Ellenzék, 1940. január (61. évfolyam, 1-23. szám)

1940-01-03 / 1. szám

ELLENZÉK 7 i 0 -4 0 január S. Józsefialváér! (Folytatás.) A szebenmegyei Felek község gyűjtése: 179, sz. gyüjtőiv 26—35. sz. alatt. 200 lejt adott: Fogarassy..Sándor, 100 lejt adott: Somogyi István, 50 lejt adott: Bábnt Károly. Pásztor Miklós, 30 lejt adott: Ankás f P. János, 10 lejt adott: Szilágyi Gábor, Szi­lágyi Gábor, Szabó Adalbert, B. Kiss Ferenc, 5 lejt adott: B. Kiss Ferenc. összesen: 475 lej. I A szebenmegyei Talmács I. gyűjtésé 178. Sz. gvüjtőiv 1—Ti. sz. alatt. 100 lejt adtak: Kertész, Kászár Imre, 50 lejt adtak: Szabó Dénes, Kreunann Engen, Schwartz net., Klein Ervin, Russbach, Moha- cşek József, Katz S., Heinz Wilhelm, 40 lejt I adott: Baier József, 30 lejt adott: Geley Jlmre, 20 lejt adott: Szakács János, Balizs I Dénes, Fiilöp Sándor, Baricz Ferenc, Gubián I Pál, Boldizsár Károly. Lusztig Ferenc, Fa- zakas György, Lazar Mihai, Györfy Sándor, Mndácska József, Simon Niculae, Lex Fe­renc, Fekete Menyhért, .Torai Antal, Hazma- sao Petru, Tomsa Niculae, Iszlai József íd.. Török Imre, Peznic Sámuel, Siklódi Ferenc, Bege Antal, Deák István, Fogarasi Antal, Kolcsár János, Iszlai József, ifj, Fiilöp András. 10 leit adtak: Kertész István, Ko’z- tándi István, Baricz István, Maroian István, Jakabos István. Balázs János, Fejér Imre, Fóris János, Sövér Ignác, Balázs Antal, Ma­gyar: Sándor, Simon Mihály, Újhelyi Mihály, Béres István, Csatlós Károly, Bene Gábor, Lösch András, András Lajos, Verhon loan, Gábor József, Gergely Antal, Erős István, Hütter Jozefina, Szabó István. Kelemen Fe­renc, Fogarasi Gyula, Antal Ádám. Tarján! Viktor, Portik D. Tamás. Gál Péter, Pasa- lau Simion, Bratu Paraschiva, Stroila Nico- lyea, 5 lejt adtak: Rab János, Volonin Ferdi­nand, Biolon János, Kosztándi János, 2 lejt adott: Balázs János, összesen 1562 lej. A szebenmegyei Talmács II, gyűjtése; 179, sz. gyüjtőiv i—25 sz. alatt. 40 lejt adott: Vájná Károly, 30 lejt adott: Gulya Sándor. Vitéz Rezső. 20 lejt adót;: Huszár János. Maksay Aladár;-10 Sejt adott: Kovátá Árpád, Bodó Sándor, Boldizsár La­jos, Kovács József, Böjti János, Bedő István, Johann W einer, Bedő Péter, Verte3 Stefan, Molnár József, Vilhelm Ludvig, Szabó Antal, Draghiciu Pavel, Koppándi Béla, 8 bit adott: Olvashatatlan aláírás, 6 lejt adott: László István, 5 lejt adott: Szabó Ferenc, Kovács Dénes. Biaton Kazimir, Gheorghe Lazar. Összesen: 314 lej. A szebenmegyei Alamor gyűjtése. 181. sz. gyüjtőiv 1—20. sz. alatt. 100 lejt adott: Fosztó Dénes, Kovácsné Járay Ibolyka, 20 lejt adott: Bartos József, Bereknviri Gyula, 10 lejt adott: Sándor Já­nos, Kürti Ferencné, Orbán József, 6 lejt adott: Pál Ferenc, 5 lejt adott: Páll János, Csillag Pálné, Sándor József, Ferenozi Jó- zşef, Fazakas Sándor. Ihászi János, Radulvi János, özv. Raduly Istvánná, 2 lejt adott: Balogh Anna, Tibori József. Természetbeli adományok: 10 liter búzát adott: Bereknyi-i István, Pál Sándor. 2 liter búzát adott: Fe- rencz Julis, özv. Szatmári Jánosné, Szatmári Sándor, Tibori István, 1 liter búzát adót.: Tibori Pál. Ferenc Márton. Duma János. 1 és fél véka és 1 liter búza eladásából iá 60 lej) befolvt 93 lej. Pénzadományok összege: 320 lej. összesen 413 lej. A ref. egyház gyűjtése (Nagyszeben) 177. sz. gyüjtőiv 44. sz. alatt. Az egyházközség augusztus 20-i templomi gyűjtése: 572 lej, Ref. Leányszövetség 100 lej. 60 lejt adott: N. N., 50 lejt adott: a ref. vasárnapi iskola, Kónya írén, 30 lejt adut: Linczeg Anna, 20 lejt adott: Segesdi Sándor, István Lajos, Cseh József, Páll Sándor, Koncza László, Gerőffy Jenő, dr. E. Kort Binder, Drotleff Mária. Jainek Ferenc, Tardy József, Bencze Gyula, 10 lejt adott: Eabb Domokos, Szilágyi József, Fölön Ákos Szász Mózes, Vargyasi Aranka, összesenI 1132 lej. A szebenmegyei Vízakna gyűjtése. 180, sz. gyüjtőiv 1—59. sz. alatt: 60 lejt adott: Jakó Pál, 50 lejt adott Haró József, A es Mihály, Susnyaki Ida, Széplaki .Mihály, Vajda Sándor, 40 lejt adott: özvegy Szántó Alhertné, 30 lejt adott: özv. Tótb Lajosné. Haszler Lajos, özv. Tokai Jánosné, Kománk József. Bereczki Gyuláné, 20 lejt adott- Czíkó József. Hazsler Ándrásné, Haró Ferenc, Székely Pál. Bálint Sándor, Türkösi károly, jakó János, Zsigmond Lajos, Ács András, Molnár Sándor, Fákó József, Kopán- di Sámuel, Koncza Lajos, 15 lejt adott: özv. Ambrus Lrjosné. Serfőző Ferenc, Haró Dá­niel, 12 lejt adott: Böjthy Eszter, 10 lejt adott: ifj. Turóczy József, Fenesán Mihály, I amas András, Makk Ferenc, Gaal András, V esmás Józcefné, Vájman Károly, Bereczki János, özv. Negráné, özv. Bogáti Péterné, Vulkán János, Ambrus Sámuel, Székely Pé­ter, Petrik Mihály, Vízaknai Lajosné, Sze- merát Fábián, Dari Károly, Ják.ó Sándor, Székely Ferenc, Vilhelem Sándor, Lakatos Fe­renc. Takács Lajos, özv. Frankó Vilmosné, \ilhelem Dávid* Székely András, Fekete György, idb. Rózsa Ferenc, Haszler Ferenc, 5 lejt adott: Bálint Gábor, 4 lejt adott: Ma­tó Gy. összesen 1106. Természetbeni adomá­nyok: 20 liter búzát adott: Székely József ács, Székely János. Székely József, Gál Lász­ló, Kovács Zsuzsa, Haró Sándor, Kebelei Géza, Tóth András, Tótb Ferenc, Balázs Jó­zsef, Gaál Károly, FiilÖp Sándor, Kiss Ká­roly-, idb. Böjthy- Sándor, Böjthy József, Szé­kely Sándor, Láda Károly, Vilhelem Imre, Kis Kopándi János, Gaál József, Székely Sándor sofőr ny\, Bogáti Gergely, Székely László, Hermetzi András, Acs B. Ferenc, Ta­kács János, Tóth Sándor, Molnár Ferenc, Vilhelem József, Dalnoki Sándor, Vilhelem Dávid, Berde Árpád, Böjthy András, 10 li­ter burát adott: Gál Sándor, Vulkán Dániel, Szol ősi Károly, Bogáti András, Tóth János, özvegy Böjthy Jánosné, Heszler /»ndrás, Bogáti János, Kovács József, Szőlőéi Sándor, Leibe Ferenc, Serfőző Lajos, Haró Imre, ifj. Böjthy Sándor, özv. Kovács Ferencné, özv. Jako Jozseíne, Dőlni Albert^ né, özv Vilhelem Pálné, özv. Kopandi Györgvné. Balika Antal, Pásku Sándor, De­meter' Ignác, Ráez József, Vájman János, Dalnoki Ferenc, Székely Sándor, özv. Székely Józsefné. Hermetzi. 8 liter búzát ártott; Bo­gáti György, 7 liter búzát adott: Helmeczi Györgyné, György. Márton János, Hegyi Mik­lós, ifj. Vilhelem József, Székely János, Cze- kes SánJor, idb. Ráez József, Balika József, Lengve! József, Varga József, Major Janos- né, 5 liter buzat adott: Bariba Eszter. Szol- ]ősi Ferenc, özv. Kopándi Ándrásné, Koncza Béla, özv. Papolczi Sándorné, 4 liter buzat adott: Kopándi József, özv. Bosáti i e'me, Bogáti Sándor, 3 liter búzát adott: Székely Sándor szabó, bzv. Székely Mihályné, Vrs- más Sándor, özv. Türkösi Károlyné, Székely Károly. Papolczi Imre, Vilhelem András, Mán János, 2 liter búzát adott: Bogáti Péter, Rózsa Zsuzsa. 1117 liter búza eladásából be­folyt 35<H lej -f- 1106 lej pénzadományok összege, összesen 4700 lej, A szebenmegyei Szakadat gyűjtése. 177. sz. gyüjtőiv 8—43 sz. alatt: 50 lejt adott: Kopándy Péter tanító, Khloyber lelkész, 35 lejt adott: Kopándy Mátyás, 30 lejt adott: Kopándi Péter, 25 lejt adott: Tamás János. Kisváti Vilmos, András D Péter, 20 lejt adott: id. Pál Sámuel, Far­kas Izsák, Nánási István, Tamás Mihály, ifj. András István, id. Nánási János, Szilágyi An­tal, ifj. Nánási János, András Péter, Szilágy: Antal, Gergely János, Veres János, András Anna, András Mihály. 16 lejt adott: Orsik K. Katalin. 15 lejt adott: András I. 10 lejt adott: Veres J., András M., Orsik P., Bálint György, András János, ifj. Kopándi János, Nánási Samu, Gergely M. Kata, Pál Sámuel, Szász Péter, 5 lejt adott: András Kata, ifj. Bálint Gvörgy, Keresztes Ilona, Orsik István- né, András P. Péter, összesen 676 lej. Természetbeni adományok: 20 liter búzát adott: Tamás Péter, Nagy János, Tamás Mi­hály, András István, 10 liter búzát adott: ifj. Gergely István, Palatka János, id. Kis- váti Vilmos, id. Gergely István, András Já­nos, Orsik K. Péter, id. Kopándi János, Ta­más István. Pál István, András P. István, Geréb Kata, id. András István, Róth János, Gergely János, id. Bálint János, ifj. Bálint János, ifj.1 Hajnóczki Tamás, Geréb Péter, Bálint István, ifj. Bálint Sándor. 5 liter bú­zát adott: Bura Miklós, id. Hajnóczki Ta­más. 223 kg. buza eladásából (á 4 lej) be­folyt 892 lej + 676 lej pénzadományok ősz- szege összesen 1568 lej. (Folytatjuk.) Felülvizsgálják a maximális árak jegyzé­két. A nemzetgazdasági minisztérium kör­rendeletben utasította a széktartóságoka: hogy' azokat az uj maximáló jegyzékeke», amelyeket a városok január hónapban t I jesztenck jóváhagyás végett a -zéktarió»* gokhoz, haladéktalanul küldjék el a nemz• gazdasági minisztériumba, ahol azokat leiül vizsgálják és döntenek afelől, hogy rm l. ánnaximáló listákat hagyják jóvá. Ettől fiit getlenül azonban, beavatott helyről n> n:: értesülésünk szerint, a nernzetgazdro ági mi nisztérium már a legközelebbi jövőben fe­lülvizsgálja a közszükségleti cikkek jegyző két és több mezőgazdasági terméket kivon ! a maximálás alól. Ezek közé tartozik első ! sorban a tojás, valamint a tej és annak ki lünböző termékei. Szó van arról is, hogy újabb ipari termékeket iktassanak a köz­szükségleti cikkek listájába, j Adócsökkentési kérvények illetéke, központi bélyegbizottság november 31 ü. határozata szerint az adócsökkentést adrui nisztrativ utón szorgalmazó kérvényekre a hatezrelékea proporcionális illeték hé1 vég.'' ben éppen úgy lerovandó, mint a felebbe- zéseknél, mivel az állam nem rövidülhet az­által, hogy a mérséklést nem az adómegáila pitás, hárem a közigazgatási eljárás során kérelmezték. tfZcuu, Foltozott igényeket ki a Jegy­bank a súlyos nemzetközi A keresne ‘e'mí vál'ótárca emelkedett, a me-őgazdasági váitótarca csökkent KOLOZSVÁR. A eulvo3 nemzetközi hely­zet pénzügyi és hitelpolitikai szempontból a semleges államokat is nehéz helyzet elé ál­lította. Egyes iparágak termelését fokozni kellett, ugyanakkor kikerülhetetlen volt a nemzetközi kereskedelemnek a belföldi piacra gyakorolt befolyása, mely a forga­lomban lévő pénz mennyiségét és a produk­tiv hitelkereteket is érzékenyen befolyásol­ta. A Banca Naţionala évvégi jelentése ezt kétségbevonhatatlanul igazolja. A jegybank kereskedelmi váltótárcájának értéke ugyan­is 1939. év kezdetén, 10.936 millió volt, mely összeg október végén 18.869 millió lejre emelkedett, amint ezt a következő ki­mutatás igazolja; Január, 1939 Î.591 Február 1.632 Március 3.417 Április 3.368 Május 3.259 Junius 3.011 Julius 3.059 Augusztus 4.028 Szeptember 4.697 Október 4.385 Az állampapírokra nyújtott előlegek mennyiségét akkor lehet igazán felbecsülni, emelkedést mutat, a mezőgazdasági hitel- nyújtásra rendelt intézetek által visszleézá- mitolásra benyújtott váltók értéke hónap- ról-hónapra jelentékeny módon csökkent. A ír zőgazdasági hitelkeret kimutatása ugyan­is a következő számadatokat sorolja fel: millió lej 1.753 1.695 1.637 1.599 1.577 1.534 2.469 1.441 1.382 1.332 Január, 1939 Február Március Április Május Junius Julius Augusztus Szeptember Október ha figyelembe vesszük, hogy mult év októ­berében csupán 891 millió lej volt az előle­gek összege, mig 1939 október havában ez 4.385 millió lejre emelkedőit, MEZŐGAZDASÁGI VÁLTÓTÁRCA Mig a jegybank kereskedelmi váltótárcája EMELKEDETT AZ ARANYFEDEZET A kereskedelmi váltótárea és a lombard­hitelek nagyarányú növelését lehetővé tette a jegybank szinaranykészletének olvan ará­nyú növekedése, amilyenre az utóbbi évek­ben nem volt példa. A szinaranykészlet ér­téke a mull év december 31-iki 18 milliárd 190 millió 487.490 lejről ezév december 2-ig 20.675.197.898 lejre emelkedett, vagyis ezévben a szinaranykészlet értéke 2 milliárd 484.710.408 lej értékűvé! növekedett, ami. az arany 153.333.03 lejes hivatalos beváltási árát véve alapul, kb. 15.550 kgr. szinarany- nak felel meg. A szinaranykészlet ilyen ará­nyú növekedése tette lehetővé viszont a bankjegyforgalom fedezett emelkedését, anélkül, hogy szükség lett volna a fedezeti arány megváltoztatására. A bankjegyforga­lom az 1938 december 31-i 34.901.648.975 lejről ezév decemberéig 48.068.185 lejjel nö­vekedett. Ugyanekkor azonban a bankjegy­fedezeti aránv 37.41 százalékról csak 35.48 százalékra csökkent és 0.48 százalékkal még mindig magasabb, mint a stabilizációs tör­vényben előirt 35 százalék. Fokozódik a német dohánytermelés. A lengyel hadjárat befejezésével Németország nagykiterjedésü dohánvfőldekhez jutott. Ed­dig német földön jobbára csak Nyugatpo- roszországbaa, Uckermark é3 a Pfalz vidé­kén termeltek dohányt. Nemrég újra üzem- beállították Kelet legnagyobb dohányfel­dolgozó vállalatát, a krakkói dohánygyárat, amely naponta ötmillió cigarettát tud előál­lítani. A német hatóságok már az ősszel megtettek minden intézkedést, hogy a kele­ti tartományok dohánytermelése további fejlődését előmozdítsák. bogy a komoly filmek kedvelőinek nagy elégtételt szerzett világszerte, hogy az idei velencei nagy filmverseny első diját a Koch í életéről készült film nyerte el. Ez a komoly, rendkívül értékes és érdekes film nálunk is rzinrekerült már. A második dijat az Alko­nyat cimn francia film, a harmadikat egy an­gol film nyelte el. Érdekes, hogy a leghatal­masabb filmgyártó ország, az Amerikai Egye­sült-Államok egyetlen filmje sem szerepel a ; első három kitüntetett között; hogy Mihályi Károly színigazgató legutóbb Nagybányán akart társulatával előadásokat, rendezni. A terv nem sikerült, mivel a vá­rosi mozik igazgatósága nem akarta a helyi­séget a magyar színtársulatnak átengedni; hogy a Klotild néni szerda esti premier­je bizonyára nálunk is nagy sikert fog jelen­teni a színháznak. A Vaszary János zenés víg- játéka Budapesten igen nagy sikert aratott« Főrésze ebben Vaszary Piroskának volt, Â pestiek kedvenc komikája felejthetetlenig kedves burleszk alakítást nymjtott a groteszk szerepben. Nálunk mindenesetre a szerep- osztás legnagyobb érdekessége, hogy ezt 4 komika szerepét Fényes Alice játssza; hogy Micheliné Presley a neve Paris uj és legdivatosabb filmsztárjának. A gyönyörű es rendkívül tehetséges fiatal lány — a szi­gorú ptírisi filmkritikusok szerint — el fosta hnmálxositnni Danielle Dnrrieux nevét, aki tudvalevőleg ma a legkeresettebb francié filmcsillag. Micheliné Presley első filmje ca Atel és Gance rendezésű Elveszett paradi* csőm; hogy Vivian Romance Hoflwcnndhan egy piere nem kap szerepet. A nagyszerű fekete, filmcsillagot egyelőre angolul tanítják és fo­gyasztják. Utolsó Európában készült filmjé­nek. a La Pnssionata-nak igen nagy sikert volt Amerikában, ennek alapján szerződtet­ték le Hollywoodba, UJKÖNYVE Phillys Bentley: Az Oldroyd-család dús gazdag angol posztógváros dinasztia, de tör ténete jelképesen kifejezi egy egész iparág, egy emberi közösség s talán egész Anglia, sőt Európa száz esztendejének belső törté netét a maga vérre és aranvra menő kiizde! meivel. tüneményes feltörésével, széthullása val és hanyatlásával. Phvllis Bentlevnek e* a monumentális felépítésű regénvalkotás; négy nemzedék életén át egy zárt tájék vi. cseppjében bemutatja egy világnyi óceán vi harait. A főhősök az első nemzedékbe csakúgy, mint az utolsóban, a két örö. szembenálló csoporthoz tartoznak: a gyái> sok és a munkások táborához. Harcuk cné a családi élet és a szerelem meghitt tájair is betör, hogy nyomában könny, szenved: és lemondás maradjon. Csak a tönkrejuto és megfutamodó család legutolsó sarja, ak ben a sors a hadakozó ősök vérét egyesite te, érti meg. hogy a küzdelem nem volt hi bavaló s folytatnia kell: mert az ember cs« lekedetei nem vesznek kárba, alakitóan ha nak kortársra és utódra s nemzedékről ner zedékre szállnak, mint halhatatlan dicsősé Phyllis Bentley angol írónak megelőző művi az ,,Ave Caesar“ kötve 178 lej. ugvancs.- Athenaeum kiadásban jelent meg mag) nyelven. Egyéb müvei is nagy sikert aratt; a világ könyvpiacán. Legújabb nagy müve . „Oldrovd-család“, Athenaeum kiadás!»’, szép kiállításban. 452 lapon, fűzve 198 h diszkötésben 238 lej minden könyvkeresk, désben. Kérje az Athenaeum újdonság jegyzékét. Érdekes megfigyelni, hogyan emelkedett a visszleszámitolási hitel márciusban •— a csehszlovák válság idején — é3 augusztus— szeptember—október hónapokban, a háború kirobbanása idején. Ezen három hóuap alatt a jegybank kereskedelmi váltótárcájának ér­téke összesen 7901 millióval emelkedett. ELŐLEGEK ÁLLAMPAPÍROKRA Ugyanilyen emelkedést mutat az állam­papírokra adott előlegek összege, mint a következő kimutatás igazolja: millió lei

Next

/
Oldalképek
Tartalom