemcsak a finnek ellen kel­lett harcolniok. Anglia és Franciaország fegy­verrel, tüzérséggel, repülőgépekkel, arannyal, élelmiszerrel támogatták'Finnországot, ugyan akkor felhasználták ezt az alkalmat arra, hogy az egész világot a Szovjetunió ellen uszítsák. Szocialisták, mint Attlee, Blüm. Jauhaux csatlakoztak ehhez a szovjetellenes kampányhoz. Molótov ezután ismertette Chamberlain és Daladier nyilatkozatait arranézve, hogy kor­mányaik készen állottak százezer főnyi expe­díció« hadsereggel beavatkozni a háborúba, Finnország oldalán. A legfelsőbb szovjet tanács tudomásul vette Molotov boszámólóját MOSZKVA, április 1. (Rador.) A Tass ügy­nökség jelenti: A szovjet legfőbb tanácsa el­határozta, hogy nem nyitja meg a vitát Mo­lotov külpolitikai beszámolója felett, hanem azt teljes egészében tudomásul veszi. A szovjet legfőbb tanácsa egyébként va­sárnap délután 6 órakor folytatta ülését. FRANCIA, NÉMET ÉS BULGÁR SAJTÓHANGOK M0L0T0Y BESZÉDÉRŐL PARIS, április 1. (Rador.) A francia sajtó részletesen foglalkozik Molotov be-szédéveL Az „Excelsior“ szerint a beszéd egyetlen ér­dekes része az, melyben Molotov felfedi a szövetségesek közelkeleti tevékenységét és fi­gyelmezteti őket, hogy Oroszország készen áll ütjük elvágására. „Ami a semlegességi nyi­latkozatot illeti — az egész világ tudja, mennyit ér“ — állapítja meg a lap. Az „Époque“ szerint Molotov beszéde nem tel­jesen kielégitő Berlin számára. A lap azt hiszi, hogy Oroszország csak akkor fog egyik, vagy másik küzuőféllel szemben véglegesen állást foglalni, midőn azok anyagi és erkölcsi téren is kímélet nélkül összecsapnak. A „Ma­tin“ párhuzamot von Mólotov beszéde é9 Roosevelt elnök legutóbbi nyilatkozata kö­zölt és arra a következtetésre jut, hogy a világ számára csak a szövetségesek győzelme utján lehet a békét biztosítani. A „Figaro ‘ kijelenti, hogy az oroszok és németek titkos terve a háborút a kétségek, tétlenség és idő­húzás állapotában zátonyra vinni. BERLIN, április 1. (Rador.) A „Deutsche Diplomatisch-Politische Korrespondenz“ Írja, hogy Molotov beszéde teljesen eloszlatja a nyugati hatalmak által politikájuk körül te­remtett legendát, mely szerint olyan nj ren­det lenne az hivatva teremteni, ami kielé gitené az egész világot. A szovjetek együtt működése érdekében kifejteit hosszas erőfe­szítéseink a szovjet vezetőit, pontosan tájé­koztatták az angol— francia politika igazi alapjairól: a felemelkedőben levő német ver­senytárs elleni harcról. A szovjetek elleni angol—francia politika egyre ellenségesebb lett. Amikor Oroszország semleges hatalmi minőségében keieskedelmi kapcsolatokat te­remtett Németországgal, a szovjetek elleni angol—francia eljárás még ellenségesebbé vált. Azok az angol—francia erőfeszítések, melyek célja volt háborúra uszitani a szov* jeteket Németország ellen, meghiúsultak. Vé­gül a nyugati hatalmak igazi bosszúálló po­litikába fogtak, ami számos ellenséges ak­tusban nyilvánult meg és amit az orosz—• finn viszályba való beavatkozások nem ko­ronázott sikerrel. Ez a viszály — mondotta Molotov — sohasem robbant volna ki, ha Finnországot bizonyos kívülálló hatalmak nem kergették volna bele a Szovjetunióval szembeni ellenséges politikába. SZÓFIA, április 1. (Rador.) A bulgár sajté hosszasan ismerteti Molotov beszédét. A la­pok rámutatnak arra, hogy Oroszország a je­lenlegi konfliktusban semleges marad és egy­általán nem gondol semmiféle tevékenységre India irányában. A „Mir“ megjegyzi, hogy pillanatnyilag a Berlin—Róma—Moszkva kö­zötti megegyezés — melyről annyit beszéltek — nem áll Moszkva szándékában, TELEKI PÁL GRÓF MAGYAR MI­NISZTERELNÖK VISSZAÉRKEZETT BUDAPESTRE BUDAPEST, április 1. (Rador.) Teleki gróf miniszterelnök, miután meghoszabbitot- la trieszti tartózkodását, vasárnap este érke­zett Budapestre. Mértékadó körök szerint a miniszterelnök útja előmozdította az olasz— magyar barátság megerősödését és lemélyíté­sét. A két kormány célja megmenteni a bé­két és az igazságos délkeleteurópai szervez­kedés alapjait előkészíteni. Ezen körök úgy vélik, hogy Teleld gróf tanácskoz-ásainak fő­leg tájékozódási jellege volt. „Az Egyesült-Államok részéről nem tehet a közeljövőben bélteközvetiíést várnia WASHINGTON, április I. (Rador.) Rooms- veit kijelentette: „Nem volt túlsók remény arra, hogy egyelőre állandó békét lehessen elérni Európában, de Sumner Welles értesü­lései hasznosak lesznek, amikor majd szóba kerül a béke. WASHINGTON, április 1. (Rador.) A Réti- tér jc-lentésc Szerint Roosevelt elnöknek Suín- Uer Wellés európai utjával tett nyilatkozata nyomán keletkezett benyomás SZeriöt az Égyosülí-Alianiok teáiétÖl â közeljövőben nőin lehet bék-tejafállattal váló próbálkozást féméiül. Washington, áprUB i. (Rador.) a nfitus 44 szavazattal 41 ellenében elutasítot­ta Pittmaün szenátor indítványát, melyben azt javasolta, hogy minden külfölddel kötött két­oldali kereskedelmi egyezmény csak a szená­tus jóváhagyásával lépjen érvénybe. SVÉDORSZÁG IS REPÜLŐGÉPEKET VÁSÁROL AMERIKÁBAN STOCKHOLM, április 1. (Rador.) Svédor­szág 29o bomhavető repülőgépet rendelt az Egyesült Államokban. STOCKHOLM, április 1. (Rador.) A svéd sajtó a szövetséges haditan-ács határozatait 1 kommentálva, szoros együttműködésre liivja fel a skandináv államokat, rámutatva arra, hogy ezeknek rövidesen nemcsak egy Kelet­ről jövő nyomással szemben kell esetleg vé- dekezniok. AZ ÉSZAKI ÁLLAMOK NYERS- VNYAGBEVITELÉT SZINTÉN MEG AKARJÁK SZORÍTANI A NYUGATI SZÖVETSÉGESEK LONDON, április 1. (Rador.) A Ştefani je­lenti: Á „Daily Telégráph“ n szöretségfeéek haditanácsának határozatait kommentálva, tüdni véli, hogy többek között a blokád sú­lyosbításával kapcsolatosan készülnek külön­böző intézkedések. Lehetséges, hogy Anglia és Franciaország az északi államok nyexs- anyagbehozatalának kontingentálását fogják kívánni, mert ezek az államok az utóbbi idő­ben szükségletükön felül importálnak és az árut Németországnak továbbítják. Franciaor­szág és Anglia ezzel kapcsolatosan készek uyersanyagbehozatalukat saját szükségletükön felül is növelni. Molotov nagy beszédben vázolta Szovjet- Oroszország külpolitikáját EJjra (supéria!ísia célelclcal vádíoha a szökjél küíilgyek vezelőfe Angliái és Franciaországod — „Szovjetoroszország kezdettől ío%va kijelentene, hogy semleges magatartásra szorítkozik és mindedig habozás nélkül folytatta ezt a politikát' .— „A len­gyel területen végbement események beigazoják a névnet- szovjeiorosz együttérzés értékét“ meghiúsította, ennek eredménye pedig az ellenségeskedések kiterjesztésére irányú i ló előkészületeknek mindkét részről v:dó | fokozása lett. Németország az utóbbi idő- j heti majdnem 80 millió németet egyesi- j tett egységes birodalomban, sőt uralmit f egyes szomsZédállamokra is kiterjesztette és katonai szempontból jelentékenyen megerősödött: igv láthatólag veszedelmes vetélytársává vált Európa legnagyobb im- ; perialista hatalmainak: Franciaországnak j és Angliának. Ezért mindkét állam hábo I rrit üzent Németországnak azon a cimen, j lmgv Lengyelországgal szemben vállalt kötelezettségeiket teljesítik. Ma már ; nyilvánvalóvá vált: mennyire távol álla- j nak ezeknek az államoknak a valódi cél­kitűzései Lengyelország vagy Csehszlová­kia védelmezésének érdekeitől! Ezt az is bizonyítja, hogy az angol é3 francia kormány leszögezte, hogy céljuk Német­ország letörése és feldarabolása, bár eze­ket a célokat a néptömegekkel szemben a „demokrata“ államok és a kisebb nem­zetek „jogai“ védelmének jelszava mögé rejtik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom