Ellenzék, 1940. április (61. évfolyam, 75-98. szám)

1940-04-02 / 75. szám

ill kMsegKttäi c» Irta: «Ir. KÖVESS ISTVÁN. A költségvetési év a közönséges nap­tári évtől eltérően nem január, tie ápri­lis 1 én kezdődik és tizenkét hónap el-* telte után jőve év március 31 én végző­dik. Április 1. ugyanis az uj állami költségvetés és ahhoz fiizött pénzügyi törvények. illetékek alkalmazásának kezdetét jelenti, melyek révén a most következő költségvetési évben 3363 mil­lióval többet fog a kincstár bevételezni s ezzel együtt a rendes állami költség* vetés bevételi, illetve kiadási tételei nek végösszege 35 milliárd 542 millió lejre fog emelkedni. A 3363 milliós bevételi többletet a követke/ö kiadási többlet céljaira for­dítják: >0,3 százalék hadfelszerelés és az ország belső rendjének fenntartása, 13.5 százalék közigazgatás, 13.4 száza­lék uj miniszteri tárcák (külkereske* üelmi, propagandaiigyi, kisebbségi mi oisztériumok), 2.8 százalék állami tar­tozások törlesztése és kamata. A 35 milliárd 542 millió Jejes költségvetési kiadás végösszege pedig miniszteri tár­E L LE tfZB fC 7V10 Mpi’r fa e I iiiHiirun " Megállapították az április havára érvényes maximális árakat CLUJ (KOLOZSVÁR), április 1. Kolozsvár város ármegállapitó bi­zottsága szombati ülésén megállapító! ta a legfontosabb közszükségleti cikkek április hónapra érvényes maximális árait. Az eddigi szokástól eltérően a bizottság a tartományi igazgatóság jő* ráhagyásával nemcsak a marhahús és a zsir árát állapította meg, hanem a növendék bivaly, disznóínis és a külön böző szalonnanemiiek árait is, mert a tapasztalat szerint a nemzetgazdasági minisztériumnak azt a rendelkezéséi, hogy csak a marhahús és zsír hatósági árát állapították meg: egyes mészáro­sok meg nem engedett áremelésre hasz nálták fel és olyan árakon hozták for* galomba, hogy azokat a közönség nem tudta megfizetni. Az uj hatósági árak, amelyek ma, hétfőn lépnek életbe, a következők: Kenyér és lisztnemüek: fehér kenyér 11.50, félbarna 10.50, barna kenyér 9.50 lej kilónként, nullás liszt 13, négyes liszt 12, ötös liszt II, hatos liszt 10 lej kilónként. Husneniiiek: marhahús elsőrendű 10 százalék csonttal 26—30, íl. rendű 24— 26, 111. rendű 20—22, növendék marha 34, bivaly 18, bivaly növendék 22, ser téshus 10 százalék csonttal 50, nyers­szalonna 58, zsir 60, sós szalonna 62, füstölt szalonna 66 lej kilónként. Az éttermekben kiszolgáltatott me mik árai a következők: elsőrendű éttér mekben 35, másodrendű éttermekben 30. harmadrendű éttermekben 25 lej. Az árelfenörző bizottság tagjai utasí­tást kaptak, hogy a megállapított ható­ság: árak betartását szigorúan ellen őrizzek és azok ellen, akik ezt túlié* pik, kihágási jegyzőkönyvet vegyenek fel. I cák szerint Így őszük szét: ( Pénzügy millió lej 10.317 Belügy 2.123 Propagandaügy' 127 Igazságügy 1.373 Külügy ; 327 Földmüvelésügy' 739 Egészségügy' 1.014 Alun ka ügy 100 Nemzetgazdaság 302 Külkereskedelem 74 Nemzetvédelem 6.842 Légügyi és tengerészet 2.055 Közlekedésügy' 165 1 Nemzetnevelés 5.013 Kultusz és művészeti ügyek 939 Rendkívüli és előre nem látott kiadá* fl katonai rekvírdlásokról szóló rendeleíiörvénx ▲ törvény részlet asien szabályozza a rekvirálás feltételeit és a tulajdonosok igényeit* — A Hivatalos JLap közlései X. fejezet. sok céljára többezer millió lejes külön alapot létesítettek. A rendes állami költségvetés most ismertetett keretén túl még három más különálló állami költségvetés is ké­szült: 1. A különleges utalásokra szol­gáló alapok költségvetése: közel 2000 millió lej. II. A hadfelszerelési alapok költségvetései: 14 milliárd 285 millió lej. III. Állami autonóm intézetek költ* ségvetései: 54 milliárd 627 millió lej. Az összes kincstári kiadások és bevé­telek 1940—1941. évre előirányzott összege tehát 106 milliárd 453 millió lej­re emelkedik. i A kiadások főbb tételeit, mint lát* juk, a nemzetvédelem és nemzetneve­lés költségei, a bevételeket viszont 33 százalékban a jövedelmi és vagyonadók, 66 százalékban pedig fogyasztási és forgalmi adok képezik. A kiadási több* let fedezése és a költségvetés egyensu lyának biztosi ása végett egyes adózási tételeket, a fogyasztási és bélyegilleté* két szaporították és a kiviteli tarifát is emelték A hatalmas költségvetés tartósságát és egyensúlyát természetesen egyszerit számadatokkal nem lehet biztosítani. Az előirányzóit bevételi és kiadási ke­retet pezsgő gazdasági, kereskedelmi, ipari, pénzügyi élettel, körültekintő, egészségesen lüktető pénzügyi politi* kával kell megtölteni, azaz lelket kell beié önteni. Ali lehet a célja ennek a holt szá­mokban is élő pénzügyi költségvetési politikának? .Mindenek előtt az állampolgárok, adózók teherbiróképességének ismerete mellett a terhek méltányos elosztása, fizetőképességük biztosítása és fenn* tartása. Lényegében tehát a kincstár J igényei és az adózók fizetési képessé- | ge, boldogulása között kell összhangot teremteni, mert — amint ezt M. Con* stantinescu pénzügyminiszter is elis­meri — abban az esetben, ha az adók súlya alatt az adózó túlságosan szenved, a kincstár önmagát emészti és a költ* ségvetést s gazdasági életet egyformán j veszélyeztet i.“ Következő feltétel: a pénz vásárló" | erejének, árfolyamának biztosítása. ! Nem könnyű dolog ez, mikor az euró* j pai háború semleges és háborús álla- í mok gazdasági életét egyformán érinti. ! 49. Ä rekvirálás, továbbá az előkészítő munkálatok egységesítése és végrehajtása érdekében, valamint a rekvirálás során fel­merülő vitás kérdések elintézése végett a következő bizottságok működnek: I. Vegyes rekvirálás! bizottság valamennyi hadkiegészí­tő-parancsnokság mellett. A bizottság elnö­ke: a megyei prefektus, tagjai: a hadkiegé­szítő rekvirálási osztályának főnöke, a me­gyei prefektura mozgósítási irodájának fő­nöke, a pénzügyigazgató és a mezőgazdasági kamara igazgatója. Ez a bizottság az illető megye rekvirálási ügyének előkészitő és vég« rehajtó szerve, mely bármikor összehívható, mikor a szükség igy kívánja. II. A nagyve­zérkar mellett működő központi rekvirálási bizottság, melynek elnökét a kormány nevezi ki ■ a semmitőszék jelenlegi, vagy volt bírái közül. A bizottság tagjai a következők: a nemzetvédelmi minisztérium két delegátusa, a belügyminisztérium, továbbá a nemzetgaz­daságügyi minisztérium, a földművelésügyi minisztérium egy-egy delegátusa, a mezőgaz­dasági miniszter által ajánlott gazda, a CFR vezérigazgatóság képviselője s a pénzügymi­nisztérium egy kiküldötte. A bizottság hatás­köre: 1. Tanácsadó szerve a nemzetvédelmi minisztériumnak és a többi minisztériumok­nak rekvirálások ügyében. 2. Előkészitő és foganatositó szerve a rekvirálásoknak. Az évi általános rekvirálási értéktarifát tanul­mányozza és értesítést küld a hadsereg, vagy polgári lakosság részére háború esetén rekvi­rálás utján eszközlendő beszerzésről. 3. A vegyesbizottság határozatai ellen benyújtott jogorvoslatokat (recurs) elintézi. A központi rekviráló bizottság határozatainak végrehaj­tása a nemzetvédelmi minisztérium utján történik. A bizottság szükség szerint bármi­kor összehívható. Kitűnő példa erre az északi államok pénzügyi intézkedése, mely szakítást jelent az angol fonttal, bár évek hosz- szu során át valutáikat a font értéké­hez kötötték. Az angol font ugyanis értékének 50 százalékát vesztette el 1931 szeptember 21. óta, mikor arany* fedezetét megszüntették. Árfolyamának további lemorzsolódását az 1939 decem­ber 12-én kelt angol—francia pénzügyi egyezmény áílitotta meg, mely 176.50 francia frankban rögzítette a fonti ár­folyamát háború idején és a békekötés után következő hat hónapban. Francia* ország pedig csak nemrég értékelte uira a frank aranyfedezetét. A francia jegybank 97.8 milliárd frank értékű aranytartalékának becslési aránya: 24.75 milligramm finom arany = 1 frank volt, mig most az újraértékelés folytán csupán .21 milligramm aranyat adnak 1 frankért, a francia frank ér­tékcsökkenése, illetve az arany érték- emelkedése 18 százalék. Dollár viszony­latban 42.90 frank a dollár mai hivata* los árfolyama, bár Parisban 43.80 fran* Tot is adnak 1 dollárért. A lényeg az, hogy az aranyfedezet újraértékelésével többmi Hiárd fedezeti értéktöbblethez 50. A rekvirált javak tulajdonosainak a megállapított értékre, ideiglenesen nyugták­ra, a végleges bonokra és ezek kifizetésére vonatkozó panaszait a hadkiegészítő utján a vegyes rekviráló-bizottsághoz kell intézni. Az árra vonatkozó panaszokat 30 nap alatt kell előterjeszteni. Ez a határidő az értékelési jegyzőküny felvételének napjától folyik, ha a panaszos jelen volt, ellenkező esetben a ha­táridőt a közigazgatási utón történő kézbesí­téstől kell számítani. A bonok kiadására vo­natkozó panaszt a rekvirálás foganatosításá­tól számitott 90 napon belül kell előterjesz­teni. A határidők elteltével benyújtott pana­szokat figyelmen kívül hagyják. 51. A vegyes rekviráló bizottság a pana­szosok megidézése után dönt és intézkedik az elrekvixáit javak kiadása tekintetében, ha a panaszok alaposak. 52. A vegyes rekviráló bizottságok határo­zatát jogorvoslattal (recurs) lehet megtámad­ni a központi rekvirálási bizottság előtt a közléstől számitott 30 napon belül, amennyi­ben törvénysértésről, illetéktelenségről, nyil­vánvaló tévedésről, lényeges hibáról van szó. Ha a megtámadott határozatot megsemmisí­ti, a központi bizottság az iratok visszakül­dése nélkül érdemben határoz. A központi bizottság mindig a felek távollétében tart tárgyalást, a felek azonban Írásban emlékira­tot terjeszthetnek elő. Abban az esetben, ha a panaszos nincs megelégedve a központi rekviráló bizottság döntésével, az ügy a pol­gári törvénykönyv rendelkezései értelmében lesz eldöntve. A központi bizottság határoza­tának közlésétől számitott 2 hónapon belül kell a polgári bírósághoz fordulni, különben a központi rekviráló bizottság határozata jogerőre emelkedik és végrehajtható. (Folytatás.) Ä rossz vér következménye s át Ekzema - Pólyago* pörsenések - Furuncu­lusok - Reuma - Visczerek - Lábfájás Érelmeszesedés - Női bajok npiszta vér : egészség, tisztátalan vér : beteg- i ség vagy halál. Meg lehet őrizni a vér tisz­taságát? Minden bizonnyal. A Dépuratif Riche- let egyszerű és olcsó szere a vér tisztántartásá­nak. E heroikus szer hatása alatt a vér megsza­badul minden mérgező anyagától és gyökeresen megtisztulva, hamarosan ismét azzá a tápláló folyadékká, az egészség és az élet ama közleke­dési eszközévé válik, amelynek rendeltetése alapján lennie kell. Régi ekzemában, vagy egyéb börbajokban hólyagos pörsenések, furun­culosis, psoriasis, sycosis, bórpirosság, csalán-1 kiütés stb. Szenvedők kínzó viszketései meg­szűnnek, sebeik megszáradnak és lehullanak, bőrük újra egészségessé és üdévé válik. A merev Izületi fájdalmas reumában szenvedőket, a mozdulatlanságra kárhoztatott koszver,yeseket •visszaadja a normális életnek a Dépuratif Ri- chelet. A visszeresek és arany eresek egész serege győződött már meg róla, hogy ez a szer eltün-1 téti bajait ; a viszkető fájdalmak elmúltak, a daganatok eltűntek ; a gennyedő sebek folyása megállt, a sebek bezárultak és semmir.ő heget! bátra nem hagytak. A hiányos nedvkeringésj áldozatait : az érelmeszesedés folyamár.yaként Idő előtt megöregedett férfiakat és a kritikus; korban levő asszonyokat megszabadította a Dépuratif Richelet szívdobogásuktól, szédulé-1 süktól, a halántékukban időnként fellépd nagy fájdalmaktól, szemkáprázásuktól és elviselhe­tetlen vesefájdalmaiktól. Mindezeknek a bete­geknek a Dépuratif Richelet vérük megtisztí­tása és regenerálása útján meghozta újból a fáj­dalommentes, tevékeny és boldog élet lehető’, •égét. DÉPURATIF fíiCHElET f -minden gyógyszertárban és drogériában kapható ■ OLVASÓINKHOZ. Kovács Mária hétgyer- eaekes szegény asszony, akinek az ura kará­csony óta nagybeteg, kereste fel szerkesztő­ségünket. Arra kéri a jószivü olvasóinkat, legyenek segítségére ebben a véget érni nem akaró télben. Nagy nyomorban élnek s ő maga is beteges. Munkát nem is vállalhat, mert a hét gyermeke közül a legkisebb még karonülő, nincs kire hagyja. Kérjük olvasóin­kat, gondoljanak többi szegényeinkre is és a lehetőséghez képest támogassák nyomorát- eiónkat. A legkisebb adományt is szívesed eljuttatjuk szegényeinkhez. SZITNYAI: A KEGYELMES UR Regény fve 99, kve 132. Móricz: Tündér­kert. Nagy Fejedelem. Nap Árnyéka, 3 kö­tet 1300 lap, kve 594 lej, Földi Menekülők' fve 198, kve 238, Kodolányi: Ormánság, fve 158, kve 198, Pourtalés: Berlioz kve 198, stb. Lepagenál Kolozsvár. Postán utánvéttel. Kér-« jen jegyzéket. jutottak s ez különböző háborús pénz­ügyi műveletre ad alkalmat. Ami a né* met márkát illeti, egyes értéktőzsdék — mint például Amszterdam — csupán a „szabad márkát“ jegyzi hivatalosan: Ez a márka nem fizetési eszköz, mert a német jegybank másfajta márkát használ erre a célra. A fegyveres há­ború árnyékában veszélyes „valuta- háboru“ is folyik, mely a szövevényes pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatok révén úgyszólván mindenütt érezteti hatását. S ebben a helyzetben a lej ár* folyama nem változott, aranyfedezete — a jegybank március 16 i jelentése szerint —- 20 milliárd 921 millió 785 ezer lej, mely a forgalomban levő 48 milliárd 353 millió 160 ezer lej értékű püpirpénz értékét az úgynevezett „erős valutákkal“ szemben is emelte. Ezzel lehetővé akarják tenni a gazdasági és pénzügyi élet nyugodt menetét, keres­kedelem, ipar, mezőgazdaság boldogul lását, fejlődését. — Abban a meggyőződésben vállal­juk az ui terheket — mondottá dr. Szász Pál, az EMGE kiváló elnöke a szenátusban —. hogy azok saját érde­keinket szolgálják. Mikor népünk meg* értéssel viseli a kötelező terheket, kö­telességemnek érzem, hogy' a kormány minden tagját arra kérjem, hogy kol csönös együttműködéssel biztosítsák az adófizető polgárok termelő munkája számára a lehetőséget, valamint mun­kájuk megfelelő ellenértékének elnye­rését, mert csak igy teljesíthetik a ki jelölt kötelességeket. Kérem a pénzügy­miniszter urat, hogy tegyen szükségei intézkedéseket a rekvirálási bonok ki« fizetésére és arra nézve, hogy az adó- végrehajtó szervek igazságosan és em< berségesen járjanak el a behajtások so­rán az adófizetőkkel. A költségvetés végrehajtására a pénzügyi szervek vannak hivatva. Népünk résztvett és ma is résztvesz kötelessége teljesítésé1 ben, főleg pedig a hadfelszerelési köt vények jegyzésében. Manapság felelős ségteljes napokat élünk. Kérem önöket Vegyék tekintetbe azokat a nehézsége* két, amelyekkel meg kell küzdenün* és támogassák munkánkat, A fentebt elmondottak és a külügyminiszterünk által említett jelszavak értelmében: a béke, rend és biztonság iegy’ében. Béke. rend és biztonság Ígéretéi hozza az uj költségetés,

Next

/
Oldalképek
Tartalom