Ellenzék, 1940. január (61. évfolyam, 1-23. szám)

1940-01-03 / 1. szám

* EllVNtPK 19-10 lâauir 9. SZENT KATALIN-PENZIÓ A színház szilveszteri kabaréja I Jó hangulatban ünnepelte meg a Thalia t Szilveszter éj»*akájat. A/, órtzteudőtől bu- I wuaUodó kn/üuaég ssufolásig megtöltötte a •cinház nézőterét s at egye# inüsors/áiunknál I *°k taps*«! adózott a színészek, u vendégként j “zereplő „ki*“ táncosnők és előadók teljesít­ményeinek. .4 színház ez alkalommá! szinvo- , «*lflt igyekezett adni hagyományos e.-.ilvesz- ' ,*<">■> kabaréjának és — különösen a szokásos , egy felvonása* vígjátékok megrendezésénél — . száműzött minden úgynevezett „híg“ és ve* 1 Intimül velős bohózatot, időszerű kuplészámot töraegtíncot és törnegizlésuek . megfelelő re- I vüjelenctet. Móricz Zsigmondi Karinthy Fri­gyes é» Molnár Ferenc egyfclvonősosai kerül­itek szinte a változatos műsor keretében. I Móricz Zrigtnond „Tökmag“ című játéko­san mély, vidám életképébe néhány hatásos szint vitt Dálnoky Dudus és Lantos Béla. A városba „heiom'ott“ kis falusi cselédlány há­nyaveti figuráját és a romlatlan lelkű pa­rasztlegény figuráját jól tükrözték vissza az iró tiszta mondanivalóin. Turav Margit spanvol motívuma szólófán- fával megérdemelt sikert ért el. A fiatal, fej- lőlésképes táncosnő szerencsés exteriőrje, ritmusérzéke jó biztosíték a további érvénye- tsü’ésre. Hegyi Lili régi nagysikerű operettek me­lódiáit varázsolta vissza néhány percre. Karinthy Frigyes „Barackpálinka“ című tréfaia, amelyben Kovács Gvörgv és egy rendkívül tarka, reklámdus hirdetőoszlop ját­szották a „főszerepet“, nagyon tetszett a kö­zönségnek . Kovács Gvörgy, mint hangulat- imllámgáabaa „szenvedő“ részeg ifjú is kitü­nően érvényesült és sok derűs pillanattal gazdagította az. óesztendő utolsó estéjét. Kirobbanó sikere volt a gycrineksztárok- nal;: Luk ász Bellának, Komáromi Katónak, Pleth Lenkének és Nagy Palkónak. A kis Lol ász Bella a színház közönségének „régi kedvence, rutinos sztepp-táncát és énekszó- lóját meg kellett, hogy ismételje az őt ün­neplő közönség előtt. Hasonló sikere volt a Komáromi—Pleth és o Komáromi—Nagy duettnek, ök voltak az est fénypontjai. Simon György Kosztolányi ragyogó fordí­tásában Vjllon egyik versét és Harmatit Imre „Bölcsődül 1939-ben“ című hangulatos, finom költeményét adta elő. Kőváry Gyula „A francia orvoskisasszonv“ cirnü paródiájában Fényes Aliz, Paál Mazda, Ilaáz Jolly Borovszky Oszkár. Nagy István, Kovács Gvörgy és Lantos Béla sok humorral figurázták ki a nagysikerű „A Irancia szoba­lány“ és az „Orvnskisasszonv“ hőseit. Sikere volt Kidiós József fiatal énekesnek, aki az ,.A«szonvvirág‘* cimii miidnlt és a ».Mo­soly országa“, valamint o ,.Tosca“ nagy áriáit énekelte lágy. behízelgő tenorján. Molnár Ferenc ..Csendélet“ című egvfelvo- násosáva! ért véget a szilveszteri kabaré, amelynek etves inilsorszámnit Szabados Ár­pád konferálta he jóízű humorral, itt-ott egyéni ötleteivel tarkítva az előadást. A „Csendéletében Fénves Aliz és Kovács GvÖrgy hatásosan gúnyolták ki a ripaes hős­szerelmes és az érvényesülni nem tudó epi- sódista színésznő „nagy“ szerelmét. (I b.) KLOTILD NÉNI Vaszary János és Losonczy Dezső zené« vígjáték» A színház legnjabb nsiisordarabja, a Klotild néni, nem szorul valami nagy reklám­ra, Vaseary János irta a szövegét, Losonczy Dezső komponált hozzá néhány izig-vérig modern, pattogó ütemű, szellemes zeneszámot. A Klotild néni évadnyitó darabja volt a budapesti Andrássy-szinháznak s szeptember eleje óta szakadatlanul műsoron van. Máris több külföldi színház vásárolta meg, de a bemutató után először Kolozsváron kerül színre. A Klotild néni Vaszary János szinpsd* h*ói erényeit talán l^giobban tükrözi visc^a Összes müvei között, ötletesebb, fordulatosabb, szellemesebb darabot régen nem írtak. Sokszor súrolja a bohózati határokat, de az'rt igazi jellem-vigiáték. Nagyszerű figurái­ban a mai társadalmi élet legmarkánsabb alakjaira ismerünk. A modern házasság nagy szatirikusa ezúttal sem volt kíméletes, a Klotild néni nemcsak nevettet, hanem bizony ostoroz is. . ,, A Klotild néni szereplőgárda iának élén Fényes Alice áll. aki ezniíal egy komisz cseléd alakját hozza elénk. A többi női főszereplőki Haáz Jolly. Dálnoky Dudus és Feledi Éva. A férfink közül Kovács Gvörgy, Nagy István. Lantos Béla. Szabados Árpád, Borovszky Oszkár. Simon György és Bérezy Mihály lépnek fel a Klotild néniben, ame­lyet Szabados Árpád rendez, A zenekart Osváth Klári vezeti. A színház műsora Kedd fP 9: AZ ÚJÉVI KABARÉ MEGIS­MÉTLÉSE MALAC ÉS PEZSGÖSORSO lássál. Szerda fél 9; KLOTILD NÉNI. (Vaszary Ja nos és Losonczy Dezső páratlan sikerű zenés vígjátéké. Eddig több, mint 199 előadás. Főszereplők: Fényes Alice, Haáz Jo’i. Dálnoky Dudus, Feíedy Éva, Ko­vács György, Nagy Tstván, Borovszky Oszkár. Lantos Béla, Simon György. Bár- czv Mihálv, Szabados Árpád. Rendező: Szabados Árpád. Premierbérlet 19. *z) Csütörtök fél 9: KLOTILD NÉNI. (Rendes bérlet 19.) Péntek: HIVATALOS SZÍNHÁZT SZÜNET. Szombat 3: GYÜMÖLCS A FÁN. (Zilaby I.ajos nagysikerű színmüve, olcsó hely­árakkal.) D. u. 6: KLOTILD NÉNI. (Harmad­szor.) Este 9: KLOTILD NÉNI. (Negyedszer.) Vasárnap 3: A TOLVAJ. (Olcsó helvárak ) D. u. 6: KLOTILD NÉNI. (Ötödször.) Este 9: KLOTILD NÉNI. (Hatodszor.) Mozik mün)?a t CAPITOL: Az elveszett paradicsom. A fran­cia művészeti akadémia nagy diiávaí ki­tüntetett világfiira. Rendezte: Abel Gan­ce. Zenéje: Hans May-tól. Főszereplők: Fernand Gravey és Micheliné Presle. Előtte: új Paramount világhiradó, szen­zációs háborús eseményekkel. EDISON-MOZGÓs Szenzáció! I. Világégés. Hatalmas kaiandorfilm. Főszereplők: Tyrone Power, Alice Faye. II. Lánvok a tiizvonalhan. A legnagyobb revüfilm, legújabb zene és táncszámok. Dich Po- vrei, Jon Blondell. III. Paramount hi.*- adó. Helyárafc: 19 és 24 lej. Előadások 3, 6 és 9 órakor. Szilveszterkor nagy ümrvenes ajándék sorsolás. RIO-M, OZGÓ: I. Titokzatos gyil­kosság. Izgalmas detektivdráma. Fősze­repben: Donald Woods és Ann Dvorak. II. Brodway, a szerencse fia. Pazar ren­dezésű revüfilm. Fősz.: Dick Powell, Pat 0‘Brien és Ann Seheridan. Újévi műsorunk: I. Dr. Clitterhou«e kettős élete. Izgalmas kaíandordráma. Fősz.: Edward G. Robinson, Claise Trevor és Humprey Bogart. II. Hollywoodi hotel. Énekes, zenés, operett films’áger. Fősz.: Dick Powell és Rosemary Lane. xOYAL: Ma kedden: Mickey Rone legújabb filmje, a Hardy-rsalád legújabb epizód­ja a vadnyugaton Andy Hardy, mint ©SMubojo SELECT: Broadway pacsirtája. Jeanette MacDonald, a newyorki Metropolitan Opera világhírű tagja, a mozgólátoga­tók bálványának legújabb, végig zenés filmje, mely felülmúlja az ..Orgonavirág­zás“ és „Tarantella“ alkotásait. URANIA: Szenzációs dapla műsor! t. Â há­rom testőr. Dumas világhírű regényének szenzációsan mulatságos filmváltozata. Főszerepekben: A három Ritz-íivér, Amerika közkedvelt komukusaL Uj ©lek trot-»clinical s?akkönyv! NÉMÁK; RLGÉMY — Még van időm — mondta hangosan —> a villamos csuk húsz perc inulva indul. Nem értem, miért indítanak ide olyan ritkán vil- liunost. Persze, ez u tér messze van o köz­ponttól. De mit bánom én. Nekem Liviu hiá­ba beszél, hogy Így, meg úgy és nem érde­méé feljönni, igenis érdemes, mert iJyru lát­vány nincs több a világon. Újra elgondolkozott, vékony nyakát ingat­ta a egyszerre csak elöntötte szeméi a könny. — Szegény, <lrúgu Albérlőm — suttogta — veled minden nap feljöttem a Piazzaio rn. IIa esett az eső, akkor is. Látod, Alberta, ha Fernando nem lesz ügyvéd és nem akar okvetlenül Rómában letelepedni, én ma is itt laknék. És minden nap elmennék hozzad a temetőbe. Kis zsebkendőt vett elő, megtörölte a «te niét, kifújta az orrát is. r —Tulaidonképpen szívesen laknék itt ma is és ellakhatnék Líviával, ha nem is nagyon I bírom a rigolyáit. Dchát Fernando úgy ra­Í gnerkodik hozzám. Mindig ilyen anyás volt. Felállt. leporolta a ruháját, pedig egy csöpp látható por sem tapadt rá. A pad támlájáról leakasztotta kampós, ébenfa bot­ját. még egv hucBiipillantást vetett a virágok városára, aztán elindult a villamosmegálló felé, A villamoson két hangos, erősen festett, külföldi nő tiilliarnányan nevetett. A követ­kező megállónál jóképű, fiatal tiszt szállt fel, uéba összevillant a szemük. Az ö^easa/ony megvető tekintettel nézett ki a sötétbe, ahogy a fák között a völgybe ereszkedett «-«lkomévá a ko«-«í *1« •> ,**—-* 28 Irta MARTOM LIU Második átdolgozott és bővített kiadás. Tel­jesen gyakorlati alapokra fektetett szak­könyv. Közel 600 oldal, 380 szövegközötti ábrával, 22 táblázattal, 161 gyakorlati nsl- diával és 185 kísérlettel. Ára 432.~— lej. Uj rádióskönyv: Molnár—Jovitza, Rádiósok könyve, elméleti és gyakorlati kézikönyv. 419 ábrával, az 1940. évi rádióujdonságok- kai. Bővített kiadás 445 oldalon, ára 216.—- lej. Kapható az ELLEiNZÉK KÖNYVOSZ- TÁLIÁBAN, Kolozsvár, Piata Unini. Vi­dékre utánvéttel is azonnal szállítjuk. saikáhól látta az egészet. Litta, hogy a tiszt követi a nőket s mikor azok leszálltak, sap­kádhoz emelte a kezét és utánuk ment.- Gyalázatosak - mondta önmagának az öregasszony — Még a szemük srtn aM jó). Kacérak és pimaszok. Külföldi nők. Ki kel­lene irtani valamennyit. A villamos csörömpölve állt meg a Piazza del Duomon a Dóm előtt. Az öregasszony keresztet vetett és kiszállt. Végigment a téren, aztán elgondolkozva haladt a Piazza Sígnoriúig. Sokáig nézte D csodálatos teret. Mb he! sngclo Dávidjánál e a nyitott gallé ria szobrainál megállt, bólintott. Mindent a helyén és rendben talált. — Holnap délben utazom — mondta a nőrabló kolosszusnak — e nem lesz időm min' derítői elbúcsúzni Még végigmegyek a Ponté Vereinen. onnan csak öt perc a hazunk. Igen, odáig még elmegyek. Tulajdonképpen Brúnóhoz is be kellene néznem. Lívia teme­téséig nem igen jövök ide. És ki tudja, e* a Lívia milyen sokáig huzza még. Az Arno partjára ért. A Goldim-szobrot £s megnézte, fellépett a folyót gyűrűző kőpíjr- kiny mellé, belenézett a fotelen rohanó fo- lyóba. — Egyszer beléd akartam ugrani — mond­ta a víznek — mert szerelmes voltam abba a bömbölő baritonistába. Úristen, milyen sült bolond a fiatal. Végigment a folyó mentén a Ponté Vecchioig. A Régi Hídon a sík kis ötvósLolt kirakata előtt megállt, elnézte őket. Fzavanként 2 lei. Lt^kisebb apróhirdetés ára 20 lej. Á'lástkeresÁk, QdQlöheiyek és Rlrrtflta hirdetése5, továbbá elveszett, eüön* tárgyak miatti hirdetések szavanként I lej. Jeligés ’eve* ekre, megkeresésekre csak válasz bélyeg ellenében válaszolunk és csak portózott leveleket ováblitunk. Díj előre fizetendő. Apróhirdetések feladhatók a kiadóhivatalban, kőnwosz- álvun' ban, bizományosainknál, bármely hirdetési trodábar. Délután hirdetéseket csakis az ELLENZÉK KO 1YVOSZTÁLYA CLUJ (Piata Unirii Na 9.) vesz H Telefoa: 11-33 Címe tartalmazó hirdetésekre a választ közvetlenül a megadott cuure keil irányítani î!' VEGYES Állást ksres Befagyott vízvezetéket falbontás és föld- ásás nélkül villany aparáttal kiolvaszt ..Ka­tona“, telefon 30—11. Ko. 551 SIMON FORDÍTÓIRODÁBAN fordítások, másolások, minden nyelven szakszerűen készülnek. Str. Reg. Marta 13. EMELET. K 219 LEGJOBB MÓDSZERREL magyar gyors­írást tauitok jutányosán. Cím a kiadóban. ____________________________________G. 3071. Főiskolát végzett 36 éves leépített tisztvi­selő fiatal nő ismeretségét keresi, ki vala­mely egzisztenciához segítené. Jelige: Dol­goznám valakiért. G. 3100 Benősülés céljából keresek 35— 15 éves abszolút intelligens úriembert. „Egzisztencia biztosítva“ jeligére. F. 360 Állást keres gépírásban perfekt zoraáa— magyar levelező, ki a könyvelésben is jártas. Cím a kiadóban. K. 304 ALKALMAZÁS ADÁ9-VÉTEL Billiárdnsztal dákokkal, elefántcsont go­lyókkal eladó. Cim a kiadóhivatalban. Ko. 550 Tűzifa tölgy száraz, elsőrendű Clujtól 43 km., az úttól 1 km. erdei méterenként 1 méter dorong 190, 1 méter hasáb 210 lej az erdőben. Értekezni gör. kát, lelkész, Zutor, juj. Cluj. Jó ut! Cy. 1808 Kölcsönzsákok kaphatók „Favorit“ ügy­nökség. Str. Regina Maria 32. F. 360 i Insatlan-Li iái j Kiadó különbejáratu, világos bútorozott szoba, tisztviselőnek is. Cim a könvvorz- tálvban. Ko. 548 Kiadó szoba, konvha, speisz Str. Tebei 1 szám. Ugyanott eladó egy masszív konyha- asztal és egy gyerek járóágy. G. 3095 KÜLÖNBEJÁRATU, szépen bútorozott szoba, fiirdöszobabasználaiial január elsejére kiadó. Sirada Paris 50. G. 3091 Különbejáratu, szépen bútorozott szoba, fürdőszoba használattal kiadó, Str. Paris 50. G. 3091 Bejárónőt keresek hetenként kétszer, fél­papi munkára. Cim: Str. Baba Novac 20B. G. 3098 RÁ31 j MŰ ua KEDD, JANUÁR 2. EL CL RESTI. 7.30 Torna, rádióhiradó, reg- I geli hangverseny, háztartási, orvosi tanácsok 13 Időjelzés, időjárás, kulturális hírek, sport, j vi/állásjel< ntés. 13.10 Déli hangverseny köz- ! vetítése. Közben: Sporthíreknek adása. 13.40 Gramofonlemtzek. 14.15 Hírek, időjárásjeien- tés, rádióhiradó. 14.30 Gramofonleraezek. 15 Hírek. lö.45 Eiőadás. 19.17 Gramofonieme-- zek. 20.15 Zongorohangverseny. 21 Szimfoni­kus hangverseny. 22.50 Dalok. BUDAPEST I. 7.45 Torna, hirek, gramo­fon. 8 20 Étrend. 11 Hirek. 11.20 és U.45 Felolvasás 12.10 Vizjelzőszolgálat. 13 Déli harangszó. 13.10 Cigányzene. 14.30 Meüee- zeneksr. 17.15 Háztartási tanácsadó. 18.13 Hanglemezek. 18.45 Prágái magyar diakok voltunk. Előadás. 19.15 Rendőrzenekar. 19.45 Zongoraszámok. 20.25 Válás után. Bo­hózat, 21.35 A rádió szaionzenekara. 23.10 Hanglemezek. 24 20 Cigányzene. SZERDA, JANUÁR 3. BUCUREŞTI. 7.30 Torna, rádióhiradó, reg­geli hangversenv, háztartási, orvosi tanác'ok- 13 időjelzés, időjárás, kulturális hirek. sport, vízállásjelentés. 13.10 Déli hangverseny köz- vetítése. Közben: Sporthíreknek adása. 13.40 Gramofonlenierek. 14.15 Hírek, időjarasjelrn- tés, rádióhiradó. 14 30 Gramofonlemezek. 15 Hirek 1645 E’őadás. 19.30 Cselló. 20 A Uá- diózenel.ar hangversenyének közvetítése. 21 Hangverseny. 22.30 Gramofon. 23. Lemezek. BUDAPEST I. 7.45 Torna, hírek, gramo­fon. 8.20 Étrend. 11 Hirek. 11.20 cb 11.45 Felolvasás 12.10 Vizjelzőszolgálat. ÎU Déli harangsző. 13.10 Szalonzene. 14.30 Hangle­mezek. 17.15 Diákfélóra. 18.15 A rádió sza­lonzenekara. 18.45 Hajók és hajózás. Előadás. 39.15 Cigányzene. 2030 Carmen közvetítése az Operaházból. Utána: Cigányzene, _2A-Í'B Koseert-fuvószenekar,

Next

/
Oldalképek
Tartalom